ทัวร์ยุโรป กรีซ 8 วัน article

กรีซ แสนสวย 8 วัน

 

 

เอเธนส์ เมืองหลวงอันเก่าแก่ของโลกตะวันตก อะโครโปลิส แหล่งอารยธรรมกรีกโบราณ

ข้ามช่องแคบคอรินท์สู่คาบสมุทรเพโลปอนเนส เยือนเมืองโบราณไมซีเน่ นัฟปลิออน เพทราส์

เอปิดัฟรอส โอลิมเปีย ถิ่นกำเนิดกีฬาโลก และท่องทะเลกรีกที่ว่ากันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว

 

วันแรกฯ        (อาทิตย์)                                กรุงเทพฯ

22.00.      พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร์ H-J สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

 

วันที่สองฯ     (จันทร์)                     เอเธนส์ - เพโลปอนเนส

00.35 น.   ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ โดยเที่ยวบินที่ TG 946

07.05 น.      ถึงสนามบินกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ดินแดนแห่งตำนานระหว่างเทพเจ้ากับมนุษย์ เป็นที่ก่อเกิดนักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้ยิ่งใหญ่ของโลก อีกทั้งเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่เป็นรากฐานของศิลปวัฒนธรรมของโลก หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศนำคณะเดินทางสู่ คาบสมุทรเพโลปอนเนสโดยข้ามคลองคอ-รินท์ ที่มีถนนและทางรถไฟเชื่อมกับแผ่นดินใหญ่ ให้ท่านได้บันทึกภาพเป็นที่ระลึกคลองแห่งนี้มีขนาดใหญ่ สูง 78 ม. กว้าง 24 ม. และมีความยาวถึง 6,343 ม. ลึก 12 ม. แล้วนำท่านเดินทางสู่ไมซีเน่ ในเขตที่ราบอาร์จิฟ อาคารและกำแพงเมืองที่เป็นซากปรักหักพังแบบไซโคลเปียนยังคงให้นักท่องเที่ยวมายลโฉม นำท่านไปชมสุสานของแอกะเมมนอน ที่มีเรื่องราวอันน่าเศร้า ด้วยนางคลีเทมเนสทรา ต้อนรับแอกะเมมนอนผู้เป็นสามีเข้าสู่ประตูสิงโต (LionGate) เมื่อกลับมาจากกรุงทรอย นางตกแต่งประตูด้วยพรมสีม่วง และต้องการให้เดินไปตามพรมพร้อมกับคาสซานดร้า นางชู้รักขณะที่แอกะเมมนอน กำลังพักผ่อนอยู่ในอ่างน้ำ นางก็ใช้ขวานฟันจนตาย ในหลุมฝังศพมีการขุดพบหน้ากากความตายที่ทำด้วยทองคำ และเครื่องประดับทองคำที่งดงาม โดยจัดแสดงโชว์ไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่กรุงเอเธนส์

12.00 น.          อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  ออกเดินทางต่อสู่ “เอปิดัฟรอส” เพื่อนำท่านเข้าชมโรงละครกลางแจ้งรูปครึ่งวงกลม นับเป็นตัวอย่างของโรงละครที่สร้างได้ดีเลิศ วิศวกรออกแบบให้เข้ากับระบบป้องกันเสียงสะท้อนได้ดีอย่างไม่มีใครเทียบได้สร้างด้วยหินในศตวรรษที่ 3 จุคนดูได้ 14,000 ที่นั่ง แล้วออกเดินทางสู่นัฟปลิออน เมืองเล็กที่หรูที่สุดในดินแดนกรีซ เมืองนี้มีประเพณี และวัฒนธรรมเป็นของตนเอง และยังเคยเป็นเมืองหลวงของกรีซภายหลังการปฏิวัติระหว่างปี 1829 และปี 1934 บ้านแบบนีโอคลาสสิค และผังเมืองที่วางอย่างรอบคอบ

19.00 น.          อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ โรงแรม Amalia Hotel**** หรือเทียบเท่า

 

วันที่สามฯ    (อังคาร)                      โอลิมเปีย

08.00 น.          อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น.          พาคณะออกเดินทางสู่ตอนกลางของคาบสมุทร ผ่านหมู่บ้านอาร์คาเดีย ด้านหน้าของภูเขาปาร์เทนิออน จนเข้าสู่เขตเมืองทริโปลิส ที่รวมเอาเมืองยุคโบราณสามเมืองไว้ด้วยกันได้แก่ เตเยีย เป็นที่ตั้งของวิหารเทพีอะธีนามันดิเนีย มีซากโบราณสถานของวิหารเทพเจ้า และปัลลาดิออน เป็นเมืองเดียวที่ไม่มีประวัติศาสตร์โบราณแล้วผ่านเมืองเมกาโลโปลิส จนเข้าสู่เมืองโอลิมเปีย

12.00 น.          อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านชมเมืองโอลิมเปีย (Olympia) ที่ซึ่งมีจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ 776 ปีก่อนคริสตกาล  สนามกีฬาดั้งเดิมที่ เฮอร์คิวลิส และอพอลโล ทำการแข่งขันกัน และเนโรชนะการแข่งขันรถม้าสมัยโบราณ พร้อมกับทีมม้าแข่ง 10 ทีม นั้นยังคงมีให้เห็นอยู่จนทุกวันนี้ ส่วนรูปปั้นของเทพเจ้าซุสที่ยืนอยู่ในเมืองโอลิมเปียนั้น ปัจจุบันวิหารแห่งเทพเจ้าซุสที่เสื่อมทำลายลงไปนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นำชม วิหารโอลิมเปี้ยนซุส (Temple of the Olypian Zeus) ตัวอาคารสร้างขึ้นเมื่อ 700 ปี ที่แล้ว ซากที่เหลือนี้ถูกทิ้งอยู่ระเกะระกะจนยากที่จะจินตนาการไปถึงว่าครั้งหนึ่งที่นี่คือสถานสักการะบูชาที่มีความสำคัญมากกว่าวิหารกรีกอื่นใดทั้งหมดในสมัยนั้น จนเป็นสาเหตุให้อริสโตเติล ถือว่ายิ่งใหญ่เท่าเทียมกับพีระมิดแห่งอิยิปต์  ปัจจุบันมีเสาแบบโครินเธียนเหลืออยู่เพียง 15 ต้น จากของดั้งเดิมทั้งหมดที่มีอยู่ 104 ต้น

19.00 น.          อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม  Olympia Asty Hotel**** หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่ฯ          (พุธ)               โอลิมเปีย - เดลฟี

08.00 น.          อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น.          นำคณะออกเดินทางสู่เมืองเดลฟี ผ่านเมืองปาทรัส (Patras)เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของกรีซ รองจากเอเธนส์และปิราอุส เป็นเมืองศูนย์กลางของเส้นทางการเดินเรือในทะเลโยเนียน  และยังเป็นเมืองหลวงของคาบสมุทรเพโลปอนเนสอีกด้วย นำคณะข้ามเรือเฟอร์รี่จากริโอ (Rio) สู่นัฟปัคตอส (Nafpaktos) ที่นี่ชาวเอเธนส์สามารถพิชิตพวกสปาร์ตาได้ในการทำสงคามยุทธนาวีเมื่อ 429 ปีก่อนคริสตกาล

12.00 น.          อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของกาลัคซิดิ ครั้งหนึ่งเป็นท่าเรือใหญ่อันดับสามของกรีซ แล้วเดินทางเข้าสู่เมืองเดลฟี ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ เพราะได้ผ่านเข้าเขตภูเขาใหญ่ เพื่อมุ่งหน้าไปยังภูเขาลูกหนึ่งที่มีชื่อว่า ปาร์นัสซัส (Mt.Parnassos) ซึ่งเป็นที่ตั้งของเดลฟี นครศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญ และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรีกโบราณระหว่างศตวรรษที่ 4 - 7 ก่อนคริสตกาล เดลฟีเป็นจุดศูนย์กลางของยุคคลาสสิค ซึ่งผู้คนนับหมื่นนับพันจากรัฐอื่นๆ ต่างเดินทางมาเพื่อขอเทพพยากรณ์จาก อพอลโล (Apollo) เพราะเป็นคำพยากรณ์ที่ทรงอิทธิพลและผู้คนเลื่อมใสที่สุดในสมัยกรีก พาท่านไปชมโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพีอะธีนา ประกอบด้วยอนุสาวรีย์ที่สวยที่สุดของเดลฟี มีลักษณะเป็นหอเสากลม แล้วเข้าสู่โบราณสถานของเทพอพอลโล แห่งเดลฟีที่ลือเลื่องภายในกรอบสี่เหลี่ยมนี้มีวิหารอพอลโลอยู่ตรงกลาง โรงละครกลางแจ้งรูปครึ่งวงกลม และสนามกีฬาอยู่บนสุด สิ่งเหล่านี้ล้วนคุ้มค่าต่อการได้ไปชม จากนั้นไปชม น้ำพุคาสตาเลีย ที่มีนำมาจากแหล่งน้ำพุร้อนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี

19.00 น.      อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม Amalia Hotel**** หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้าฯ         (พฤหัส)                     เดลฟี - เอเธนส์

08.00 น.      อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 น.      นำท่านคณะเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เดลฟี มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างอาทิ Charioteer  รูปปั้นนักขับรถม้าศึกที่ขึ้นชื่อลือชา และรูปปั้นของโรมันจำนวนมาก รวมถึงรูปปั้นครึ่งตัวบนของอันดินูส ชู้รักของจักรพรรดิเฮเดรียน รวมถึงรูปปั้นของสฟิงค์ม นักกรีฑาของกรีกโบราณ จนได้รับการขนานนามว่า “สะดือของโลก” (navel of the earth)

12.00 น.      อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.30 น.      ออกเดินทางผ่านเมืองอะครอวา เมืองสกีชายเขาพาร์นาซอส เป็นเมืองตากอากาศและแหล่งสกีรีสอร์ทที่นิยมของชาวเอเธนส์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านราคาแพงอีกด้วย แล้วเดินทางต่อผ่านเมืองลิวาเดีย จนเข้าสู่กรุงเอเธนส์ แล้วอิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านจตุรัสซินแทกม่า แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของกรุงเอเธนส์

19.00 น.      อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม  Athens Acropol Hotel**** หรือเทียบเท่า

 

วันที่หกฯ       (ศุกร์)              ล่องเรือ - เกาะอ่าวซาโรนิค

06.30 น.      อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

07.30 น.      รถโค้ชนำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ (Trocadero Termianl) เพื่อนำท่านล่องเรือชมบรรยากาศของ 3 เกาะที่สวยที่สุดของอ่าวซาโรนิค

08.30 น.      เรือนำเที่ยวขนาดใหญ่ (800 ท่าน) พาท่านสู่เกาะเอจิน่า หรือ เกาะนกพิราบ เป็นเกาะตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรเปโลปปอนเนส มีอู่ต่อเรือ กองเรือ และสามารถผลิตเงินเหรียญของกรีกรุ่นแรก ทำให้เกาะนี้มีอำนาจทางการเงินครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างในโลกยุคโบราณ เกาะนี้มีคฤหาสน์หรู และศูนย์รวมของเกาะนี้อยู่ในเอจีนาทาวน์ แบบฉบับของเมืองเล็กๆ ของกรีกเมื่อศตวรรษก่อน ท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour ชมวิหารอาเฟอา สร้างขึ้นมากว่า 490 ปีก่อนคริสตกาล ก่อนที่ชาวเอเธนส์จะยึดครอง วิหารนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสถาปัตยกรรมดอริกยุคโบราณ และยังเป็นวิหารกรีกเพียงแห่งเดียวที่เหลืออยู่ที่มีเสาเล็กๆซ้อนทับเป็นแถวที่สองอยู่ภายในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ และไม่ควรพลาดกับการซื้อถั่วพิสตาชิโอ ที่มีขายอยู่มากมายบนเกาะ จนได้เวลาพอสมควรเรือนำท่านเดินทางต่อสู่เกาะโพรอส ที่มีบ้านสไตล์กรีซสีขาว หลังเล็กๆ เรียงรายอยู่ล้อมรอบพาท่านไปชมวัดคริสต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18  และเทวสถานเทพโพไซดอน วิหารสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 6  ก่อนจะกลับขึ้นเรืออีกครั้ง

12.00 น.      อาหารกลางวันบนเรือ

บ่าย                         เรือมุ่งหน้าสู่เกาะฮีดรา แปลว่าเกาะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำ เกาะนี้มีความสวยงามแบบผสมผสานระหว่างธรรมชาติกับเมืองท่า ซึ่งเป็นหัวใจของเกาะ รอบอ่าวมีทัศนียภาพงามราวกับภาพวาด มีบ้านสีขาวลดหลั่นกันตามไหล่เขา และร้านรวงที่เต็มไปด้วยสีสัน จุดรวมของนักท่องเที่ยวอยู่ที่ฮีดราทาวน์ ซึ่งมีร้านกาแฟ, ร้านอาหาร, โรงแรมเล็กๆและร้านขายของมากมาย หรือจะเดินชมบ้านเรือนของชาวกรีซที่พร้อมใจกันทาสีขาวกรอบหน้าต่างสีฟ้าเข้ม เรียงเป็นระเบียบ ความสวยงามนี้ได้ถูกใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์มาหลายเรื่อง อาทิ Boy on a Dolphin และเรื่องอื่นๆตามมาอีกมาก

17.00 น.      เรือบ่ายหน้ากลับสู่กรุงเอเธนส์ เชิญท่านสู่ห้องรับรองของเรือเพื่อให้ท่านได้สนุกสนานกับดนตรีออเครสต้าและการแสดงเต้นรำของชาวพื้นเมืองกรีกโบราณ

19.15 น.      เรือกลับถึงฝั่งกรุงเอเธนส์ รถโค้ชรอรับท่านแล้วเดินทางสู่ภัตตาคาร

20.00 น.      อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักโรงแรม  Athens Acropol Hotel**** หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ดฯ      (เสาร์)             เอเธนส์ - เดินทางกลับ

07.00 น.      อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.      นำท่านเที่ยวชมเมืองโดยรถโค้ชจะนำท่านผ่านไปชมสถานที่สำคัญของเมืองอาทิ โรงละครแห่งชาติ, รัฐสภา,     สุสานทหารนิรนาม, การการ์ดทหารกรีกที่กวีแฮมมิ่งเวย์เรียกขานทหารเหล่านี้ว่า “นักรบใส่กระโปรงบัลเล่ต์” สนามกีฬาแพนเอเธียเนียน หินอ่อนรูปเกือกม้าที่สร้างโดยจักรพรรดิเฮรอด อัตติคุส ในค.ศ. 143 และปฏิสังขรณ์ใหม่หมดในค.ศ. 1896 และยังเป็นที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคสมัยใหม่ครั้งแรกอีกด้วย แล้วผ่านไปชมหอสมุดแห่งชาติ, ทำเนียบประธานาธิบดี, วิหารเทพเจ้าซุส และประตูเฮเดรียนและไม่พลาดกับการไปชม อะโครโปลิส สถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศกรีซ นครกรีกโบราณนิยมสร้างอะโครโปลิสบนพื้นที่สูง โดยเป็นที่ตั้งของพระราชวัง และที่อยู่ของข้าราชบริพาร ตลอดจนวิหารบูชาเทพเจ้านครโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางนครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสร้างมาก่อนการสร้างเมืองเป็นที่ตั้งของ “วิหารพาเธนอน” เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าเอธีนา สร้างเมื่อปี 447 - 432 ก่อนคริสต์กาล วิหารแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหมด ความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้อยู่ที่เสาแบบ ดอริก ด้านหน้า 8 ต้น และด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจั่วต่างๆได้อย่างกลมกลืน สถาปัตยกรรมที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดในยุค 2,500 กว่าปีก่อนนอกจากนั้นวิหารยังถูกดัดแปลงเป็นโบสถ์คริสต์ศาสนานิกายกรีกออร์โธดอกซ์ในคริสต์ศตวรรษที่ 6 และยังถูกดัดแปลงเป็นสุเหร่าเมื่อครั้งกรีกตกเป็นเมืองขึ้นของอิสลาม ชื่นชมงานประติมากรรมที่หน้าจั่ววิหารเป็นเรื่องราวของเทพีเอธีนา และเทพเจ้าโพไซดอนสร้างกรุงเอเธนส์ จากนั้นไปชมวิหารอีเรคธีอุม เพื่อเป็นอนุสาวรีย์แห่งอีเรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเมื่อสงครามเพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลักหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ให้กลายเป็นเสาหินค้ำยันวิหาร นอกจากนี้ยังคงมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณะ อาทิ โรงละคร หรือ โอเดียน, แท่นบูชาเทพเจ้าซุสที่เพอกามุม, อะกอรา หรือย่านชุมชนเช่นเดียวกับตลาด, สนามกีฬากลางแจ้ง ที่จะทำให้ท่านได้กับความยิ่งใหญ่ของชาวกรีกโบราณ จากนั้นเข้าสู่ย่านช้อปปิ้งพลาก้า และร้านรวงต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากประเภทงานหัตถกรรม และงานประติมากรรมที่เกี่ยวกับเทพเจ้าของกรีก

13.00 น.      อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.      เดินทางไปสนามบิน เพื่อเตรียมเดินทางกลับ

16.15 น.      ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG947

 

วันที่แปดฯ    (อาทิตย์)                   กลับถึงกรุงเทพฯ

06.05 น.                คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

โค๊ด

วันเดินทาง

ราคาค่าทัวร์

EUR901

4 - 11 กุมภาพันธ์ 2550

73,900

EUR902

11 - 18 กุมภาพันธ์ 2550

73,900

EUR903

18 - 25 กุมภาพันธ์ 2550

73,900

EUR904

25 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2550

73,900

EUR905

4 - 11 มีนาคม 2550

73,900

EUR906

11 - 18 มีนาคม 2550

73,900

EUR907

18 - 25 มีนาคม 2550

73,900

EUR908

25 มีนาคม - 1 เมษายน 2550

73,900

EUR909

1 - 8 เมษายน 2550

76,900

EUR910

8 - 15 เมษายน 2550

76,900

EUR911

13 - 20 เมษายน 2550

76,900

EUR912

22 - 29 เมษายน 2550

76,900

EUR913

29 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2550

76,900

EUR914

6 - 13 พฤษภาคม 2550

76,900

EUR915

13 - 20 พฤษภาคม 2550

76,900

EUR916

20 - 27 พฤษภาคม 2550

76,900

EUR917

27 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2550

76,900

EUR918

3 - 10 มิถุนายน 2550

76,900

EUR919

10 - 17 มิถุนายน 2550

76,900

EUR920

17 - 24 มิถุนายน 2550

76,900

EUR921

24 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2550

76,900

 

 

เงื่อนไขราคา

1.       ตั๋วกรุ๊ปชั้น Economy Class ต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ท่านสามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance

2.       เด็กอายุ 2-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง คิดอัตราค่าทัวร์ 85 % จากราคาค่าทัวร์ของผู้ใหญ่

3.       เด็กอายุ 2-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง คิดอัตราค่าทัวร์ 75 % จากราคาค่าทัวร์ของผู้ใหญ่

4.       ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ท่านต้องจ่ายค่าห้องพักเดี่ยว (Single Supplement) ราคา 9,900 ต่อท่าน

5.       กรณีพักสามท่าน ท่านที่สามมีส่วนลด 1,500 บาท

6.       Tax-Insurance-Fuel Charge ที่เรียกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

 

อัตรานี้รวม

1.       ตั๋วเครื่องบินชั้นท่องเที่ยวสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ – เอเธนส์ – กรุงเทพฯ

2.       ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

3.       ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากรีซ พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่า 3,200.- ทางสถานฑูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม

4.       รถปรับอากาศพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง **ไม่รวม ทิปคนขับ

        ** กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน **

5.       โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ และราคาค่าโรงแรมจะปรับขึ้น 3 – 4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่าง ๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก

6.       ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

7.       5 อาหารเช้า, 6 อาหารกลางวัน และ 5 อาหารค่ำ

8.       หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว ให้ความรู้ ความสนุกสนาน และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน

9.       ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง และน้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

10.    ประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000.- และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน ท่านละ 1,500,000.- ของ บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์

11.    สมนาคุณด้วยกระเป๋าเป้ล้อลาก European Holiday  สวยเก๋ ท่านละ 1 ใบ

 

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 5. ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ย 2 ยูโร / ท่าน / วัน

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

Ø    กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 20,000 บาท

Ø    ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

การยกเลิก

Ø    30 - 15 วันก่อนการเดินทาง หักมัดจำ 10,000 บาท/ท่าน

Ø    14 - 07 วันก่อนการเดินทาง หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน

Ø    ก่อนออกเดินทาง 7 วัน        เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ไปแล้วจำนวนมาก ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนส่วนที่เหลือให้กับท่าน ซึ่งอาจจะได้เฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น

 

หมายเหตุ

                        บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง  ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อจราจล,อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ

 

 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศกรีซ  ใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า 14 วันทำการ

 1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มกรีซหรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
 2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ  พื้นหลังขาวหรืออ่อนเท่านั้น (ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาทะเบียนสมรส-หย่า (ถ้ามี)
 4. สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
 5. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา-มารดา หรือท่านใดท่านหนึ่ง ทุกกรณีจะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา, มารดา และบุตร จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงบายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 6. ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา
 7. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และ หนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
 8. ต้องขอหนังสือรับรองจากทางธนาคาร (ภาษาอังกฤษ) พร้อมโชว์สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง (เท่านั้น)  โดยอัพเดทเป็นยอดเงินเดือนปัจจุบัน พร้อมถ่ายสำเนาย้อนหลัง 4 เดือน **สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
 9. กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1 – 8 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 10. กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมแนบสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษา
 11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศกรีซเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานฑูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 12. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยวามสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานฑูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 13. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมืองท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาวีซ่าเฉพาะที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศกรีซเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่า อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอม หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักจากค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน

ทัวร์ยุโรป กรีซ ประเทศกรีซ เที่ยวกรีซ กรีก ทัวร์ยุโรป กรีซ ประเทศกรีซ เที่ยวกรีซ กรีก ทัวร์ยุโรป กรีซ ประเทศกรีซ เที่ยวกรีซ กรีก ทัวร์ยุโรป กรีซ ประเทศกรีซ เที่ยวกรีซ กรีก ทัวร์ยุโรป กรีซ ประเทศกรีซ เที่ยวกรีซ กรีก ทัวร์ยุโรป กรีซ ประเทศกรีซ เที่ยวกรีซ กรีก ทัวร์ยุโรป กรีซ ประเทศกรีซ เที่ยวกรีซ กรีก

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดซี่รีย์ บริษัททัวร์

ใบอนุญาต ททท ของ แฮปปี้ ทริปส์ article
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้น article
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส article
ทัวร์ยุโรป อิตาลี – สวิสเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส – อังกฤษ 11 วัน ปี 51 article
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เช็ค สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน article
ทัวร์ยุโรป อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์ 8 วัน ปี 51 article
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย ปี 51 article
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ประเทศเยอรมัน เที่ยวเยอรมัน article
ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ ปี 51 article
ทัวร์อิตาลี เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน article
ทัวร์ยุโรป อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 9 วัน ปี 51 article
test article
Headline
Headline
Headline
โปรแกรมทัวร์แนะนำ มิ.ย.- ธ.ค. 53 article
EU 1A อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 16 ก.พ./8,22 มี.ค./4,14 เม.ย. 51 ราคา 69,900 บาท article
EU10 ลอนดอน-บิกเบน-พระราชวังบัคกิ้งแฮม-โดเวอร์เฟอร์รี่-อัมสเตอร์ดัม 8-15 มี.ค./ 12-19 มี.ค. 51ราคา 69,900 / 72,900 บาท article
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 3 ประเทศ 8 วัน ออสเตรีย · เชค · ฮังการี 8, 22 มี.ค. / 5, 12, 19, 26, 30 เม.ย. article
ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ออสเตรีย-เยอรมนี 8 วัน10, 20 ก.พ. / 8, 22 มี.ค. 51 72,900 – article
ทัวร์ยุโรป อิตาลี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน 10, 20 ก.พ. / 8, 22 มี.ค. 51 82,900 – article
อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 9 วัน แถมเที่ยว อียิปต์ 1 วัน 9, 20 ก.พ. / 8, 22 มี.ค. 75,900 - article
ทัวร์อียิปต์-อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์–ฝรั่งเศส 8 วัน 9, 20 ก.พ. / 8, 22 มี.ค. 51 74,900 - article
อียิปต์-อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์–ฝรั่งเศส 8 วัน article
ทัวร์ยุโรป อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 8 วัน (M) ปี 51 9, 20 ก.พ. / 8, 22 มี.ค. 51 71,900 - article
ทัวร์ยุโรป อิตาลี ฝรั่งเศส ปี 50 article
ทัวร์ยุโรป รัสเซีย article
ทัวร์ยุโรป ฮังการี สโลวัก โปแลนด์ เยอรมัน 10 วัน article
ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส article
ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ ฝรังเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน article
ทัวร์ยุโรป สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี article
ทัวร์ยุโรป สเปน โปรตุเกส 10 วัน (DS) article
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส article
ทัวร์ยุโรป เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน article
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส 8 วัน article
ทัวร์ต่างประเทศ, ทัวร์ยุโรป, article
ทัวร์ยุโรป อิตาลี article
.