HP144 นครวัด - นครธม - ล่องโตนเลสาบ 3D2N article

HP144 นครวัด นครธม ล่องโตนเลสาบ 3วัน2คืน

 

 

ช่วงเวลาเดินทาง

ผู้ใหญ่ (พักคู่)

ท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

วันที่ 3 - 5 มีนาคม 2560

6,500

2,500

วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2560

6,500

2,500

วันที่ 17 - 19 มีนาคม 2560

6,500

2,500

วันที่ 24 - 26 มีนาคม 2560

6,500

2,500

วันที่ 31 - 2 เมษายน 2560

6,500

2,500

วันที่ 6 - 8 เมษายน 2560

6,500

2,500

วันที่ 13 - 15 เมษายน 2560 

วันสงกรานต์

6,100

2,500

วันที่ 21 - 23 เมษายน 2560

6,500

2,500

วันที่ 28 - 30 เมษายน 2560

6,500

2,500

 

 

วันแรก กรุงเทพฯ - ปอยเปต - เสียมเรียบ - โตนเลสาบ - องค์เจ๊ก องค์จอม
04.00 น.
 คณะพร้อมกัน ณ สวมลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา เจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับ 
  ออกเดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1 บนรถ)
09.00 น. ถึง ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านปอยเปต จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเดินทาง เป็นรถปรับอากาศฝั่กัมพูชา นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองศรีโสภณ ผ่านปอยเปต เมืองชายแดนกัมพูชา สู่ จ.เสียมเรียบ 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหาร จ.เสียมเรียบ
 

นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ณ โตนเลสาป (ทะเลสาบเขมร) คลอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัด คือ กำปงธมกำปงชะนัง, โพธิสัตว์, พระตะบอง และเสียบเรียบ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรที่ประกอบอาชีพประมง ซึ่งสร้างที่พักอาศัยอยู่กลางทะเลสาบมานานนับหลายสิบปี

จากนั้นนำท่านสักการะ องค์เจ๊กองค์จอม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองเสียบเรียบเพื่อความเป็นสิริมงคล 
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม SIEM REAP VACATION (หรือเทียบเท่า) เช็คอิน เก็บสัมภาระ พักผ่อนอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง ปราสาทบันทายสรี - นครวัด - นครธม(ปราสาทบายน) - ปราสาทตาพรหม - พนมบาเค็ง - ชมโชว์ระบำอัปสร
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางเที่ยวชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) สร้างขึ้นในปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) แต่แล้วเสร็จในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส ปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" หรือ "ป้อมที่สวยงาม"
จากนั้นนำท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ณ ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 นำชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ พร้อมชมภาพแกะสลักอื่นๆอีกมากมาย 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหาร
 
 
 
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม สะพานนาคราช สะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชมประตูเมืองที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร 
ต่อจากนั้นเดินทางชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดา ชมความอัศจรรย์ของต้นไม้ที่ปกคลุมตัวปราสาทเกือบทั้งหลัง 
จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาพนมบาแค็ง จุดเริ่มต้นแห่งอารายธรรมปราสาทขอม พร้อมชมความงามวิวทิวทัศน์ยามพระอาทิตย์ตกดิน ณ จุดชมวิวที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในเมืองเสียมเรียบ
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ณ ภัตตาคาร

พร้อมชม การแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา) สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย...ราตรีสวัสดิ์

  

วันที่สาม วัดใหม่(Killing Field) - ช้อปปิ้ง ตลาดปซาจ๊ะ - โรงเกลือ - ปอยเปต - กรุงเทพฯ
07.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 7 ) ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดใหม่ หรือที่รู้จักกันในนามว่า “Killing Field” สนามรบและสุสานของชาวเขมรที่มีการสู้รบและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองในสมัยเขมรแดงปกครอง ชมหัวกะโหลกมากมายของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย พร้อมฟังบรรยายประวัติความเป็นมาจากเจ้าหน้าที่
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย ณ ตลาดปซาจ๊ะ (PSA JA MARKET) 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ณ ร้านอาหาร
 
นำท่านเดินทางสู่ด่านปอยเปต พร้อมอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ตลาดโรงเกลือ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
20.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

อัตรานี้รวม

·        ค่าที่พัก 2 คืน ( นอน 2-3 ท่าน / ห้อง )        

·        ค่ารถตู้ปรับอากาศ / รถบัสปรับอากาศท้องถิ่น

·        ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000  บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)

·        ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)

·        ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ

·        ค่าผ่านด่าน V.I.Pชายแดนไทย – กัมพูชา (ปอยเปต)

·        ค่ามัคคุเทศก์ในการนำเที่ยวและบริการ

·        ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ  

·        ค่าเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวบนรถตลอดการเดินทาง

 

อัตราดังกล่าวไม่รวม

·        ค่าวีซ่า 1,700 บาท (กรณีผู้เดินทางไม่ใช่คนไทย)

·        ค่าทิปไกด์ 300 บาท / คน (ตลอดการเดินทาง)

·        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร

·        ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %(ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)

·        กรณีเป็นช่วงเทศกาล ทางเราจะเก็บ Passport เล่มจริง ถ้าลูกค้าไม่สะดวกส่งเป็น EMS มา ทางเราคิดค่าบริการไปรับหนังสือเดินทาง เล่มละ 200 บาท / เล่ม

 

เอกสารประกอบการเดินทาง

·        หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

การสำรองที่นั่ง

- วางมัดจำท่านละ 2,000 บาท โดยโอนเงินสด ผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

  พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์ เพื่อทำประกันการเดินทาง

- ในกรณีทำจองภายใน 14 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวน

ขั้นตอนการยกเลิกทัวร์

1.ยกเลิกทัวร์ภายใน 45 วันทำการก่อนการเดินทาง บริษัทฯยึดเงินมัดจำทั้งหมด  **ช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ **

2.ยกเลิกทัวร์ภายใน 30 – 15 วันทำการก่อนการเดินทาง     บริษัทฯ ยึดเงินมัดจำทั้งหมด

3.ยกเลิกทัวร์ภายใน 14 วันทำการก่อนการเดินทาง            บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

 

 

4.การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย                  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทัวร์และยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

กรณียกเลิกการเดินทาง หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อกำหนดการยกเลิกทัวร์

หากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่สายการบิน โรงแรม เรียกเก็บ

และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเดินทางต้องใช้สิทธิภายใน 45 วัน ก่อนการเดินทาง 

 

 (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์) หากเกินกำหนดดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์

หมายเหตุ

·        ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

·        บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการโดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

·        บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ

·        กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน

·        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน

 

·        บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

*** ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 ท่าน***

 

 ทัวร์เขมร ตอนที่ 1 เสียมราฐ

 ทัวร์เขมร ตอนที่ 2 โตนเลสาป

 ทัวร์เขมร ตอนที่ 3 ระบำอัปสรา

 ทัวร์เขมร ตอนที่ 4 ปราสาทบันทายสรี

 ทัวร์เขมร ตอนที่ 5 ปราสาท นครวัด

 ทัวร์เขมร ตอนที่ 6 เมืองนครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหมชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์เขมร

ทัวร์เขมร นครวัด 3 วัน 2 คืน CAMBODIA ANGKOR AIR
ทัวร์เขมร นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน article
ทัวร์เขมร นครวัด นครธม ปราสาทบันทายสรี พนมกุเลน 4 วัน 3 คืน article
HP144-S สระแก้ว - เขมร - นครวัด นครธม ปราสาทตาพรหม บันทายสรี พนมกุเลน
HP 145 โปรแกรมต้อนรับ AEC มหัศจรรย์ปราสาทขอม
โรงแรมและสปาสไมลิ่ง (Smiling Hotel and Spa)
tour Cambodia - Angkor Wat article
ทัวร์เขมร บุรีรัมย์ นครวัด นครธม article
ทัวร์เขมร อุบลราชธานี - นครวัด article
ทัวร์เขมร นครวัด นครธม 12-14 เม.ย.51 article
ทัวร์เขมร นครวัด นครธม พนมกุเลน PG article
ทัวร์เขมร นครวัด 3 วัน 2 คืน articleก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (63435)
avatar
ผศ. ดร.ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ

อยากได้รายการทัวร์และราคา เริ่มต้น กรุงเทพ ไป นครวัด นครธม พักนอนที่เขมร 1 คืน กลับไทย เดินทางไปหนองคาย(ถนนในเมืองไทย อาจจะเส้น A2 ก็น่าสะดวก) แล้วไป เวียงจันทร์ หลวงพระบาง(อาจจะ 2-3 คืน กลับหนองคาย และกรุงเทพสุวรรณภูมิมีคนไปราว 20 คน

ผศ. ดร.ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ

ม.ราชภัฏภูเก็ต 83000

ผู้แสดงความคิดเห็น ผศ. ดร.ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ (pramotegeib-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-05-23 15:08:12


ความคิดเห็นที่ 2 (147483)
avatar
ruedee
อยากสมัครงาน ทัวร์นครวัด เพราะตอนนี้อยู่กำพูชา ว่างงานอยู สนใจงานทัวร์ ติดต่อที่ไหนคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ruedee (rungruedeesat-at-live-dot-com)วันที่ตอบ 2011-04-08 13:21:04


ความคิดเห็นที่ 3 (151429)
avatar
สุธี วรรณวิศิษฏ์ (เคี้ยง มาบอำมฤต )
รายการน่าเที่ยว น่าสนใจ มีโอกาศ ต้องไปครับ เคี้ยง มาบอำมฤต (ชุมพร)
ผู้แสดงความคิดเห็น สุธี วรรณวิศิษฏ์ (เคี้ยง มาบอำมฤต ) (kiang_mabammalit2012-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-11-27 17:29:53


ความคิดเห็นที่ 4 (151437)
avatar
สุนิสา
อยากจองทัวร์เขมรนครวัดนครธม3วัน2คืนเดินทางด้วยรถบัสVIPจะเดินทางวันที่18-20มค.2556ิเดินทาง2คนอยากทราบราคาค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น สุนิสา (satanfeaya-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-12-03 23:34:27


ความคิดเห็นที่ 5 (151972)
avatar
ประสาร

 รอขึ้นรถที่ชายแดนอรัญ หัวละเท่าไหร่ครับ 2 ท่าน

ผู้แสดงความคิดเห็น ประสาร วันที่ตอบ 2013-11-09 12:32:21


ความคิดเห็นที่ 6 (152045)
avatar
นาย

อยากไปนครวัดคับแต่ไม่มีเพื่อนใครไปช่วงไหนรบกวนบอกด้วยคับจิไปด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น นาย (pom_1175-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2014-01-21 13:56:28


ความคิดเห็นที่ 7 (153423)
avatar
สุธี สนิมครัว

 ขอสอบถามหน่อยครับ กรณีถ้าผมไปคนเดียว ห้องพักต้องจับคู่กับท่านอื่นรึเปล่าครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สุธี สนิมครัว (tom-dot-sanimkhrua-at-jitasa-dot-com)วันที่ตอบ 2014-09-07 23:45:48


ความคิดเห็นที่ 8 (154572)
avatar
Tukta

 สวัสดีค่ะ

ขอสอบถามเรื่องวีซ่าของชาวเยอรมันผู้ใหญ่1และเด็ก2คนถ้าอยากไปทัวร์นครวัตกับทัวร์ของท่านก็สามารถไปได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าป.เขมรที่เยอรมันก่อนใช่หรือเปล่าค่ะ 

ขอบคุณค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Tukta วันที่ตอบ 2015-01-04 20:18:40


ความคิดเห็นที่ 9 (154645)
avatar
ศศิ

 สวัสดีค่ะ. 

  สนใจโปรแกรมทัวร์เขมรค่ะ ช่วงเวลาวันที่ 6-8 กุมภาฯ ค่ะ ไปกันแค่ 2 คนค่ะ คนไทยคนนึง กับต่างชาติ (สวีเดน) อีกคนนึงค่ะ

ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้างคะ รวมทั้งเรื่องวีซ่าด้วยค่ะ 

  ขอบคุณค่ะ

  ศศิ

ผู้แสดงความคิดเห็น ศศิ วันที่ตอบ 2015-01-09 16:50:34


ความคิดเห็นที่ 10 (154837)
avatar
เพลิน

 อยากไปช่วงวันหยุดยาว  อะค่ะ.เช่น เดือน เมษายน 58 แต่อยุ่ที่ นครราชสีมา ทำยังไงค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เพลิน (nuna_44-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-01-28 15:45:25


ความคิดเห็นที่ 11 (157162)
avatar
๋Ja

 เรียนคุณ ฤดี

 

รบกวนติดต่อมาทางนี้นะคะ 092711676 ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ๋Ja (wariya456-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-11-17 11:40:29


ความคิดเห็นที่ 12 (158230)
avatar
Nong

ถ้าขึ้นรถที่ด่านอรัญติดเท่าไรคะกรุ๊ปทัวร์ 8-10 คนคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Nong (nu_nong_2-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-03-10 21:57:36ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล