HP142 ลาวใต้ จำปาสัก article

  HP142 ลาวใต้ - จำปาสัก - ปากเซ 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ลาวใต้ เดินทาง

รถบัส (30 ท่านขึ้นไป) / รถตู้

โปรโมชั่น

ราคา

30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 59 รถบัสปรัอากาศวีไอพี
8,900
 
วันแรก  กรุงเทพ – อุบลราชธานี
17.00 น. คณะพร้อมกัน บริเวณสวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา เจ้าหน้าที่ Happy Trips คอยต้อนรับ
18.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.อุบลราชธานี บริการอาหารกล่องและเครื่องดื่ม (มื้อที่ 1) บนรถ
วันที่สอง อุบลราชธานี – น้ำตกตาดฟาน – ไร่ชา กาแฟ – น้ำตกตาดผาส้วม
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ ณ จ. อุบลราชธานี อิสระให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ด่านช่องเม็ก อำเภอสิรินธร
08.30 น. เดินทางถึง ช่องเม็ก นำท่านเดินทางเข้าสู่ภาคใต้ของสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทั้งฝั่ง ไทย-ลาว ต่อจากนั้นคณะเดินทางมุ่งสู่ “เมืองปากเซ” แขวงจำปาสัก สปป.ลาว นำท่านเดินทางชม “น้ำตกตาดฟาน” เป็นน้ำตกที่ไหลมาจากภูเขาสูงลงสู่หน้าผา ซึ่งเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในลาว มีความสูงถึง 120 เมตร แยกออกเป็นสองสาย พร้อมนำท่านเดินทางผ่านบริเวณไร่ชา กาแฟ ท่านสามารถเลือกซื้อกาแฟ และชาเป็นของฝากได้ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “น้ำตกตาดผาส้วม”
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านชมความงามของ “น้ำตกตาดผาส้วม” นำท่านชมน้ำตกที่ชื่ออาจฟังดูแปลกๆ แต่นับได้ว่าเป็นน้ำตกที่ทัศนียภาพสวยงามมาก ชมความงามของสายน้ำที่ทิ้งตัวลงจากชะง่อนหินอันงดงามตามธรรมชาติได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับเมืองปากเซ
18.00 น. บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 4) ณ ร้านอาหาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ CHAMPASAK PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า เช็คอิน เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม ปากเซ – น้ำตกหลี่ผี – น้ำตกคอนพะเพ็ง (ไนแองการ่าแห่งเอเชีย)
 06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำทุกท่าน “ตักบาตรข้าวเหนียว และอาหารแห้ง” พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ “บ้านเพียงดี” เพื่อลงเรือข้ามแม่น้ำโขงลัดเลาะบริเวณเกาะแก่งกลางน้ำในบริเวณที่ได้ชื่อว่า “มหานทีสี่พันดอน” มุ่งหน้าสู่ “น้ำตกหลี่ผี” (ระยะทางประมาณ 2 กม.) ด้วยรถอีแต๋นดัดแปลงของชาวลาว บริเวณน้ำตกจะมีลานใต้ร่มไม้ขนาดใหญ่ ท่านสามารถชมความสวยงามของกระแสน้ำที่ไหลจากเบื้องบนลงแก่งหินเบื้องล่าง ก่อให้เกิดละอองน้ำฟุ้งกระจายและเสียงดังก้องกังวานไปทั่วบริเวณ ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับตามเส้นทางเดิม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “น้ำตกคอนพะเพ็ง” ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันประมาณ 10 เมตร อิสระให้ท่านเพลิดเพลิน กับความงามของน้ำตกตามอัธยาศัย สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ น้ำตกคอนพะเพ็ง ที่เกิดจากการลดระดับของกระแสน้ำที่เชี่ยวกราดสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักเดินทางที่ได้มาเห็นน้ำตกที่ใหญ่ทีสุดในเอเชียอาคเนย์
18.00 น. บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 7) ณ ร้านอาหาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ CHAMPASAK PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สี่ ปราสาทหินวัดพู – ตลาดเช้า – ด่านช่องเม็ก – อุบลราชธานี
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8) ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.30 น. นำท่านเดินทางลงใต้ตามเส้นทางหมายเลข 13 สู่ “ท่าแพบ้านม่วง” โดยแพขนานยนต์ นำท่านข้ามแม่น้ำโขงสู่ท่าแพเมืองจำปาสัก เดินทางผ่านศูนย์ชุมชนเก่าแก่ของเมือง จำปาสัก ชมตึกแถวของเศรษฐีชาวจีน ชมความงดงามของศิลปะหินสมัยปี พ.ศ. 1145 ณ “ปราสาทหินวัดพู” ซึ่งตั้งอยู่ ริมหน้าผาภูศิวลึงค์เป็นศิลปะแบบนครวัดอายุประมาณเกือบพันปีสัมผัสอารยธรรมเก่าแก่อันยิ่งใหญ่รวมถึงความงดงามของลวดลายซึ่งแกะสลักบนหินที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งตั้งแต่นักโบราณคดีได้ค้นพบมาได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับเมืองปากเซ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “ตลาดเช้า (ตลาดดาวเรือง)” เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เช่น ผ้า, เครื่องเงิน ***อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย*** จากนั้นนำท่านชมตัวเมืองปากเซ เดินทางกลับสู่ ช่องเม็ก ระหว่างรอพิธีการตรวจคนเข้าเมืองท่านจะมีโอกาสซื้อสินค้าพื้นเมืองใน ตลาดลาว หรือสินค้าปลอดภาษี 2 ร้าน ที่บริเวณด่าน ก่อนเดินทางกลับสู่ตัวจังหวัดอุบลราชธานี แวะซื้อของฝากขึ้นชื่อของเมืองอุบลฯ เช่น หมูยอ แหนมซี่โครง แหนมใบมะยม เส้นก๋วยจั๊บญวน ปลาส้ม น้ำพริกแจ่วบองและอาหารขึ้นชื่ออีกหลากหลาย
18.00 น. บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 10) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร พร้อมออกเดินทางมุ่งหน้า สู่ กรุงเทพฯ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ
05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม
 

*********************************************

 

อัตราค่าบริการ

                          ผู้ใหญ่                              ท่านละ     8,900   บาท

                          เด็ก อายุไม่เกิน 11 ปี       ท่านละ     8,900   บาท // มีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

                          เด็ก อายุไม่เกิน 11 ปี       ท่านละ     7,900    บาท // มีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

                          เด็ก อายุไม่เกิน 11 ปี       ท่านละ     7,400    บาท // ไม่มีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

                          พักเดี่ยว เพิ่ม                    ท่านละ     2,500    บาท

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย: 1. กล้องถ่ายรูป 2.ยารักษาโรคประจำตัว 3.อุปกรณ์เครื่องใช่ส่วนตัว 4.ครีมทาผิว หรือแว่นตากันแดด

 

เอกสารที่ใช้ในการเข้า สปป.ลาว (ภาคใต้)

1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาใบขับขี่ ท่านละ 3 ใบ

2. กรณีเด็ก อายุไม่ถึง 15 ปี ใช้ใบสูจิบัตรแทน ท่านละ 3 ใบ

 

 

อัตราค่าบริการรวม

- ค่ารถนำเที่ยวตลอดการเดินทาง  

- ค่าธรรมเนียมในการเข้า-ออก สปป. ลาว  

- ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (นอน 2-3 ท่าน / ห้อง)  

- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นในการนำเที่ยวและการบริการ  

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามระบุในโปรแกรม  

- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในโปรแกรม  

- ค่าเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวบนรถตลอดการเดินทาง  

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรธรรม์)  

- ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) 

 

อัตราดังกล่าวไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร 

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน)

  

การสำรองที่นั่ง 

- วางมัดจำท่านละ 3,000 บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

- แฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์ เพื่อทำประกันการเดินทาง

 

การชำระเงิน 

โอนเงินสดเข้าบัญชี

ชื่อ นายสุขสันต์  สินธุ์สุวรรณ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุทธิสาร ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 069 - 2 – 60120-3

 

ขั้นตอนการยกเลิกทัวร์

1. ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด

(ยกเว้น ช่วงเทศกาลและวันหยุดต้องแจ้งล่วงหน้า 45 วันก่อนออกเดินทาง)

2. ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 14 วัน (ทำการ) บริษัทฯจะคืนเงิน 50% 

3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 14 วัน (ทำการ) ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน  

4. ก่อนการเดินทาง 15 วัน หากท่านไม่โอนเงินส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

 

หมายเหตุ

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ  

- บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือ ความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติการจราจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ

 


 


*** แฮปปี้ ทริปส์ ***

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 15 ท่าน

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ในประเทศ

HP119 HAPPY KOH LIPE 5D4N article
HP144 นครวัด - นครธม - ล่องโตนเลสาบ 3D2N article
HP146 สิบสองปันนา article
HP141 หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ article
HP246 เชียงของ สิบสองปันนา article
HP144 นครวัด พนมกุเลน article
HP 143-S เว้-ดานัง-ฮอยอัน-บาน่าฮิลล์ article
HP103 ทัวร์เชียงราย ทัวร์เชียงใหม่ article
HP104 แม่ฮ่องสอน ปาย article
HP204 แม่ฮ่องสอน ปาย (เครื่องบิน) article
HP203 เชียงราย เชียงใหม่ (เครื่องบิน) article
HP145 เชียงตุง เมืองลา article
HP143 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน article
HP113 สิมิลัน ภูเก็ต สิมิลัน พีพี พังงา article
HP213 ภูเก็ต พีพี พังงา (เครื่อง) article
HP132 เกาะกูด article
HP131 เกาะช้าง article
HP116 ทัวร์ตรัง ทะเลตรัง article
HP 116-T ท่องเที่ยวตรัง ประหยัดตังค์ article
HP 117 ทัวร์ หมู่เกาะสิมิลัน สิมิลัน article
HP219 เกาะหลีเป๊ะ (เครื่อง) article
HP115 กระบี่ ตรัง เขื่อนเชี่ยวหลาน article
HP 121 เกาะตาชัย สิมิลัน article
HP101 เชียงใหม่ article
HP102 เชียงราย article
Hp103 B เชียงราย – เชียงใหม่ article
hp106 เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน article
HP107 ปาย ทัวร์ปาย พักปาย 2 คืน article
HP108 ทัวร์ทีลอซู ทัวร์อุ้มผาง article
HP209 ปาย ห้วยน้ำดัง ดอยอินทนนท์ งานพืชสวนโลก 54 article
HP 109 เชียงใหม่ ปาย พืชสวนโลก article
จองทัวร์
HP104-A แม่ฮ่องสอน ปาย article
HP104-S แม่ฮ่องสอน ปาย article
HP115 S กระบี ตรัง ทะเลแหวก ถ้ำมรกต article
ทัวร์ปายโดยเครื่องบิน article
hp104-B ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน article
hp113-S ภูเก็ต พีพี สิมิลัน article
ทัวร์รถน่าเที่ยว article
HP111 ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พีพี article
Hp112 กระบี่ พังงา ภูเก็ต article
HP114 ทัวร์กระบี่ article
hp118 -S เจาะลึกหมู่เกาะสิมิลัน-หมู่เกาะสุรินทร์-ตาไช-อาบน้ำแร่ระนอง-7 วัน 6 คืน article
HP118 หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน ดำน้ำดูปะการัง article
hp120 เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง article
HP201 เชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ (เครื่อง) article
HP202 เชียงราย article
hp206 เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน article
HP214 กระบี่ article
hp151ทัวร์เขาใหญ่ ฟาร์มโชคชัย article
ปราสาทหินพิมาย พนมรุ้ง นครวัด article
ทัวร์เครื่องบิน น่าเที่ยว article
ติดต่อ แฮปปี้ ทริปส์ article
ค่าโฆษณา article
ที่พักปาย แม่ฮ่องสอน
รวมโปรแกรม ทัวร์แม่ฮ่องสอน article
ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ article
ไหว้พระ 9 วัด จ. พระนครศรีอยุธยา article
ไหว้พระ 9 วัด 3 จังหวัด สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง article
เกาะเสม็ด article
ทีลอซู น้ำตกทีลอซู อุ้มพาง เดินทางทุกศุกร์ article
ทัวร์ เชียงใหม่ งานพืชสวนโลก article
ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป article
HP246 เชียงของ สิบสองปันนา
รวมฟรีเว็บบอร์ดหลัก
HP 299 ดอยอินทนนท์ งานพืชสวนโลก 54 article
ทัวร์ระยอง
ทัวร์หัวหิน
ทัวร์ภูเรือ
ทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
ทัวร์เกาะเต่า
ทัวร์เกาะเสม็ด
www.toursooksun.com
เสน่ห์กรุงเก่า เล่าเรื่องย้อนยุค ไหว้พระ ๙ วัด article
กระบี่ ทัวร์กระบี่ แพ็คเกจทัวร์กระบี่ ที่พักกระบี่ สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่, จ. กระบี่ article
ลาวใต้ ปากเซ นครจำปาสัก น้ำตกคอนพะเพ็ง article
กระบี่ 7-11 ธ.ค. 50 article
ทัวร์เขาใหญ่
พัทยา เมืองพัทยา
thailand article
พัทยา article
ชะอำ article
เกาะหมาก...เกาะหมาก article
hp 99 งานพืชสวนโลก article
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) article
ทัวร์ แม่ฮ่องสอน งานพืชสวนโลก article
ทัวร์ เชียงราย-เชียงใหม่ articleก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (151571)
avatar
ks_soukaphone

ยีนดีทีีไดรเข้าIG
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ks_soukaphone (Kesone_Soukaphone-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-03-04 22:33:24ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล