HP115 กระบี่ ตรัง เขื่อนเชี่ยวหลาน article

HP115 พักผ่อนท่องเที่ยว ตรัง กระบี่ เกาะพีพี เขื่อนเชี่ยวหลาน (รถ) 

กำหนดการเดินทาง : เทศกาลสงกรานต์ 13-17 เมษายน 2559

 
วันแรก กรุงเทพฯ - ตรัง
17.00 น. คณะพร้อมกัน บริเวณสวนลุมพินี (ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา) เจ้าหน้าที่ HAPPY TRIPS คอยต้อนรับ
18.00 น. พร้อมเดินทางสู่ จ.ตรัง เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกพร้อมบริการอาหารกล่องและเครื่องดื่ม (มื้อที่ 1) บนรถ 
..........น. บริการข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่ 2) 
วันที่ 2 ตรัง - ถ้ำมรกต – เกาะม้า - อ่าวกวนตง  -  อ่าวนาง
06.00 น. เดินทางถึง จ. ตรัง ทำธุระส่วนตัว พร้อมทั้งบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหาร 
  หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือหาดยาว จ.ตรัง ลงเรือเพื่อชมความงามของทะเลตรังเรียงแถวกันเข้าสู่ ถ้ำมรกต 1 ใน Unseen Thailand ชมความงามของแสงแดดที่ส่องกระทบผืนน้ำทะเลใส สะท้อนเป็นสีเขียวมรกต 
เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก (มื้อที่ 4)
บ่าย นำท่านตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของปะการังและปลาน้อยใหญ่ ณ เกาะม้าและอ่าวกวนตง ซึ่งโดดเด่นด้านความงามของปะการังอ่อนที่มีสีสันสดใสสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับท่าเรือหาดยาว อิสระให้ท่านทำภารกิจธุระส่วนตัว   
18.00 น. บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดกระบี่
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ รงแรม ไวท์ แซนด์ กระบี่ รีสอร์ท (หรือเทียบเท่า) เช็คอิน พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3 หาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี – อ่าวมาหยา– ถ้ำไวกิ้ง – อ่าวนาง
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา นำท่านลงเรือท้องถิ่น ออกเดินทางสัมผัสกับสุดยอดทะเลกระบี่ ณ ทะเลแหวก (UNSEEN IN THAILAND) ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ พร้อมนำท่านสัมผัสกับโลกใต้ท้องทะเล ดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะปอดะ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ หมู่เกาะพีพี
เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิก (มื้อที่ 7)
บ่าย นำท่านชมความงามใต้ท้องทะเล ณ เกาะพีพีเล ชมวิวอ่าวคู่ที่สวยงามติดอันดับโลก พร้อมสัมผัสกับโลกใต้ท้องทะเล ดำน้ำดูปะการัง ชมความสวยงามของเหล่าปลาทะเลน้อยใหญ่นานาชนิด อาทิ ปลานีโมที่คอยแหวกว่ายหยอกล้อกับดอกไม้ทะเล ปลานกแก้ว ชมปะการังที่ยังคงความสมบูรณ์ ณ อ่าวไทรและเกาะไม้ไผ่ จากนั้นนำท่านผ่านชม ถ้ำไวกิ้ง สถานที่สัมปทานรังนกอันเลื่องชื่อ อิสระให้ทุกท่านได้เล่นน้ำ ผ่อนคลายกับท้องฟ้าใสๆ น้ำทะเลสีคราม ณ ชายหาดอันโด่งดังไปทั่วโลก ณ  อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อก้องโลก “The Beach” นำแสดงโดยลีโอนาโด ดิคาปริโอ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ฝั่ง 
18.00 น. บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 8) ณ ร้านอาหาร 
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ไวท์ แซนด์ กระบี่ รีสอร์ท (หรือเทียบเท่า) เช็คอิน พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4 กระบี่ –เขื่อนเชี่ยวหลาน –กุ้ยหลินเมืองไทย – สวนโมกขพลาราม – พระบรมธาตุไชยา
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 9) ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  เก็บสัมภาระ เช็คเอาท์ นำท่านเดินทางสู่ “กุ้ยหลินเมืองไทย” บริเวณเหนือเขื่อนเชี่ยวหลาน หรือเขื่อนรัชชประภา นำท่านล่องเรือชมความงามที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นเองตามธรรมชาติ พร้อมเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) ณ ร้านอาหาร 
บ่าย หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สวนโมกขพลาราม อยู่บริเวณเขาพุทธทอง ริมทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณกิโลเมตรที่ 134 เดิมชื่อวัดธารน้ำไหล มีท่านพุทธทาสภิกขุเป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 เพื่อเป็นสถานที่แสวงหาความสงบและศึกษาธรรม  จากนั้นนำท่านสักการะ พระบรมธาตุไชยา วัดพระธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นที่ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือว่าเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสุราษฏร์ และเป็นหนึ่งในสามของโบราณสถานอันศักสิทธิ์ของภาคใต้ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางกลับ
 ค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 11) หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่ 5 กรุงเทพฯ
05.00 น. คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

อัตราค่าบริการ

 

เทศกาลสงกรานต์ 59 : ผู้ใหญ่ ท่านละ 8,500 บาท

 

อัตรานี้รวม
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
- ค่าที่พัก 2 คืนตามระบุ หรือเทียบเท่า
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง     


อัตราดังกล่าวไม่รวม

•     ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร

 

•     ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %       

 

การสำรองที่นั่ง

•     วางมัดจำท่านละ 2,000 บาท โดย โอนเงินสด ผ่านบัญชีตามรายละเอียดด้านล่าง ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์ เพื่อทำประกันการเดินทาง

 

 

•     ในกรณีทำจองภายใน 14 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวน      

 

การชำระเงิน 

โอนเงินสด เข้าบัญชี 

- นายสุขสันต์ สินธุ์สุวรรณ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุทธิสาร ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 069 - 2601-203

- นาง ปิยรัตน์ สินธุ์สุวรรณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 157-2017-173

 

ขั้นตอนการยกเลิกทัวร์

1.     ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด ยกเว้น ช่วงเทศกาลและวันหยุดต้องแจ้งล่วงหน้า 45 วันก่อนออกเดินทาง

2.     ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 14 วัน (ทำการ) บริษัทฯจะคืนเงิน 50% 

3.     ยกเลิกทัวร์ภายใน 14 วัน (ทำการ) ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

4.    ก่อนการเดินทาง 15 วัน หากท่านไม่โอนเงินส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

5.     กรณียกเลิกทัวร์ดำกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าตั๋วเครื่องบิน เนื่องจากสายการบินจะไม่คืนเงินให้หากมีการจองตั๋วแล้ว

 

หมายเหตุ

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

-บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ

 

 *** แฮปปี้ ทริปส์  ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 35 ท่าน    ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ในประเทศ

HP119 HAPPY KOH LIPE 5D4N article
HP144 นครวัด - นครธม - ล่องโตนเลสาบ 3D2N article
HP146 สิบสองปันนา article
HP141 หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ article
HP246 เชียงของ สิบสองปันนา article
HP144 นครวัด พนมกุเลน article
HP 143-S เว้-ดานัง-ฮอยอัน-บาน่าฮิลล์ article
HP142 ลาวใต้ จำปาสัก article
HP103 ทัวร์เชียงราย ทัวร์เชียงใหม่ article
HP104 แม่ฮ่องสอน ปาย article
HP204 แม่ฮ่องสอน ปาย (เครื่องบิน) article
HP203 เชียงราย เชียงใหม่ (เครื่องบิน) article
HP145 เชียงตุง เมืองลา article
HP143 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน article
HP113 สิมิลัน ภูเก็ต สิมิลัน พีพี พังงา article
HP213 ภูเก็ต พีพี พังงา (เครื่อง) article
HP132 เกาะกูด article
HP131 เกาะช้าง article
HP116 ทัวร์ตรัง ทะเลตรัง article
HP 116-T ท่องเที่ยวตรัง ประหยัดตังค์ article
HP 117 ทัวร์ หมู่เกาะสิมิลัน สิมิลัน article
HP219 เกาะหลีเป๊ะ (เครื่อง) article
HP 121 เกาะตาชัย สิมิลัน article
HP101 เชียงใหม่ article
HP102 เชียงราย article
Hp103 B เชียงราย – เชียงใหม่ article
hp106 เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน article
HP107 ปาย ทัวร์ปาย พักปาย 2 คืน article
HP108 ทัวร์ทีลอซู ทัวร์อุ้มผาง article
HP209 ปาย ห้วยน้ำดัง ดอยอินทนนท์ งานพืชสวนโลก 54 article
HP 109 เชียงใหม่ ปาย พืชสวนโลก article
จองทัวร์
HP104-A แม่ฮ่องสอน ปาย article
HP104-S แม่ฮ่องสอน ปาย article
HP115 S กระบี ตรัง ทะเลแหวก ถ้ำมรกต article
ทัวร์ปายโดยเครื่องบิน article
hp104-B ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน article
hp113-S ภูเก็ต พีพี สิมิลัน article
ทัวร์รถน่าเที่ยว article
HP111 ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พีพี article
Hp112 กระบี่ พังงา ภูเก็ต article
HP114 ทัวร์กระบี่ article
hp118 -S เจาะลึกหมู่เกาะสิมิลัน-หมู่เกาะสุรินทร์-ตาไช-อาบน้ำแร่ระนอง-7 วัน 6 คืน article
HP118 หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน ดำน้ำดูปะการัง article
hp120 เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง article
HP201 เชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ (เครื่อง) article
HP202 เชียงราย article
hp206 เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน article
HP214 กระบี่ article
hp151ทัวร์เขาใหญ่ ฟาร์มโชคชัย article
ปราสาทหินพิมาย พนมรุ้ง นครวัด article
ทัวร์เครื่องบิน น่าเที่ยว article
ติดต่อ แฮปปี้ ทริปส์ article
ค่าโฆษณา article
ที่พักปาย แม่ฮ่องสอน
รวมโปรแกรม ทัวร์แม่ฮ่องสอน article
ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ article
ไหว้พระ 9 วัด จ. พระนครศรีอยุธยา article
ไหว้พระ 9 วัด 3 จังหวัด สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง article
เกาะเสม็ด article
ทีลอซู น้ำตกทีลอซู อุ้มพาง เดินทางทุกศุกร์ article
ทัวร์ เชียงใหม่ งานพืชสวนโลก article
ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป article
HP246 เชียงของ สิบสองปันนา
รวมฟรีเว็บบอร์ดหลัก
HP 299 ดอยอินทนนท์ งานพืชสวนโลก 54 article
ทัวร์ระยอง
ทัวร์หัวหิน
ทัวร์ภูเรือ
ทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
ทัวร์เกาะเต่า
ทัวร์เกาะเสม็ด
www.toursooksun.com
เสน่ห์กรุงเก่า เล่าเรื่องย้อนยุค ไหว้พระ ๙ วัด article
กระบี่ ทัวร์กระบี่ แพ็คเกจทัวร์กระบี่ ที่พักกระบี่ สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่, จ. กระบี่ article
ลาวใต้ ปากเซ นครจำปาสัก น้ำตกคอนพะเพ็ง article
กระบี่ 7-11 ธ.ค. 50 article
ทัวร์เขาใหญ่
พัทยา เมืองพัทยา
thailand article
พัทยา article
ชะอำ article
เกาะหมาก...เกาะหมาก article
hp 99 งานพืชสวนโลก article
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) article
ทัวร์ แม่ฮ่องสอน งานพืชสวนโลก article
ทัวร์ เชียงราย-เชียงใหม่ articleก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 9 (160324)
avatar
cheap nba 2k17 mt PS4
Do you have a good sense of humor . cheap nba 2k17 mt PS4 http://goodfeat.mx/blogs/366013
ผู้แสดงความคิดเห็น cheap nba 2k17 mt PS4 (ovnckyhuthn-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-13 18:33:43


