แกรนด์ สวิสเซอร์แลนด์ article

 

 แซงต์มอริส ดาโวส รถไฟสายกราเซียร์ อันเดอร์แมท บริกส์ แซร์มัท ไคแมทเทอร์ฮอร์น มองเทรอซ์ เจนีวา โลซานน์ เบิร์น อินเทอลาเก้น ยอดเขายุงเฟรา ลูเซิร์น    

            

วันแรกฯ        (1) เสาร์          กรุงเทพฯ  -  ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)

2300.       พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร์ H-J สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

 

วันที่สองฯ     (2) อาทิตย์     ซูริค  -  คูร์  -  ดาโวส  -  แซ็งต์มอริส

0100 น.         ออกเดินทางสู่นครซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)  โดยเที่ยวบินที่ TG970

0700.         เดินทางถึงสนามบินซูริค ศูนย์กลางทางด้านการค้าและการพาณิชยกรรม

ของสวิสตะวันออก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รถโค้ชรับสู่เมืองคูร์เมืองหลวงของรัฐ(กังตอง) เกราบึน ซึ่งเป็นพวกจารีตหัวนิยมอนุรักษ์ กลุ่มสุดท้ายในโลกศิวิไลซ์ที่ยังคงห้ามรถวิ่งบนถนน รัฐกังตองตั้งอยู่ในพื้นที่อันงดงามที่สุดของสวิส จนถูกเรียกขานว่าที่หมายในวันหยุดของสวิส ดินแดนแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นปาล์ม, หุบเขา 50 แห่ง, ทะเลสาบ 651 แห่ง นำชมเมืองที่โอบล้อมด้วยเทือกเขา, ศาลาว่าการเมืองที่สร้างในสไตล์แบบกอธิค, จตุรัสประจำเมือง, พระราชวังบิชอบ, โบสถ์วิหารแบบโรมัน   จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองดาโวส เมืองหุบเขาแองกาดีน  ชมทิวทัศน์ของป่าบีชอันกว้างใหญ่

1200.         อาหารกลางวัน    ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                 นำชมเมืองดาโวสที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,560 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาสูงชันและชั้นภูเขาที่ลดหลั่นกันและเป็นเจ้าของสกีเลนที่มีระยะทางกว่า 200 ไมล์ ถือเป็นเมืองที่มีความสงบและอากาศดีอีกเมืองหนึ่ง นำท่านเดินทางสู่เมืองแซ็งต์มอริสเมืองฟ้าครามน้ำใส เป็นเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ ในปี ค.. 1864 ได้สร้างโรงแรมแห่งแรกและเชิญแขกชาวอังกฤษมาพัก ทำให้มีการเกิดกีฬาฤดูหนาว อาทิ สเก็ตน้ำแข็งบ๊อบสเลด ที่มีการแข่งในระดับเวิลด์แชมเปี้ยนชิพและโอลิมปิค มาแล้ว

1900.         อาหารค่ำ    ภัตตาคารพื้นเมือง

พักค้างคืน   Post  ST. Moritz Hotel****  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สามฯ     (3) จันทร์       แซ็งต์มอริส - Glacier  Express - อันเดอร์แมท - ทาสซ์ - แซร์มัท

0700.         อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

0800.         ออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ก็อทธาร์ท ที่เป็นเจ้าของอุโมงค์ที่ลึกที่สุดในยุโรป (17..) จากนั้นรถไต่ระดับขึ้นสู่ยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม ท่านสามารถพบเห็นธารน้ำแข็ง หรือ กลาเซียร์ บนยอดเขาสูงจนเข้าสู่เมืองอันเดอร์แมท

1200.         อาหารกลางวัน    ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                 นำท่านนั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (Glacier Express)รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก วิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่เมืองเซอร์มัท เมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก  ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์  อิสระให้ท่านได้ชมเมือง มีร้านค้ามากมาย เมืองนี้เป็นที่ชื่นชอบของนักสกีจากทั่วโลก

1900.         อาหารค่ำ    ภัตตาคารจีน High Standard – Menu design by European Holiday Only

พักค้างคืน ณ  Albana  Real  Hotel****  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่ ฯ         (4) อังคาร      ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น -  มองเทรอซ์  -  เวเว่ย์

0800.         อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

0900 น.         นำท่านสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าเพื่อ สัมผัสกับความงดงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่สูงถึง 4,478 เมตรและได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณ ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ชมถ้าน้ำแข็งที่อยู่สูงที่สุดในสวิส ให้เวลาท่านสบายๆก่อนเดินทางลงจากเขากลับสู่เซอร์แมท

1200.         อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา

1400.         นำท่านนั่งรถไฟสู่เมืองทาสซ์ รถโค้ชปรับอากาศรอรับคณะ แล้วเดินทางสู่เมืองมองเทรอซ์

1630.         ถึงเมืองมองเทรอซ์ เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อนและหนาว ริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็นไข่มุกของริเวียร่าแห่งสวิส  จากนั้นไปชมเมืองเวเว่ย์ ที่แม้แต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด“ชาลี แชลปปลิ้น” ยังหลงใหลและได้อาศัยอยู่ที่นี่ในบั้นปลายชีวิต แล้วอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

1900.         อาหารค่ำ    ภัตตาคารจีน High Standard – Menu design by European Holiday Only

พักค้างคืน   Swiss Majestic Hotel **** หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้าฯ        (5) พุธ            เจนีวา -  กุยแยร์ - เบิร์น - อินเทอลาเก้น

0800.         อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

0900 น.         จากนั้น นำคณะเดินทางผ่านเมืองโลซานน์ เมืองที่คนไทยรู้จักดีในสวิส นอกจากเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่าแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาจากเมืองนี้อีกด้วย จนเข้าสู่เมืองเจนีวาพันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิส ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา (Lac Laman) นำท่านเที่ยวชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนา และเป็นที่ตั้งของธนาคารจำนวนมาก นำท่านไปชมทัศนียภาพของเมือง และถ่ายรูปกับที่ทำการของสำนักงานโอลิมปิคโลก ชมทะเลสาบเจนีวาและน้ำพุจรวด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา ชมนาฬิกาดอกไม้ที่สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) ริมทะเลสาเจนีวาบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา    

1200 น.         อาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารจีน High Standard – Menu design by European Holiday Only

บ่าย                 ไปชมเรื่องราวและขั้นตอนการทำชีส อาหารโปรดของชาวยุโรปที่เมืองกุยแยร์ แล้วเดินทางต่อสู่กรุงเบิร์น นครหลวงอันงามสง่าของประเทศชมกรุงเบิร์นมรดกโลกอันล้ำค่าที่ถ่ายทอดและอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน เบิร์น สร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย องค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเบิร์นเป็นมรดกโลก นำคณะเที่ยวชมเมืองชมหอนาฬิกาที่มีหน้าปัดขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นประตูโบราณตั้งคร่อมอยู่ครึ่งถนน ผ่านชมโบสถ์ และย่านเมืองเก่าที่มีร้านค้า เรียงรายมากมาย ผ่านชมน้ำพุที่ตั้งอยู่กลางถนนเป็นระยะ ๆ อย่างสวยงาม แล้วอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการเดินสำรวจสินค้าของสวิสในถนนที่เป็นวอลค์กิ้งสตรีท ที่สวยงามอีกเส้นหนึ่งของยุโรปสมกับเป็นเมืองหลวงของประเทศ แล้วเดินทางสู่เมืองอินเทอลาเก้น ที่มีความสำคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบร์นเนอร์ โอเบอร์ลันด์ ชื่อของเมืองมาจากทำเลที่ตั้งของ 2 ทะเลสาบ  Thunersee และ Brienzersee  ทะเลสาบทูน (Thun)  อิสระให้ท่านได้มีเวลาในการช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีของสวิสเป็นของฝาก

1900.         อาหารค่ำ    ภัตตาคารไทย

พักค้างคืน ณ  Metropole  Hotel****  หรือเทียบเท่า

 

 

 

 

วันที่หกฯ       (6) พฤหัส      อินเทอลาเก้น  -  ยอดเขายูงเฟรา  (Top of  Europe) -  ลูเซิรน์

0700.         อาหารเช้าแบบอเมริกัน    ห้องอาหารของโรงแรม

ปี  2001  UNESCO  ประกาศให้  “ยอดเขายูงเฟรา”

เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป

0800 น.         นำคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสูงชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของสวิสแล้วเปลี่ยนเป็น  รถไฟสายภูเขาที่เมืองไคลน์ชีเด็ก ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe ระหว่างเส้นทางนำท่าน สู่ยอดเขา และชมถ้ำน้ำแข็งที่มีอายุกว่าพันปีชมกลาเซียร์ หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร  ชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22.. และหนา 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา อาทิ สนามสกี, สโนบอร์ด, สุนัขลากเลื่อน (ไม่รวมในค่าทัวร์) หรือ เพิ่มประสบการณ์กับจานหิมะ สำหรับท่านที่ชอบความมันส์ สนุกกันแบบสุดๆบนลานหิมะ และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป

1200 น.          อาหารกลางวัน   ภัตตาคารบนยอดเขา

บ่าย                 นำคณะเดินทางลงจากยอดเขาเข้าสู่เมืองอินเทอลาเก้นเมืองแห่งการพักผ่อน

1900 น.         อาหารค่ำ   ภัตตาคารพื้นเมือง  พร้อมชมการแสดงแบบพื้นเมืองของชาวสวิสแท้ ๆ

พักค้างคืน ณ  Metropole  Hotel****  หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ดฯ      (7) ศุกร์          อินเทอลาเก้น  -  ลูเซิรน์  -  ซูริค  -  กลับกรุงเทพฯ

0700.         อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

0800.         พาท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์   เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิส และยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย  เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ พาท่านไปถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตแกะสลักริมหน้าผาสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิตจากการปกป้องพระราชวังตุยเลอลีสในฝรั่งเศส และไปชมสะพานไม้เก่าแก่ของเมืองที่มีอายุกว่า 800 ปี ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์  เชิญท่านเพลิดเพลินกับการ ช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ / กือเบอลิน / เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึก , ร้านช็อคโกแล็ต , และช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย

1100.         รถโค้ชนำคณะสู่เมืองซูริค  ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของสวิส เป็นศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำที่ใหญ่ที่สุด และเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก เข้าสู่สนามบิน

1330.         เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ เที่ยวบินที่  TG971

 

วันที่แปดฯ    (8) เสาร์          สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ

0555 น.         คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ!

 

**************************

 

โค๊ด

กำหนดวันเดินทาง

ราคาค่าทัวร์

EUR616

26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2550

85,900

EUR617

2 - 9 มิถุนายน 2550

85,900

EUR618

9 - 16 มิถุนายน 2550

85,900

EUR619

16 - 23 มิถุนายน 2550

85,900

EUR620

23 - 30 มิถุนายน 2550

85,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขราคา

1.       ตั๋วกรุ๊ปชั้น Economy Class ต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ท่านสามารถสะสมไมล์กับเครือของ Star Alliance

2.       เด็กอายุ 2-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง คิดอัตราค่าทัวร์ 85 % จากราคาค่าทัวร์ของผู้ใหญ่

3.       เด็กอายุ 2-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง คิดอัตราค่าทัวร์ 75 % จากราคาค่าทัวร์ของผู้ใหญ่

4.       ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ท่านต้องจ่ายค่าห้องพักเดี่ยว (Single Supplement) ราคา 7,900 ต่อท่าน / ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป ค่า Single Supplement ราคา 8,900 บาท

5.       ผู้ใหญ่พักสามท่านในห้องเดียวกัน  ท่านที่สามมีส่วนลด 900 บาท

6.       Tax-Insurance-Fuel Charge ที่เรียกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

 

อัตรานี้รวม

1.       ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) สายการบินไทย  กรุงเทพฯ-ซูริค / ซูริค-กรุงเทพฯ

2.       ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์

3.       ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน

4.       ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังนี้  ค่ารถไฟด่วนสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส (Glacier Express), ค่ารถกระเช้าสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์นฮอร์น, ค่ารถไฟสายภูเขาเพื่อขึ้นยอดเขายูงเฟรา, และอื่น ๆ ตามระบุในรายการ

5.       โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก

6.       ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ

7.       ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมค่าประกันสุขภาพ

        ค่าธรรมเนียมวีซ่า  ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม

8.       ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

9.       ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ สนุกสนาน และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน

10.    ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท ของ บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์

11.    ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน     7 กิโลกรัม

12.    สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าเป้ล้อลาก European Holiday สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ

 

 

 

อัตรานี้ไม่รวม

1.       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

2.       ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

3.       ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

4.       ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ

5.       ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ย 2 ยูโร / ท่าน / วัน

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

Ø    กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 20,000 บาท

Ø    ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

Ø    โอนเงิน บัญชี คุณสุขสันต์  สินธุ์สุวรรณ  สาขาสุทธิสาร  เลขที่ 069 – 2601203     ธนาคารกสิการไทย

 

การยกเลิก

Ø    30 - 15 วันก่อนการเดินทาง หักมัดจำ 10,000 บาท/ท่าน

Ø    14 - 07 วันก่อนการเดินทาง หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน

Ø    ก่อนออกเดินทาง 7 วัน        เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ไปแล้วจำนวนมาก ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนส่วนที่เหลือให้กับท่าน ซึ่งอาจจะได้เฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น

 

หมายเหตุ

                        บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง  ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อจราจล,อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ

 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศสวิสเซอร์แลนด์  ใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า 7 วันทำการ

1.       พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่ก็ตามควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า

2.       รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ หน้าตรงพื้นหลังเป็นสีขาวหรือสีอ่อนเท่านั้นควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป

3.       สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า

4.       ใบรับรองการทำงานจากบริษัท ที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็น ภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา

5.       กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์

6.       สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมประทับตรารับรองจากทางธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดทการเงินเดือนปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย

7.       สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี

8.       กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-8 แล้วทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย

9.       กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาด้วย

10.    กรณีที่เด็กอายต่ำกว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดาและบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง และสถานทูตไม่รับพิจารณาการขอวีซ่าในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี มิได้มีบิดาหรือมารดา ฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายใดร่วมเดินทางด้วย

11.    การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

12.    หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

13.    กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯเมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

 

 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจาทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลักชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดลงหนังสือพิพม์ เดลินิวส์

แกรนด์ อิตาลี article
แกรนด์ ฝรั่งเศส article
เยอรมัน-ออสเตรีย-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี 9 วัน article
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี 8 วัน article
อิตาลี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน article
ออสเตรเลีย ตะวันตก เพิร์ธ - พินนาเคิล 4 วัน article
ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า เมลเบิร์น article
ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า article
นิวซีแลนด์ เกาะใต้ ชมวาฬไคคูร่า 7 วัน (NZ! 01) article
เกาะเหนือ - เกาะใต้ “ล่องเรือชมวาฬ ที่ไคคูร่า”8 วัน article
WAKAYAMA BREEZE article
TOKYO EXCITING 5 DAYS 4 NTS article
PKG JAPAN PANORAMA SPECIAL article
MORNING KYUSHU 6 DAYS 4 NTS BY PG 815 / 816 article
มหานครเซี่ยงไฮ้ article
ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง article
เวียงจันทน์ – วังเวียง – หลวงพระบาง article
พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี article
ปักกิ่ง นั่งกระเช้า ขึ้นกำแพงเมืองจีน (ด่านป่าตาหลิง) article
ฮานอย ฮาลอง 4 วัน article
ลาวใต้ 5 วัน article
ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน article
ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ AI article
กุ้ยหลิน 4 วัน article
อิตาลี ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน(TG) article
อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 8 วัน(MS) article
อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน(TG) article
อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 8 วัน article
อิตาลี – ฝรั่งเศส 8 วัน article
อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ article
สเปน โปรตุเกส แกรนด์ทัวร์ 10 วัน article
ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า 5 วัน 4 คืน article
ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ article