HP144 นครวัด - นครธม - ล่องโตนเลสาบ 3D2N article

HP144 นครวัด นครธม ล่องโตนเลสาบ 3วัน2คืน

 

 

ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่ (พักคู่)

ท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2560

6,500

2,500

วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2560

6,500

2,500

วันที่ 17 - 19 มีนาคม 2560

6,500

2,500

วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2560

6,500

2,500

วันที่ 31 - 2 เมษายน 2560

6,500

2,500

วันที่ 6 - 8 เมษายน 2560

6,500

2,500

วันที่ 13 - 15 เมษายน 2560 

วันสงกรานต์

6,100

2,500

วันที่ 21 - 23 เมษายน 2560

6,500

2,500

วันที่ 28 - 30 เมษายน 2560

6,500

2,500

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ - ปอยเปต - เสียมเรียบ - โตนเลสาบ - องค์เจ๊ก องค์จอม
04.00 น.
 คณะพร้อมกัน ณ สวมลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา เจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับ 
  ออกเดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1 บนรถ)
09.00 น. ถึง ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านปอยเปต จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเดินทาง เป็นรถปรับอากาศฝั่กัมพูชา นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองศรีโสภณ ผ่านปอยเปต เมืองชายแดนกัมพูชา สู่ จ.เสียมเรียบ 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหาร จ.เสียมเรียบ
 

นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ณ โตนเลสาป (ทะเลสาบเขมร) คลอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัด คือ กำปงธมกำปงชะนัง, โพธิสัตว์, พระตะบอง และเสียบเรียบ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรที่ประกอบอาชีพประมง ซึ่งสร้างที่พักอาศัยอยู่กลางทะเลสาบมานานนับหลายสิบปี

จากนั้นนำท่านสักการะ องค์เจ๊กองค์จอม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองเสียบเรียบเพื่อความเป็นสิริมงคล 
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม SIEM REAP VACATION (หรือเทียบเท่า) เช็คอิน เก็บสัมภาระ พักผ่อนอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง ปราสาทบันทายสรี - นครวัด - นครธม(ปราสาทบายน) - ปราสาทตาพรหม - พนมบาเค็ง - ชมโชว์ระบำอัปสร
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางเที่ยวชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) สร้างขึ้นในปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) แต่แล้วเสร็จในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส ปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" หรือ "ป้อมที่สวยงาม"
จากนั้นนำท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ณ ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 นำชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ พร้อมชมภาพแกะสลักอื่นๆอีกมากมาย 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหาร
 
 
 
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม สะพานนาคราช สะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชมประตูเมืองที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร 
ต่อจากนั้นเดินทางชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดา ชมความอัศจรรย์ของต้นไม้ที่ปกคลุมตัวปราสาทเกือบทั้งหลัง 
จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาพนมบาแค็ง จุดเริ่มต้นแห่งอารายธรรมปราสาทขอม พร้อมชมความงามวิวทิวทัศน์ยามพระอาทิตย์ตกดิน ณ จุดชมวิวที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในเมืองเสียมเรียบ
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ณ ภัตตาคาร

พร้อมชม การแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา) สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์

  

วันที่สาม วัดใหม่(Killing Field) - ช้อปปิ้ง ตลาดปซาจ๊ะ - โรงเกลือ - ปอยเปต - กรุงเทพฯ
07.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7 ) ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดใหม่ หรือที่รู้จักกันในนามว่า “Killing Field” สนามรบและสุสานของชาวเขมรที่มีการสู้รบและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองในสมัยเขมรแดงปกครอง ชมหัวกะโหลกมากมายของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย พร้อมฟังบรรยายประวัติความเป็นมาจากเจ้าหน้าที่
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย ณ ตลาดปซาจ๊ะ (PSA JA MARKET) 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ณ ร้านอาหาร
 
นำท่านเดินทางสู่ด่านปอยเปต พร้อมอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ตลาดโรงเกลือ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

อัตรานี้รวม

·        ค่าที่พัก 2 คืน ( นอน 2-3 ท่าน / ห้อง )        

·        ค่ารถตู้ปรับอากาศ / รถบัสปรับอากาศท้องถิ่น

·        ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000  บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)

·        ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)

·        ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ

·        ค่าผ่านด่าน V.I.Pชายแดนไทย – กัมพูชา (ปอยเปต)

·        ค่ามัคคุเทศก์ในการนำเที่ยวและบริการ

·        ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ  

·        ค่าเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวบนรถตลอดการเดินทาง

 

อัตราดังกล่าวไม่รวม

·        ค่าวีซ่า 1,700 บาท (กรณีผู้เดินทางไม่ใช่คนไทย)

·        ค่าทิปไกด์ 300 บาท / คน (ตลอดการเดินทาง)

·        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร

·        ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %(ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)

·        กรณีเป็นช่วงเทศกาล ทางเราจะเก็บ Passport เล่มจริง ถ้าลูกค้าไม่สะดวกส่งเป็น EMS มา ทางเราคิดค่าบริการไปรับหนังสือเดินทาง เล่มละ 200 บาท / เล่ม

 

เอกสารประกอบการเดินทาง

·        หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

การสำรองที่นั่ง

- วางมัดจำท่านละ 2,000 บาท โดยโอนเงินสด ผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

  พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์ เพื่อทำประกันการเดินทาง

- ในกรณีทำจองภายใน 14 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวน

ขั้นตอนการยกเลิกทัวร์

1.ยกเลิกทัวร์ภายใน 45 วันทำการก่อนการเดินทาง บริษัทฯยึดเงินมัดจำทั้งหมด  **ช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ **

2.ยกเลิกทัวร์ภายใน 30 – 15 วันทำการก่อนการเดินทาง     บริษัทฯ ยึดเงินมัดจำทั้งหมด

3.ยกเลิกทัวร์ภายใน 14 วันทำการก่อนการเดินทาง            บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

 

 

4.การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย                  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทัวร์และยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนดการยกเลิกทัวร์

หากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่สายการบิน โรงแรม เรียกเก็บ

และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเดินทางต้องใช้สิทธิภายใน 45 วัน ก่อนการเดินทาง 

 

 (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์) หากเกินกำหนดดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์

หมายเหตุ

·        ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

·        บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการโดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

·        บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ

·        กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน

·        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน

 

·        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

*** ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 ท่าน***

 

 ทัวร์เขมร ตอนที่ 1 เสียมราฐ

 ทัวร์เขมร ตอนที่ 2 โตนเลสาป

 ทัวร์เขมร ตอนที่ 3 ระบำอัปสรา

 ทัวร์เขมร ตอนที่ 4 ปราสาทบันทายสรี

 ทัวร์เขมร ตอนที่ 5 ปราสาท นครวัด

 ทัวร์เขมร ตอนที่ 6 เมืองนครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหมชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ในประเทศ

HP119 HAPPY KOH LIPE 5D4N article
HP146 สิบสองปันนา article
HP141 หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ article
HP246 เชียงของ สิบสองปันนา article
HP144 นครวัด พนมกุเลน article
HP 143-S เว้-ดานัง-ฮอยอัน-บาน่าฮิลล์ article
HP142 ลาวใต้ จำปาสัก article
HP103 ทัวร์เชียงราย ทัวร์เชียงใหม่ article
HP104 แม่ฮ่องสอน ปาย article
HP204 แม่ฮ่องสอน ปาย (เครื่องบิน) article
HP203 เชียงราย เชียงใหม่ (เครื่องบิน) article
HP145 เชียงตุง เมืองลา article
HP143 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน article
HP113 สิมิลัน ภูเก็ต สิมิลัน พีพี พังงา article
HP213 ภูเก็ต พีพี พังงา (เครื่อง) article
HP132 เกาะกูด article
HP131 เกาะช้าง article
HP116 ทัวร์ตรัง ทะเลตรัง article
HP 116-T ท่องเที่ยวตรัง ประหยัดตังค์ article
HP 117 ทัวร์ หมู่เกาะสิมิลัน สิมิลัน article
HP219 เกาะหลีเป๊ะ (เครื่อง) article
HP115 กระบี่ ตรัง เขื่อนเชี่ยวหลาน article
HP 121 เกาะตาชัย สิมิลัน article
HP101 เชียงใหม่ article
HP102 เชียงราย article
Hp103 B เชียงราย – เชียงใหม่ article
hp106 เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน article
HP107 ปาย ทัวร์ปาย พักปาย 2 คืน article
HP108 ทัวร์ทีลอซู ทัวร์อุ้มผาง article
HP209 ปาย ห้วยน้ำดัง ดอยอินทนนท์ งานพืชสวนโลก 54 article
HP 109 เชียงใหม่ ปาย พืชสวนโลก article
จองทัวร์
HP104-A แม่ฮ่องสอน ปาย article
HP104-S แม่ฮ่องสอน ปาย article
HP115 S กระบี ตรัง ทะเลแหวก ถ้ำมรกต article
ทัวร์ปายโดยเครื่องบิน article
hp104-B ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน article
hp113-S ภูเก็ต พีพี สิมิลัน article
ทัวร์รถน่าเที่ยว article
HP111 ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พีพี article
Hp112 กระบี่ พังงา ภูเก็ต article
HP114 ทัวร์กระบี่ article
hp118 -S เจาะลึกหมู่เกาะสิมิลัน-หมู่เกาะสุรินทร์-ตาไช-อาบน้ำแร่ระนอง-7 วัน 6 คืน article
HP118 หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน ดำน้ำดูปะการัง article
hp120 เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง article
HP201 เชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ (เครื่อง) article
HP202 เชียงราย article
hp206 เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน article
HP214 กระบี่ article
hp151ทัวร์เขาใหญ่ ฟาร์มโชคชัย article
ปราสาทหินพิมาย พนมรุ้ง นครวัด article
ทัวร์เครื่องบิน น่าเที่ยว article
ติดต่อ แฮปปี้ ทริปส์ article
ค่าโฆษณา article
ที่พักปาย แม่ฮ่องสอน
รวมโปรแกรม ทัวร์แม่ฮ่องสอน article
ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ article
ไหว้พระ 9 วัด จ. พระนครศรีอยุธยา article
ไหว้พระ 9 วัด 3 จังหวัด สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง article
เกาะเสม็ด article
ทีลอซู น้ำตกทีลอซู อุ้มพาง เดินทางทุกศุกร์ article
ทัวร์ เชียงใหม่ งานพืชสวนโลก article
ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป article
HP246 เชียงของ สิบสองปันนา
รวมฟรีเว็บบอร์ดหลัก
HP 299 ดอยอินทนนท์ งานพืชสวนโลก 54 article
ทัวร์ระยอง
ทัวร์หัวหิน
ทัวร์ภูเรือ
ทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
ทัวร์เกาะเต่า
ทัวร์เกาะเสม็ด
www.toursooksun.com
เสน่ห์กรุงเก่า เล่าเรื่องย้อนยุค ไหว้พระ ๙ วัด article
กระบี่ ทัวร์กระบี่ แพ็คเกจทัวร์กระบี่ ที่พักกระบี่ สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่, จ. กระบี่ article
ลาวใต้ ปากเซ นครจำปาสัก น้ำตกคอนพะเพ็ง article
กระบี่ 7-11 ธ.ค. 50 article
ทัวร์เขาใหญ่
พัทยา เมืองพัทยา
thailand article
พัทยา article
ชะอำ article
เกาะหมาก...เกาะหมาก article
hp 99 งานพืชสวนโลก article
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) article
ทัวร์ แม่ฮ่องสอน งานพืชสวนโลก article
ทัวร์ เชียงราย-เชียงใหม่ articleก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 12 (158230)
avatar
Nong

ถ้าขึ้นรถที่ด่านอรัญติดเท่าไรคะกรุ๊ปทัวร์ 8-10 คนคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Nong (nu_nong_2-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-03-10 21:57:36


ความคิดเห็นที่ 11 (157162)
avatar
๋Ja

 เรียนคุณ ฤดี

 

รบกวนติดต่อมาทางนี้นะคะ 092711676 ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ๋Ja (wariya456-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-11-17 11:40:29


ความคิดเห็นที่ 10 (154837)
avatar
เพลิน

 อยากไปช่วงวันหยุดยาว  อะค่ะ.เช่น เดือน เมษายน 58 แต่อยุ่ที่ นครราชสีมา ทำยังไงค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เพลิน (nuna_44-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-01-28 15:45:25


ความคิดเห็นที่ 9 (154645)
avatar
ศศิ

 สวัสดีค่ะ. 

  สนใจโปรแกรมทัวร์เขมรค่ะ ช่วงเวลาวันที่ 6-8 กุมภาฯ ค่ะ ไปกันแค่ 2 คนค่ะ คนไทยคนนึง กับต่างชาติ (สวีเดน) อีกคนนึงค่ะ

ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้างคะ รวมทั้งเรื่องวีซ่าด้วยค่ะ 

  ขอบคุณค่ะ

  ศศิ

ผู้แสดงความคิดเห็น ศศิ วันที่ตอบ 2015-01-09 16:50:34


ความคิดเห็นที่ 8 (154572)
avatar
Tukta

 สวัสดีค่ะ

ขอสอบถามเรื่องวีซ่าของชาวเยอรมันผู้ใหญ่1และเด็ก2คนถ้าอยากไปทัวร์นครวัตกับทัวร์ของท่านก็สามารถไปได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าป.เขมรที่เยอรมันก่อนใช่หรือเปล่าค่ะ 

ขอบคุณค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Tukta วันที่ตอบ 2015-01-04 20:18:40


ความคิดเห็นที่ 7 (153423)
avatar
สุธี สนิมครัว

 ขอสอบถามหน่อยครับ กรณีถ้าผมไปคนเดียว ห้องพักต้องจับคู่กับท่านอื่นรึเปล่าครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สุธี สนิมครัว (tom-dot-sanimkhrua-at-jitasa-dot-com)วันที่ตอบ 2014-09-07 23:45:48


ความคิดเห็นที่ 6 (152045)
avatar
นาย

อยากไปนครวัดคับแต่ไม่มีเพื่อนใครไปช่วงไหนรบกวนบอกด้วยคับจิไปด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย (pom_1175-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2014-01-21 13:56:28


ความคิดเห็นที่ 5 (151972)
avatar
ประสาร

 รอขึ้นรถที่ชายแดนอรัญ หัวละเท่าไหร่ครับ 2 ท่าน

ผู้แสดงความคิดเห็น ประสาร วันที่ตอบ 2013-11-09 12:32:21


ความคิดเห็นที่ 4 (151437)
avatar
สุนิสา
อยากจองทัวร์เขมรนครวัดนครธม3วัน2คืนเดินทางด้วยรถบัสVIPจะเดินทางวันที่18-20มค.2556ิเดินทาง2คนอยากทราบราคาค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น สุนิสา (satanfeaya-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-03 23:34:27


ความคิดเห็นที่ 3 (151429)
avatar
สุธี วรรณวิศิษฏ์ (เคี้ยง มาบอำมฤต )
รายการน่าเที่ยว น่าสนใจ มีโอกาศ ต้องไปครับ เคี้ยง มาบอำมฤต (ชุมพร)
ผู้แสดงความคิดเห็น สุธี วรรณวิศิษฏ์ (เคี้ยง มาบอำมฤต ) (kiang_mabammalit2012-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-11-27 17:29:53


ความคิดเห็นที่ 2 (147483)
avatar
ruedee
อยากสมัครงาน ทัวร์นครวัด เพราะตอนนี้อยู่กำพูชา ว่างงานอยู สนใจงานทัวร์ ติดต่อที่ไหนคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ruedee (rungruedeesat-at-live-dot-com)วันที่ตอบ 2011-04-08 13:21:04


ความคิดเห็นที่ 1 (63435)
avatar
ผศ. ดร.ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ

อยากได้รายการทัวร์และราคา เริ่มต้น กรุงเทพ ไป นครวัด นครธม พักนอนที่เขมร 1 คืน กลับไทย เดินทางไปหนองคาย(ถนนในเมืองไทย อาจจะเส้น A2 ก็น่าสะดวก) แล้วไป เวียงจันทร์ หลวงพระบาง(อาจจะ 2-3 คืน กลับหนองคาย และกรุงเทพสุวรรณภูมิมีคนไปราว 20 คน

ผศ. ดร.ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ

ม.ราชภัฏภูเก็ต 83000

ผู้แสดงความคิดเห็น ผศ. ดร.ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ (pramotegeib-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-05-23 15:08:12ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล