ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ ฝรังเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน article

ยลโฉมสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศที่มีภูมิทัศน์ที่งดงามที่สุดในโลก นครเจนีวา เที่ยวเมือง

โลซานน์ เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่กรุงเบิร์น ลูเซิรน์ เมืองตากอากาศที่โด่งดังที่สุด ริมทะเลสาบสวยสี่พันธรัฐ  นั่งกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดในโลกพิชิตยอดเขาทิตลิส บนความสูง 10,000 ฟุต ที่ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะที่ปกคลุมตลอดปีและไปเยือนประเทศเยอรมนี  สู่เมืองโคโลญน์ เจ้าของมหาวิหารแบบกอธิค อันยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำไรน์  เข้าสู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ดินแดนแห่งดอกไม้และกังหันลม “เข้าชมสวนพฤษศาสตร์เคอเคนฮอฟ” ล่องเรือหลังคากระจกชมบ้านเรือนสไตล์ดัชต์  เยี่ยมชมกรุงบรัสเซลล์  เมืองหลวงที่น่ารักของเบลเยี่ยม  แล้วเข้าสู่กรุงปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำในฝรั่งเศส และไม่พลาดกับการชม “พระราชวังแวร์ซายส์” พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ในพื้นปฐพี

 

                                                                                                                                                                                                                ( DS )

19 มีนาคม 2550       (1)       กรุงเทพฯ  -  นครซูริค    (สวิตเซอร์แลนด์)

2100.       พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Eithad Airways พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

2025 น.       ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  EY 402 / EY 341

                      **แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองอาบูดาบี้ ประเทศสหรัฐอาหรับอีมิเรสต์ (2025-0020+1 // 0020-0720)

 

20 มีนาคม 2550       (2)       นครเจนีวา  -  โลซานน์  -  กรุงเบิร์น  -  ลูเซิรน์

0720 น.         เดินทางถึงสนามบินนครเจนีวา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วรถโค้ชปรับอากาศ นำคณะเที่ยวชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนา และเป็นที่ตั้งของธนาคารจำนวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวาและน้ำพุจรวด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา ชมนาฬิกาดอกไม้ที่สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) ริมทะเลสาปเจนีวาบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา จากนั้นเดินทางผ่านเมืองโลซานน์ เมืองที่คนไทยรู้จักดีในสวิส นอกจากเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่าแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาจากเมืองนี้อีกด้วย นำท่านไปชมทัศนียภาพของเมือง และถ่ายรูปกับที่ทำการของสำนักงานโอลิมปิคโลก ต่อจากนั้น นำคณะออกเดินทางต่อสู่กรุงเบิร์น

1230.       อาหารกลางวัน    ภัตตาคารจีน High Standard – Menu design by European Holiday Only

บ่าย               ออกเดินทางต่อสู่กรุงเบิรน์ นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ มรดกโลกอันล้ำค่าที่ถ่ายทอดและอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน เบิรน์ สร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย องค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเบิรน์เป็นมรดกโลก นำคณะเที่ยวชมเมืองชมหอนาฬิกาที่มีหน้าปัดขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นประตูโบราณตั้งคร่อมอยู่ครึ่งถนน ผ่านชมโบสถ์ และย่านเมืองเก่าที่มีร้านค้าเรียงรายมากมายผ่านชมน้ำพุที่ตั้งอยู่กลางถนนเป็นระยะ ๆ อย่างสวยงาม แล้วอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการเดินสำรวจสินค้าของสวิสในถนนที่เป็นวอลค์กิ้งสตรีท ที่สวยงามอีกเส้นหนึ่งจากนั้น พาคณะออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิส และยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ

1900.       อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารแบบพื้นเมือง

พักค้างคืน   Monopol  Hotel****  หรือเทียบเท่า

 

21 มีนาคม 2550       (3)       พิชิตยอดเขาทิตลิส  - สตราสบูร์ก  (ฝรั่งเศส)

 

0700.       อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

0800 น.       เที่ยวชมเมืองลูเซิร์น เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิส และยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย  เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เฟียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ พาท่านไปถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผาสัลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิตจากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีส์ในฝรั่งเศส แล้วไปชมสะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุกว่า 800 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์  เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ / กือเบอลิน / เอ็มบาสซี่  ร้านขายของที่ระลึก, ร้านช็อคโกแล็ต , และห้างสรรพสินค้าอื่น ๆ

1000.       เดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก เมืองที่ถือได้ว่าใจกลางที่สุดของยุโรป-สวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนความสูงถึง 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล (3,280 ฟุต) และยังเป็นที่ตั้งของสถานีกระเช้าที่ขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส มนต์เสน่ห์บนยอดเขาที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะในเขตของแอลไพน์แวลเล่ย์ ท่านจะชื่นชอบกับความเป็นธรรมชาติในเขต            ชนบทของสวิส ที่มีบ้านน้อยแบบชาเล่ต์ ตกแต่งด้วยผ้าม่านลูกไม้สีขาว  และปลูกดอกไม้หลากสีสันในช่วง   ฤดูใบไม้ผลิตามหน้าต่าง สลับกับท้องทุ่งสีเขียวขจี โอบล้อมไปด้วยเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ ล้วนแต่เป็น              บรรยากาศที่งดงามที่สุดของโลก  นำท่านนั่งกระเช้าอันทันสมัยสู่ยอดเขาที่ความสูง 10,000 ฟุต เป็นเขาที่สูงที่           สุดในแถบตอนกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งสกียอดนิยมในฤดูหนาว นำท่านสัมผัส กับถ้ำน้ำแข็ง Glacier Grotto ที่มีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกที่สุดถึง 15  เมตรให้ท่านได้บันทึกภาพ        ภายในถ้ำน้ำข็งที่หาชมได้ไม่ง่ายนักท่ามกลางอุณหภูมิ –1 ถึง –1.5 องศา แล้วอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการ         สัมผัสหิมะในลานกว้าง

1200.       อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพาโนรามา

1600.       นำคณะเดินทางลงจากยอดเขาทิตลิส แล้วออกเดิทางสู่พรมแดนสวิสที่เมืองบาเซิล เมืองอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญในด้านเคมีภัณฑ์ ยา และสิ่งทอ ข้ามสู่ประเทศฝรั่งเศส แล้วเข้าสู่เมืองสตราสบูร์ก (250..) เมืองหลวงของแคว้นอัลซาสเป็นเมืองศูนย์กลางของยุโรปในด้านการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างยุโรปเหนือ และชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียน เป็นที่ที่เพลงชาติฝรั่งเศสถือกำเนิดขึ้นที่นี่ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสภายุโรป เป็นเมือง ที่เก่าแก่แต่มีความทันสมัยไม่แพ้เมืองใหญ่อื่นๆของโลก สตราสบูร์กอยู่ห่างจากเยอรมนีเพียงแม่น้ำไรน์กั้นขวางเอาไว้

1900 น.       อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

พักค้างคืน   Grand  Strasbourge  Hotel****  หรือเทียบเท่า

                                                                   

22 มีนาคม 2550       (4)       สตราสบูร์ก  -  โคโลญน์  -  กรุงอัมสเตอดัม -  จตุรัสแดม

0700.       อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

0800.                 ออกเดินทางสู่เมืองโคโลญจ์ (370..) เมืองใหญ่อันดับ 3 ของ              ประเทศเป็นศูนย์กลางทางการค้า อุตสาหกรรมและศิลปะ เมืองนี้         ตั้งอยู่ในลุ่มแม่น้ำไรน์ และเป็นเจ้าของมหาวิหารศิลปะกอธิค ริมฝั่งแม่น้ำ  (DOM) หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกว่าที่นี่เคยเป็นเมืองโรมันในช่วงก่อนคริสต์กาลคือ กำแพงเมือง หอคอย                โรมัน และหลักฐานทางโบราณคดีอีกหลายอย่างที่ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน

1230.         อาหารกลางวัน    ภัตตาคารจีน High Standard – Menu design by European Holiday Only

บ่าย                         นำท่านเข้าชมภายในของมหาวิหารแห่งเมืองโคโลญน์ และบันทึกภาพสวยที่มีฉากของมหาวิหารริมฝั่งแม่น้ำไรน์เป็นฉากหลัง ประทับใจกับความอลังการของมหาวิหารใหญ่ประจำเมือง จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาเพลิดเพลินกับการเดินเล่นในย่านวอล็คกิ้งสตรีท ที่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและจับจ่ายของชาวเมือง บนถนนสายสำคัญ Hohestr.

1530.       เดินทางต่อสู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ที่กรุงอัมสเตอดัม นำท่านเข้าสู่

จตุรัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจตุรัส และถนนแห่งโลกีย์กลางกรุง Red Light District

1900.         อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน High Standard – Menu design by European Holiday Only

พักค้างคืน   Novotel  Amsterdam  Hotel****  หรือเทียบเท่า

 

23 มีนาคม 2550       (5)       สวนพฤษศาสตร์เคอเคนฮอฟ  -  อัมสเตอดัม  -  ล่องเรือหลังคากระจก

0700.       อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

0800 น.       นำท่านเข้าชม “สวนพฤกษศาสตร์เคอเคนฮอฟ” ตื่นตาตื่นใจกับแปลง “ทิวลิป” ที่ชูดอกอวกสีสันหลากหลายสวยงาม นอกจากนี้ภายในสวนที่กว้างใหญ่แห่งนี้ยังร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านเป็นแถวเรียงรายตลอดแนว, บึงใหญ่ให้ความชุ่มชื้น สดชื่น และพันธุ์ไม้ดอกอื่น ๆ อีก มากมายที่เปลี่ยนสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้จริง ๆ

1230 น.       อาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารจีน High Standard – Menu design by European Holiday Only

บ่าย               หลังอาหาร ออกเดินทางกลับสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม พาคณะเที่ยวชมเมือง นำท่านไปชมโรงงานรองเท้าไม้ อันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชาวดัชต์ภาคภูมิใจ  แล้วเข้าสู่บรรยากาศแห่ง          การล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) เรือจะล่องไปตามลำคลองของเมืองที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบ             ชาวดัชต์ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคาร เอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างเส้นทางล่องเรือผ่านบ้านเรือน ที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง แล้วไปชมเขตที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงอัมสเตอดัม จากนั้นเรือจอดส่งท่านที่โรงงานเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชร ให้เป็นอัญมณีที่ค่าที่สุดสำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของอัญมณีล้ำค่า เลือกซื้อตามชอบใจพร้อม Certificate จากบริษัทฯที่มีชื่อเสียง

1900.         อาหารค่ำ    ภัตตาคารจีน High Standard – Menu design by European Holiday Only

พักค้างคืน   Novotel  Amsterdam  Hotel****  หรือเทียบเท่า

 

24 มีนาคม 2550       (6)       บรัสเซลส์  (เบลเยี่ยม)  -  กรุงปารีส  (ฝรั่งเศส)

0700.       อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

0800.       นำคณะเดินทางผ่านกรุงเฮก  เมืองหลวงของประเทศและเป็นที่ตั้งของคณะรัฐบาล ผ่านไปชมศาลโลก หรือพระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace) ที่คนไทยยังจำติดตรึงกับคดีเขาพระวิหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองบรัสเซลส์(170..) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม ปัจจุบันมีความสำคัญกับกลุ่มสหภาพ ยุโรป พาท่านไปชมสิ่งก่อสร้างที่สำคัญเมื่อครั้งงาน Expo  “อะตอมเมียม”  สถาปัตยกรรมสำหรับโลกอนาคต แล้วเข้าสู่เขตเมืองเก่าภายในบริเวณจตุรัสกรองด์ปลาซ  (Grand  Place)  สัมผัสกับบรรยากาศลานกว้างซึ่งล้อมรอบทั้งสี่ด้านด้วยตึกโบราณ แต่ละตึกล้วนมีลวดลายปูนวิจิตร แต้มทอง เป็นอาคารสไตล์บารอก ทั้งศาลาว่าการเมือง  พิพิธภัณฑ์ประจำเมือง  อาคารของสมาคมอาชีพต่าง ฯลฯ  ซึ่งจะทำสัญลักษณ์ ไว้บนจั่วหรือเหนือประตูเป็นลัญลักษณ์เฉพาะของตัวเอง จากนั้นชมเจ้าหนูยืนฉี่ หรือแมเนเกนพิส (Manneken Pis)  ฝีมือของเจอโรม ดูเกสนอย ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.. 1619  หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลายการ์ตูนแต็ง แต็ง (Tin Tin)  ซึ่งเป็นตัวการ์ตูนที่ได้รับความนิยมในยุโรป และมีแหล่งกำเนิดจากที่นี่

1300.         อาหารกลางวัน    ภัตตาคารจีน High Standard – Menu design by European Holiday Only

บ่าย               ออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฝรั่งเศส (345..) ผ่านเมืองวอเตอร์ลู สมรภูมิรบที่ตอกย้ำความพ่ายแพ้       ของฝรั่งเศสเมื่อสมัยนโปเลียนครองอำนาจ

1900.         อาหารค่ำ    ภัตตาคารจีน High Standard – Menu design by European Holiday Only

พักค้างคืน   Mercure Porte De Versailles Expo Hotel****  หรือเทียบเท่า

 

25 มีนาคม 2550                   (7)       พระราชวังแวร์ซายส์ - เที่ยวชมกรุงปารีส - ช้อปปิ้ง - ล่องแม่น้ำแซนน์

0700.         อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

0800.         นำคณะเดินทางสู่พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพี ซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 20  ก.ม. เพื่อชมความงามของห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพเจ้าเฮอร์คิวลิส, เทพเจ้าวีนัส, เทพเจ้าไดอาน่า , ห้องฮอลล์ออฟมิลเลอร์, ห้องนโปเลียน,  แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ 3 มิติ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส  ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

1200.         อาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารจีน  High Standard – Menu design by European Holiday Only

บ่าย                 นำท่านเที่ยวชมมหานครปารีสนครหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์  ถ่ายภาพหอไอเฟิลเป็นที่ระลึก จากมุมกว้างที่เป็นจุดที่สวยที่สุด และชมหอไอเฟิล ได้อย่างชัดเจนที่ จตุรัสทรอคาเดโร  จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งสินค้าในร้าน Duty Free ที่มีสินค้าประเภทเครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องแต่งกาย, กระเป๋าถือ, เครื่องหนัง, เสื้อผ้าแบรนด์เนม และสินค้า อื่นๆ อีกมากมายในราคาพิเศษทั้งส่วนลด และคืนภาษี  

1800 น.         นำท่านล่องเรือ “บาตามูซ” เพื่อชมความงดงามสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ยามเย็น มหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นและสถาปัตยกรรมอันสวยงาม จนได้รับการขนานนามว่าพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต 

1900.          อาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารไทย เลิศรสกับอาหารไทย รสชาดไทยแท้ ๆ การันตีโดยคอลัมนิสต์ชื่อดัง

พักค้างคืน   Mercure Porte De Versailles Expo Hotel****  หรือเทียบเท่า

 

26 มีนาคม 2550                   (8)       เที่ยวชมนครปารีส - กลับกรุงเทพฯ

0800 น.         อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

0900 น.         นำคณะเข้าสู่อิลเดอลาซิเต้ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของกรุงปารีส เข้าชม “โบสถ์นอร์เตอร์ดาม” โบสถ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเป็นยอดของงานศิลปะแบบโกธิคที่มีความวิจิตรพิสดารและสมบูรณ์ที่สุด ภายในประดับด้วยกระจกสีหรือสแตนแกลส โบสถ์แห่งนี้เคยใช้เป็นที่ราชาภิเษกนโปเลียนขึ้นครองราชย์อีกด้วย จากนั้น ปันทึกภาพสวยกับหอไอเฟิลที่โรงเรียนนายร้อยทหารบก บันทึกภาพอันประทับใจของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกที่มีฉากหลังโบสถ์แองวาลีต ในปัจจุบันเป็นที่เก็บพระศพของนโปเลียน ด้านหลังเป็นสะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 แล้วไปชม “ประตูชัย” ที่สร้างถวายจักรพรรดิ์นโปเลียนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะสงคราม แล้วเข้าสู่ “ถนนชองส์เอลิเซ่” ถนนสายที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีส เป็นย่านหรูหราคาแพงเต็มไปด้วยร้านค้า, ร้านอาหารและร้านกาแฟสวยหรูสุดถนนสายนี้เป็นที่ตั้งของ “จัตุรัสเดอลาคองคอร์ด” ลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเน็ตต์ เลาะเลียบผ่านสวนตุยเลอลีส์ ที่สร้างโดยพระนางแคทเธอรีน เมดิซี ติดกันกับพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ที่มีงานศิลปะกว่า 300,000 ชิ้น ด้านตรงข้ามเป็นอาคารรัฐสภาและพิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ จนเข้าสู่พระราชวังเก่าลากงซิแอเยอรี ที่เคยคุมขังพระนางมารีอังตัวเนต์ก่อนถูกประหาร รวมถึงอาคารแบบเรอเนสซองส์ ที่งดงามที่สุดและเป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ โฮเต็ลเดอวิลล์ที่ในปัจจุบันคือ ศาลาเทศบาลกรุงปารีส

1200.         อาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารจีน  High Standard – Menu design by European Holiday Only

บ่าย                 นำท่านไปชมย่านมงมารต์ ด้านบนเป็นวิหารพระหฤทัย (Sacre Coeur) ชมวิวทิวทัศน์ของกรุงปารีสอีกมุมหนึ่ง ด้านล่างเป็นย่านของศิลปินชื่อดังในอดีต  แล้วอิสระให้ท่านช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิ แพรงตองส์ หรือ แกลลารีลาฟาแยตต์ ที่มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกตามอัธยาศัย

1830.         นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชสู่สนามบินชาร์ล  เดอ โกลด์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

2215.         เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  EY 334 / EY 401

                      **แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองอาบูดาบี้ ประเทศสหรัฐอาหรับอีมิเรสต์ (2215-0705+1 // 0910-1835)

 

27 มีนาคม 2550                   (9)       สนามบินสุวรรณภูมิ

1835.         เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม !

 

* * * * * * * * * * * * * * * * *

 

โค๊ด

กำหนดวันเดินทาง

ราคาค่าทัวร์

EUR3_1903 (Tulip)

19 - 27 มีนาคม 2550

78,900

 

 

เงื่อนไขราคา

1.       ตั๋วกรุ๊ปชั้น Economy Class ต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

2.       เด็กอายุ 2-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง คิดอัตราค่าทัวร์ 85 % จากราคาค่าทัวร์ของผู้ใหญ่

3.       เด็กอายุ 2-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง คิดอัตราค่าทัวร์ 75 % จากราคาค่าทัวร์ของผู้ใหญ่

4.       ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ท่านต้องจ่ายค่าห้องพักเดี่ยว (Single Supplement) ราคา 9,900 บาท

5.       ในกรณีผู้ใหญ่สามท่านพักในห้องเดียวกัน ท่านที่สามมีส่วนลด 900 บาท

6.       Tax-Insurance-Fuel Charge ที่เรียกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

 

อัตรานี้รวม

1.       ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) สายการบิน Etihad Airways  กรุงเทพฯ-อาบูดาบี้-ซูริค / ปารีส-อาบูดาบี้-กรุงเทพฯ

2.       ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์

3.       ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน

4.       ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังนี้  กระเช้าโรแตร์ขึ้นยอดเขาทิตลิส / ค่าเข้าชมสวนพฤษศาสตร์เคอเคนฮอฟ / ค่าล่องเรือหลังคากระจก / ค่าเข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์  / ค่าล่องเรือแม่น้ำแซนน์

5.       โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก

6.       ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ

7.       ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ

        ค่าธรรมเนียมวีซ่า 3,200 บาท  ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม

8.       ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

9.       ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ สนุกสนาน และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน

10.    ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท ของ บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์

11.    ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน             7 กิโลกรัม

12.    สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าล้อลาก Europe Super Save สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ

 

อัตรานี้ไม่รวม

1.       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

2.       ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

3.       ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

4.       ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ

5.       ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ย 2 ยูโร / ท่าน / วัน

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

Ø    กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 20,000 บาท

Ø    ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

การยกเลิก

Ø    30 - 15 วันก่อนการเดินทาง หักมัดจำ 10,000 บาท/ท่าน

Ø    14 - 07 วันก่อนการเดินทาง หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน

Ø    ก่อนออกเดินทาง 7 วัน        เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ไปแล้วจำนวนมาก ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนส่วนที่เหลือให้กับท่าน ซึ่งอาจจะได้เฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น

 

หมายเหตุ

                        บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง  ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล,อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ

 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศฝรั่งเศส ใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า 14 วันทำการ

1.       พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่ก็ตามควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า

2.       รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ หน้าตรงพื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป

3.       สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส-ใบหย่า

4.       ใบรับรองการทำงานจากบริษัท ที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา

5.       กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ และต้องแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วย

6.       สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากจากทางธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดทการเงินเดือนปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย               **** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ****

7.       กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-7 แล้วทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย

8.       กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาด้วย

9.       กรณีที่เด็กอายต่ำกว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดาและบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง

10.    การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

11.    หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

12.    กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯเมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น

การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจาทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

สวิสเซอร์แลนด์ ฝรังเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ฝรังเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ฝรังเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ฝรังเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ฝรังเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ฝรังเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ฝรังเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ฝรังเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ฝรังเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ฝรังเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดซี่รีย์ บริษัททัวร์

ใบอนุญาต ททท ของ แฮปปี้ ทริปส์ article
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้น article
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส article
ทัวร์ยุโรป อิตาลี – สวิสเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส – อังกฤษ 11 วัน ปี 51 article
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เช็ค สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน article
ทัวร์ยุโรป อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์ 8 วัน ปี 51 article
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย ปี 51 article
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ประเทศเยอรมัน เที่ยวเยอรมัน article
ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ ปี 51 article
ทัวร์อิตาลี เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน article
ทัวร์ยุโรป อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 9 วัน ปี 51 article
test article
Headline
Headline
Headline
โปรแกรมทัวร์แนะนำ มิ.ย.- ธ.ค. 53 article
EU 1A อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 16 ก.พ./8,22 มี.ค./4,14 เม.ย. 51 ราคา 69,900 บาท article
EU10 ลอนดอน-บิกเบน-พระราชวังบัคกิ้งแฮม-โดเวอร์เฟอร์รี่-อัมสเตอร์ดัม 8-15 มี.ค./ 12-19 มี.ค. 51ราคา 69,900 / 72,900 บาท article
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ 8 วัน ออสเตรีย · เชค · ฮังการี 8, 22 มี.ค. / 5, 12, 19, 26, 30 เม.ย. article
ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ออสเตรีย-เยอรมนี 8 วัน10, 20 ก.พ. / 8, 22 มี.ค. 51 72,900 – article
ทัวร์ยุโรป อิตาลี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน 10, 20 ก.พ. / 8, 22 มี.ค. 51 82,900 – article
อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 9 วัน แถมเที่ยว อียิปต์ 1 วัน 9, 20 ก.พ. / 8, 22 มี.ค. 75,900 - article
ทัวร์อียิปต์-อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์–ฝรั่งเศส 8 วัน 9, 20 ก.พ. / 8, 22 มี.ค. 51 74,900 - article
อียิปต์-อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์–ฝรั่งเศส 8 วัน article
ทัวร์ยุโรป อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 8 วัน (M) ปี 51 9, 20 ก.พ. / 8, 22 มี.ค. 51 71,900 - article
ทัวร์ยุโรป อิตาลี ฝรั่งเศส ปี 50 article
ทัวร์ยุโรป รัสเซีย article
ทัวร์ยุโรป กรีซ 8 วัน article
ทัวร์ยุโรป ฮังการี สโลวัก โปแลนด์ เยอรมัน 10 วัน article
ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส article
ทัวร์ยุโรป สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี article
ทัวร์ยุโรป สเปน โปรตุเกส 10 วัน (DS) article
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส article
ทัวร์ยุโรป เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน article
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส 8 วัน article
ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, article
ทัวร์ยุโรป อิตาลี article
.