ความคิดเห็นที่ 8 (151614)
avatar
นุ่น

 จองตอนรี้ทันม่ะค่ะ อยากเดินทางช่วงสงกรานค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นุ่น วันที่ตอบ 2013-04-07 15:49:54


ความคิดเห็นที่ 7 (150824)
avatar
por
อยากไปจาง
ผู้แสดงความคิดเห็น por วันที่ตอบ 2012-03-22 12:46:25


ความคิดเห็นที่ 6 (93875)
avatar
happytrips

เปลี่ยนเป็นขึ้น ที่ปั้มปตท. วิภาวดี ตงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น happytrips (happytrips48-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-04-10 00:53:55


ความคิดเห็นที่ 5 (93857)
avatar
ทัวร์ กระบี่ ตรัง ปี 53 10-14 เมษายน

อืม ทัวร์ กระบี่ ตรัง ปี 53  10-14 เมษายน

เค้าเปลี่ยนจุดนัดพบจาก สวนลุม เป็นวิภาวดี จริงหรือเปล่าค่ะ เห็นเพื่อนที่ไปด้วย เค้าบอกมาค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทัวร์ กระบี่ ตรัง ปี 53 10-14 เมษายน วันที่ตอบ 2010-04-08 14:36:42


ความคิดเห็นที่ 4 (92705)
avatar
noi

สนใจทัวร์กระบี่ ตรัง ช่วงสงกรานต์ 10-14 เมษ 53 เด็ก 8 ปี  ไม่ต้องเสริมเตียง

จอง ภายใน ก.พ. ลดเหลือเท่าไหรค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น noi วันที่ตอบ 2010-02-02 08:08:28


ความคิดเห็นที่ 3 (92399)
avatar
กบ

จองก่อน มี.ค. ลด 400 บาท ครับ เหลือ ท่านละ 6,500 บาท

ผู้แสดงความคิดเห็น กบ (happytrips48-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-14 23:57:26


ความคิดเห็นที่ 2 (92396)
avatar
jaijao malidin

สนใจทัวร์กระบี่ ตรัง ช่วงสงกรานต์ 10-14 เมษ 53

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 11 ปี 1 ท่าน และ 6 ปี 1 ท่าน ขอนอนห้องเตียงคู่

ไม่ต้องเสริมเตียง ราคาเท่าไหร่ มีส่วนลดมั้ย

ผู้แสดงความคิดเห็น jaijao malidin วันที่ตอบ 2010-01-14 21:04:43


ความคิดเห็นที่ 1 (12526)
avatar
กบ

 

เปิดจองทัวร์กระบี่ และ ทัวร์ตรัง ปี 52 แล้วนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น กบ วันที่ตอบ 2009-01-23 23:28:40ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล