dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
hp 99 งานพืชสวนโลก article

วันเดินทาง แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์พืชสวนโลก 16-18 ธ.ค. 54

รถบัสปรับอากาศ วีไอพี  รับ 6 ที่นั่ง

2,999

ทัวร์พืชสวนโลก 23-25 ธ.ค. 54

รถตู้ปรับอากาศ วีไอพี

2,999

ทัวร์พืชสวนโลก 30 ธ.ค. -1 ม.ค. 55

เต็ม

3,399

ทัวร์พืชสวนโลก 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 55 

รถบัสปรับอากาศ วีไอพี รับ 8 ที่นั่ง

3,399

ทัวร์พืชสวนโลก 1 ม.ค.- 3 ม.ค. 55

เต็ม

3,399

ทัวร์พืชสวนโลก 6 ม.ค.- 8 ม.ค. 55

รถตู้ปรับอากาศวีไอพี

2,999

ทัวร์พืชสวนโลก 13 ม.ค.- 15 ม.ค. 55

รถตู้ปรับอากาศวีไอพี

2,999

ทัวร์พืชสวนโลก 20 ม.ค.- 22 ม.ค. 55

รถตู้ปรับอากาศวีไอพี

2,999

ทัวร์พืชสวนโลก 27 ม.ค.- 29 ม.ค. 55

รถตู้ปรับอากาศวีไอพี

2,999

ทัวร์พืชสวนโลก 3 ก.พ.- 5 ก.พ. 55

รถตู้ปรับอากาศวีไอพี

2,999

ทัวร์พืชสวนโลก 10 ก.พ.- 12 ก.พ. 55

รถตู้ปรับอากาศวีไอพี

2,999

วันแรก

กรุงเทพ – ลำปาง

18.00 น.      

คณะพร้อมกันที่ สวนลุมพินี / ปั้ม ป.ต.ท. วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋าเดินทาง ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างทาง บริการเครื่องดื่ม บนรถ มัคคุเทศก์คอยแนะนำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อน

20.30 น.

บริการอาหารเย็น (1) ณ ร้านอาหารอ่างทอง

วันที่สอง

ลำปาง – เชียงใหม่ – งานพืชสวนโลก

07.00 น.      

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ เหมืองแม่เมาะ อาบน้ำ ล้างหน้าล้างตา เปลี่ยนเสื้อผ้า พร้อมบริการอาหารเช้า (2) ณ ห้องอาหาร

09.00 น.  

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ ชมสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของบ่อเหมือง ชมวิว ณ ศาลาชมวิว ชมลานสไลเดอร์หญ้าขนาดใหญ่

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ห้องอาหาร

บ่าย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม สินธนา รีสอร์ท

นำท่านท่านเดินทางสู่ งานพืชสวนโลก ชมนิทรรศการ สวนกล้วยไม้ สวนผลไม้เขตร้อน พรรณไม้เขตร้อน สวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ และหอคำหลวง ที่จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านการเกษตร นิทรรศการโครงการหลวงต่างๆ พร้อมให้ท่านได้อิสระเลือกชมในส่วนอื่นๆของมหกรรมฯ พร้อมเลือกซื้อสินค้าเกษตร หัตถกรรมท้องถิ่น สินค้าแปรรูปการเกษตรต่างๆ

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย หลังอาหาร นำท่านชมการแสดงแสงสีของงานพืชสวนโลก สมควรแก่เวลากลับขึ้นสู่รถบัสคันเดิมกลับสู่โรงแรม หรือเลือกท่องราตรีเมืองเชียงใหม่เที่ยวตลาดไนท์บาซ่าร์ตามอัธยาศัย

วันที่สาม

วัดพระธาตุลำปางหลวง – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ จ. ลำปาง นำท่านสักการะ พระธาตุลำปางหลวง พระธาตุประจำปีเกิดคนที่เกิดปีฉลู

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหารลำปาง

นำท่านเลือกซื้อของฝาก อาทิ หมูยอ แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ฯลฯ ณ กาดทุ่งเกวียน

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ( 5 ) ณ ร้านอาหารอ่างทอง

22.00 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งท่านแยกย้ายกลับบ้านด้วยความสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจอันมิอาจลืมเลื่อน

 

อัตราค่าบริการ          

ผู้ใหญ่            ท่านละ             2,999.-บาท         พักห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 600.-บาท

เด็ก                ท่านละ             2,499.-บาท         พักรวมกับผู้ปกครอง เสริมเตียง
เด็ก                ท่านละ             2,199.-บาท         พักรวมกับผู้ปกครอง ไม่เสริมเตียง
อัตรานี้รวม   + ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ             + ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน 2 คืน   
                 + ค่าอาหารตามที่รายการระบุ                  + ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง           
                      + ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่รายการระบุ    + ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง   
                      + ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม            / ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือจากมื้ออาหาร        / ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ
                 / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 
 

โอนเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท ส่ง Fax 02-9876708 ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนเดินทาง

นายสุขสันต์ สินธุ์สุวรรณ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุทธิสาร เลขที่ 069-2601-203 ออมทรัพย์

นางปิยรัตน์ สินธุ์สุวรรณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว เลขที่ 157-2017-173 ออมทรัพย์

 

หมายเหตุ :    กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ

 

 งานพืชสวนโลก งานพืชสวนโลก งานพืชสวนโลก งานพืชสวนโลก งานพืชสวนโลก งานพืชสวนโลก 

ทัวร์งานพืชสวนโลก, ทัวร์พืชสวนโลก

ทัวร์งานพืชสวนโลก, ทัวร์พืชสวนโลก

ทัวร์งานพืชสวนโลก, ทัวร์พืชสวนโลก

ทัวร์งานพืชสวนโลก, ทัวร์พืชสวนโลก

ทัวร์งานพืชสวนโลก, ทัวร์พืชสวนโลก

ทัวร์งานพืชสวนโลก, ทัวร์พืชสวนโลก

ทัวร์งานพืชสวนโลก, ทัวร์พืชสวนโลก

ทัวร์งานพืชสวนโลก, ทัวร์พืชสวนโลก

ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ในประเทศ

HP119 HAPPY KOH LIPE 5D4N article
HP144 นครวัด - นครธม - ล่องโตนเลสาบ 3D2N article
HP146 สิบสองปันนา article
HP141 หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ article
HP246 เชียงของ สิบสองปันนา article
HP144 นครวัด พนมกุเลน article
HP 143-S เว้-ดานัง-ฮอยอัน-บาน่าฮิลล์ article
HP142 ลาวใต้ จำปาสัก article
HP103 ทัวร์เชียงราย ทัวร์เชียงใหม่ article
HP104 แม่ฮ่องสอน ปาย article
HP204 แม่ฮ่องสอน ปาย (เครื่องบิน) article
HP203 เชียงราย เชียงใหม่ (เครื่องบิน) article
HP145 เชียงตุง เมืองลา article
HP143 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน article
HP113 สิมิลัน ภูเก็ต สิมิลัน พีพี พังงา article
HP213 ภูเก็ต พีพี พังงา (เครื่อง) article
HP132 เกาะกูด article
HP131 เกาะช้าง article
HP116 ทัวร์ตรัง ทะเลตรัง article
HP 116-T ท่องเที่ยวตรัง ประหยัดตังค์ article
HP 117 ทัวร์ หมู่เกาะสิมิลัน สิมิลัน article
HP219 เกาะหลีเป๊ะ (เครื่อง) article
HP115 กระบี่ ตรัง เขื่อนเชี่ยวหลาน article
HP 121 เกาะตาชัย สิมิลัน article
HP101 เชียงใหม่ article
HP102 เชียงราย article
Hp103 B เชียงราย – เชียงใหม่ article
hp106 เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน article
HP107 ปาย ทัวร์ปาย พักปาย 2 คืน article
HP108 ทัวร์ทีลอซู ทัวร์อุ้มผาง article
HP209 ปาย ห้วยน้ำดัง ดอยอินทนนท์ งานพืชสวนโลก 54 article
HP 109 เชียงใหม่ ปาย พืชสวนโลก article
จองทัวร์
HP104-A แม่ฮ่องสอน ปาย article
HP104-S แม่ฮ่องสอน ปาย article
HP115 S กระบี ตรัง ทะเลแหวก ถ้ำมรกต article
ทัวร์ปายโดยเครื่องบิน article
hp104-B ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน article
hp113-S ภูเก็ต พีพี สิมิลัน article
ทัวร์รถน่าเที่ยว article
HP111 ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พีพี article
Hp112 กระบี่ พังงา ภูเก็ต article
HP114 ทัวร์กระบี่ article
hp118 -S เจาะลึกหมู่เกาะสิมิลัน-หมู่เกาะสุรินทร์-ตาไช-อาบน้ำแร่ระนอง-7 วัน 6 คืน article
HP118 หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน ดำน้ำดูปะการัง article
hp120 เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง article
HP201 เชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ (เครื่อง) article
HP202 เชียงราย article
hp206 เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน article
HP214 กระบี่ article
hp151ทัวร์เขาใหญ่ ฟาร์มโชคชัย article
ปราสาทหินพิมาย พนมรุ้ง นครวัด article
ทัวร์เครื่องบิน น่าเที่ยว article
ติดต่อ แฮปปี้ ทริปส์ article
ค่าโฆษณา article
ที่พักปาย แม่ฮ่องสอน
รวมโปรแกรม ทัวร์แม่ฮ่องสอน article
ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ article
ไหว้พระ 9 วัด จ. พระนครศรีอยุธยา article
ไหว้พระ 9 วัด 3 จังหวัด สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง article
เกาะเสม็ด article
ทีลอซู น้ำตกทีลอซู อุ้มพาง เดินทางทุกศุกร์ article
ทัวร์ เชียงใหม่ งานพืชสวนโลก article
ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป article
HP246 เชียงของ สิบสองปันนา
รวมฟรีเว็บบอร์ดหลัก
HP 299 ดอยอินทนนท์ งานพืชสวนโลก 54 article
ทัวร์ระยอง
ทัวร์หัวหิน
ทัวร์ภูเรือ
ทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
ทัวร์เกาะเต่า
ทัวร์เกาะเสม็ด
www.toursooksun.com
เสน่ห์กรุงเก่า เล่าเรื่องย้อนยุค ไหว้พระ ๙ วัด article
กระบี่ ทัวร์กระบี่ แพ็คเกจทัวร์กระบี่ ที่พักกระบี่ สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่, จ. กระบี่ article
ลาวใต้ ปากเซ นครจำปาสัก น้ำตกคอนพะเพ็ง article
กระบี่ 7-11 ธ.ค. 50 article
ทัวร์เขาใหญ่
พัทยา เมืองพัทยา
thailand article
พัทยา article
ชะอำ article
เกาะหมาก...เกาะหมาก article
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) article
ทัวร์ แม่ฮ่องสอน งานพืชสวนโลก article
ทัวร์ เชียงราย-เชียงใหม่ articleก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 4 (150506)
avatar
ศรญา
ถ้าอยู่ปากช่องคิดราคายังงัยค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ศรญา วันที่ตอบ 2011-12-23 19:21:02


ความคิดเห็นที่ 3 (150291)
avatar
กบ

เลื่อการเดินทางครับ 16 ธ.ค. - 14 มี.ค. 54

ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น กบ (happytrips48-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-10-31 08:25:47


ความคิดเห็นที่ 2 (150270)
avatar
ANOTHAI NIMNOI
สนใจโปรแกรมท่องเที่ยวhp99ค่ะรบกวนส่งให้ด้วยนะค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ANOTHAI NIMNOI (POR_PICKJEED-at-HOTMAIL-dot-COM)วันที่ตอบ 2011-10-26 08:27:57


ความคิดเห็นที่ 1 (150269)
avatar
ANOTHAI NIMNOI
ต้องการทราบว่าทริปhp99จะเลื่อนระยะเวลาในการเดินทางหรือเลื่อนโปรแกรมรึเปล่าค่ะต้องการทราบด่วนค่ะเพราะว่าจะได้จองวันเวลาในการเดินทางถูกค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ANOTHAI NIMNOI (POR_PICKJEED-at-HOTMAIL-dot-COM)วันที่ตอบ 2011-10-26 08:25:34ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล