HP116 ทัวร์ตรัง ทะเลตรัง article

 

ผังที่นั่งรถ 

HP 116 พักผ่อนท่องเที่ยว ทัวร์ตรัง

  

 

วันเดินทาง

เดินทางโดย

ราคา

ทัวร์ตรัง - ตรัง 4-8 ธ.ค. 51 โดยรถบัสปรับอากาศ 5,900
ทัวร์ตรัง - ตรัง 30-3 ม.ค. 52 โดยรถบัสปรับอากาศ 5,900
ทัวร์ตรัง - ตรัง 3-7 เม.ย. 52 โดยรถบัสปรับอากาศ 5,900
ทัวร์ตรัง - ตรัง 11-15 เม.ย. 52 โดยรถบัสปรับอากาศ 5,900
ทัวร์ตรัง - ตรัง 30-4 พ.ค. 52 โดยรถบัสปรับอากาศ 5,900

 

 

วันแรก              กรุงเทพฯ

17.00 .            คณะพร้อมกัน สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา

18.00 .            พร้อมออกเดินทางโดยโค้ชปรับอากาศ นำท่านเดินทางมุ่งสู่ จ. กระบี่ พร้อมทั้งบริการอาหารกล่อง (1) และเครื่องดื่ม สนุกสนานกับทีมงานมัคคุเทศก์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกบนรถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง รับประทานข้าวต้มรอบดึก (2) ณ ร้านอาหาร

 

วันที่สอง            สุราษฎร์ธานี – เขื่อนเชี่ยวหลาน วัดถ้ำเสือ ตรัง  

06.00 น.            นำท่านเดินทางถึง จ. ตรัง นำท่านเข้าสู่โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา ทำธุระส่วนตัว

08.00.            บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหาร

09.00.            นำท่านชม เขื่อนเชี่ยวหลาน ทีมีความสวยงามเปรียบเหมือนกุ้ยหลินเมืองจีน               

12.00.            รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร

บ่าย                   นำท่านเดินทางสู่วัดถ้ำเสือ นมัสการพระอาจารย์จำเนียร ในอดีตวัดถ้ำเสือเป็นวัดที่มีเสืออาศัยอยู่ตามถ้ำ ภายในวัดมีถ้ำต่าง ๆ มากมาย วัดถ้ำเสือจะอยู่บนเขาที่มีธรรมชาติที่สวยงามมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบ

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา  หรือเทียบเท่า

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหาร

 

วันที่สาม            ถ้ำมรกต – เกาะเชือก เกาะแหวน เกาะม้า - ดำน้ำดูปะการัง       

08.00.            บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหาร

09.00.            นำท่านลงเรือเพื่อเดินทางสู่ ถ้ำมรกต สนุกกับการดำน้ำแบบใหม่ที่ต้องต่อแถวเข้าไปภายในถ้ำ ซึ่งเป็นถ้ำที่เป็นโพลงเล็กฯ บริเวณปากถ้ำแสงจากภายนอกจะสะท้อนกับน้ำภายในถ้ำทำให้เห็นเป็นสีเขียวมรกต ดูแปลกตาและมหัศจรรย์ในความงามที่ธรรมชาติบรรจงสร้างเมื่อพ้นปากถ้ำอีกด้านหนึ่งจะเห็นเป็นหาดทรายขาวล้อมรอบด้วยหน้าผาสูง

12.00.            รับประทานอาหารกลางวัน (7) แบบปิกนิค

                        นำท่านสัมผัสท้องทะเลไทยกับการ ดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะแหวน เกาะม้า และ เกาะเชือก โดยเฉพาะเกาะเชือกท่านจะได้ สัมผัสโลกใต้ทะเลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยประการังสีอ่อนที่หาชมได้ยาก สมควรแก่เวลา

นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักโรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา  หรือเทียบเท่า

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น (8) ณ ห้องอาหาร

 

วันที่สี่                ถ้ำเลเขากอบ – น้ำตกร้อน สระมรกต

08.00.            บริการอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหาร

09.00.            นำท่านชม ถ้ำเลเขากอบ ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่ทำให้เกิดน้ำไหลหลอดถ้ำ มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีลำคลองไหลผ่านมาจากเทือกเขาบรรทัดนำท่านพายเรือชมความงามของถ้ำถือเป็นกิจกรรมเชิงนิเวศและได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริงเป็นหนึ่งใน UNSEEN IN THAILAND   

12.00.            อาหารกลางวัน (10) ณ ร้านอาหาร

                        นำท่านชม สระมรกต อีก 1 ใน UnSeen Thailand ความสวยงามของสระน้ำธรรมชาติที่มีน้ำใสเป็นสีเขียวอมฟ้าเปลี่ยนสี

                        ไปได้ตามวันเวลา และสภาพแสง นำท่านชม น้ำตกร้อน อีก 1 ใน UnSeen Thailand ซึ่งบริเวณเดียวกันนี้ก็มีกระแสน้ำ

                        สีมรกตที่เกิดจากน้ำร้อนใต้ดินรวมตัวกัน เป็นน้ำในสระที่ใสราวกระจกเช่นกัน อาบน้ำ แช่ สปากันตามอัธยาศัยที่น้ำตก

                        ร้อนก่อนเดินทางกลับ

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น (11) ณ ห้องอาหาร

 

วันที่ห้า              กรุงเทพฯ

05.00 น.            เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

 

กรุ๊ปเหมาหมู่คณะ

5

6

7

8

9

10

เดินทางจากกรุงเทพฯ

6,500

6,200

5,900

5,600

5,500

5,400

รับตรัง

6,000

5,600

5,300

5,100

5,000

4,900

เดินทาง 4-8 ธ.ค./ 30ธ.ค.-3 ม.ค. 52

6,800

6,500

6,200

5,900

5,800

5,700

 

 

 

อัตราค่าบริการ        

ผู้ใหญ่               ท่านละ              5,900   บาท     

เด็ก ( 6-12 ปี ) ท่านละ               5,500   บาท (มีเตียงเสริม)

เด็ก ( 6-12 ปี )  ท่านละ              4,500   บาท ( ไม่มีเตียงเสริม )

เด็ก ( 3-5 ปี )    ท่านละ              4,000   บาท (ไม่มีเตียงเสริม)

อัตรานี้รวม
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
- ค่าที่พัก 2 คืนตามระบุ หรือเทียบเท่า
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง             

 

การสำรองที่นั่ง

-          วางมัดจำท่านละ 2,000 .-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

-          แฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์ เพื่อทำประกันการเดินทาง

 

การชำระเงิน           

โอนเงิน ชื่อ นายสุขสันต์  สินธุ์สุวรรณ  

 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุทธิสาร ประเภทออมทรัพย์
                 เลขที่บัญชี  069 - 2 – 60120-3

กรุณาส่งแฟกซ์ใบโอนเงินมาที่ 02-987-6708

 

อัตราดังกล่าวไม่รวม

·         ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร

·         ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

·         ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

 

หมายเหตุ

·         บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

·         บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์

และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติการจราจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ

 

*** แฮปปี้ ทริปส์ *** ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 30 ท่าน

 

 

บริษัททัวร์ แฮปปี้ ทริปส์ ขออาสาพาท่านเที่ยว ทั้งทัวร์ในประเทศ และ ทัวร์ต่างประเทศ TEL 02-987-3417 , 02-987-7426, 02-9873415 FAX 02-987-6708

สนใจลงโฆษณา เพียงเดือนละ 500 บาท/เดือน สนใจติดต่อ 085-199-8999 

 

รวมโปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์เอเชีย

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เขมร ทัวร์พม่า ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลย์เซีย
ทัวร์ลาว ทัวร์บาหลี ทัวร์เนปาล ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์อินเดีย
ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์ปักกิ่ง
ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์เฉินตู ทัวร์กวางเจา

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์อิตาลี ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ทัวร์อังกฤษ ทัวร์เยอรมัน
ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เชค ทัวร์ฮังการี ทัวร์สเปน
ทัวร์โปรตุเกส ทัวร์เดนมาร์ก ทัวร์สวีเดน ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์อียิปต์ ทัวร์อเมริกา ทัวร์แคนาดา

รวมโปรแกรม ทัวร์ในประเทศ

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทัวร์เพชรบูรณ์ ทัวร์ทีลอซู
ทัวร์กระบี่ ทัวร์ตรัง ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์เกาะตะรุเตา ทัวร์เกาะช้าง
ทัวร์เกาะกูด ทัวร์เกาะเสม็ด ทัวร์เกาะสมุย ทัวร์เกาะเต่า ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ ทัวร์เขาใหญ่ ทัวร์อุบลราชธานี ทัวร์ภูเรือ ทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์ชะอำ ทัวร์หัวหิน ทัวร์ระยอง ทัวร์นครนายก ทัวร์ปราจีนบุรี

 

 Toursooksun .. แฮปปี้ทุกเส้นทาง

 

ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน, เว้, ดานัง, ฮอยอัน

ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน

กรุงเทพฯ – มุกดาหาร – สะหวันนะเขต – เว้ – ดานัง – ฮอยอัน พระราชวังเว้ – เจดีย์เทียนมู่ – หมู่บ้านหินอ่อน – เมืองโบราณฮอยอัน – ดานัง

 • 4-8 ธ.ค. 51, 30-3 ม.ค. 52  ราคาเพียง  7,900 บาท

รวมโปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางทุกเดือน ตั้งแต่ พ.ค.-ต.ค. 51

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์ เยอรมัน เช็ค สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย เยอรมัน ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ทัวร์เช็ค ฮังการี ออสเตรีย สเปน โปรตุเกต รัสเซีย

เขมร ทัวร์เขมร นครวัด

รวมโปรแกรมทัวร์เขมร เดินทางทุกศุกร์ ตั้งแต่ พ.ค.-ต.ค. 51

นครวัด นครธม ปราสาทบันทายสี ปราสาทตาพรหม 

จีน ทัวร์จีน เที่ยวจีน

รวมโปรแกรมทัวร์จีน เดินทาง ตั้งแต่ พ.ค.-ก.ย. 51

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ คุนหมิง กวางเจา กุ้ยหลิน ซีอาน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว

 

เกาหลี

รวมโปรแกรมทัวร์เกาหลี เดินทาง พ.ค.-ก.ย. 51

สัมผัสสวิสเซอร์แลนด์เกาหลี & เทศกาลดอกไม้บาน เกาะนามิ ชมสถานที่ถ่ายทำ ละครทีวี Winter Love Song วัดวาวูเจินซา..ชมเศียรของพระพุทธเจ้าขนาดใหญ่ ...เอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง :- ทงแดมุน ...อิเทวอน...เมียงดง

ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

รวมโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง พ.ค.-ก.ย. 51

โตเกียว โอซาก้า ฟุคุโอกะ นารา เกียวโต ฮอกไกโด ทาคายาม่า วาคายาม่า โกเบ ฟูจิ

 

เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

รวมโปรแกรมทัวร์เวียดนาม เดินทาง พ.ค.-ก.ย.51

ฮานอย ฮาลอง โฮจิมิน เว้ ดานัง ฮอยอัน ซาบา

 •  9-11,10-12 ส.ค./ 23-25, 24-26 ต.ค. ราคาเพียง 10,900 บาท
ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

รวมโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง เดินทาง พ.ค.-ก.ย.51

ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น จูไห่

มาเลย์เซีย ทัวร์มาเลย์เซีย เที่ยวมาเลย์เซีย

รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย เดินทาง พ.ค.-ก.ย.51

เก็นติ้งไฮแลนด์ คาเมร่อนฯ ปีนัง ยะโฮ กัวลาลัมเปอร์

พม่า ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

รวมโปรแกรมทัวร์พม่า เดินทาง พ.ค.-ก.ย.51

ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน มัณฑเลย์ พุกาม ทะเลสาบอินเล  

 •  9-11,10-12 ส.ค./ 23-25, 24-26 ต.ค. ราคาเพียง 10,900 บาท
สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์

รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ เดินทาง พ.ค.-ก.ย.51

NIGHT TOUR พิเศษ! BoatQuay Clark Quay สวนนกจูร่ง – เซ็นโตซ่า – Merlion Tower

 

 

Hp 101 ทัวร์เชียงใหม่
 • 22-26 ต.ค. 51 , 4-8 ธ.ค. 51, 30-3 ม.ค. 52 ราคาเพียง 5,500 บาท
Hp 102 ทัวร์เชียงราย
 • 22-26 ต.ค. 51 , 4-8 ธ.ค. 51, 30-3 ม.ค. 52 ราคาเพียง 5,900 บาท
Hp 103 ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย
 • 22-26 ต.ค. 51 , 4-8 ธ.ค. 51, 30-3 ม.ค. 52 ราคาเพียง 5,900 บาท

Hp 104 ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย 

เปิดจองแล้วครับ

ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ภูโคลน กะเหรี่ยงคอยาว ถ้ำน้ำลอดห้วยน้ำดัง เวียงกุมกาม พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุลำปางหลวง

 • 16-20, 22-26 ต.ค. /6-10, 11-15, 20-24, 27 พ.ย.-1 ธ.ค./ 11-15, 25-29 ธ.ค. 51 ราคาเพียง 5,900 บาท
 • 4-8 ธ.ค. 51, 30-3 ม.ค. 52  ราคาเพียง 6,900 บาท

Hp 104-B ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ภูโคลน กะเหรี่ยงคอยาว ถ้ำน้ำลอดห้วยน้ำดัง เวียงกุมกาม พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุลำปางหลวง

 • 16-20, 22-26 ต.ค. /6-10, 11-15, 20-24, 27 พ.ย.-1 ธ.ค./ 11-15, 25-29 ธ.ค. 51 ราคาเพียง 5,900 บาท
 • 4-8 ธ.ค. 51, 30-3 ม.ค. 52  ราคาเพียง 6,900 บาท

Hp 105 ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทัวร์เชียงใหม่

เดินทางเช้า 4 วัน 3 คืน พร้อมฉลองปีใหม่

 • 31-3 ม.ค. 52 ราคาเพียง 7,300 บาท

HP 107 ทัวร์ปาย

 

 • 22-26 ต.ค. 51 , 4-8 ธ.ค. 51, 30-3 ม.ค. 52 ราคาเพียง 4,900 บาท

hp108 ทัวร์ทีลอซู

เปิดจองแล้วครับ

อุ้มผาง - ล่องเรือยาง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด น้ำตกพาเจริญ

 • 19-22 ต.ค. 22-25 พ.ย. 7-10 ,29-1 ม.ค.51 ราคาเพียง 3,900 บาท

hp115 ทัวร์กระบี่ ทัวร์ตรัง เปิดจองแล้วครับ

ทะเลแหวก ทะเลตรัง ถ้ำมรกต ถ้ำเลเขากอบ สระมรกต น้ำตกร้อน

 • 4-8 ธ.ค. 51, 30-3 ม.ค. 52  ราคาเพียง 6,500 บาท  

hp131 ทัวร์เกาะช้าง เปิดจองแล้วครับ

ทะเลตราด-เกาะช้าง-น้ำตกคลองพู-ดำน้ำเกาะกะ-เกาะรัง

 • 17-19, 23-25 ต.ค. /7-9, 12-14, 21-23, 28-30 พ.ย./ 5-7, 12-14, 19-21, 26-28, 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 52 ราคาเพียง 5,900 บาท

hp132 ทัวร์เกาะกูด เปิดจองแล้วครับ

ตราด - เกาะกูด – น้ำตกคลองเจ้า – พายเรือแคนู เกาะกระ – เกาะรัง

 • 17-19, 23-25 ต.ค. /7-9, 12-14, 21-23, 28-30 พ.ย./ 5-7, 12-14, 19-21, 26-28, 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 52 ราคาเพียง 5,900 บาท

hp201 ทัวร์เชียงใหม่ เปิดจองแล้วครับ

กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – พระธาตุศรีจอมทอง – ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง – ไร่ส้ม – ไนท์ซาฟารี ดอยสุเทพ – บ่อสร้างสันกำแพง 

 • 17-19, 23-25 ต.ค. /7-9, 12-14, 21-23, 28-30 พ.ย./ 5-7, 12-14, 19-21, 26-28, 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 52 ราคาเพียง 9,900 บาท

hp202 ทัวร์เชียงราย

กรุงเทพฯ – เชียงราย – วัดร่องขุ่น – ดอยตุง – ขันโตกดินเนอร์ ภูชี้ฟ้า – สามเหลี่มทองคำ – หอฝิ่น – แม่สาย ดอยแม่สะลอง

 • 17-19, 23-25 ต.ค. /7-9, 12-14, 21-23, 28-30 พ.ย./ 5-7, 12-14, 19-21, 26-28, 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 52 ราคาเพียง 9,900 บาท

hp204 ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย

กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว – พระธาตุสี่จอม – ถ้ำแก้วโกมล – พระธาตุดอยกองมู ปางอุ๋ง – ภูโคลน – วัดหัวเวียง – วัดจองคำ – หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว – ถ้ำน้ำลอด อ.ปาย ห้วยน้ำดัง – โป่งเดือดป่าแป๋ – เวียงกุมกาม

 • 16-20, 22-26 ต.ค. /6-10, 11-15, 20-24, 27 พ.ย.-1 ธ.ค./ 11-15, 25-29 ธ.ค. 51 ราคาเพียง 10,900 บาท
 • 4-8 ธ.ค. 51, 30-3 ม.ค. 52 ราคาเพียง 11,900 บาท

hp211 ทัวร์ภูเก็ต

กรุงเทพฯ – พังงา – ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ - ภูเก็ตพีพี – อ่าวมาหยา – ภูเก็ตแฟนตาซี วัดฉลอง

 • 16-20, 22-26 ต.ค. /6-10, 11-15, 20-24, 27 พ.ย.-1 ธ.ค./ 11-15, 25-29 ธ.ค. 51 ราคาเพียง 10,900 บาท
 • 4-8 ธ.ค. 51, 30-3 ม.ค. 52 ราคาเพียง 11,900 บาท

hp214 ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก พีพี

กระบี่ – น้ำตกร้อนและสระมรกต – วัดถ้ำเสือพีพี – อ่าวมาหยา – ถ้ำไวกิ้ง – ดำน้ำดูปะการังเกาะไผ่ ทะเลแหวก – ถ้ำพระนาง

 • 16-20, 22-26 ต.ค. /6-10, 11-15, 20-24, 27 พ.ย.-1 ธ.ค./ 11-15, 25-29 ธ.ค. 51 ราคาเพียง 10,900 บาท
 • 4-8 ธ.ค. 51, 30-3 ม.ค. 52 ราคาเพียง 11,900 บาท
ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด จ. อยุธยา

8 ท่านสามารถเดินทางได้

ราคาเพียง 999 บาท

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด 3 จังหวัด อ่างทอง สุพรรณ อยุธยา

8 ท่านสามารถเดินทางได้

ราคาเพียง 999 บาท

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพฯ

8 ท่านสามารถเดินทางได้

ราคาเพียง 999 บาท

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด นครปฐม

8 ท่านสามารถเดินทางได้

ราคาเพียง 999 บาท

ทัวร์เขาใหญ่ 2 วัน 1 คืน

8 ท่านสามารถเดินทางได้

ราคา 2,900 บาท

ทัวร์เกาะเสม็ด 2 วัน 1 คืน

8 ท่านสามารถเดินทางได้

ราคา 3,200 บาท

 

 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นนทบุรี นครปฐม
นครนายก ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ
สระแก้ว
ล่องแก่งหินเพิง
 ทองผาภูมิ
ตลาดน้ำอัมพวา ปราณบุรี หัวหิน สังขละบุรี เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ชะอำ
ทุ่งทานตะวัน เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนศรีนครินทร์ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก บึงฉวาก สามชุก
ดอนหอยหลอด ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เกาะเกร็ด พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังสนามจันทร์ สวนสามพราน
ตลาดดอนหวาย ตลาดน้ำลำพญา ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด 3 จังหวัด ดรีมเวิลด์

สถานที่ท่องเที่ยว ภาคใต้

กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี
พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สตูล
สงขลา สุราษฎร์ธานี หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน ทะเลแหวก เกาะพีพี
สระมรกต ทะเลตรัง        

สถานที่ท่องเที่ยว ภาคอีสาน

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา นครพนม บุรีรัมย์
มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ
สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำพู อุบลราชธานี อุดรธานี
อำนาจเจริญ เขาใหญ่ เขาพระวิหาร ผาแต้ม ภูเรือ ภูหลวง
วังน้ำเขียว ทุ่งดอกกระเจียว ถ้ำมรกต อ่าวพังงา เกาะไข่  

สถานที่ท่องเที่ยว ภาคเหนือ

กำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน นครสวรรค์
พิษณุโลก พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ พิจิตร

แม่ฮ่องสอน

ลำปาง ลำพูน สุโขทัย

อุตรดิตถ์

อุทัยธานี  

ปาย

ดอยอางขาง ดอยอินทนนท์

ห้วยน้ำดัง

ดอยสุเทพ

ดอยตุง
แม่สาย ปางอุ๋ง

ทุ่งดอกบัวตอง

ภูหินร่องกล้า ภูทับเบิก น้ำตกทีลอซู
ภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง วัดร่องขุ่น ล่องแก่งน้ำเข็ก ทุ่งแสลงหลวง เขาค้อ
ถ้ำแก้วโกมล กระเหรี่ยงคอยาว ภูโคลน โป่งเดือด

พระธาตุลำปางหลวง

 

สถานที่ท่องเที่ยว ภาคตะวันออก

ชลบุรี

ระยอง

จันทบุรี ตราด  เกาะกูด เกาะช้าง
เกาะเสม็ด เกาะมัน เกาะล้าน เกาะสีชัง    

สถานที่ ท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่น่าสนใจ

หลวงพระบาง ลาวเหนือ ลาวใต้ เวียงจันทน์ จำปาสัก ปากเซ
สะหวันนะเขต นครวัด นครธม ปราสาทบันทายสรี ปราสาทแปรรูป ปราสาทตาพรม
ปราสาทบายน โรงถ่ายภาพยนตร์ หมู่บ้านนัมซาน Seoul Tower สวนดอกไม้โดโก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ทงแดมุน อิเทวอน บลูเฮ้าส์ พระราชวังเคียงบ๊อก เมียงดง อาหารเกาหลี
โอซาก้า โตเกียว ฟุคุโอกะ   นารา เกียวโต ฮอกไกโด
 ทาคายาม่า วาคายาม่า โกเบ ฟูจิ    

ทัวร์ออสเตรเลีย, ออสเตรเลียทัวร์ญี่ปุ่น, ญี่ปุ่นทัวร์เกาหลี, เกาหลีทัวร์สิงคโปร์, สิงคโปร์

ทัวร์ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส เที่ยวฝรั่งเศส ทัวร์ปักกิ่ง ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ทัวร์เวียดนาม เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พังงา ทัวร์พีพี ทัวร์พัทยา พัทยา เที่ยวพัทยา ทัวร์เชียงใหม่ เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย เชียงราย ทัวร์พัทยา พัทยา เที่ยวพัทยา

ทัวร์เชียงใหม่ เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย เชียงราย ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พังงา ทัวร์พีพีชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ในประเทศ

HP119 HAPPY KOH LIPE 5D4N article
HP144 นครวัด - นครธม - ล่องโตนเลสาบ 3D2N article
HP146 สิบสองปันนา article
HP141 หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ article
HP246 เชียงของ สิบสองปันนา article
HP144 นครวัด พนมกุเลน article
HP 143-S เว้-ดานัง-ฮอยอัน-บาน่าฮิลล์ article
HP142 ลาวใต้ จำปาสัก article
HP103 ทัวร์เชียงราย ทัวร์เชียงใหม่ article
HP104 แม่ฮ่องสอน ปาย article
HP204 แม่ฮ่องสอน ปาย (เครื่องบิน) article
HP203 เชียงราย เชียงใหม่ (เครื่องบิน) article
HP145 เชียงตุง เมืองลา article
HP143 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน article
HP113 สิมิลัน ภูเก็ต สิมิลัน พีพี พังงา article
HP213 ภูเก็ต พีพี พังงา (เครื่อง) article
HP132 เกาะกูด article
HP131 เกาะช้าง article
HP 116-T ท่องเที่ยวตรัง ประหยัดตังค์ article
HP 117 ทัวร์ หมู่เกาะสิมิลัน สิมิลัน article
HP219 เกาะหลีเป๊ะ (เครื่อง) article
HP115 กระบี่ ตรัง เขื่อนเชี่ยวหลาน article
HP 121 เกาะตาชัย สิมิลัน article
HP101 เชียงใหม่ article
HP102 เชียงราย article
Hp103 B เชียงราย – เชียงใหม่ article
hp106 เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน article
HP107 ปาย ทัวร์ปาย พักปาย 2 คืน article
HP108 ทัวร์ทีลอซู ทัวร์อุ้มผาง article
HP209 ปาย ห้วยน้ำดัง ดอยอินทนนท์ งานพืชสวนโลก 54 article
HP 109 เชียงใหม่ ปาย พืชสวนโลก article
จองทัวร์
HP104-A แม่ฮ่องสอน ปาย article
HP104-S แม่ฮ่องสอน ปาย article
HP115 S กระบี ตรัง ทะเลแหวก ถ้ำมรกต article
ทัวร์ปายโดยเครื่องบิน article
hp104-B ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน article
hp113-S ภูเก็ต พีพี สิมิลัน article
ทัวร์รถน่าเที่ยว article
HP111 ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พีพี article
Hp112 กระบี่ พังงา ภูเก็ต article
HP114 ทัวร์กระบี่ article
hp118 -S เจาะลึกหมู่เกาะสิมิลัน-หมู่เกาะสุรินทร์-ตาไช-อาบน้ำแร่ระนอง-7 วัน 6 คืน article
HP118 หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน ดำน้ำดูปะการัง article
hp120 เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง article
HP201 เชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ (เครื่อง) article
HP202 เชียงราย article
hp206 เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน article
HP214 กระบี่ article
hp151ทัวร์เขาใหญ่ ฟาร์มโชคชัย article
ปราสาทหินพิมาย พนมรุ้ง นครวัด article
ทัวร์เครื่องบิน น่าเที่ยว article
ติดต่อ แฮปปี้ ทริปส์ article
ค่าโฆษณา article
ที่พักปาย แม่ฮ่องสอน
รวมโปรแกรม ทัวร์แม่ฮ่องสอน article
ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ article
ไหว้พระ 9 วัด จ. พระนครศรีอยุธยา article
ไหว้พระ 9 วัด 3 จังหวัด สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง article
เกาะเสม็ด article
ทีลอซู น้ำตกทีลอซู อุ้มพาง เดินทางทุกศุกร์ article
ทัวร์ เชียงใหม่ งานพืชสวนโลก article
ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป article
HP246 เชียงของ สิบสองปันนา
รวมฟรีเว็บบอร์ดหลัก
HP 299 ดอยอินทนนท์ งานพืชสวนโลก 54 article
ทัวร์ระยอง
ทัวร์หัวหิน
ทัวร์ภูเรือ
ทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
ทัวร์เกาะเต่า
ทัวร์เกาะเสม็ด
www.toursooksun.com
เสน่ห์กรุงเก่า เล่าเรื่องย้อนยุค ไหว้พระ ๙ วัด article
กระบี่ ทัวร์กระบี่ แพ็คเกจทัวร์กระบี่ ที่พักกระบี่ สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่, จ. กระบี่ article
ลาวใต้ ปากเซ นครจำปาสัก น้ำตกคอนพะเพ็ง article
กระบี่ 7-11 ธ.ค. 50 article
ทัวร์เขาใหญ่
พัทยา เมืองพัทยา
thailand article
พัทยา article
ชะอำ article
เกาะหมาก...เกาะหมาก article
hp 99 งานพืชสวนโลก article
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) article
ทัวร์ แม่ฮ่องสอน งานพืชสวนโลก article
ทัวร์ เชียงราย-เชียงใหม่ articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล