ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า เมลเบิร์น article

ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า เมลเบิร์น ร่วมสะสมไมล์โดยสายการบินไทย (TG) AUS! 04

                   นครซิดนีย์ เมืองแห่งสีสัน ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมความน่ารักของโคอาล่าและป้อนอาหารแก่จิงโจ้อย่างใกล้ชิด พร้อมชมการสาธิตการตัดขนแกะที่น่ารัก ตื่นเต้นกับการนั่งรถรางที่ชันที่สุดในโลกและกระเช้าไฟฟ้าตัวใหม่ Sceniscender ที่ทันสมัยท่ามกลางความงามของ หุบเขาบลูเม้าท์เท่นส์

                   กรุงแคนเบอร์ร่า เมืองหลวงของประเทศ ซึ่งเป็นเพียง 1 ใน 3 แห่งของโลกที่มีการออกแบบผังเมืองเป็นอย่างดีก่อนสร้าง ชมความสวยงามของเมืองที่ได้รับการสร้างอย่างมีระเบียบและงดงาม ชมตึกรัฐสภาแห่งใหม่ของประเทศ และพิพิธภัณฑ์สงครามที่มีชื่อเสียง

                   นครเมลเบิร์น เมืองแห่งความร่มรื่นท่ามกลางสวนสาธารณะมากมาย ชมกระท่อมกัปตันคุ๊ก ผู้ค้นพบประเทศออสเตรเลีย ชื่นชมความน่ารักของ นกเพนกวินพาเหรด ตามธรรมชาติที่เกาะฟิลลิป ลิ้มรสเมนูกุ้งมังกร อาหารขึ้นชื่อของท้องถิ่น

กำหนดการเดินทาง :    25 – 30 พ.ค 29 – 4 มิ.ย 21 – 26 มิ.ย

                                   

                           

วันแรกของการเดินทาง                     กรุงเทพฯ – ซิดนีย์

15.00 น.                 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก  (ประตูทางเข้า 4)  แถว J สายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

18.15 น.                 ออกเดินทาง Q สู่ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 995

 

วันที่สองของการเดินทาง                 ซิดนีย์ – สวนสัตว์โคอาล่าปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์

06.15 น.                 เดินทางถึงสนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธนครซิดนีย์  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

ชมความน่ารักของสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด ถ่ายรูปคู่กับโคอาล่า และสนุกสนานกับการป้อนอาหารจิงโจ้อย่างใกล้ชิด ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงการสาธิตการตัดขนแกะและการขว้างบูมเมอแรงที่ถูกวิธี ที่โคอาล่าปาร์ค Koala Park จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  

เที่ยง                       บริการอาหารกลางวัน ä ณ ภัตตาคาร

ชมทัศนียภาพอันสวยงามของ "อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์" ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “หุบเขาสีน้ำเงิน” ชมความงามแปลกตาของยอดเขาสามพี่น้อง "Three Sisters Rock" และทัศนียภาพที่สวยงามอย่างใกล้ชิดบริเวณเหนือหุบเขา Jamieson และสนุกสนานตื่นเต้นกับการนั่งรถรางไฟฟ้า Scenic Railway ที่มีความชัน 52 องศา ซึ่งชันที่สุดในโลก

และกระเช้าไฟฟ้าตัวใหม่ Scenic sender ที่ทันสมัย จากนั้นเดินทางกลับสู่ซิดนีย์ อิสระให้ท่านมีเวลาได้หรือช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหรือสินค้าแบรนด์เนม ในย่านตึกเก่าแก่สไตล์วิคตอเรีย  QVB หรือ ย่านซิตี้เซ็นเตอร์ ตามอัธยาศัย

รายการเสริมพิเศษ: พิพิธภัณฑ์สัตว์โลกใต้น้ำ Sydney Aquarium ชมแหล่งรวบรวมสัตว์น้ำที่หายากจากทั่วโลก สนุกสนานกับการชมพันธุ์ปลานานาชนิดในอุโมงค์แก้วใต้น้ำ และสถานที่จำลองแนวปะการังของออสเตรเลียที่ใหญ่และสวยงามติดอันดับโลก ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์) 

ค่ำ                           บริการอาหารค่ำ ä ณ ภัตตาคารจีน หลังอาหารนำท่านสู่ที่พัก   MERCURE  SYDNEY HOTEL  หรือเทียบเท่า

 

 วันที่สามของการเดินทาง                ซิดนีย์ - ชมเมือง - ล่องเรืออ่าวซิดนีย์ - แคนเบอร์ร่า

เช้า                          บริการอาหารเช้า ä ณ ห้องอาหารของโรงแรม          

ชมรอบนครซิดนีย์ ชายหาดยอดนิยม Bondi Beach ซึ่งเป็นสถานที่ที่นิยมมาพักผ่อน และอาบแดดของชาวซิดนีย์ อยู่ทางตอนใต้ของตัวเมือง ชมอาคารบ้านเรือนที่ถูกออกแบบให้เข้ากับบรรยากาศชายทะเล แวะชม  "The Gap" จุดชมวิวบริเวณปากอ่าว ทางเข้า-ออก ของเรือเดินสมุทร ชมวิวเมืองซิดนีย์ สะพานฮาเบอร์บริดจ์และโรงอุปรากรโอเปร่าเฮ้าส์ ที่ Dudley Page และสวนสาธารณะที่คู่บ่าวสาว นิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด Mrs. Macquarie Chair ชมโรงอุปรากรซิดนีย์ Opera House ตั้งอยู่ริมอ่าวซิดนีย์อย่างโดดเด่นสวยงาม พร้อมนำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์อันงดงามแสนโรแมนติค ของอ่าวซิดนีย์ซึ่งติดอันดับหนึ่งในสิบอ่าวที่สวยที่สุดในโลก และสอดแทรกด้วยธงทิวของเรือใบต่างสีสัน

เที่ยง                       บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารบนเรือ

บ่าย                         นำท่านเดินทางสู่กรุงแคนเบอร์ร่า เมืองหลวงของออสเตรเลียที่มีการปกครองเป็นเอกเทศ และเป็นเมืองที่ได้รับการออกแบบการวางผังเมืองได้ดีเยี่ยม 1 ใน 3 ของโลก

ค่ำ                           บริการอาหารค่ำ äณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ RYDGES LAKESIDE HOTEL  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่ของการเดินทาง                      แคนเบอร์ร่า –  เมลเบิร์น - เกาะฟิลลิป - ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน

เช้า                          บริการอาหารเช้า ä ณ ห้องอาหารของโรงแรม          

นำท่านชมรอบๆ กรุงแคนเบอร์ร่า ศูนย์กลางการปกครอง ชมตึกรัฐสภาแห่งใหม่ New Parliament House ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัยและสง่างามคงทน ซึ่งรัฐบาลสร้างเป็นของขวัญวันครบรอบ 200 ปี ของประเทศออสเตรเลีย ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม War Memorial เป็นสถานที่เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ในสมัยสงครามต่างๆ มากมาย พร้อมสัมผัสกับเรื่องราวของทหารผ่านศึกชาวออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในสมรภูมิต่างๆ ชมน้ำพุ Captain Cook Memorial Water Jet  กลางทะเลสาบวอลเตอร์ เบอร์รี่ กิฟฟิน

เที่ยง                       บริการอาหารกลางวัน ä ณ ภัตตาคาร อำลาเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย

............ น.               เดินทางสู่ Q เมืองเมลเบิร์น โดยสายการบินภายในประเทศ  เที่ยวบินที่  QF / DJ ......

                                (เที่ยวบินภายในประเทศ ซิดนีย์ – เมลเบิร์น หรือ แคนเบอร์ร่า – เมลเบิร์น ใช้เวลาบินประมาณ 1 ช.ม. 20 นาที)

.............น.               ถึงสนามบินเมืองเมลเบิร์น นำคณะเดินทางสู่เกาะฟิลลิป ตามเส้นทางเซ้าท์กิปส์แลนด์ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสองข้างทางที่เต็มไปด้วยฟาร์มเลี้ยงแกะ วัวนม วัวเนื้อ สวนผัก ไร่ผลไม้  และไร่องุ่นสำหรับทำไวน์ ตลอดเส้นทาง

 

ค่ำ                           บริการอาหารค่ำ ä ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสเมนูกุ้งมังกร อาหารขึ้นชื่อของท้องถิ่น

หลังอาหารนำท่านสู่ Phillip Island Nature Park ชมสถานอนุรักษ์นกเพนกวินที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของเหล่านกเพนกวินพันธุ์เล็กที่สุดในโลก Fairy penguin ในยามพระอาทิตย์ตกดิน ชมฝูงนกเพนกวินที่น่ารัก พากันเดินพาเหรด Penguin Parade ขึ้นฝั่งกลับสู่รัง เป็นจำนวนมาก

จากนั้นอำลาเกาะฟิลลิป นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  MERCURE HOTEL MELBOURNE หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้าของการเดินทาง                    เมลเบิร์น – ชมเมือง

เช้า                          บริการอาหารเช้า ä ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชมตลาดนัด Victoria Market ยามเช้า มีเวลาให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าราคาถูกหรือเดินเล่นชมวิถีชีวิตของชาวเมลเบิร์นตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านชมรอบๆ นครเมลเบิร์น เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ เมืองหลวงแห่งรัฐวิคทอเรีย ซึ่งเต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธ์ และได้รับสมญานามว่า Garden City เยี่ยมชม Shine of Remembrance อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกของทหารกล้าชาวออสเตรเลีย ที่สละชีพในช่วงสงครามต่างๆ เลาะเลียบแม่น้ำยาร์รา ที่ไหลผ่านใจกลางเมือง ชมกระท่อมของกัปตันคุ๊ก วีระบุรุษผู้ค้นพบประเทศออสเตรเลียและดินแดนแปซิฟิกตอนใต้ จากภายนอก ในสวนสาธารณะฟิทต์ซอยด์อันร่มรื่น

เที่ยง                       บริการอาหารกลางวัน ä ณ ภัตตาคาร

บ่าย                         นำท่านเข้าสู่กลางใจเมือง ชมอาคารรัฐสภาแห่งแรกของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาของประจำรัฐวิคทอเรีย ชมโบสถ์ St. Patrick โบลถ์เก่าแก่ สไตล์โกธิค ผ่านชม Melbourne Concert Hall, Art Museum, National Gallery แล้วข้ามสะพานแม่น้ำยารา สู่สถานีรถไฟ Finder Station ศูนย์กลางการรถไฟของนครเมลเบิร์น จากนั้นเป็นเวลาอิสระ เพื่อให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าแบรนด์เนม ในย่านตึกเก่าแก่ หรือ ย่านซิตี้เซ็นเตอร์ ตามอัธยาศัย

ค่ำ                           บริการอาหารค่ำ ä ณ ภัตตาคาร เป็นการส่งท้ายก่อนเดินทางสู่สนามบิน

23.30 น.                 ออกเดินทาง Q สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 980

 

วันที่หกของการเดินทาง                   เมลเบิร์น - กรุงเทพฯ

05.55 น.                 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ

QQQQQQQQQQQQQQQQQ

 

 

 


 

อัตราค่าบริการรายการซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า เมลเบิร์น 6 วัน (AUS! 04)

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องคู่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

พัก 3 ท่าน ท่านที่ 3 ลด

1 ผู้ใหญ่

มีเตียง+2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียง+2 ผู้ใหญ่

ตามรายการ

57,900

52,900

50,900

45,900

7,000

900

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

31,900

29,900

26,900

22,900

*** สำหรับตั๋วเครื่องบิน เส้นทางกรุงเทพฯ-ซิดนีย์// เมลเบิร์น-กรุงเทพฯ ราคาตั๋วเครื่องบินเฉพาะภายในประเทศ QF/DJ

เส้นทาง ซิดนีย์-เมลเบิร์น = 8,500 บาท (ผู้ใหญ่/เด็ก) ***

 

หมายเหตุ               -ในการออกเดินทางคณะทัวร์แต่ละครั้งจะต้องมีผู้ใหญ่  15 ท่านขึ้นไปเท่านั้น

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายการบิน

อัตรานี้รวม            -      ค่าตั๋วเครื่องบินชั้น Economy Class ไปกลับ กรุงเทพฯ  – ซิดนีย์ – เมลเบิร์น – กรุงเทพ ฯ 

-          ค่าห้องพัก อาหารตลอดจนค่าเข้าชมต่าง ๆ ตามรายการ

-          ค่าภาษีสนามบินต่างๆ ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ การเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท

-          ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

อัตรานี้ไม่รวม        -       ค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกรายการ เช่น ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด    และค่าเครื่องดื่มใน

                                       ห้องพัก และค่าทิปพนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์ เป็นต้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

·        กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  4 อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 10,000  บาท

·        กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตออสเตรเลีย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 2,600 บาท ค่าบริการ 500 บาท และค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินท่านละ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5,100 บาท และจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ภายใน 7 วัน

·        ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า  3 อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)

·        ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

·        กรณี ยกเลิกการเดินทาง

·        แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด

·        แจ้งล่วงหน้า 15 - 29 วันก่อนการเดินทาง ในกรณีที่ยังไม่ได้ยื่นขอวีซ่า หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 2,000 บาท  หรือถ้าได้ทำการยื่นขอวีซ่าแล้ว จะหักค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการเพิ่มอีก 3,100 บาท

·        แจ้งล่วงหน้า 8 – 14 วันก่อนการเดินทางหักค่าดำเนินการต่างๆ รวมท่านละ 10,000 บาทและค่าวีซ่าท่านละ 2,600 บาท

·        แจ้งล่วงหน้า 3 – 7 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท และค่าวีซ่าท่านละ 2,600 บาท

·        แจ้งล่วงหน้า 1 – 2 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร์


 

·        ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน

·        กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ

·        ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 2,000 บาท

·        ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 2,600 บาท (หากมีความจำเป็นต้องขอวีซ่าใหม่)

หมายเหตุ

1.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียม

วีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ

2.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

3.       เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

4.       กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตฯ เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

5.       เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เอกสารประกอบการขอวีซ่า            

·        หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน พร้อมรูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 1หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

·        หลักฐานการเงิน สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริง พร้อมสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน และสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

·        หลักฐานการทำงาน หนังสือรับรองจากบริษัทฯ,หรือใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ)

·        กรณีเป็นนักศึกษา ใช้สำเนาบัตรนักศึกษาและหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ทั้ง 2 อย่าง)

·        สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาใบสูติบัตร, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

·        สำเนาทะเบียนสมรส,ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา หรือคนใด คนหนึ่ง ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ โดยใช้หนังสือยินยอมจากทางอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา

·        กรณีเป็นผู้สูงอายุ อายุ 70 ปีขึ้นไป จะต้องมีใบรับรองแพทย์ (ต้องใช้แบบฟอร์มทางสถานทูตเท่านั้น) ออกโดยโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตกำหนด และใบประกันสุขภาพ (ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ

·        หมายเหตุ สำหรับหนังสือเดินทางจีนและหนังสือเดินทางต่างด้าว ใช้เวลายื่นวีซ่า 14 –20 วันทำกาชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดลงหนังสือพิพม์ เดลินิวส์

แกรนด์ อิตาลี article
แกรนด์ สวิสเซอร์แลนด์ article
แกรนด์ ฝรั่งเศส article
เยอรมัน-ออสเตรีย-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี 9 วัน article
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี 8 วัน article
อิตาลี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน article
ออสเตรเลีย ตะวันตก เพิร์ธ - พินนาเคิล 4 วัน article
ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า article
นิวซีแลนด์ เกาะใต้ ชมวาฬไคคูร่า 7 วัน (NZ! 01) article
เกาะเหนือ - เกาะใต้ “ล่องเรือชมวาฬ ที่ไคคูร่า”8 วัน article
WAKAYAMA BREEZE article
TOKYO EXCITING 5 DAYS 4 NTS article
PKG JAPAN PANORAMA SPECIAL article
MORNING KYUSHU 6 DAYS 4 NTS BY PG 815 / 816 article
มหานครเซี่ยงไฮ้ article
ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง article
เวียงจันทน์ – วังเวียง – หลวงพระบาง article
พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี article
ปักกิ่ง นั่งกระเช้า ขึ้นกำแพงเมืองจีน (ด่านป่าตาหลิง) article
ฮานอย ฮาลอง 4 วัน article
ลาวใต้ 5 วัน article
ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน article
ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ AI article
กุ้ยหลิน 4 วัน article
อิตาลี ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน(TG) article
อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 8 วัน(MS) article
อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน(TG) article
อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 8 วัน article
อิตาลี – ฝรั่งเศส 8 วัน article
อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ article
สเปน โปรตุเกส แกรนด์ทัวร์ 10 วัน article
ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า 5 วัน 4 คืน article
ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ article