dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ทัวร์เกาหลี HKS-TW53-A02 HAPPY KOREA WELCOME SPRING 5D3N article

 

 

test==============================================

อัตราค่าบริการ
         
เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว จอยแลนด์
วันที่ 16-20 พ.ค. 60 12,999 12,999 5,000 4,999
วันที่ 18-22 พ.ค. 60 12,999 12,999 5,000 4,999
วันที่ 19-23 พ.ค. 60 12,999 12,999 5,000 4,999
วันที่ 20-24 พ.ค. 60 12,999 12,999 5,000 4,999
วันที่ 23-27 พ.ค. 60 12,999 12,999 5,000 4,999
วันที่ 25-29 พ.ค. 60 12,999 12,999 5,000 4,999
วันที่ 26-30 พ.ค. 60 12,999 12,999 5,000 4,999
วันที่ 27-31 พ.ค. 60 12,999 12,999 5,000 4,999
วันที่ 30-3มิ.ย. 60 12,999 12,999 5,000 4,999
วันที่ 31-4มิ.ย. 60 12,999 12,999 5,000 4,999
วันที่ 1-5 มิ.ย. 60 12,999 12,999 5,000 4,999
วันที่ 2-6 มิ.ย. 60  12,999 12,999 5,000 4,999
วันที่ 3-7 มิ.ย. 60 11,999 11,999 5,000 3,999
วันที่ 8-12 มิ.ย. 60 12,999 12,999 5,000 4,999
วันที่ 9-13 มิ.ย. 60 12,999 12,999 5,000 4,999
วันที่ 10-14 มิ.ย. 60 11,999 11,999 5,000 3,999
วันที่ 13-17 มิ.ย. 60 12,999 12,999 5,000 4,999
วันที่ 15-19 มิ.ย. 60 12,999 12,999 5,000 4,999
วันที่ 17-21 มิ.ย. 60 11,999 11,999 5,000 3,999
วันที่ 20-24 มิ.ย. 60 12,999 12,999 5,000 4,999
วันที่ 21-25 มิ.ย. 60 12,999 12,999 5,000 4,999
วันที่ 24-28 มิ.ย. 60 12,999 12,999 5,000 4,999
วันที่ 27-1ก.ค. 60 12,999 12,999 5,000 4,999
วันที่ 28 -2ก.ค. 60 12,999 12,999 5,000 4,999
วันที่ 29 -3ก.ค. 60 13,999 12,999 5,000 4,999
วันที่ 30 -4ก.ค. 60 13,999 13,999 5,000 5,999
วันที่ 1-5 ก.ค. 60 14,999 14,999 5,000 6,999
วันที่ 4-8 ก.ค. 60 14,999 14,999 5,000 6,999
วันที่ 5-9 ก.ค. 60 14,999 14,999 5,000 6,999
วันที่ 6-10 ก.ค. 60 14,999 14,999 5,000 6,999
วันที่ 7-11 ก.ค. 60 14,999 14,999 5,000 6,999
วันที่ 8-12 ก.ค. 60 14,999 14,999 5,000 6,999
วันที่ 11-15 ก.ค. 60 14,999 14,999 5,000 6,999
วันที่ 12-16 ก.ค. 60 14,999 14,999 5,000 6,999
วันที่ 13-17 ก.ค. 60 14,999 14,999 5,000 6,999
วันที่ 14-18 ก.ค. 60 14,999 14,999 5,000 6,999
วันที่ 15-19 ก.ค. 60 14,999 14,999 5,000 6,999
INFANT (เด็กเล็กอายุ ไม่เกิน 2 ปี) ราคา 6,000 บาท

 

 

 

 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
   
21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินจินแอร์ (LJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
   
วันที่สอง สนามบินอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยายซองวุลดง – ไชน่าทาวน์ – พิพิธภัณฑ์เมืองอินชอน – CENTRAL PARK – G TOWER (รวมขึ้นลิฟท์ ชั้น 33) - หมู่บ้านเกาหลีโบราณจำลอง (ฮันอ๊ก) – อินชอน                           ( - / L / D )
   
01.05 น. เหินฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบินจินแอร์ เที่ยวบินที่ LJ002 (ใช้เวลาบินประมาณ 5.30 – 06.00 ชั่วโมง)
   
08.25 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง)
   
เที่ยง จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านเทพนิยายซองวุลดง (SONGWOL-DONG FAIRY TALE VILLAGE) เป็นถนนเล็กๆ ในเมืองย่าน JUNG GU  ของจังหวัดอินชอน (INCHEON) ใกล้ๆกับท่าเรืออินชอน ออกแบบและตกแต่งตามผนังบ้าน กำแพงต่างๆ รวมทั้งทางเดินต่างๆให้เป็นไปตามเทพนิยายหรือการ์ตูนของดิสนีย์ เช่น เรื่อง อลาดิน สโนไวท์ หรือปีเตอร์แพน เนื่องจากว่า  หลังจากที่คนหนุ่มคนสาวแยกย้ายออกไปหางานทำในเมืองใหญ่ๆ จนเหลือแต่ชุมชนที่เงียบเหงาแห่งนี้ ชาวชุมชนก็เลยปรึกษากันและได้แนวทางในการที่จะทำเป็นถนนเทพนิยายแบบนี้ เพื่อให้คนที่ยังเหลืออยู่ ได้มีอาชีพ สามารถทำมาหากินที่บ้านของตัวเองได้ ซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างน่าชมเชย จากนั้นชม อินชอน ไชน่าทาวน์ (INCHEON CHINA TOWN) เกิดขึ้นช่วงปีเดียวกับการเปิดท่าเรืออินชอน เมื่อปี ค.ศ. 1883 โดยมอบเป็นพื้นที่พิเศษให้กับชาวจีนในยุคนั้น คือ ราชวงศ์ฉิง (CHING DYNASTY) ในอดีตเคยมีร้านขายของประเภทต่างๆที่มาจากเมืองจีน แต่ในปัจจุบันร้านส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหาร ถึงแม้ว่า คนรุ่นปัจจุบันในไชน่าทาวน์แห่งนี้จะเป็นรุ่นที่ 2 หรือ 3 แล้ว แต่ก็ยังเป็นย่านที่มีร้านอาหารที่มีกลิ่นอายความเป็นจีนอยู่มากที่สุด แล้วย่านนี้ยังเป็นไชน่าทาวน์เพียงแห่งเดียวในเกาหลีด้วยบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) เมนู จาจังมยอน (BLACK BEAN SAUCE NOODLE) เป็นอาหารจีน-เกาหลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นบะหมี่ ราดและคลุกซอสข้นที่ทำจากชุนจัง (เต้าเจี้ยวถั่วดำหมัก) ผัดกับผัก เนื้อหมูหั่น ชื่อซอส จาจัง เป็นอาหารระดับท็อปฮิตที่คนเกาหลีนิยมสั่ง มีต้นกำเนิดมาจากจ๋าเจี้ยงเมี่ยน ในมณฑลชานตงของประเทศจีน จุดเริ่มต้นของจาจังมยอน สามารถสืบย้อนกลับไปถึงสมัยราชวงศ์โชซอน เมื่อโชซอนเปิดอินชอนเป็นเมืองท่า ชาวจีนจำนวนมากจากชานตงจึงอพยพมาอาศัยในย่านหนึ่งของเมืองซึ่งทุกวันนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่ออินช็อนไชนาทาวน์ ชาวจีนกลุ่มนี้เป็นผู้ตั้งร้านอาหารจีนและดัดแปลงสูตรจ๋าเจี้ยงเมี่ยนแบบดั้งเดิมให้เข้ากับความชอบของชาวเกาหลี 
 
           
   
   
 
   
   
   
   
   
   

 

 

 

วันแรกสนามบินสุวรรณภูมิ                                                                                                         ( - / - / - )
21.30 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินจินแอร์ (LJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
วันที่สองสนามบินอินชอน หมู่บ้านเทพนิยายซองวุลดง ไชน่าทาวน์ พิพิธภัณฑ์เมืองอินชอน – CENTRAL PARK – G TOWER (รวมขึ้นลิฟท์ ชั้น 33) - หมู่บ้านเกาหลีโบราณจำลอง (ฮันอ๊ก) – อินชอน                           ( - / L / D )
01.05 น.เหินฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบินจินแอร์ เที่ยวบินที่ LJ002 (ใช้เวลาบินประมาณ 5.30 – 06.00 ชั่วโมง)
08.25 น.เดินทางถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง)
จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านเทพนิยายซองวุลดง (SONGWOL-DONG FAIRY TALE VILLAGE) เป็นถนนเล็กๆ ในเมืองย่าน JUNG GU  ของจังหวัดอินชอน (INCHEON) ใกล้ๆกับท่าเรืออินชอน ออกแบบและตกแต่งตามผนังบ้าน กำแพงต่างๆ รวมทั้งทางเดินต่างๆให้เป็นไปตามเทพนิยายหรือการ์ตูนของดิสนีย์ เช่น เรื่อง อลาดิน สโนไวท์ หรือปีเตอร์แพน เนื่องจากว่า  หลังจากที่คนหนุ่มคนสาวแยกย้ายออกไปหางานทำในเมืองใหญ่ๆ จนเหลือแต่ชุมชนที่เงียบเหงาแห่งนี้ ชาวชุมชนก็เลยปรึกษากันและได้แนวทางในการที่จะทำเป็นถนนเทพนิยายแบบนี้ เพื่อให้คนที่ยังเหลืออยู่ ได้มีอาชีพ สามารถทำมาหากินที่บ้านของตัวเองได้ ซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างน่าชมเชย จากนั้นชม อินชอน ไชน่าทาวน์ (INCHEON CHINA TOWN) เกิดขึ้นช่วงปีเดียวกับการเปิดท่าเรืออินชอน เมื่อปี ค.ศ. 1883 โดยมอบเป็นพื้นที่พิเศษให้กับชาวจีนในยุคนั้น คือ ราชวงศ์ฉิง (CHING DYNASTY) ในอดีตเคยมีร้านขายของประเภทต่างๆที่มาจากเมืองจีน แต่ในปัจจุบันร้านส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหาร ถึงแม้ว่า คนรุ่นปัจจุบันในไชน่าทาวน์แห่งนี้จะเป็นรุ่นที่ 2 หรือ 3 แล้ว แต่ก็ยังเป็นย่านที่มีร้านอาหารที่มีกลิ่นอายความเป็นจีนอยู่มากที่สุด แล้วย่านนี้ยังเป็นไชน่าทาวน์เพียงแห่งเดียวในเกาหลีด้วย
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) เมนู จาจังมยอน (BLACK BEAN SAUCE NOODLE) เป็นอาหารจีน-เกาหลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นบะหมี่ ราดและคลุกซอสข้นที่ทำจากชุนจัง (เต้าเจี้ยวถั่วดำหมัก) ผัดกับผัก เนื้อหมูหั่น ชื่อซอส จาจัง เป็นอาหารระดับท็อปฮิตที่คนเกาหลีนิยมสั่ง มีต้นกำเนิดมาจากจ๋าเจี้ยงเมี่ยน ในมณฑลชานตงของประเทศจีน จุดเริ่มต้นของจาจังมยอน สามารถสืบย้อนกลับไปถึงสมัยราชวงศ์โชซอน เมื่อโชซอนเปิดอินชอนเป็นเมืองท่า ชาวจีนจำนวนมากจากชานตงจึงอพยพมาอาศัยในย่านหนึ่งของเมืองซึ่งทุกวันนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่ออินช็อนไชนาทาวน์ ชาวจีนกลุ่มนี้เป็นผู้ตั้งร้านอาหารจีนและดัดแปลงสูตรจ๋าเจี้ยงเมี่ยนแบบดั้งเดิมให้เข้ากับความชอบของชาวเกาหลี
บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซองโด (SONG DO) เป็นเมืองใหม่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่ส่วนใหญ่ถมจากทะเลใกล้อินชอน ห่างจากกรุงโซลเพียง 40กิโลเมตร ซึ่งจัดตั้งให้เป็นเขตธุรกิจสากล ศูนย์กลางการค้าเสรีและธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่ไฮเทคที่สุดในโลก เอื้อต่อการทำงานมากที่สุด เมืองนี้ได้มาจากการถมทะเล จนได้พื้นที่มา 3,795 ไร่ นับเป็นการลงทุนสร้างอสังหาริมทรัพย์ของเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ด้วยมูลค่าการก่อสร้าง 35,000 ดอลลาร์สหรัฐ วัตถุประสงค์คือ การวางตำแหน่งประเทศเกาหลีให้เป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ประชากร 1 ใน 3 ของโลก เช่น จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น สามารถเดินทางมาถึงสนามบินอินชอนภายในระยะเวลาแค่ 3 ชม.ครึ่งเท่านั้น นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เมืองอินชอน (INCHEON COMPACT SMART CITY) เป็นอาคารที่เคยใช้จัดงานอีเว้นท์ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของเมือง อยู่ในโซนที่เรียกว่า SONGDO IBD หรือ SONGDO INTERNATIONAL BUSINESS DISTRICT (IBD) เป็นอาคารรูปร่างทันสมัย สูง 4 ชั้น มีการจัดแสดง เรื่องราวการพัฒนาในด้านต่างๆของเมือง โดยชั้นที่ 1 จะมีการจัดแสดง ยุคโบราณและยุคใหม่ ชั้น 2 จะมีเมืองอินชอนแบบจำลองขนาดเล็กให้ชม ชั้นที่ 3 จะเป็นเมืองจำลองย่าน IFEZ หรือ INCHEON FREE ECONOMIC ZONE ของเมือง และชั้นที่ 4 จะเป็นห้องประชุมและออฟฟิศ นอกจากนี้ยังมีห้องจัดแสดงพิเศษที่เป็นโรงภาพยนตร์แบบ 4D และ 5D ให้ผู้มาเยี่ยมชมได้สัมผัสกัน จากนั้นเดินทางสู่ สวนซองโด (SONGDO CENTRAL PARK) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่สุดไฮเทคใจกลางโซนธุรกิจเกิดใหม่ ที่สร้างขึ้นโดยมีแรงบันดาลใจจากเมืองชื่อดังต่างๆของโลก เช่น  แมนฮัตตัน  เวนิช  ซิดนีย์  ปารีส  นิวยอร์ค และดูไบ   ภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบครัน รวมทั้งกิจกรรมการพักผ่อนต่างๆที่น่าสนใจ บนเนื้อที่มากกว่า100 ไร่ เป็นเสมือนดินแดนแห่งสรวงสวรรค์สีเขียวขจีท่ามกลางตึกสูงระฟ้าแออัด จากนั้นนำท่านชมความทันสมัยของ G-TOWER BY HAEAHN ได้รับการออกแบบมาเพื่อมีรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นอาคารสำนักงานแห่งใหม่ในเขตเศรษฐกิจเสรี ประกอบไปด้วย ทั้ง 6 ชั้นประกอบไปด้วย 4 ห้องโถงใหญ่ และสวนลอยฟ้าความลึก 25 เมตร โดยมีแนวความคิดสร้างสรรค์มาจากเส้นทแยงมุมต่อเนื่อง (รูปแบบไดนามิก) ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของตึกแห่งนี้ จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านเกาหลีโบราณจำลอง (ฮันอ๊ก) เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณมีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่
ค่ำบริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) เมนู Shabu Shabu สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ คล้ายกับสุกี้ยากี้ มีส่วนผสมต่าง ๆ เช่น ผัก เนื้อหั่นบาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรุงจะนำวัตถุต่าง ๆ เหล่านี้จุ่มแช่ลงในน้ำเดือด หรือน้ำซุป และปล่อยทิ้งไว้สักพัก จากนั้นนำส่วนผสมอย่างอื่น เช่น เต้าหู้ บะหมี่ ลงตุ๋นให้เข้ากัน แล้วรับประทานโดยจุ่มลงในซอส     
ที่พักGOLDEN HOTEL / PREMIERS HOTEL / R.LEE SUITE HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่สามGYEONGIN  ARA WATERWAY & SKY WALK – ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท – LOTTE WORLD – ศูนย์เครื่องสำอาง ตลาดทงแดมุน                                                    (B / L / D)
เช้าบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่คลองอาร่า (ARA CANAL) ซึ่งเชื่อมระหว่างแม่น้ำฮันกับทะเลตะวันตก (ทะเลเหลือง) ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองอินชอนและกรุงโซล วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันน้ำท่วมและใช้เป็นพื้นที่ในการพักผ่อนหย่อนใจ โดยเกาหลีมีการริเริ่มสร้างทางระบายน้ำขึ้นครั้งแรกในสมัยกษัตริย์แห่งราชวงศ์โซซอน แต่ก็ถูกยกเลิกไปเนื่องจากอุปสรรคทางเทคนิคและความยากลำบากของประเทศ และสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมืองอินชอน เมื่อปี ค.ศ. 1987 ส่งผลให้ประชากรกว่า 6,000 คนประสบภัยพิบัติอย่างมาก นำมาสู่โครงการ ARA CANAL PROJECT ใช้เวลาสำรวจทั้งสิ้นรวม 5 ปี  เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2009 และแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2012 นำท่านชม GYEONGIN ARA WATERWAY & ARA MARU SKY WALK ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้าง ด้วยความสูง 45 เมตร เป็นเสมือนหอดูดาวทรงกลม ชมทิวทัศน์ของคลองและสัมผัสความหวาดเสียดขณะเดินผ่านทางเดินกระจก ชมน้ำตกเทียมที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี จากนั้นนำท่านล่องเรือสุดหรู HYUNDAI CRUISE เพลิดเพลินกับบรรยากาศสุดโรแมนติก (ประมาณ 45 นาที)
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) เมนู บุฟเฟ่ต์บนเรือ
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ HYUNDAI PREMIUM OUTLET GIMPO เลือกซื้อสินค้าแบนด์พรีเมียมชั้นนำมากมาย  จากนั้นเดินทางสู่ล็อตเต้ เวิลด์ (LOTTE WORLD)  สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี ตั้งอยู่ที่เขตชัมซิล (JAMSIL) ในกรุงโซลที่นี่มีทั้งโซนสวนสนุกในร่ม และมีโซนสวนสนุกกลางแจ้ง ที่สร้างเป็นเก าะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน (SEOKCHON LAKE) รายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า ช้อปปิ้งมอลล์ ซุปเปอร์มาเก็ต โรงแรมหรู รวมไปถึงด้านในยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี หรือ KOREAN FOLK MUSEUM อีกด้วย สัญลักษณ์ของสวนสนุกแห่งนี้ ก็คือแรคคูนที่ชื่อ LOTTY และ LORRY ทั้งคู่เป็นแฟนกัน ซึ่งเราจะพบเห็นทั้งคู่ทั่วทุกแห่งในสวนสนุกล็อตเต้ จากนั้นนำท่านสู่ COSMETIC OUTLET เป็นศูนย์รวมของเครื่องสำอางของเกาหลี อาทิ ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่นำเข้ามาจากทั่วโลก อิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย  
ค่ำบริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) เมนู บาบีคิว บุฟเฟ่ต์
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ย่านทงแดมุน (DONGDAEMOON MARKET) แหล่งช้อปปิ้งที่ชื่อได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออก ท่านสามารถซื้อสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัดหรือของที่ระลึก อาทิ ชุดเครื่องครัว ถุงน่องถุงเท้า ผ้าพันคอ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง
ที่พักPRIME HOTEL / INTERCITY HOTEL / BENIKEA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่สี่พระราชวังถ็อกซู ผ่านชมบลูเฮ้าส์ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง สมุนไพรฮอกเกนามู – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) ดิวตี้ ฟรี เมียงดง                                                                  ( B / L / D)
เช้าบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม พระราชวังถ็อกซูกุง หรือ ถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG) เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังที่สำคัญที่สุดของราชวงศ์-โชซอนและเกาหลี เดิมพระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับขององค์ชายวอลซาน พระเชษฐาในพระเจ้าซองจงหรือองค์ชายชาซาน ระหว่างสงครามเจ็ดปี ที่นี่ได้กลายเป็นพระราชวังหลวง โดยพระเจ้าซอนโจเป็นกษัตริย์องค์แรกที่เสด็จมาประทับที่พระราชวังแห่งนี้ และองค์ชายควางแฮกุนได้ทรงสวมมงกุฎที่นี่เมื่อ ค.ศ. 1608 (พ.ศ. 2151) และทรงเปลี่ยนชื่อพระราชวังแห่งนี้เป็น คย็อนกุนกุง ในปี ค.ศ. 1611 (พ.ศ. 2154) หลังจากทางราชสำนักได้กลับไปบูรณะและสร้างพระราชวังชางด็อกขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 1618 (พ.ศ. 2161) พระราชวังแห่งนี้ก็ได้เป็นพระราชวังรองตลอด 270 ปี (ค.ศ. 1618-1888) และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ซอกุง (พระราชวังตะวันตก) ต่อมาในปี ค.ศ. 1897 (พ.ศ. 2440) หลังจากเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมืองแล้ว พระเจ้าโกจงได้ทรงลี้ภัยเข้าไปประ ทับในสถานทูตรัสเซีย หลังจากนั้นพระองค์ได้กลับมาประทับที่พระราชวังแห่งนี้ และได้เปลี่ยนชื่อเป็นคย็อนกุนกุงอีกครั้ง หลังจากทรงย้ายกลับมาประทับที่พระราชวังแห่งนี้แล้วโปรดให้มีการขยายและเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกในพระราชวัง หลังจากทรงสละราชสมบัติให้สมเด็จพระจักรพรรดิซุนจง พระราชโอรสก็ทรงประทับที่พระราชวังแห่งนี้และได้เปลี่ยนชื่อพระราชวังเป็น ถ็อกซูกุง จนถึงทุกวันนี้ และมีเรื่องเล่าอ้างอิงว่าทรงอธิษฐานให้มีพระชนม์ชีพที่ยาวนานและทรงใช้พระชนม์ชีพที่เหลือประทับที่ ฮัมนย็องจ็อน โดยปัจจุบันพระราชวังถ็อกซูได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในมีสวนป่าและมีพระบรมรูปของพระเจ้าเซจงมหาราช จากนั้นผ่านชมบลูเฮ้าส์ทำเนียบของประธานาธิบดี (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆทั้งสิ้น) ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้ำพุซึ่งนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) เมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) อาหารยอดนิยมในวังหลวงในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวงเชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง และเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่ากักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำและเกลือ
บ่ายนำท่านสู่ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE) ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขามาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดง โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมัน สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี จากนั้นนำท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู (HEOTGAENAMU) ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกรวมถึงสถาบันต่างๆยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับและดูแลตับของเรา เป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน ท่านจะได้ชมการสาธิตการทดลองตัวยาจากสมุนไพรชนิดนี้มี ฮอกเกนามู เป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-8  00 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง จากนั้นนำท่านสู่หอคอยกรุงโซล หรือ N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์ ท่านละ 400 บาท หรือ 10,000 วอน) ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงโซล บางครั้งถูกเรียกว่า นัมซาน ทาวเวอร์” (NAMSAN TOWER) ตามสถานที่ตั้งคือบนภูเขานัมซาน เป็นหอคอยที่มีความสูงจากฐานประมาณ 236.7 เมตร มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1969 ถือว่าเป็นหอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกติด 1 ใน 18 อันดับของโลก เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้เข้าชมครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้ ภายในแยกเป็น 3 โซน ได้แก่ TOWER , PLAZA และ LOBBY เป็นจุดที่สามารถชมความงดงามของกรุงโซลได้ทั้งยามกลางวันและยามค่ำคืน ชมทัศนียภาพของแม่น้ำ Han ซึ่งไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ภาพตึกรามบ้านช่องที่เรียงราย และล้อมรอบไปด้วยทิวเขา BUKHAN และเทือกเขา INWANGSAN อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยหรือคล้องกุญแจคู่รักตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่าน    ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับฯลฯ
ค่ำบริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 8) เมนู โอซัม บูลโกกิ (OSAM BULGOGI) เป็นอาหารขึ้นชื่อของเกาหลี ส่วนผสมจะมีเนื้อวัวหรือเนื้อหมู น้ำลูกแพร์หรือน้ำตาล ซอสถั่วเหลือง กระเทียมสับ หัวหอมหั่นลูกเต๋า น้ำมันงา ผักต่างๆ เช่น กะหล่ำปลี ฟักทองอ่อน ถั่วงอก แครอท และเห็ด วิธีทำคือ หั่นเนื้อหรือหมูเป็นชิ้นบางๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุงต่างๆ บูลโกกินั้นจะทานได้สองแบบคือแบบย่างและต้ม เครื่องเคียงต่างๆ คือ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่ายและกิมจิ
หลังอาหาร นำท่านช้อปปิ้งย่านเมียงดง (MYEONGDONG) หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใด ท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่นมากมาย อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรน เครื่องสำอาง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า แบรนด์ดังของเกาหลี ที่นี่จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวไปรวมตัวกันจำนวนมากในแต่ละวัน เพลิดเพลินกับการ๙อปปิ้งตามอัธยาศัย
ที่พักPRIME HOTEL / INTERCITY HOTEL / BENIKEA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
วันที่ห้าศูนย์โสมเกาหลี พลอยแอมมาทิส โรงงานสาหร่าย + ทำข้าวห่อสาหร่าย (คิมบับ) สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) ซุปเปอร์มาเก็ต สนามบินอินชอน กรุงเทพฯ                                       ( B / L / -)
เช้าบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศูนย์โสมเกาหลี (RED GINGER) ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและนำกลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือทางบ้าน นำท่านชมโรงงานเจียระไนพลอยแอมมาทิส (AMETHYST) ชาวเกาหลีนิยมพลอยสีม่วงพลอย และถือว่าเป็นอัญมณีนำโชคและสุขภาพของผู้ที่เกิดวันเสาร์ จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงงานสาหร่าย ชมกรรมวิธีขั้นตอนการผลิต จนได้รับความนิยมว่าเป็นของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี ที่นี่ผลิตสาหร่ายใหม่สดทุกวัน มีหลายรสชาติให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝาก นำท่านเรียนรู้วิธีการทำคิมบับหรือข้าวห่อสาหร่ายสไตล์เกาหลี อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมทำรับประทาน (คำว่า คิม แปลว่า สาหร่าย คำว่า บับ แปลว่า ข้าว) หั่นเป็นชิ้นพอดีคำ ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติจากฝีมือของท่านเอง จากนั้นทะท่านสวมชุดประจำชาติเกาหลี (ฮันบก) ความงามและความอ่อนช้อยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถ่ายทอดออกมาผ่านทางวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายประจำชาติม  าเป็นเวลานาน หญิงชาวเกาหลีจะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน ส่วนสุภาพบุรุษจะสวมชอโกรี (เสื้อนอกแบบเกาหลี) และพาจิ (กางเกงขายาว) ซึ่งในปัจจุบันชุดประจำชาติฮันบกจะใช้สวมเฉพาะในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น งานมงคลสมรส วันซอลลัล (วันขึ้นปีใหม่ตามจันทรคติ) หรือวันชูซก (วันขอบคุณพระเจ้า) เท่านั้น อิสระทุกท่านเลือกชุดถูกใจพร้อมถ่ายภาพกับฉากหลังน่ารักๆหลากหลายบรรยากาศ
เที่ยงบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) เมนู จิมดัก (JIMDAK) หรือ ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง
บ่ายจากนั้นแวะซื้อของฝากที่ร้านซุปเปอร์มาเก็ต เลือกซื้อสาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม กิมจิ เป็บเปโร้หรือป๊อกกี้เกาหลี ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลี เป็นต้น สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่สนามบินอินชอน
19.55 น.ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินจินแอร์ เที่ยวบินที่ LJ001
23.35 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

พักเดี่ยว

จอยแลนด์

วันที่ 16-20 .. 60

12,999

12,999

5,000

4,999

วันที่ 18-22 .. 60

12,999

12,999

5,000

4,999

วันที่ 19-23 .. 60

12,999

12,999

5,000

4,999

วันที่ 20-24 .. 60

12,999

12,999

5,000

4,999

วันที่ 23-27 .. 60

12,999

12,999

5,000

4,999

วันที่ 25-29 .. 60

12,999

12,999

5,000

4,999

วันที่ 26-30 .. 60

12,999

12,999

5,000

4,999

วันที่ 27-31 .. 60

12,999

12,999

5,000

4,999

วันที่ 30-3มิ.. 60

12,999

12,999

5,000

4,999

วันที่ 31-4มิ.. 60

12,999

12,999

5,000

4,999

วันที่ 1-5 มิ.. 60

12,999

12,999

5,000

4,999

วันที่ 2-6 มิ.. 60

12,999

12,999

5,000

4,999

วันที่ 3-7 มิ.. 60

11,999

11,999

5,000

3,999

วันที่ 8-12 มิ.. 60

12,999

12,999

5,000

4,999

วันที่ 9-13 มิ.. 60

12,999

12,999

5,000

4,999

วันที่ 10-14 มิ.. 60

11,999

11,999

5,000

3,999

วันที่ 13-17 มิ.. 60

12,999

12,999

5,000

4,999

วันที่ 15-19 มิ.. 60

12,999

12,999

5,000

4,999

วันที่ 17-21 มิ.. 60

11,999

11,999

5,000

3,999

วันที่ 20-24 มิ.. 60

12,999

12,999

5,000

4,999

วันที่ 21-25 มิ.. 60

12,999

12,999

5,000

4,999

วันที่ 24-28 มิ.. 60

12,999

12,999

5,000

4,999

วันที่ 27-1.. 60

12,999

12,999

5,000

4,999

วันที่ 28 -2.. 60

12,999

12,999

5,000

4,999

วันที่ 29 -3.. 60

13,999

12,999

5,000

4,999

วันที่ 30 -4.. 60

13,999

13,999

5,000

5,999

วันที่ 1-5 .. 60

14,999

14,999

5,000

6,999

วันที่ 4-8 .. 60

14,999

14,999

5,000

6,999

วันที่ 5-9 .. 60

14,999

14,999

5,000

6,999

วันที่ 6-10 .. 60

14,999

14,999

5,000

6,999

วันที่ 7-11 .. 60

14,999

14,999

5,000

6,999

วันที่ 8-12 .. 60

14,999

14,999

5,000

6,999

วันที่ 11-15 .. 60

14,999

14,999

5,000

6,999

วันที่ 12-16 .. 60

14,999

14,999

5,000

6,999

วันที่ 13-17 .. 60

14,999

14,999

5,000

6,999

วันที่ 14-18 .. 60

14,999

14,999

5,000

6,999

วันที่ 15-19 .. 60

14,999

14,999

5,000

6,999

INFANT (เด็กเล็กอายุ ไม่เกิน 2 ปี) ราคา 6,000 บาท

 

test========================================

 

 

 

 

 

 

 

HKS-TW53-A02 HAPPY KOREA
WELCOME SPRING 5D3N

 

ONE MOUNT SNOW PARK - เกาะนามิ - หมู่บ้านอังกฤษ - ปั่นเรียลไบท์

วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ช็อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน และฮงแด

N SEOUL TOWERพระราชวังเคียงบ๊อค

พิเศษ ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดประจำชาติเกาหลี (ฮันบก) + โชว์ DRUM CAT 

 

 

 เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว
วันที่ 8 - 12 มี.ค. 60 16,900 16,900 8,900
วันที่ 14-18 มี.ค. 60 16,900 16,900 8,900
วันที่ 15 - 19 มี.ค. 60 16,900 16,900 8,900
วันที่ 22 - 26 มี.ค. 60 16,900 16,900 8,900
วันที่ 29 - 2 เม.ย. 60 16,900 16,900 8,900
วันที่ 30-3 เม.ย. 60 16,900 16,900 8,900
วันที่ 5 - 9 เม.ย. 60 19,900 19,900 11,900
วันที่ 6 - 10 เม.ย. 60 18,900 18,900 10,900
วันที่ 9 - 13 เม.ย. 60 19,900 19,900 11,900
วันที่ 10 - 14 เม.ย. 60 20,900 20,900 12,900
วันที่ 12 - 16 เม.ย. 60 27,900 27,900 19,900
วันที่ 13 - 17 เม.ย. 60 27,900 27,900 19,900
วันที่ 15 - 19 เม.ย. 60 23,900 23,900 15,900
วันที่ 19 - 23 เม.ย. 60 17,900 17,900 9,900
วันที่ 26 - 30  เม.ย. 60 18,900 18,900 10,900
วันที่ 27 - 1 พ.ค. 60 19,900 19,900 11,900
วันที่ 3 - 7 พ.ค. 60 17,900 17,900 9,900
วันที่ 10 - 14 พ.ค. 60 18,900 18,900 10,900
วันที่ 17 - 21 พ.ค. 60 16,900 16,900 8,900
วันที่ 24 - 28 พ.ค. 60 16,900 16,900 8,900
วันที่ 31 - 4 มิ.ย. 60 16,900 16,900 8,900

 

 INFANT (เด็กเล็กอายุ ไม่เกิน 2 ปี) ราคา 6,000 บาท

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ L สายการบิน T’WAY (TW) มีเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
วันที่สอง สนามบินอินชอน – ONE MOUNT SNOW PARK - หมู่บ้านอังกฤษ – ปั่นเรียลไบค์(RAIL BIKE) - เกาะนามิ
01.05 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโซลโดย สายการบิน T’WAY เที่ยวบินที่ TW102 (ใช้เวลาบินประมาณ 5.30 – 06.00 ชั่วโมง)
08.35 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่งโมง)     
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ONE MOUNT SNOW PARK เราจะให้ท่านเข้าสู่โลกแห่งการพักผ่อนกลางแจ้งและในร่มที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโซล ภายในมีการจัดแบ่งโซนออกเป็นฟิตเนส กอล์ฟคลับ ศูนย์อาหาร ร้านค้าช้อปปิ้ง สวนน้ำแข็ง สวนหิมะ สวนน้ำขนาดใหญ่ (ไม่รวมค่าเข้าสโนว์ปาร์ค ท่านละ 600 บาท หรือ 15,000 วอน // ค่าเช่าเสื้อแจ็กเก็ต ท่านละ 200 บาท หรือ 5,000 วอน // ค่ากิจกรรมสุนัขลากล้อเลื่อน (เฉพาะเด็ก) ท่านละ 360 บาท หรือ 9,000 วอน // ค่าถุงมือ 40 บาท หรือ 1000 วอน)    
บริการ เมนูทัคคาลบีหรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี (มื้อที่ 1) อาหารเลื่องชื่อโดยการนำไก่บาร์บีคิว มันหวาน กะหล่ำปลี ต้นกระเทียม ซอส และข้าว มาผัดรวมกันบนกระทะแบนสีดำ คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานคู่กับผักกาดเกาหลีและเครื่องเคียงต่างๆ 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ PAJU ENGLISH VILLAGE สถานที่ถ่ายทำซีรี่ส์เกาหลีที่โด่งดังต่างๆ สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมของเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินและชมความน่ารักโดยรอบ 

นำท่านเดินทางไปปั่น RAIL BIKE (ไม่รวมค่าปั่น ท่านละ 400 บาท หรือ 10,000 วอน) ท่านจะได้สนุกสนานกับการปั่นจักรยาน 4 ล้อแบบพิเศษไปตามรางรถไฟตลอดเส้นทางท่านจะได้พบกับธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ที่ปกคลุมไปด้วยป่าเขาสลับซับซ้อน 

จากนั้นนำท่านลงเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่เกาะนามิ โดยใช้เวลาข้ามประมาณ 10 นาที พบกับสุสานนายพลนามิ (Tomb of General Nami) เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของเกาะนามิเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกาะแห่งนี้ตั้งตามชื่อของนายพลนามิซึ่งเข้ารับราชการตั้งแต่อายุ 17 ท่านเป็นผู้มีความสามารถนำทัพไปปราบจลาจลในทางภาคเหนือของเกาหลีจนได้รับตำแหน่งสูงในขณะที่ท่านอายุยังน้อย แต่ต่อมาภายหลังท่านได้ถูกใส่ร้ายโดยศัตรูทางการเมืองและถูกประหารชีวิต จากนั้นชมวิวทิวทัศน์ของสถานที่เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี Winter Love Song อันโด่งดังไปทั่วเอเชีย พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพอันสวยงามน่าประทับใจสุดแสนโรแมนติกเปรียบประดุจท่านเป็นพระ-นาง ในละคร เลยทีเดียว ที่นี่ท่านจะได้พบกับรูปปั้นของเบยองจุนและชเวจีวู และอิสระเดินชมตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาพบกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อลงเรือกลับ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซูวอน
บริการ เมนูโอซัม บูลโกกิ คือปลาหมึกสดและหมูหมักเกาหลี ทานกับน้ำซุปร้อนๆรสกลอมกล่อม (มื้อที่ 2)
ที่พัก JM HOTEL, SIHEUNG TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล - ตลาดทงแดมุน - โชว์ DRUM CAT 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
นำท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา นำท่านชมและนมัสการเศียรพระพุทธเจ้า ขนาดใหญ่สีทองอร่าม ดูโดดเด่นมาแต่ไกล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของวัดนี้ เศียรพระพุทธรูปนี้มีความสูงถึง 8 เมตร วางตั้งอยู่บนกองหินขนาดใหญ่ ถ้ามองจากระยะไกลกองหินนี้จะดูเหมือนลำตัวของพระพุทธรูป แต่ความจริงแล้วมีแค่เศียรพระเท่านั้นที่ทำมาจากไม้ โดยเศียรพระพุทธรูปที่นี่ได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คให้เป็นรูปสลักจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยที่มีความสูงถึง 8 เมตร เมื่อเดินเข้าสู่อุโบสถซึ่งอยู่บนเนินเขา จะพบกับที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนำมาจากอินเดีย และมีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ ส่วนด้านบนสุดมีพระพุทธรูปปางสมาธิสีทององค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ ที่นี่ท่านสามารถทำบุญซื้อกระเบื้องหลังคาวัดและเขียนชื่อไว้บนหลังคาเหมือนของไทยเราด้วย วัดนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าในการรวมประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ภายในมีรูปสลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมากกว่า 3,000 องค์ 
บริการ เมนูหมูย่างเกาหลีหรือพอร์คคาลบี้ (มื้อที่ 4) เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปอย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆและเครื่องดื่มเคียงหลากชนิดกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวสูตรเฉพาะและนย้ำซุปสาหร่าย
จากนั้นท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ (รวมค่าบัตร) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา เชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมขบวนพาเหรดแฟนตาซีจากตัวการ์ตูนสุดน่ารัก เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นต่างๆ ไม่จำกัดชนิดพร้อมทั้งบรรยากาศสุดโรแมนติกท่ามกลางสวนสวยที่จะผลัดเปลี่ยนจัดแสดงดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาลตลอดทั้งปี
บริการ เมนูบุฟเฟต์บาร์บีคิวเกาหลี เสิร์ฟไม่อั้น (มื้อที่ 5)
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านทงแดมุน แหล่งช้อปปิ้งที่ชื่อได้ว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกท่านสามารถซื้อสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัดหรือของที่ระลึก อาทิ ชุดเครื่องครัว ถุงน่องถุงเท้า ผ้าพันคอ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง 
จากนั้นนำท่านชมโชว์พิเศษ DRUM CAT จากสาวสวยสุดเซ็กซี่ ซึ่งเป็นการแสดงการตีกลองที่ได้รับการฝึกฝนมาจนเชียวชาญและน่าประทับใจ 
ที่พัก PRIME HOTEL / INTERCITY HOTEL / BENIKEA HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่สี่ ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์เครื่องสำอาง – บลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ็อค - *กรณีเดินทางตรงช่วงที่ซากุระบาน จะนำท่านชมดอกซากุระ ถนนยออิโด* - DUTY FREE – คลองชองเกชอน - N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) – ช้อปปิ้งเมียงดง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศูนย์โสมรัฐบาลซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและนำกลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ 
 จากนั้นนำท่านสู่ COSMETIC OUTLET เป็นศูนย์รวมของเครื่องสำอางของเกาหลี อาทิ ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่นำเข้ามาจากทั่วโลก อิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย  
จากนั้นผ่านชมบลูเฮาส์ทำเนียบของประธานาธิบดี (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆทั้งสิ้น) ผ่านชมอนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์สัญลักษณ์ความเป็นอมตะและชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้ำพุซึ่งนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล
จากนั้นชมพระราชวังเคียงบ็อค เป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชชอน (ค.ศ.1392-1910) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 ต้นพระราชวงศ์ที่สถาปนาขึ้นโดยกษัตริย์แทโจ ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลังแต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆสำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ภายในมีการแสดงโชว์การเปลี่ยนเวรยามของทหารราชองครักษ์ การโชว์แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 30 นาที มีโชว์ทั้งหมด 3 รอบ คือ เวลา 10.30 น. รอบ 13.30 น. และ 15.30 น. 
กรณีกรุ๊ปเดินทางตรงช่วงที่ดอกซากุระบาน จะนำท่านชมซากุระ ที่กำลังบานอยู่ทั่วเกาหลี (ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณปลายเดือนมีนาคาถึงต้นเดือนเมษายน) บริเวณเกาะยออิโด เพราะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนสองข้างทางจะเต็มไปด้วยงามของดอกซากุระสีชมพูอ่อน ละลานตาจนอดใจไม่ไหวต้องหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพดอกซากุระเก็บไว้ และถ่ายรูปคู่ด้วย อีกทั้งได้เห็นภาพของคนเกาหลีออกมาปิคนิคตามสวนสาธารณะทั้งที่มาเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มใหญ่ๆ คู่รัก และครอบครัว ชวนกันมาพักผ่อนทำอาหารมานั่งทานไปคุยไปดูดอกซากุระไปด้วย ทั้งนี้การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากไม่บานไม่มีการหักคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
บริการ เมนู SAMGYETANG หรือ ไก่ตุ๋นโสม (มื้อที่ 7) อาหารในวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวงเชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง และเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่ากักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำและเกลือ
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับฯลฯ หรือหากท่านใดพอมีเวลาจะข้ามฝั่งถนนไปเยี่ยมชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตที่มีอายุกว่า 600 ปี ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ำใสจนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กำลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรีนิทรรศการดอกไม้ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลองให้ชาวเกหลีได้มาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย 
จากนั้นนำท่านสู่ หอคอยกรุงโซล หรือ N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์ ท่านละ 400 บาท หรือ 10,000 วอน)ซึ่งอยู่บริเวณเนินเขานัมซานซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง สวนพฤกษชาติ  อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอันชุงกุน และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลีแนวน่ารักๆ เรื่อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยหรือคล้องกุญแจคู่รักตามอัธยาศัย
บริการ Shabu Shabu สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ (มื้อที่ 8)

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านเมียงดงหรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใด ท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรน เครื่องสำอาง   แบรนด์ดังของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าจำนวนมากในแต่ละวัน 
ที่พัก PRIME HOTEL / INTERCITY HOTEL / BENIKEA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – RED PINE – แอมมาทีส - โรงงานสาหร่าย - เรียนรู้การทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก – ย่านฮงแด – TRICK EYE & ICE MUSEUM - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
จากนั้นนำท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับรวมถึงสถาบันต่างๆว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับและดูแลตับของเรา เป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน ท่านจะได้ชมการสาธิตการทดลองตัวยาจากสมุนไพรชนิดนี้มี เป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง 

นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง หรือ RED PINE ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขามาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดง โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมัน สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี 

นำท่านชม โรงงานเจียระไนพลอย แอมมาทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วงพลอยแห่งสุขภาพและนำโชค

นำท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด ถนนสาย ART ชื่อ "ฮงแด" ย่อมาจาก "ฮงอิก แดฮักเกียว" (แปลว่า มหาวิทยาลัยฮงอิก) เรียกแบบย่อๆ เลยกลายเป็น "ฮงแด"  ย่านนี้มีทั้งร้านอาหาร คอฟฟี่ช็อป ผับ บาร์ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายเครื่องสำอาง และเกสเฮ้าส์ ราคาย่อมเยา  ถือเป็นศูนย์รวมวัยรุ่นเด็กแนวชาวเกาหลี

นำท่านชม TRICK EYE MUSEUM (ไม่รวมค่าเข้า) ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสามมิติ โดยท่านจะได้สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นท่าทางต่างๆ กับภาพแนวมิติที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์จินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่เหมือนจริงโดยให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ 
สัมผัสอากาศหนาวสุดขั้วภายใน ICE MUSEUM เป็นโซนน้ำแข็งแกะสลักรูปต่างๆ อุณหภูมิข้างใน ประมาณ - 4 องศา ให้ท่านถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงงานสาหร่าย ของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลีผลิตสาหร่ายใหม่สดทุกวันมีหลายรสชาติให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝาก นำท่านเรียนรู้วิธีการทำคิมบับหรือข้าวห่อสาหร่าย อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คำว่า คิม แปลว่า สาหร่าย คำว่า บับ แปลว่า ข้าว ลักษณะจะเป็นแท่งยาวๆ แล้วจะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ จิ้มกับโชยุหรือวาซาบิก็ได้ตามใจชอบ
พิเศษ!!! สวมชุดประจำชาติเกาหลี (ฮันบก) มีหลากหลายชุดให้ท่านได้เลือกใส่พร้อมเก็บภาพประทับใจ 
  บริการเมนู จิมดัก (มื้อที่ 10) ลักษณะเป็นไก่ผัดกับวุ้นเส้นและผัก เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ 

จากนั้นแวะซื้อของฝากที่ร้านซุปเปอร์มาเก็ต (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) เลือกซื้อสาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม กิมจิเป็บเปโร้หรือป๊อกกี้เกาหลี ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลี เป็นต้น สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่สนามบินอินชอน 
20.05 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน T'WAY เที่ยวบินที่ TW101
00.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

***รายการทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

 

ราคาทัวร์รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ
  2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
  3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
  4. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
  5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
  6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
  7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 ก.ก.
  8. หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดรายการ
  9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

  

 ราคาทัวร์ไม่รวม  1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
  2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ  ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
  3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 ก.ก.)
  4. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ (กรณีไม่ใช่พาสปอร์ตไทย)
 

5. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 35,000 วอน หรือ 1,050 บาท ต่อทริป (ชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิ ในวันเช็คอิน)

  6.ทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ


 

การจองทัวร์ 1. ชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือ ท่านละ 10,000 บาท กรณีเดินทางตรงวันหยุดนักขัตฤกษ์  โดย โอนเงินสดเข้าบัญชี ตามรายละเอียดด้านล่าง 
      นายสุขสันต์ สินธุ์สุวรรณ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุทธิสาร ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 069 – 2 – 60120 - 3
      นาง ปิยรัตน์ สินธุ์สุวรรณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 157-2-01717-3 
      นาง ปิยรัตน์ สินธุ์สุวรรณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาลำลูกกาคลอง 2 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 071-055-4015 
  2. ส่งใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เพื่อแจ้งทำประกันการเดินทาง
  3. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  4. ในกรณีทำจองภายใน 14 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

  1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
  2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

2.1          ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์)

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

3.      การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด 

4.      การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

5.      ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 30 คน

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

1.     ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

2.     ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน

3.     ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป

4.     ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ

5.     ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ

6.     ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

 

7.     อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 

ข้อควรทราบ

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีใต้ให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศเกาหลีใต้ไม่เกิน 90 วันไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง

เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลีใต้* ดังต่อไปนี้

-          ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลีใต้ ทางทัวร์จัดเตรียมให้

-          สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลีใต้ได้

(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)

-          ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลีใต้

(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

 

-          กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลีใต้ ทางทัวร์จัดเตรียมให้

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

 

3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

หมายเหตุ

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป หากมีลูกทัวร์ต่ำกว่านี้อาจจะต้องมีการปรับราคาขึ้น

2.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกเที่ยวบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

3.ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น

4.ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง

มื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

5.กรณีลูกค้าไม่เข้าร้านช็อป ชำระเพิ่มร้านละ 50 USD ต่อท่าน

 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศ โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ให้ทราบในวันจองทัวร์ *
ที่นั่งบนเครื่องใช้ระบบ RANDOM ของสายการบิน บริษัททัวร์ ไม่สามารถแทรกแซงได้

หากผู้เดินทางถูกปฎิเสธการเข้า-ออกประเทศโดยเจ้าหน่าที่รัฐ

บริษัททัวร์ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ทุกกรณี

และหากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเปลี่ยนเที่ยวบินขากลับที่สายการบินเรียกเก็บ ผู้เดินทางต้องชำระเพิ่มด้วยตนเอง

 

โปรดอ่านรายการทัวร์โดยละเอียด หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามก่อนทำการจองทัวร์

 

 
ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี HKS-LJ53-A03 HAPPY KOREA SUMMER LOVE 5D3N article
ทัวร์เกาหลี HKS-TW53-C02 HAPPY KOREA APRIL SNOW SONGKRAN 5D3N article
ทัวร์เกาหลี HKS-OZ53-C02 HAPPY KOREA APRIL SNOW SONGKRAN 5D3N article
test korea
มรดกโลกทางวัฒนธรรมเกาหลี ขององค์กรยูเนสโก
การแพทย์แบบตะวันตก
คิมจาง
ชุดฮันบก (ชุดประจำชาติเกาหลี)
ขนบธรรมเนียมประเพณี เกาหลี
การท่องเที่ยวเกาหลี
จุ๊บหลอกๆ อยากบอกว่ารัก 장난스런 키스 / Mischievous Kiss / Playful Kiss article
ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ article
ประเทศเกาหลี