HP146 สิบสองปันนา article

HP146 สิบสองปันนา 6 วัน 5 คืน

ทัวร์สิบสองปันนา เดินทาง

รถบัส (30 ท่านขึ้นไป)

โปรโมชั่น

ราคา

วันปิยะ 20-25 ต.ค. 59 รถบัสปรับอากาศวีไอพี
9,900
วันพ่อ 1-6 ธ.ค. 59 รถบัสปรับอากาศวีไอพี
9,900
วันรัฐธรรมนูญ 8-13 ธ.ค. 59 รถบัสปรับอากาศวีไอพี
9,900
วันขึ้นปีใหม่ 30-4 ม.ค. 60 รถบัสปรับอากาศวีไอพี
10,900
 
 
วันแรก  กรุงเทพ – เชียงราย
17.00 น. คณพร้อมกัน บริเวณสวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา เจ้าหน้าที่ Happy Trips คอยต้อนรับ
18.00 น. พร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.เชียงราย บริการอาหารกล่องและเครื่องดื่ม (มื้อที่ 1) บนรถ
วันสอง เชียงของ - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - เมืองหล้า 
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ อ.เชียงของ จ.เชียงราย อิสระให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว (สปป.ลาว) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย-ลาว จากนั้นเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 สู่ เมืองหลวงน้ำทา ตาม ถนนเส้นทางสายใหม่ R3a (คุนหมิง – กรุงเทพฯ) 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ ด่านตม.บ่อเตน เขตชายแดนลาว-จีน เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถบัสปรับอากาศของจีน สู่ ด่านบ่อหาน (ด่านตม.จีน) จากนั้นนำท่านเดินทางตาม ถนนเส้นทางสายใหม่ R3a (คุนหมิง – กรุงเทพฯ) สู่ เมืองหล้า 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 4) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร พักผ่อนกันตามอัธยาศัย....ราตรีสวัสดิ์
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม JIN TAI HOTEL (หรือเทียบเท่า)
วันที่สาม ตลาดเช้าเมืองหล้า - สวนป่าอรัญญา - ถ้ำควายขาว - หมูบ้านไทลื้อ - อาหารพื้นเมือง
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหารโรงแรม อิสระเดินเที่ยว ตลาดเช้าเมืองหล้า จากนั้น เดินทางต่อสู่ สวนป่าอรัญญา ดินแดนมหัศจรรย์ในสวนอุทยานเขตป่าร้อนชื้น นำท่าน ล่องเรือชมเขื่อนว่านเทียน ชื่นชมบรรยากาศป่าสองฝั่งแม่น้ำ Nanla 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางชม ถ้ำควายขาว หรือ BAOJIAO CATTLEDONG มีความยาวประมาณ 3,360 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อย และลำธารน้ำที่ประดับประดาไปด้วยเสียงไฟหลากสีสัน ทำให้เกิดการจิตนาการเป็นลักษณะต่างๆ จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านไทลื้อ สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่เมือง เชียงรุ่ง 1 ใน 3 เมืองเอกของสิบสองปันนา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 7) ณ ร้านอาหาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม BANG HAI HOTEL (หรือเทียบเท่า)
วันที่สี่ สวนป่าดงดิบ - วัดหลวงเมืองลื้อ - สวนม่านทิง - วัดป่าเจ - โชว์พาราณสี
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8) ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้น นำท่านเที่ยวชม สวนป่าดงดิบ ชมการแสดงสัตว์แสนรู้ และชมฝูงนกยูงนับ 100 ตัวซึ่งจะบินลงจากภูเขาเพื่อมากินอาหารที่นักท่องเที่ยวเตรียมไว้ จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นไปชมหมู่บ้านชาวเขาและการแสดงพื้นเมือง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมสนุกได้ อาทิ เต้นรำ ร้องเพลง การสาธิตชีวิตความเป็นอยู่ เป็นต้น หลังจากนั้นนำท่านชม วัดหลวงเมืองลื้อ วัดนิกายหินยานหรือเถรวาท ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา เพื่อใช้ศึกษาพระพุทธศาสนา และแลกเปลี่ยน สืบค้นภูมิประวัติเดิมของบรรพบุรุษ ภายในมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางคันธารราฐ พระพุทธรูปปางขอฝน (ยืน) เป็นพระพุทธรูปที่สร้างตามคติความเชื่อที่ว่า สมัยหนึ่งนครสาวัตถี แคว้นโกศล เกิดความแห้งแล้ง ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล พืชผลได้รับความเสียหาย ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระประสงค์จะอนุเคราะห์แก่มหาชน พระพุทธองค์ทรงผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน) แล้วเสด็จไปประทับ ณ บันไดสระโบกขรณี ยกพระหัตถ์ขวาขึ้นกวักเรียกฝน พระหัตถ์ซ้ายรองรับน้ำฝน ทันใดนั้นบังเกิดมหาเมฆตั้งเค้าขึ้นพร้อมกันในทุกทิศานุทิศ ด้วยพุทธานุภาพและพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ฝนได้ตกลงมาเป็นอัศจรรย์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านชมสวนม่านทิง หรือสวนบ้านถิ่นในคำไทลื้อ เป็นสวนที่มีอายุกว่า 1300 ปี ในอดีตสวนแห่งนี้เป็นสวนดอกไม้ของเจ้าผู้ปกครองแขวนสิบสองปันนา จึงเป็นสถานที่พักผ่อนของเจ้าแผ่นดินและขุนนางชั้นสูง และนางสนม ด้านหน้าของสวนม่านทิง มีรูปปั้นทอเหลือของท่านนายก โจวเอินไหล ในชุดไทลื้อ ในมืออุ้มขันน้ำและใบมะกอกและเล่นสงกรานต์กับชาวบ้าน รูปปั้นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านเมื่อครั้งที่ท่านเดินทางมาดูงานที่ สิบสองปันนาและได้ร่วมเล่นสงกรานต์กับชาวไทลื้อภายในสวนมีต้นโพธ์สองต้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างไทย – จีน ที่สมเด็จพระเทพฯได้ปลูกไว้เมื่อคราวที่ท่านเสด็จเยือนเมืองเชียงรุ่ง และวัดป่าเจหรือวัดป่าเชต์มหาราชฐาน วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในเมืองเชียงรุ่งเพราะเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดที่เปรียบเสมือนวิทยาลัยสงฆ์ในเมืองเชียงรุ่ง ในอดีตชาวเชียงรุ่งนิยมส่งลูกชายเข้ามาบวชเรียนตั้งแต่เล็กๆ เรียกว่าบวชลูกแก้ว และเมื่ออายุครบบวชก็จะต้องบวชเรียนศึกษาพระธรรมเสียก่อนจึงจะได้เป็นที่ยอมรับจากสังคม ปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ลูกผู้ชายชาวเชียงรุ่งให้ความสนใจกับการทำมาหากินมากกว่า การบวชเรียนเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญนัก 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 10) ณ ร้านอาหารพื้นเมือง

หลังอาหาร นำท่านชม โชว์วัฒนธรรม "พาราณสี" เป็นการนำเสนอถึงพระพุทธศาสนาที่เดินทางเข้ามาถึงเมืองสิบสองปันนา การแสดงงานประเพณีสงกรานต์ และการโชว์ถึงวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆมากมาย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองสิบสองปันนา ดูสวยงามและอลังการเป็นอย่างมาก 

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ณ โรงแรม BANG HAI HOTEL (หรือเทียบเท่า)
วันที่ห้า เชียงรุ่ง - หลวงน้ำทา - เชียงของ
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 11) ณ ห้องอาหารโรงแรม เช็คเอ้าท์ เก็บสัมภาระ อำลาเมืองเชียงรุ่ง ออกเดินทางกลับสู่ เมืองหลวงน้ำทา ตามเส้นทาง R3a
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 12) ณ ร้านอาหาร
บ่าย เดินทางต่อสู่เมืองห้วยทราย ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง กลับสู่ประเทศไทย ณ ด่านเชียงของ จ.เชียงราย 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 13) ณ ร้านอาหาร

พร้อมออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่หก กรุงเทพฯ
05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
 

 

อัตรานี้รวม :

·         ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น

·         ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน

·         ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ

·         ค่ามัคคุเทศก์ (จีน) ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)

·         ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

·         ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000  บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)

·         ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)

·         ค่าเข้าชมโชว์เมืองพาราณสี

·         ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

 

อัตราดังกล่าวไม่รวม

·         ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ วันละ 10 หยวน)

·         ค่าถ่ายรูปทำวีซ่าหน้าด่านจีน ท่านละ 20 หยวน 

·         ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร

·         ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

 

เอกสารเดินทาง **(กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง)**

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือก่อนเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

 

การสำรองที่นั่ง

วางมัดจำท่านละ 3,000 บาท โดย โอนเงินสด เข้าบัญชีตามรายละเอียดด้านล่าง ส่วนที่เหลือชำระภายใน 15 วันก่อนเดินทาง พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์ เพื่อทำประกันการเดินทาง

 

การชำระเงิน 

โอนเงินสด เข้าบัญชี  

- นายสุขสันต์ สินธุ์สุวรรณ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุทธิสาร ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 069 - 2601-203

- นาง ปิยรัตน์ สินธุ์สุวรรณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 157-2017-173

 

ขั้นตอนการยกเลิกทัวร์

1.    ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด ยกเว้น ช่วงเทศกาลและวันหยุดต้องแจ้งล่วงหน้า 45 วันก่อนออกเดินทาง

2.    ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 14 วัน (ทำการ) บริษัทฯจะคืนเงิน 50% 

3.    ยกเลิกทัวร์ภายใน 14 วัน (ทำการ) ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

4.    ก่อนการเดินทาง 15 วัน หากท่านไม่โอนเงินส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

 

หมายเหตุ

         - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์โดยคำนึงถึง     ความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

         - บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับ   บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ     การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ

 

*** แฮปปี้ ทริปส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 30 ท่าน***

  

 

 คลิป ทัวร์สิบสองปันนา 

  ทัวร์สิบปสองปันนา ตอนที่1 สวนป่าดงดิบ การแสดงนกยูง 

  ทัวร์สิบปสองปันนา ตอนที่2 การแสดงหมู่บ้านวัฒนธรรม เผ่าไอนี่(อีก้อ) 

  ทัวร์สิบปสองปันนา ตอนที่3 ล่องแม่น้ำโขง 

  ทัวร์สิบสองปันนา ตอนที่ 4 โชว์พาราณสี 

  ทัวร์สิบสองปันนาตอนที่ 5 โชว์พาราณสี 

  ทัวร์สิบสองปันนา ตอนที่ 6 โชว์พาราณสี 

  ทัวร์สิบสองปันนา ตอนที่ 7 โชว์พาราณสี 

  ทัวร์สิบสองปันนา ตอนที่ 8 วัดหลวงเมืองลื้อ 

  ทัวร์สิบสองปันนา ตอนที่ 9 หมู่บ้านไทลื้อ 

 ทัวร์สิบสองปันนา ตอนที่ 10 วัดป่าเจชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ในประเทศ

HP119 HAPPY KOH LIPE 5D4N article
HP144 นครวัด - นครธม - ล่องโตนเลสาบ 3D2N article
HP141 หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ article
HP246 เชียงของ สิบสองปันนา article
HP144 นครวัด พนมกุเลน article
HP 143-S เว้-ดานัง-ฮอยอัน-บาน่าฮิลล์ article
HP142 ลาวใต้ จำปาสัก article
HP103 ทัวร์เชียงราย ทัวร์เชียงใหม่ article
HP104 แม่ฮ่องสอน ปาย article
HP204 แม่ฮ่องสอน ปาย (เครื่องบิน) article
HP203 เชียงราย เชียงใหม่ (เครื่องบิน) article
HP145 เชียงตุง เมืองลา article
HP143 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน article
HP113 สิมิลัน ภูเก็ต สิมิลัน พีพี พังงา article
HP213 ภูเก็ต พีพี พังงา (เครื่อง) article
HP132 เกาะกูด article
HP131 เกาะช้าง article
HP116 ทัวร์ตรัง ทะเลตรัง article
HP 116-T ท่องเที่ยวตรัง ประหยัดตังค์ article
HP 117 ทัวร์ หมู่เกาะสิมิลัน สิมิลัน article
HP219 เกาะหลีเป๊ะ (เครื่อง) article
HP115 กระบี่ ตรัง เขื่อนเชี่ยวหลาน article
HP 121 เกาะตาชัย สิมิลัน article
HP101 เชียงใหม่ article
HP102 เชียงราย article
Hp103 B เชียงราย – เชียงใหม่ article
hp106 เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน article
HP107 ปาย ทัวร์ปาย พักปาย 2 คืน article
HP108 ทัวร์ทีลอซู ทัวร์อุ้มผาง article
HP209 ปาย ห้วยน้ำดัง ดอยอินทนนท์ งานพืชสวนโลก 54 article
HP 109 เชียงใหม่ ปาย พืชสวนโลก article
จองทัวร์
HP104-A แม่ฮ่องสอน ปาย article
HP104-S แม่ฮ่องสอน ปาย article
HP115 S กระบี ตรัง ทะเลแหวก ถ้ำมรกต article
ทัวร์ปายโดยเครื่องบิน article
hp104-B ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน article
hp113-S ภูเก็ต พีพี สิมิลัน article
ทัวร์รถน่าเที่ยว article
HP111 ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พีพี article
Hp112 กระบี่ พังงา ภูเก็ต article
HP114 ทัวร์กระบี่ article
hp118 -S เจาะลึกหมู่เกาะสิมิลัน-หมู่เกาะสุรินทร์-ตาไช-อาบน้ำแร่ระนอง-7 วัน 6 คืน article
HP118 หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน ดำน้ำดูปะการัง article
hp120 เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง article
HP201 เชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ (เครื่อง) article
HP202 เชียงราย article
hp206 เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน article
HP214 กระบี่ article
hp151ทัวร์เขาใหญ่ ฟาร์มโชคชัย article
ปราสาทหินพิมาย พนมรุ้ง นครวัด article
ทัวร์เครื่องบิน น่าเที่ยว article
ติดต่อ แฮปปี้ ทริปส์ article
ค่าโฆษณา article
ที่พักปาย แม่ฮ่องสอน
รวมโปรแกรม ทัวร์แม่ฮ่องสอน article
ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ article
ไหว้พระ 9 วัด จ. พระนครศรีอยุธยา article
ไหว้พระ 9 วัด 3 จังหวัด สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง article
เกาะเสม็ด article
ทีลอซู น้ำตกทีลอซู อุ้มพาง เดินทางทุกศุกร์ article
ทัวร์ เชียงใหม่ งานพืชสวนโลก article
ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป article
HP246 เชียงของ สิบสองปันนา
รวมฟรีเว็บบอร์ดหลัก
HP 299 ดอยอินทนนท์ งานพืชสวนโลก 54 article
ทัวร์ระยอง
ทัวร์หัวหิน
ทัวร์ภูเรือ
ทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
ทัวร์เกาะเต่า
ทัวร์เกาะเสม็ด
www.toursooksun.com
เสน่ห์กรุงเก่า เล่าเรื่องย้อนยุค ไหว้พระ ๙ วัด article
กระบี่ ทัวร์กระบี่ แพ็คเกจทัวร์กระบี่ ที่พักกระบี่ สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่, จ. กระบี่ article
ลาวใต้ ปากเซ นครจำปาสัก น้ำตกคอนพะเพ็ง article
กระบี่ 7-11 ธ.ค. 50 article
ทัวร์เขาใหญ่
พัทยา เมืองพัทยา
thailand article
พัทยา article
ชะอำ article
เกาะหมาก...เกาะหมาก article
hp 99 งานพืชสวนโลก article
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) article
ทัวร์ แม่ฮ่องสอน งานพืชสวนโลก article
ทัวร์ เชียงราย-เชียงใหม่ articleก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 5 (160568)
avatar
buy cheap NBA 2K17 MT PS4
You always love it. buy cheap NBA 2K17 MT PS4 http://www.edutorium.org/answers/view/422134/nba-2k17-sim-isnt-fond-of-the-utah-jazz
ผู้แสดงความคิดเห็น buy cheap NBA 2K17 MT PS4 (syfrgcev-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-11-04 04:23:14


ความคิดเห็นที่ 4 (160320)
avatar
cheap NBA 2K17 MT XBOX ONE for sale
hi!this is extremely nice mmorpg website! cheap NBA 2K17 MT XBOX ONE for sale http://nba2kspot.mex.tl/blog_d-angelo-russell-motion-appeared-nba-2k17-games.html
ผู้แสดงความคิดเห็น cheap NBA 2K17 MT XBOX ONE for sale (nnqhxy-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-10-13 11:50:41


ความคิดเห็นที่ 3 (160019)
avatar
cheap NBA 2K17 MT
Be good! cheap NBA 2K17 MT http://chi.vueplanet.com/profiles/blog.asp?bid=256920
ผู้แสดงความคิดเห็น cheap NBA 2K17 MT ((ท%ฉฌห0 )วันที่ตอบ 2016-09-21 19:54:35


ความคิดเห็นที่ 2 (159974)
avatar
fut 17 coins
That makes two of us. fut 17 coins http://710magazine.net/forum/topic/232
ผู้แสดงความคิดเห็น fut 17 coins (kyqmjp-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-18 09:29:34


ความคิดเห็นที่ 1 (151497)
avatar
อัคริศ
6-11กพ 11-16กพ ว่างมั้ยครับ2ท่านครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น อัคริศ (akarit27-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-01-23 02:44:19ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล