ทัวร์ไต้หวัน

 ทัวร์ไต้หวัน,เดือนเมษา,ช่วงสงกรานต์ LOVE LOVE 5D3Narticle

รายละเอียด  

วันเเรก: กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

  วันที่ 2  : สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไท่จง ฟ่งเจี่ย ไนท์มาเก็ต 

  วันที่ 3  : ไท่จง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ  

  วันที่ 4  : ไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ร้านสร้อยเจอมาเนียม - ซีเหมิงติง

  วันที่ 5  : สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ                           

 

 

ทัวร์ไต้หวัน HTW-XW42-C04 HAPPY TAIWAN ไต้หวัน LOVE LOVE 4D2N

รายละเอียด  

วันเเรก: กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

  วันที่ 2  : สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไท่จง ฟ่งเจี่ย ไนท์มาเก็ต 

  วันที่ 3  : ไท่จง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ  

  วันที่ 4  : ไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ร้านสร้อยเจอมาเนียม - ซีเหมิงติง

  วันที่ 5  : สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ                           

 

 

ทัวร์ไต้หวัน HTW-XW53-C01 HAPPY TAIWAN CHILL CHECK SHOP 5D3Narticle

รายละเอียด  

วันเเรก: กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

  วันที่ 2  : สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไท่จง ฟ่งเจี่ย ไนท์มาเก็ต 

  วันที่ 3  : ไท่จง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ  

  วันที่ 4  : ไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ร้านสร้อยเจอมาเนียม - ซีเหมิงติง

  วันที่ 5  : สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ                           

 

 

ทัวร์ไต้หวัน HTW-XW42-C01 HAPPY TAIWAN CHILL CHECK SHOP 4D2Narticle

รายละเอียด  

วันเเรก: กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

  วันที่ 2  : สนามบินเถาหยวน - วัดจงไถซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไท่จง ฟ่งเจี่ย ไนท์มาเก็ต 

  วันที่ 3  : ไท่จง - ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ  

  วันที่ 4  : ไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว - ร้านสร้อยเจอมาเนียม - ซีเหมิงติง

  วันที่ 5  : สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ                           

 

 

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]