ทัวร์อียิปต์

....ย้อนรอยอารยธรรมอียิปต์  ไคโร อเล็กซานเดรีย 6 วัน

มหาปิรามิดกีซ่า1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  ล่องแม่น้ำไนล์

ชมระบำหน้าท้องอันลือชื่อ.....

EG84MSบินตรงด้วยสายการบินอียิปต์แอร์ (MS)

กำหนดการเดินทาง:  7-12, 14-19, 21-26 มิ.ย. 2555

วันที่ 1

กรุงเทพฯ ( สนามบินสุวรรณภูมิ )

22.30 น.

คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก แถว Q18-20 สายการบินอียิปต์แอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ และบัตรที่นั่ง

วันที่ 2

กรุงเทพฯ – ไคโร – เมมฟิส – ซัคคาร่า – กีซ่า – ไคโร

00.55 น.

เหินฟ้าสู่ Qกรุงไคโร โดยเที่ยวบินที่ MS 961บินด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่ Boeing 777 (ใช้เวลาบินประมาณ 9

ชั่วโมง)

06.00 น.

ถึงสนามบินกรุงไคโร เมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญ ในการรวมอียิปต์บนและอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียวโดยกษัตริย์เมนา ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ที่นี่ท่านจะได้ชมรูปแกะสลักขนาดยักษ์ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ด้วยหินอลาบาสเตอร์ ในบริเวณนี้ท่านจะเห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณ และรูปแกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดิน จากนั้นเดินทางสู่เมืองโบราณ “ซัคคาร่า” เพื่อชม ปีรามิดขั้นบันได Step Pyramid เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของปีรามิดในยุคต่อมา รับรู้เรื่องราวของปีรามิดตั้งแต่ผู้สร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง การตัดหินและอื่นๆ ที่น่าพิศวง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน åä  ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านชมศูนย์กลางการทำ “กระดาษปาปีรุส” ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจาก ต้นกก (Papyrus) ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้า และเหตุการณ์ต่างๆ ในสมัยโบราณ ชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งกล่าวกันว่าการทำน้ำหอมแบบนี้    สืบทอดมาตั้งแต่สมัยพระนางคลีโอพัตรา

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ä ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HORIZON PYRAMIDS HOTEL 4ó  หรือระดับเดียวกัน เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

หลังจากเดินทางไกล

 

รายการเสริมพิเศษ  -  การแสดง Sound and Light แสงสีเสียงอันตระการตา การแสดงเรื่องราวประวัติ

ของฟาโรห์ สามพระองค์ผู้สร้างปีรามิดแห่งกีซ่า และวิธีการสร้างมหาปีรามิดเหล่านี้ที่ เมืองกีซ่าบริเวณมหาปี

รามิด กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ประมาณท่านละ USD$ 30-40 รวมค่ารถรับส่ง

วันที่ 3

ไคโร – อเล็กซานเดรีย – ไคโร

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย เมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมัน  ปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ โดยเมื่อประมาณ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332  ปีก่อนคริสตกาล  หรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อน พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเดินทางมาพบ     จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์  นอกจากนี้เมืองอเล็กซานเดรีย ยังเป็นสถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของ พระนางคลีโอพัตรา และจอมทัพผู้กล้าแห่งโรมัน มาร์ค แอนโทนี   ปัจจุบันเป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกถึงเมืองอเล็กซานเดรีย  พาท่านชมเมืองเก่าและเมืองใหม่ ผ่านชมตลาดพื้นเมือง นำท่านชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง หลุมฝังศพใต้ดิน Cata Comb เป็นสุสานของชาวโรมันในอดีต มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับเตรียมการปลงศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่เก็บรักษา และชั้นที่ 3 ใช้เป็นสถานที่ทำพิธีการรำลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน เล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์ และจานวางอยู่ จากนั้นนำท่านชม เสาปอมเปย์ Pompey Pillar สิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร สถานที่นี้ในอดีตยังเคยมี อาโครโปลิส ซึ่งมีชื่อว่า เซราเปียม สร้างขึ้นเพื่อถวาย เทพเซราปิส ในสมัยของ ปโตเลมี แต่ในที่สุดถูกทำลายโดยพวกคริสเตียน ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นกับสฟิงซ์อีกสองตัว จากนั้น นำท่านชมภายนอกป้อมปราการซิทาเดล(CITADEL) ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของประภาคารฟารอส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทะนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามา

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน åä  ณ ภัตตาคาร

จากนั้นชมและถ่ายภาพ ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย Alexandria Library จากด้านนอก   สถานที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อียิปต์ ที่มีนักโบราณคดีมาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตเป็นจากทั่วโลก ห้องสมุดนี้เคยถูกเผาในศตวรรษที่สี่ โดยใช้เวลาการสร้างใหม่ 12 ปี ด้วยเงินทุน 220 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีก่อน ห้องสมุดอเล็กซานเดรียเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญมากในอดีต จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงไคโร

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ åä ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ HORIZON PYRAMIDS HOTEL 4ó  หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 4

ไคโร – ชมมหาปีรามิดที่กีซ่า – สุเหร่ามูฮัมหมัดอาลี –  ทานอาหารค่ำบนเรือพร้อมชมการแสดงระบำหน้าท้อง                

เช้า

บริการอาหารเช้า åä ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ชม “มหาปีรามิด Giza”   หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอาณาจักร อียิปต์โบราณ สร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้นนานถึง 30 ปี สร้างจากแท่งหินขนาดใหญ่ โดยนำหินแต่ละก้อนมาวางเรียงชิดติดกันจนแบบแนบสนิทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ชม “สฟิงซ์ Sphinx” ซึ่งแกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นรูปพระพักตร์ของฟาโรห์และมีลำตัวเป็นสิงโต

 

รายการแนะนำ  

 

*** ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์***

*** ท่านอาจจะขี่อูฐกลางทะเลทรายชมทิวทัศน์รอบๆโดยมีหมู่ปีรามิดเป็นฉากหลัง ***

*** ชมภายในตัวปีรามิด ซึ่งชื่อว่าเป็นที่ฝังพระศพขององค์ฟาโรห์ ผู้สร้างมหาปีรามิดกีซ่า ภายในสร้างเป็น      

       ห้องโถงใหญ่ มีทางเดินซึ่งเราสามารถเดินลงไปดูได้ (จำกัดจำนวนเพียง 300 ท่านต่อวัน โปรดติดต่อ

       หัวหน้าทัวร์) ***

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน åä ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมสุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี วีรบุรษที่มีชื่อเสียงของอียิปต์สร้างในปี ค..1830และเสร็จในปี ค..1848 ด้วยหินอลาบาเตอร์ที่มีมากที่เตอนบนของอียิปต์ เมืองอัสวาน สุเหล่านี้ตั้งตระหง่านท่ามกลางเมืองเก่า (Citadel) ปัจจุบันภายในมี    นาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซส ที่สอง เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์ฝรั่งเศสพร้อมชมวิวของเมืองไคโรจากมุมสูง  

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ åä  แบบบุฟเฟต์บนเรือ ล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ชมบรรยากาศ          อันงดงามยามค่ำ

คืนสองฟากฝั่งแม่น้ำและชมการแสดง ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) อันเลื่องชื่อของอียิปต์

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม HORIZON PYRAMIDS HOTEL   4ó หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 5

พิพิธภัณฑ์ไคโร – ล่องเรือเฟลุกกะ - ตลาดข่านแอลคาลีลี – กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า åä ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ไคโร (พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์) สถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุด แห่งหนึ่งของโลก รวมถึงมัมมี่อียิปต์ ที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีอยู่มากมาย  ชมโลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม รถศึกและเก้าอี้บัลลังก์ทองคำ ซึ่งมีภาพสลักนูนต่ำบนพนักเก้าอี้ของฟาโรห์ตุตันคาเมนประทับอยู่บนเก้าอี้และมเหสีของพระองค์กำลังทาน้ำมันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักอันลึกซึ้ง และยังมีสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ อีกจำนวนมาก เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือประณีต สิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,300 ปี (นอกจากนี้ ท่านสามารถซื้อบัตรเข้าชมมัมมี่ของฟาโรห์รามเสสที่ 2, ฟาโรห์และราชินีองค์อื่นๆ ได้ตามอัธยาศัย ประมาณ 100 ปอนด์อียิปต์ ค่าเข้าชมนี้ไม่ได้รวมไว้ในค่าบริการทัวร์)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน åä ณ ภัตตาคาร

พิเศษนำท่าน ล่องแม่น้ำไนล์โดยนั่งเรือเฟลุกะ (Felucca) ซึ่งเป็นเรือใบเสาเดี่ยวสไตล์อียิปต์ ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามตามลำน้ำลมพัดเย็นสบายตลอดทาง

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี” เลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าต่างๆ ที่ทำจากหนังอูฐ   เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกต่างๆ ส่งท้ายก่อนอำลาอาณาจักรฟาโรห์ในอดีต

 

หมายเหตุ  :   อย่าลืมซื้อ จี้ทำด้วยทองคำหรือเงินแกะสลักชื่อแบบภาษาอียิปต์โบราณ   (Hieroglyphic

Characters) ของท่านเองหรือญาติมิตร เพื่อเป็นของฝากในรูปทรงยาวเก๋และสวยแปลกมาก ซึ่งมีชื่อตามภาษาพื้นเมืองว่า “คาร์ทูช” แปลว่ามีอายุอันยืนยาว (Long Life) ซึ่งองค์ฟาโรห์ จะใช้สลักชื่อของพระองค์เอง ไว้ตามโบราณสถานต่างๆ และสุสานของพระองค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่ว่า ฟาโรห์จะฟื้นคืนชีพ

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ åä ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินไคโร

22.45 น.

เหินฟ้ากลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS 958

วันที่หก

กรุงเทพฯ

13.15 น.

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  ด้วยความสวัสดี.

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

(พักห้องคู่ (

ห้องละ 2ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

4,500

พักผู้ใหญ่3 ท่าน

ท่านที่ 3 ลด

1 ผู้ใหญ่

มีเตียง+

2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียง+

2 ผู้ใหญ่

ตามโปรแกรมเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

38,900

38,900

35,900

33,900

 

 

 

 

อัตรานี้รวม :

 

1.     ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy class)  ไป – กลับ กรุงเทพฯ – ไคโร – กรุงเทพฯ  โดยสายการบินอียิปต์แอร์  (ต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)  

2.     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง   และค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 1ธันวาคม 2554   และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ Tax – Insurance – Fuel Charge  จากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้

3.     ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง  คุ้มครองในวงเงินท่านละ  1,000,000  บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000  บาท  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า

4.     2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

5.     ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศอียิปต์  (ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าให้กับท่าน  ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม) 

6.     ค่าที่พัก โรงแรม ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน)  พร้อมอาหารเช้า

7.     รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ   ( จีน หรือ พื้นเมือง หรือ ไทย)

8.     ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 

9.     ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ

10.  หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่มีประสบการณ์บริการ อำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่าง ประเทศ (ไม่รวมทิป)

11.  มัคคุเทศก์ท้องถิ่นในอียิปต์พูดภาษาอังกฤษให้ความรู้ และคอยบริการอำนวยความสะดวกแก่ท่าน (ไม่รวมทิป) 

 

อัตรานี้ไม่รวม:

  1. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ  หรือคนต่างด้าว
  2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 %
  3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,  ค่าซักรีด,  ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
  4. ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจให้กับผู้ให้บริการตามหลักปฏิบัติสากล โดยเฉลี่ย 30 ยูเอสดอลล่าร์ ต่อท่านตลอดทริป หรือมากกว่านี้แล้วแต่ความประทับใจ
  5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความประทับใจ ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจให้กับผู้ให้บริการ
  6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม / ท่าน)

 

 

                             


 โปรแกรมอียิปต์
ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]