หัวหิน, ที่พักหัวหิน, article

พักผ่อน หัวหิน 2 วัน 1 คืน      

วันแรกของการเดินทาง                     กรุงเทพฯ

06.00 .          คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ด้วยการต้อนรับจากทีมงาน

06.30.          พร้อมออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านเดินทางสู่ จ. เพชรบุรี พร้อมทั้งการบริการอาหารกล่อง (1 ) และเครื่องดื่ม และสนุกสนานกับเกมสันทนาการบนรถ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกบนรถตลอดการเดินทาง

11.30 .          รับประทานอาหารกลางวัน ( 2 ) ณ ร้านไฮ้เปียง

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ...

15.30 น.          จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย…….

18.30 .          รับประทานอาหารค่ำ (3) ณ ห้องอาหารโรงแรม

23.00 .          พักผ่อนตามอัธยาศัย…….ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สองของการเดินทาง                 หัวหิน – กรุงเทพฯ    

08.00.          รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                         จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

11.30 น.         เก็บสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อย

12.00.          รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร

นำท่านเลือกซื้อของฝากขนมหวานเพชรบุรีก่อนเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

17.00 .          เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

ขอแนะนำเว็บเกี่ยวกับ หัวหิน
   ©
thailand-huahin.com
  เว็บนี่บอกภาพรวมของหัวหินได้ดีครับ 
   © huahin.go.th
  แผนที่ของ หัวหิน
   © " หัวหิน " ฤาจะเป็นจังหวัดที่ 77 ของไทย ?  บทความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ " หัวหิน "
ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว

หัวหิน  หัวหิน  หัวหิน
                                                                                               ภาพโดย :  www.thai-software.com


      ตัวเมืองหัวหิน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 195 กิโลเมตร และอยู่ก่อนถึงตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ 90 กิโลเมตร ตลาด หัวหิน เป็นตลาดใหญ่มีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และโรงแรมมากมาย การคมนาคมสะดวก มีบริการรถสามล้อ รถสองแถวรับจ้าง และรถเช่า ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในตัวอำเภอและสถานที่ใกล้เคียง ด้านทิศตะวันออกของตัวเมืองเป็นชายหาด มีทางลงหาดอยู่ที่ถนนดำเนินเกษม แยกซ้ายมือจากทางหลวงหมายเลข 4 บริเวณกิโลเมตรที่ 232 หาด หัวหิน มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ทรายขาวละเอียดเหมาะแก่การเล่นน้ำทะเล

     เทศบาลเมือง หัวหิน เป็นที่ตั้งของเขตพระราชฐาน คือ วังไกลกังวล ซึ่งปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถประทับอยู่ เทศบาลเมือง หัวหิน เป็นเขตควบคุมมลพิษตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ( พ.ศ. 2539) และเป็นเขตพื้นที่ที่ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2547

ประวัติเมืองหัวหิน

     ก่อนหน้าที่ชื่อ หัวหิน ยังไม่เกิด มีเรื่องเล่าขานกันว่าราวปี พ.ศ. 2377 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พื้นที่เกษตรกรรมบางแห่งของเมืองเพชรบุรีแห้งแล้งกันดารมาก ราษฏรกลุ่มหนึ่งจึงทิ้งถิ่นย้ายลงมาทางใต้ จนมาถึงบ้านสมอเรียงซึ่งอยู่เหนือขึ้นมาจากเขาตะเกียบและบ้านหนองแกหรือบ้านหนองสะแก ที่บ้านสมอเรียงนี้มีหาดทรายชายทะเลแปลกกว่าที่อื่น คือมีกลุ่มหินกระจัดกระจายอยู่อย่างสวยงาม ทั้งที่ดินก็มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับทำไร่ทำนาการประมง บรรพชนเหล่านี้จึงเป็นเสมือนผู้ที่ลงหลักปักเสาสร้างบ้าน หัวหิน ขึ้น จนกลายเป็นหมู่บ้านที่เรียกกันแต่แรกว่า “ บ้านสมอเรียง ”

     พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ (พระองค์เจ้าชายกฤษดาภินิหาร ต้นราชสกุลกฤดากร) เป็นเจ้านายพระองค์แรกที่สร้างตำหนักหลังใหญ่ชายทะเลด้านใต้ของหมู่หิน (ปัจจุบันอยู่ติดกับโรงแรมโซฟิเทลฯ) และประทานชื่อตำหนักว่า “แสนสำราญสุขเวศน์” ต่อมาทรงปลูกอีกหลังหนึ่งแยกเป็น แสนสำราญ และ สุขเวศน์ เพื่อไว้ใช้รับเสด็จเจ้านาย พร้อมกับทรงสร้างเรือนขนาดเล็กใต้ถุนสูงอีกหลายหลัง ซึ่งต่อๆ มาคือ “บังกะโลสุขเวศน์” ทรงขนานนามหาดทรายบริเวณตำหนักและหาดถัดๆ ไปทางใต้เสียใหม่ว่า “ หัวหิน ” เป็นคนละส่วนกับบ้านแหลมหินเดิม โดยมีกองหินชายทะเลเป็นที่หมายแบ่งเขต ซึ่งบ้านแหลมหินเดิมมีเขตด้านใต้ถึงเพียงแค่ต้นเกดใหญ่ชายทะเล ( ปัจจุบันอยู่หน้าโรงแรมโซฟิเทลฯ มีศาลเทพารักษ์ใหญ่) เท่านั้น ไม่ถึงที่ดินของเสด็จในกรมฯ ครั้นเมื่อวันเวลาผ่านไป ชื่อ “ หัวหิน ” ก็แผ่คลุมทั้งหาดทั้งตำบลจนขยายเป็นอำเภอ หัวหิน

     ส่วนที่ดินแปลงที่อยู่ตรงหมู่หินชายทะเล เป็นของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ซึ่งทรงสร้างตำหนักใหญ่ขึ้นถึงสองครั้ง ครั้งแรกคือตำหนักขาว ครั้งหลังคือตำหนักเทาและเรือนเล็กอีกหลายหลัง ซึ่งก็คือบ้านจักรพงษ์ในเวลาต่อมา ปัจจุบันคือโรงแรมเมเลีย ซึ่งได้เปลี่ยนผู้ดำเนินการเป็นโรงแรมฮิลตัน

     ในช่วงเวลาเดียวกันกับการสร้างพระราชวังไกลกังวล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ต้นราชสกุลบุรฉัตร ก็ได้จัดสร้างตลาดฉัตร์ไชยขึ้นในที่ดินพระคลังข้างที่ โดยออกแบบให้มีหลังคารูปโค้งครึ่งวงกลมต่อเนื่องกัน 7 โค้ง เพื่อสื่อความหมายว่าเป็นการสร้างขึ้นในรัชกาลที่ 7 ทั้งตัวอาคารและแผงขายสินค้าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัวตลาดโล่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก และจัดว่าเป็นตลาดที่ถูกสุขลักษณะที่สุดของประเทศไทยในขณะนั้น ชื่อตลาดฉัตร์ไชยนี้มาจากพระนามเดิมของพระองค์ คือพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากรนั่นเอง ต่อมาตลาดฉัตร์ไชยและโรงแรมรถไฟ หรือโฮเต็ลหัวหินก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของชายทะเลหัวหิน ส่วนพระราชวังไกลกังวลนั้นถือว่าเป็นสถานที่อันควรสักการะบูชา มากกว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

     นับตั้งแต่มีการสร้างทางรถไฟสายใต้แล้วเสร็จ เชื่อมต่อกับชายแดนของประเทศมาเลเซีย หัวหิน ก็มีชื่อเสียงว่าเป็นสถานที่พักตากอากาศอันลือชื่อของไทย ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อน ว่ายน้ำ ตกปลา และตีกอล์ฟเนื่องจากมีสนามกอล์ฟ หัวหิน รอยัลกอล์ฟ ซึ่งจัดเป็นสนามกอล์ฟระดับมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วย

     ชื่อเสียงของ หัวหิน นั้น เติบโตเคียงข้างมากับโรงแรมรถไฟก็ว่าได้ ต่อมามีการสร้างบังกะโลขึ้นคือ เซ็นทรัล หัวหิน วิลเลจ ซึ่งได้ถูกคัดเลือกให้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่อง  “Devil's Paradise” เช่นเดียวกับโรงแรมรถไฟ หัวหิน ซึ่งใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่อง “The Killing Fields” โดยเป็นการจำลองสถานที่คือ โรงแรมชั้นนำในกรุงพนมเปญในยุคสงคราม 

    เป็นไอเดียที่ไม่เลวเลย ถ้าท่านจะเริ่มต้นชมเมือง หัวหิน ด้วยสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ อย่างสถานีรถไฟ หัวหิน ซึ่งยังคงอบอวลไปด้วยสัมผัสและบรรยากาศแห่งอดีตในยุคปี พ.ศ. 2463 ซึ่งในยุคนั้นผู้คนต่างใช้รถไฟเป็นพาหนะในการเดินทางสู่หัวหิน ท่านที่โปรดปรานการถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นระดับมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพรับรองว่าไม่ผิดหวัง เพราะในสถานีรถไฟหัวหิน เต็มไปด้วยวิวและทำเลที่สวยงามเหมาะที่จะถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่ง

     เดินเรื่อยๆ ไปทางตะวันออกบนถนนดำเนินเกษม จะเห็นรูปปั้นของโผน กิ่งเพชร (นักมวยชาวไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์โลกมาครองเป็นเกียรติประวัติของประเทศ) ยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ทางด้านขวามือของถนน ตรงข้ามถนนเพชรเกษม เลยไปรษณีย์ไปเล็กน้อย มีร้านอาหารและภัตตาคารสไตล์ยุโรปโดยเฉพาะภัตตาคารอิตาเลียนมากมายหลายร้าน ล้วนแล้วแต่ตกแต่งสวยงามน่าแวะชมและแวะชิมทั้งสิ้น เลยไปอีกนิดจนเกือบจะสุดถนน ก็จะถึงสถานที่สำคัญของ หัวหิน อีกแห่งหนึ่งก็คือโรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล (โรงแรมแห่งแรกของ หัวหิน ) ซึ่งมีทิวทัศน์งดงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ แวดล้อมไปด้วยไม้ต้นไม้ดอกนานาพันธุ์ อย่าลืมแวะพักสักนิดที่พิพิธภัณฑ์คาเฟ่ที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล และขอแนะนำให้ท่านใช้ทางเข้าด้านข้างและออกทางด้านทางเข้าหลัก จากด้านหน้าของทางเข้าโรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล (ถนน นเรศดำริ) ขึ้นเหนือไปเรื่อยๆ ก็จะถึงโรงแรมฮิลตัน ซึ่งเปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางของ หัวหิน มามากกว่า 10 ปี อย่าพลาดจุดชมวิวชั้น 17 เพื่อชมทัศนียภาพ หัวหิน ที่แสนงดงาม ตกย่ำค่ำเดินตามแสงไฟไปเรื่อยๆ จะเจอทั้งภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านตัดเสื้อ ร้านขายของพื้นเมืองและของที่ระลึกมากมายอยู่เต็มสองฟากถนน ให้แวะพักหาอะไรรับประทานแก้หิวหรือช้อปปิ้งซื้อของฝากกันจนจุใจ สมกับที่ถนนช่วงนี้ถูกขนานนามว่า “ไมล์ทอง” พอผ่านโรงแรมฮิลตันไป จะเห็นมีตรอกเล็กๆ ทางด้านขวามือ ซึ่งเป็นทางนำไปสู่ลานชายทะเลซึ่งเป็นดาดฟ้าเรือสำหรับชมวิวใจกลางเมือง หัวหิน เดินตามทางไปจนสุดถนน จะถึงท่าน้ำตกปลาซึ่งเป็นจุดชมวิวเด่นอีกจุดหนึ่งของ หัวหิน ที่นี่ท่านสามารถชมทัศนียภาพของ หัวหิน ได้อย่างกว้างไกลเต็มสายตา กะเวลาให้เหมาะๆ แล้วลองแวะมาในช่วงเย็นๆ ก็จะได้มีโอกาสชมความงามยามอาทิตย์อัศดงที่สวยตรึงใจจนสุดบรรยาย ย้อนกลับไปยังถนนเดชานุชิต ซึ่งจะนำท่านไปยังตลาดโต้รุ่ง หัวหิน อันเลื่องชื่อ หากต้องการสัมผัสบรรยากาศการใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์แบบไทยๆ ช่วงเวลาที่ใช้ชมเมือง หัวหิน โดยประมาณ : 3 ชั่วโมง ระหว่างเดินชมเมือง หัวหิน รับรองว่าท่านจะพบร้านอาหารเหมาะๆ สำหรับแวะรับประทานอาหารเย็นอย่างแน่นอน  หลังจากที่เดินชมตลาดกันจนเพลิน ก็อย่าลืมว่ายังมีสถานที่ต่างๆ บนเส้นทาง หัวหิน อีกหลายสายที่น่าแวะเที่ยวแวะชม ส่วนนักท่องราตรีทั้งหลายไม่ต้องกังวลเพราะในละแวกใกล้ๆ กันนี้ มีทั้งไนท์คลับ ผับและบาร์ให้ท่านแวะเข้าไปเฮฮายามราตรีได้ไม่มีเหงา

     ลักษณะภูมิอากาศทั่วไป อำเภอ หัวหิน เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในเขตร้อน ลักษณะภูมิอากาศจะถูกควบคุมโดยการหมุนเวียนของกระแสอากาศประจำฤดูกาล โดยฤดูกาลแบ่งได้ ดังนี้

       - ฤดูร้อน ( กลางเดือน ก.พ. - กลางเดือน พ.ค.) ลมตะวันออกเฉียงใต้
       - ฤดูฝน ( กลางเดือน พ.ค. - กลางเดือน ต.ค.) ลมตะวันตกเฉียงใต้
       - ฤดูหนาว ( กลางเดือน ต.ค. - กลางเดือน ก.พ.) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ

รถยนต์ มีรถโดยสารจากกรุงเทพฯ มายังอำเภอหัวหิน ดังนี้
•  รถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ของบริษัท หัวหินปราณฯ ทัวร์ รถออกทุก 45 นาที
•  รถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 2 ของบริษัท ขนส่ง จำกัด ( บ.ข.ส.) และรถร่วม บ.ข.ส.
   ตารางการเดินทางโดยรถยนต์โดยสาร

รถไฟ มีขบวนรถไฟที่แล่นมายังสถานีรถไฟหัวหิน ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล เช่น
•  ขบวนรถไฟกรุงเทพฯ - สุไหงโกลก ( รถเร็ว )
•  ขบวนรถดีเซลรางธนบุรี - หลังสวน ( รถธรรมดา )
•  ขบวนรถด่วนพิเศษกรุงเทพฯ - ยะลา ( รถด่วนสปริ๊นเตอร์ )
    ตารางการเดินทางโดยรถไฟ

เครื่องบิน
มีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ – หัวหิน จำนวน 21 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที
   ตารางการเดินทางโดยเครื่องบิน

ขอขอบคุณที่มา :  www.huahin.go.th

หัวหิน  หัวหิน  หัวหิน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.ontotour.com  


:: หัวหิน/Hua Hin ::
 เขาเต่า วิลล่า บีช รีสอร์ท ราคาพิเศษ! ชำระเงินก่อนเข้าพัก
 20/4 ถ.เพชรเกษม หมู่บ้านเขาเต่า ต.หนองแก ที่พักหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 ระดับโรงแรม
 ดูดี เกสท์เฮ้าส์ ราคาพิเศษ! ชำระเงินก่อนเข้าพัก
 256/10-11 ถ.เพชรเกษม ที่พักหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 ระดับโรงแรม
ทิพย์อุไร ซิตี้ โฮเท็ล, หัวหิน  ทิพย์อุไร ซิตี้ โฮเท็ล ราคาพิเศษ! ชำระเงินก่อนเข้าพัก
 8/5-7 ซ.กาญจนาไม, ถ.พูลสุข, ที่พักหัวหิน จ.ประจวบคีรีขัน์
 ระดับโรงแรม
รายละเอียดโรงแรม
บ้านไทยรีสอร์ท, หัวหิน  บ้านไทยรีสอร์ท ราคาพิเศษ! ชำระเงินก่อนเข้าพัก
13/36 - 40 บ้านหัวดอน, ต.หนองแก ที่พักหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ระดับโรงแรม
รายละเอียดโรงแรม
มาเจสติก บีช รีสอร์ท, หัวหิน  พุทธรักษา หัวหิน ราคาพิเศษ! ชำระเงินก่อนเข้าพัก
 22/65 ถ.แนบเคหาสน์ ต.หัวหิน ที่พักหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ระดับโรงแรม
รายละเอียดโรงแรม
มาเจสติก บีช รีสอร์ท, หัวหิน  มาเจสติก บีช รีสอร์ท ราคาพิเศษ! ชำระเงินก่อนเข้าพัก
 ถนน เลียบวังไกลกังวล, ที่พักหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 ระดับโรงแรม
รายละเอียดโรงแรม
โรงแรมธนวิทย์ หัวหิน แอนด์ สปา, หัวหิน  โรงแรมธนวิทย์ หัวหิน แอนด์ สปา ราคาพิเศษ! ชำระเงินก่อนเข้าพัก
 64/1 ถ.อำนวยสิน ที่พักหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
 ระดับโรงแรม
รายละเอียดโรงแรม
โรงแรม บ้านบาหยัน, หัวหิน  โรงแรม บ้านบาหยัน ราคาพิเศษ! ชำระเงินก่อนเข้าพัก
 119 ถ.เพชรเกษม ที่พักหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 ระดับโรงแรม
รายละเอียดโรงแรม
โรงแรมรอยัล เอเซีย ลอดจ์ หัวหิน  โรงแรมรอยัล เอเซีย ลอดจ์ หัวหิน ราคาพิเศษ! ชำระเงินก่อนเข้าพัก
120/22 ซอยหัวหิน 78 ถนนเพชรเกษม ที่พักหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 ระดับโรงแรม
รายละเอียดโรงแรม
เวอรันดา ลอดจ์, หัวหิน  เวอร์แรนดา ลอดจ์ ราคาพิเศษ! ชำระเงินก่อนเข้าพัก
 113 ซอย 67 ถนนเพชรเกษม ที่พักหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 ระดับโรงแรม
รายละเอียดโรงแรม
สุภัทรา หัวหิน รีสอร์ท, หัวหิน  สุภัทรา หัวหิน รีสอร์ท ราคาพิเศษ! ชำระเงินก่อนเข้าพัก
 143/18 ถนนตะเกียบ หนองแก ที่พักหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 ระดับโรงแรม
รายละเอียดโรงแรม
หินน้ำทรายสวย เดอะ เนเชอรัลคลับ, หัวหิน  หินน้ำทรายสวย เดอะ เนเชอรัลคลับ ราคาพิเศษ! ชำระเงินก่อนเข้าพัก
 41/48 ถนนเพชรเกษม ที่พักหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 ระดับโรงแรม
รายละเอียดโรงแรม
อาคา รีสอร์ท หัวหิน, หัวหิน  อาคา รีสอร์ท หัวหิน ราคาพิเศษ! ชำระเงินก่อนเข้าพัก
 152 ม.7, บ้านหนองเหียง หิน เหล็ก ไฟ, ที่พักหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 ระดับโรงแรม
รายละเอียดโรงแรม

:: ตลาดหัวหิน/Hua Hin Market ::
ซิตี้บีช รีสอร์ท, หัวหิน  ซิตี้บีช รีสอร์ท ราคาพิเศษ! ชำระเงินก่อนเข้าพัก
 16 ถนน ดำเนินเกษม โรงแรมหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 ระดับโรงแรม
รายละเอียดโรงแรม
โรงแรมหัวหินแกรนด์ & พลาซ่า, หัวหิน  โรงแรมหัวหินแกรนด์ & พลาซ่า ราคาพิเศษ! ชำระเงินก่อนเข้าพัก
 222/2 ถนนเพชรเกษม โรงแรมหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 ระดับโรงแรม
รายละเอียดโรงแรม
หัวหินสวีท, หัวหิน  หัวหินสวีท ราคาพิเศษ! ชำระเงินก่อนเข้าพัก
 174 / 1 นเรศดำริห์ โรงแรมหัวหิน
 ระดับโรงแรม
รายละเอียดโรงแรม

:: เขาตะเกียบ/Khao Takieab ::
กบาล ถมอ รีสอร์ท, หัวหิน  กบาล ถมอ รีสอร์ท ราคาพิเศษ! ชำระเงินก่อนเข้าพัก
 โรงแรมหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 ระดับโรงแรม
รายละเอียดโรงแรม
คาซ่า เดล มาเรย, หัวหิน  คาซ่า เดล มาเรย์ ราคาพิเศษ! ชำระเงินก่อนเข้าพัก
 25/2 ถ. เพชรเกษม โรงแรมหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 ระดับโรงแรม
รายละเอียดโรงแรม
ซีฮอส รีสอร์ท, หัวหิน  ซีฮอส รีสอร์ท ราคาพิเศษ! ชำระเงินก่อนเข้าพัก
 123/45 ซอยหมู่บ้านเขาตะเกียบ โรงแรม หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 ระดับโรงแรม
รายละเอียดโรงแรม
 เดอะร็อค หัวหิน ราคาพิเศษ! ชำระเงินก่อนเข้าพัก
 โรงแรม หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 ระดับโรงแรม
 ตะเกียบ บีช รีสอร์ท ราคาพิเศษ! ชำระเงินก่อนเข้าพัก
 33/5-6 เขาตะเกียบ โรงแรม หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 ระดับโรงแรม
บ้านดวงแก้ว รีสอร์ท, หัวหิน  บ้านดวงแก้ว รีสอร์ท ราคาพิเศษ! ชำระเงินก่อนเข้าพัก
 83/158 ซ.ทะเล 12 ถ.ตะเกียบ โรงแรม หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 ระดับโรงแรม
รายละเอียดโรงแรม
บ้านทะเลดาว, หัวหิน  บ้านทะเลดาว ราคาพิเศษ! ชำระเงินก่อนเข้าพัก
 2/10 ถ. เพชรเกษม โรงแรม หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 ระดับโรงแรม
รายละเอียดโรงแรม
บ้านราชดำเนิน, หัวหิน  บ้านราชดำเนิน ราคาพิเศษ! ชำระเงินก่อนเข้าพัก
 127/19 ถ.เพชรเกษม โรงแรม หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 ระดับโรงแรม
รายละเอียดโรงแรม
โรงแรม ชมวิว หัวหิน, หัวหิน  โรงแรม ชมวิว หัวหิน ราคาพิเศษ! ชำระเงินก่อนเข้าพัก
 93 ซอยทะเล 12, โรงแรม หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์
 ระดับโรงแรม
รายละเอียดโรงแรม
โรงแรม หัวหิน บลูเวฟ, หัวหิน  โรงแรม หัวหิน บลูเวฟ ราคาพิเศษ! ชำระเงินก่อนเข้าพัก
 37 ซอยหมู่บ้านหัวดอน เขาตะเกียบ โรงแรม หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 ระดับโรงแรม
รายละเอียดโรงแรม
โรงแรมสายลม, หัวหิน  โรงแรมสายลม ราคาพิเศษ! ชำระเงินก่อนเข้าพัก
 โรงแรม หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 ระดับโรงแรม
รายละเอียดโรงแรม
วรบุระ รีสอร์ทแอนด์สปา, หัวหิน  วรบุระ รีสอร์ทแอนด์สปา ราคาพิเศษ! ชำระเงินก่อนเข้าพัก
 83/199 ซอยทะเล 12 ถนนหนองแก-เขาตะเกียบ โรงแรม หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
 ระดับโรงแรม
รายละเอียดโรงแรม
สมอ สปา วิลเลจ, หัวหิน  สมอ สปา วิลเลจ ราคาพิเศษ! ชำระเงินก่อนเข้าพัก
 122/64 ต.ตะเกียบ โรงแรม หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 ระดับโรงแรม
รายละเอียดโรงแรมชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูลท่องเที่ยว ในประเทศ

Mae Hong Son, MaeHongSon article
พระวิฆเนศวร (พิฆเณศ, พิฆเนศวร, พระคเณศ, คณปติ) article
จังหวัดต่าง ๆ
ลิ้งในประเทศ
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศ article
ตารางบิน วันทูโก ภายในประเทศ article
เกมส์แต่งตัว article
รวมลิงค์ ท่องเที่ยว ตัวแทนท่องเที่ยว บริษัททัวร์ article
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย article
อัญชนา รีสอร์ท article
พรทิพย์ ซีสโตร์ article
เที่ยวตามรอย " พระนเรศวร " article
FORTUNER พาเที่ยว article
งาน ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 10 article
กาญจนบุรี article
งานพืชสวนโลก article
หมู่เกาะสิมิลัน article