HP143 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน article

 

 ทัวร์เวียดนาม กรุงเทพฯ มุกดาหาร สะหวันนะเขต เว้ ดานัง ฮอยอัน     

 

ทัวร์เวียดนามกลาง เดินทาง

รถบัส (30 ท่านขึ้นไป) / รถตู้

โปรโมชั่น

ราคา

ทัวร์เวียดนามกลาง 22-27 ต.ค. 57

 รถบัสปรับอากาศวีไอพี

 

7,900

ทัวร์เวียดนามกลาง 5-10 ธ.ค. 57

 รถบัสปรับอากาศวีไอพี

 

7,900

ทัวร์เวียดนามกลาง 6-11 ธ.ค. 57

 รถบัสปรับอากาศวีไอพี

 

7,900

ทัวร์เวียดนามกลาง 30-4 ม.ค. 58

 รถบัสปรับอากาศวีไอพี

 

8,900

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ
18.30 น.

พร้อมกันที่ ณ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ

สำหรับท่านที่อยู่แถวดินแดง รอรถ ณ ปั้ม ปตท. ตรงข้าม มหาวิทยาลัยหอการค้า

สำหรับท่านที่อยู่ใกล้รังสิต รอขึ้นรถ ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

19.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดมุกดาหาร โดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมบริการ อาหารกล่อง (1) และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้น เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

   

วันที่สอง มุกดาหาร – สะหวันนะเขต – อุโมงค์วินห์ม็อก – เว้
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จ. มุกดาหาร นำท่านธุระส่วนตัว พร้อมรับประทานอาหาร (2) ณ ห้องอาหาร
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองไทย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 สู่ ด่านสะหวันนะเขต (ประเทศลาว) เสร็จสิ้นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านขึ้นรถปรับอากาศเดินทางสู่ ด่านลาวบาว (ประเทศเวียดนาม) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมรูปแบบศิลปและวัฒนธรรมบ้านพี่เมืองน้องของไทยเรา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
14.00 น.

นำท่านเดินทางถึง ด่านลาวบาว (ชายแดนเวียดนาม) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านชม อุโมงค์วินห์ม็อก อุโมงค์ใต้ดิน ให้เราได้ระลึกถึงการต่อสู้และการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสมัยสงครามเวียดนามและ ณ เมืองดงฮา ชมเส้นขนานที่ 17 ที่แบ่งเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ในสมัยอดีต จากนั้นมุ่งหน้าสู่ นครเว้ เมืองหลวงแห่งสุดท้ายในระบบการปกครองแบบกษัตริย์ของเวียดนามและได้รับการยืนยันจากองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียน เมืองเว้ ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1993 ด้วย นำท่านเดินทางถึงเมือง เว้  

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก CENJURY HOTEL ระดับ 4 ดาว

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ (4) ณ ภัตตาคาร ณ เมืองเว้

 หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อน หรือสำรวจเมืองยามค่ำคืน หรือ ช้อปปิ้งสินค้า ตามอัธยาศัย

    

วันที่สาม เจดีย์เทียนมู่ – พระราชวังเว้ – หมู่บ้านหินอ่อน – เมืองโบราณฮอยอัน – ดานัง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่ เจดีย์เทียนมู่ ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ จากนั้นนำท่าน ชม พระราชวังเว้ ที่เก่าแก่และสวยงาม ตัวพระราชวังถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อแบบจีน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการอยู่ภายใต้การปกครองของจีนมาเป็นเวลาร่วมพันปี ตัวอาคารบาง ส่วนเป็นอาคารส่วนที่เหลือรอดมาจากการต่อสู้กัน ครั้งสำคัญระหว่างเวียดนามทั้งสองฝ่ายในสงครามเวียดนามปี ค.ศ. 1968 ที่เรียกว่ากันว่า “สงครามตรุษญวณ” ผลจากการปะทะกันในครั้งนั้นทำให้เขตพระราชฐานชั้นในหรือเรียกว่า “นครต้องห้าม” ได้รับความเสียหายอย่างหนัก นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ ๆ จักรพรรดิเบ๋าได่ ทำการมอบตราพระราชลัญจกรอันเปรียบเสมือนกับสัญลักษณ์แห่งพระราชอำนาจให้กับรัฐบาลสังคมนิยม เวียดนาม
12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบซีฟู๊ด (6) ณ ภัตตาคาร ที่ชายหาดทะเลลังโค
 

นำท่านออกเดินทาง สู่ เมืองดานัง ต่อไปยัง เมืองฮอยอัน โดยการลอด อุโมงค์ไหวาน ยาว 6.3 ก.ม. เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในแถบอินโดจีน ซึ่งรัฐบาลได้สร้างขึ้นเพื่อร่นระยะทาง และเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นศูนย์กลางทางการค้าในแถมเวียดนามกลางระหว่างทางแวะ ชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน หรือ นองเหนือก เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนนานาชนิดเป็นของฝาก นำท่านเที่ยวชม เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม มนต์เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้อยู่ที่ตัวเมืองโบราณซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าพันปี ชมย่านการค้าของชาวจีน, ศาลเจ้าของเจ้าจีน, สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมชุมชน 2 แห่งเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี ชมอดีตความรุ่งเรืองการขนส่งทางน้ำเมืองนี้เดิมเป็นเมืองท่านานาชาติที่เจริญมากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึง 19 มีเรือสินค้าเทียบท่าทั้งญี่ปุ่นและจีน เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้ามาหลายปีก่อนที่จะย้ายไปเมืองดานัง เชิญชมและเลือกซื้อสินค้างานฝีมือแท้ๆ จากเวียดนาม (เมืองฮอยอันไม่อนุญาตให้นำรถเข้า การเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเมืองฮอยอัน)

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Indochine Hotel ระดับ 3 ดาว

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (7) ณ ภัตตาคารท้องถิ่น เชิญท่านสัมผัสวิถีชีวิตกลางคืนของผู้คนเมืองดานังตามอัธยาศัย

  

วันที่สี่ ดานัง – เว้ – สุสาน Khai Dihn – ช้อปปิ้งตลาดดองบา – ลงเรือมังกรฟังเพลงกาเว้
07.00 น. บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ออกเดินทางสู่เมืองเว้ โดยใช้เส้นทางลอดอุโมงค์ไหวานเดินทางถึงเมืองเว้ นำท่านชมสุสานKhai Dihn ซึ่งเป็นสุสานของจักรพรรดิที่ออกแบบสร้างผสมผสานด้วยศิลปแบบฝรั่งเศสและเวียดนามได้อย่างลงตัว ประดับประดาด้วยลวดลายอย่างวิจิตรตระการตาใช้เวลาถึง 11 ปี ในการก่อสร้าง
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (9) ณ ภัตตาคารในเมืองเว้
  นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดดองบา ซึ่งเป็นตลาดพื้นเมือง เลือกซื้อหาของใช้และของฝาก อาทิเช่น หมวก,กระเป๋า,เสื้อผ้า
19.00 น. บริการอาหารค่ำ (10) ณ ภัตตาคารในเมืองเว้
20.00 น.

จากนั้นลงเรือ จักรพรรดิ ล่องแม่น้ำหอม ร่วมสัมผัสบรรยากาศชาววังสมัยเก่า ชมสีสันและชีวิตยามราตรีของชาวเมืองเว้ ขับกล่อมด้วยเสียงเพลงพื้นบ้านจากสาวชาวเว้ที่ดั่งเช่นที่เคยเล่นเพลงถวายจักรพรรดิเมื่อครั้งอดีต หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักที่เว้

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก CENJURY HOTEL ระดับ 4 ดาว

 

วันที่ห้า เว้ - สะหวันนะเขต – พระธาตุอิงฮัง - มุกดาหาร - ตลาดอินโดจีน - กรุงเทพฯ
05.30 น. บริการอาหารเช้า (11) ณ ห้องอาหารโรงแรม
06.00 น. อำลาเมืองเว้ ออกก่อนเดินทางกลับด่าน Lao Bao ถึงด่านลาวบาว ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองของลาว
12.00 น. รับประทานอาหารกลาง (12) ณ ภัตตาคารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวันนะเขต
15.00 น. ผ่านพิธีตรวจคนขาออก ข้ามแม่น้ำโขงสู่จังหวัดมุกดาหาร ถึงมุกดาหารโดยสวัสดิภาพ นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดอินโดจีน เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกให้จุใจก่อน เดินทางกลับ
18.30 น. บริการอาหารค่ำ (13) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารออกเดินทางมุ่งหน้า สู่ กรุงเทพฯ

 

วันที่หก กรุงเทพฯ
05.00 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

 

อัตราค่าบริการรวม

·        ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการและค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ตามที่ระบุในรายการ

·        ค่าโรงแรมที่พัก  (ห้องละ 2 ท่าน)

·        ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ และค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดรายการ

·        ค่าเอกสารผ่านแดนทุกด่านตลอดการเดินทาง

·        ค่าล่องเรือในแม่น้ำหอม

·        ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000  บาทต่อท่าน

·        อัตรานี้ไม่รวม  

·        ค่าเครื่องดื่มและ อาหารที่สั่งนอกเหนือจากรายการ

·        ค่าวีซ่า (กรณีไม่ใช่คนไทย)

เอกสารประกอบการเดินทาง

หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

อัตราดังกล่าวไม่รวม

·        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร

·        ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

·        ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

 

การสำรองที่นั่ง

  • วางมัดจำท่านละ 3,000.-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
  • แฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์ เพื่อทำประกันการเดินทาง

การชำระเงิน          

โอนเงิน  ชื่อ นายสุขสันต์  สินธุ์สุวรรณ  

 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุทธิสาร ประเภทออมทรัพย์
                 เลขที่บัญชี  069 - 2 – 60120-3

หมายเหตุ

    • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
    • บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติการจราจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ

 

 

 

*** แฮปปี้ ทริปส์ *** ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 30 ท่าน

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ในประเทศ

HP119 HAPPY KOH LIPE 5D4N article
HP144 นครวัด - นครธม - ล่องโตนเลสาบ 3D2N article
HP146 สิบสองปันนา article
HP141 หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ article
HP246 เชียงของ สิบสองปันนา article
HP144 นครวัด พนมกุเลน article
HP 143-S เว้-ดานัง-ฮอยอัน-บาน่าฮิลล์ article
HP142 ลาวใต้ จำปาสัก article
HP103 ทัวร์เชียงราย ทัวร์เชียงใหม่ article
HP104 แม่ฮ่องสอน ปาย article
HP204 แม่ฮ่องสอน ปาย (เครื่องบิน) article
HP203 เชียงราย เชียงใหม่ (เครื่องบิน) article
HP145 เชียงตุง เมืองลา article
HP113 สิมิลัน ภูเก็ต สิมิลัน พีพี พังงา article
HP213 ภูเก็ต พีพี พังงา (เครื่อง) article
HP132 เกาะกูด article
HP131 เกาะช้าง article
HP116 ทัวร์ตรัง ทะเลตรัง article
HP 116-T ท่องเที่ยวตรัง ประหยัดตังค์ article
HP 117 ทัวร์ หมู่เกาะสิมิลัน สิมิลัน article
HP219 เกาะหลีเป๊ะ (เครื่อง) article
HP115 กระบี่ ตรัง เขื่อนเชี่ยวหลาน article
HP 121 เกาะตาชัย สิมิลัน article
HP101 เชียงใหม่ article
HP102 เชียงราย article
Hp103 B เชียงราย – เชียงใหม่ article
hp106 เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน article
HP107 ปาย ทัวร์ปาย พักปาย 2 คืน article
HP108 ทัวร์ทีลอซู ทัวร์อุ้มผาง article
HP209 ปาย ห้วยน้ำดัง ดอยอินทนนท์ งานพืชสวนโลก 54 article
HP 109 เชียงใหม่ ปาย พืชสวนโลก article
จองทัวร์
HP104-A แม่ฮ่องสอน ปาย article
HP104-S แม่ฮ่องสอน ปาย article
HP115 S กระบี ตรัง ทะเลแหวก ถ้ำมรกต article
ทัวร์ปายโดยเครื่องบิน article
hp104-B ทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน article
hp113-S ภูเก็ต พีพี สิมิลัน article
ทัวร์รถน่าเที่ยว article
HP111 ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พีพี article
Hp112 กระบี่ พังงา ภูเก็ต article
HP114 ทัวร์กระบี่ article
hp118 -S เจาะลึกหมู่เกาะสิมิลัน-หมู่เกาะสุรินทร์-ตาไช-อาบน้ำแร่ระนอง-7 วัน 6 คืน article
HP118 หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน ดำน้ำดูปะการัง article
hp120 เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง article
HP201 เชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ (เครื่อง) article
HP202 เชียงราย article
hp206 เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน article
HP214 กระบี่ article
hp151ทัวร์เขาใหญ่ ฟาร์มโชคชัย article
ปราสาทหินพิมาย พนมรุ้ง นครวัด article
ทัวร์เครื่องบิน น่าเที่ยว article
ติดต่อ แฮปปี้ ทริปส์ article
ค่าโฆษณา article
ที่พักปาย แม่ฮ่องสอน
รวมโปรแกรม ทัวร์แม่ฮ่องสอน article
ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ article
ไหว้พระ 9 วัด จ. พระนครศรีอยุธยา article
ไหว้พระ 9 วัด 3 จังหวัด สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง article
เกาะเสม็ด article
ทีลอซู น้ำตกทีลอซู อุ้มพาง เดินทางทุกศุกร์ article
ทัวร์ เชียงใหม่ งานพืชสวนโลก article
ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป article
HP246 เชียงของ สิบสองปันนา
รวมฟรีเว็บบอร์ดหลัก
HP 299 ดอยอินทนนท์ งานพืชสวนโลก 54 article
ทัวร์ระยอง
ทัวร์หัวหิน
ทัวร์ภูเรือ
ทัวร์อุบลราชธานี
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
ทัวร์เกาะเต่า
ทัวร์เกาะเสม็ด
www.toursooksun.com
เสน่ห์กรุงเก่า เล่าเรื่องย้อนยุค ไหว้พระ ๙ วัด article
กระบี่ ทัวร์กระบี่ แพ็คเกจทัวร์กระบี่ ที่พักกระบี่ สถานที่ท่องเที่ยวกระบี่, จ. กระบี่ article
ลาวใต้ ปากเซ นครจำปาสัก น้ำตกคอนพะเพ็ง article
กระบี่ 7-11 ธ.ค. 50 article
ทัวร์เขาใหญ่
พัทยา เมืองพัทยา
thailand article
พัทยา article
ชะอำ article
เกาะหมาก...เกาะหมาก article
hp 99 งานพืชสวนโลก article
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) article
ทัวร์ แม่ฮ่องสอน งานพืชสวนโลก article
ทัวร์ เชียงราย-เชียงใหม่ articleก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 2 (152107)
avatar
ชัยเกียรติ พีระพลชัยกุล

 รบกวนส่งโปรแกรม HP 143 11-16 เม.ย. และโปรแกรม ไหว้พระ 9 วัดทั้ง 3 โปรแกรม ทางไปรษณีย์มายัง

ชัยเกียรติ  พีระพลชัยกุล  บ้านเลขที่ 25 ซอย บางแวก 20 (บ้านพีระพล) แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม.10160

081-375-6746

ผู้แสดงความคิดเห็น ชัยเกียรติ พีระพลชัยกุล (chaihouseinstitute-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-03-14 16:23:04


ความคิดเห็นที่ 1 (147396)
avatar
ครูดวงเดือน อินทรพรหม

สวัสดีคะ

      ดิฉันชื่อ ครูดวงเดือน  อินทรพรหม  ขอความกรุณาช่วยส่งโปรแกรมการท่องเที่ยวภายในประเทศให้หน่อยได้ไหมคะ เป็นคนชอบไปเที่ยวทัวร์ พักผ่อนสมองไปกับสามี ขอบคุณอีกครั้งคะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ครูดวงเดือน อินทรพรหม (ddi911-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-03-23 15:17:06ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล