dot dot
dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์ลาวใต้
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ผลงานที่ผ่านมา
dot
ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง article

กรุงปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

วัดพระเขี้ยวแก้ว-หอฟ้าเทียนถาน

อาหารดี รับประกันคุณภาพ แน่นอน มัคคุเทศก์ท้องถิ่นชำนาญ

5 วัน 4 คืน (MS)

 

โปรโมชั่น ปักกิ่ง ครบสูตร พิเศษสุดๆ สำหรับวันพักผ่อนของท่าน

เป็ดปักกิ่งต้นตำหรับ ชิมไวน์แดง สุกี้มองโกเลีย โชว์กายกรรมหรรษา โชว์สาวยูนนาน พัก 4 ดาว

เดินทางทุกวันเสาร์     26 พ.ค./ 2,9,16,23,30 มิ.ย.  ราคา  15,900.-

(***ราคาโปโมรชั่นนี้ไม่รวม  YQ, YR, TAX CHINA       ท่านละ  3,800  บาท***)

 

วันแรก             กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง

10.30 .                พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เคาน์เตอร์ Q

 สายการบิน EGYPTAIR พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน

13.00 .                เดินทางบินตรงสู่เมืองปักกิ่ง โดยเที่ยวบิน MS960 (บริการอาหารบนเครื่อง)

18.30 .                เดินทางถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร แล้วนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

                                พักที่ TIM BO HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง               จัสตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อน – กายกรรมปักกิ่ง  

เช้า               รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

นำท่านสู่จัตุรัสเทียนอันเหมิน จตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับ อนุเสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา

กลางวัน                 รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

นำท่านชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนสร้าง ขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน นำท่านชมทะเลสาปคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมระเบียงกตัญญู เรื่อหินอ่อน แล้วนำท่านชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิ์กวางสู

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร***จากนั้นนำท่านชมกายกรรมปักกิ่งอันลือชื่อ

                                พักที่ TIM BO HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม               กำแพงเมืองจีน – วัดพระเขี้ยวแก้ว-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ศูนย์การค้าหวังฟูจิ่ง – สุกี้มองโกเลีย

เช้า                          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วย แรงงานของคนนับหมื่นคน  มีความยาว 6,350 กิโลเมตร ก่อสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร  ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลก

กลางวัน                 รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่ วัดหลิงกวง พุทธศาสนิกชนทั่วไปมีความเชื่อและรับรู้กันสืบมาว่า มีพระทาฐธาตุ คือ พระเขี้ยวแก้วประดิษฐานอยู่ในพระวิหารเมืองอนุราธปุระ ปัจจุบันตั้งอยู่ในเมืองแคนดี ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา พระทาฐธาตุ หรือ พระเขี้ยวแก้วที่ลังกานี้ ตามตำราว่า พระเจ้าสิริเมฆวัณณะอัญเชิญมาจากกลิงครัฐรักษาไว้ที่อภัยคีรีวิหาร โปรดให้นำพระธาตุแห่ด้วยขบวนแห่อันมโหฬารในวันอาสาฬบูชาให้ประชาชนได้นมัสการเป็นประจำทุกปีเป็นประเพณีสืบมาจนทุกวันนี้ หากพิจารณาตามความที่กล่าวถึงพระเขี้ยวแก้ว 4 องค์ ในมหาปรินิพพานสูตรพระเขี้ยวแก้วที่ลังกาน่าจะตรงกับที่ประดิษฐาน ณ แคว้นกาลิงคะ ส่วนพระเขี้ยวแก้วที่วัดหลิงกวงสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามประวัติว่าพระภิกษุฟาเหียนอัญเชิญมาจากแค่นโคถาน หรือโขตานมาประดิษฐานไว้ที่เมืองฉางอันเมื่อคราวจาริกไปสืบพระศาสนายังอินเดียและไปถึงเมืองลังกาด้วย โดยออกเดินทางจากเมืองฉางอัน หรือ ซีอาน เมื่อ พ.ศ. 942 และกลับถึงประเทศจีนใน พ.ศ. 957 ปรากฏความต่อว่า หลังจากพระเขี้ยวแก้วประดิษฐาน ณ เมืองฉางอันแล้วภายหลังได้รับการอัญเชิญไปไว้ในนครต่าง ๆ จนถึง พ.ศ. 1614 จึงนำมาไว้ ณ พระเจดีย์ฉาวเสี้ยน ภายหลังพุทธศาสนิกชนได้สร้างวัดหลิงกวงขึ้น พร้อมกับสร้างพระเจดีย์ 8 เหลี่ยมขนาดใหญ่รายล้อมด้วยพระพุทธรูปและเจดีย์รายชาวบ้านทั่วไปจึงเรียกว่า เจดีย์พระพุทธองค์ 100 รูป ใน พ.ศ. 2443 วัดหลิงกวง ชำรุดทำลายลงเมื่อกองทัพชาติตะวันตกยกกำลังเข้าบุกรุกกรุงปักกิ่ง ท่ามกลางซากปรักหักพังพบพระเขี้ยวแก้วบรรจุในกล่องศิลามีจารึกวัน เดือน ปีที่สร้างเจดีย์อยู่ภายในกล่องไม้กฤษณาอีกชั้นหนึ่งได้เก็บรักษาไว้จนถึง พ.ศ. 2498 จึงนำไปไว้ ณ วัดกวงจี่ชั่วคราว เมื่อทางการได้สถาปนาพระเจดีย์องค์ใหม่ ณ วัดหลิงกวงแล้วเสร็จ จึงมีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วในพระมหาเจดีย์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2507 ซึ่งในครั้งนี้มีผู้แทนจากบรรดาประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามาร่วมงานด้วย พระมหาเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ณ วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมผสมผสานของศิลปะสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ้องไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนสวยงาม คือ สร้างเป็นพระเจดีย์ทรง 8 เหลี่ยม 13 ชั้น สูง 51 เมตร สมาคมพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนได้อำนวยการสร้างมาแต่ พ.ศ. 2501 แล้วเสร็จในฤดูใบไม้ผลิของปี 2507 ใช้เวลาสร้างนานกว่า 6 ปี

และนำท่านเดินทางไปชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง  ซึ่งรวบรวมผู้ที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงของเมืองจีน

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ***ลองลิ้มชิมรสสุกี้มองโกเลียรสเด็ด 

                                จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์การค้าหวังฟูจิ่ง เป็นย่านถนนคนเดินอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งศูนย์รวมผู้คน

                                พักที่ TIM BO HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่                   สัตว์โลกใต้น้ำ - วัดลามะ-  ตลาดรัสเซีย – โชว์ยูนนาน

เช้า                          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

นำท่านชมวัดลามะ วัดใหญ่ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงในกรุงปักกิ่ง แต่เดิมวัดนี้เคยเป็นวังที่ประทับขององค์ชายสี่  นำท่านชมพระแกะสลักจากไม้จันทร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊ค

หลังจากนั้นนำท่านเข้าชมชีวิตโลกใต้น้ำ ที่ Under Water World ชมสัตว์น้ำนานาชนิดที่หาดูยาก

กลางวัน                 รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ***ลองลิ้มชิมรสเป็ดปักกิ่งต้นตำรับ และชิมไวน์แดงของปักกิ่ง 

จากนั้นนำท่านไปช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก เช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา เป็นต้น

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  ***พร้อมชมโชว์วัฒธรรมชนกลุ่มน้อย

                                พักที่ TIM BO HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้า                  ปักกิ่ง –-หอฟ้าเทียนถาน (หอบวงสรวงเทวดา)-ตลาดซีตานลู่- กรุงเทพฯ  

เช้า               รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาแบบป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำท่านชมกำแพงสะท้อนเสียง

กลางวัน                 รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

หลังจากนั้นพาท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดซีตานลู่  เป็นถนนคนเดิน มีห้างสรรพสินค้า สินค้าแบรนด์เนมของเมืองจีนชื่อดัง ราคาไม่แพง ไม่ต้องต่อราคา จะมีลดราคาอยู่เรื่อยๆ อาทิเช่น เสื้อผ้าแฟชั่นตามฤดูกาล ของฝากของที่ระลึก มีให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อกันตามอัธยาศัย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  จนได้เวลาอันควรเดินทางสู่สนามบิน

20.05 .                อำลานครหลวงปักกิ่ง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS961 (บริการอาหารบนเครื่อง)

23.45 .                เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาเข้าชั้น 2 โดยสวัสดิภาพฯ…

*********************************************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ             

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดจากราคาผู้ใหญ่ 1,000 บาท  (พักกับผู้ใหญ่มีเตียงเสริม)

                                                เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดจากราคาผู้ใหญ่ 2,000 บาท  (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)

                                                พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                   4,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม      

                                                1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ

2. ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน

                                                3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน

                                                4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.-/ 1,000,000 บาท

                                                5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ

                                                6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ

                                                7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ

                                                8. ฟรีกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ

                                      9. แจกน้ำดื่มบนรถท่านละ 1 ขวด ต่อวัน

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

                                                1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม

                                                2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

                                                3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

                                              4. ค่าภาษีสนามบินจีน, ค่าประกันภัยและภาษีน้ำมัน รวม 3,800 บาท

                                       5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 10 หยวน และคนขับรถ 10 หยวน ต่อวัน ต่อคน

 

เอกสารในการยื่นวีซ่า  

                                              1.  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน(กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุ)  

                                                                  2.  รูปถ่าย  2 นิ้ว ท่านละ 1 รูป (รูปสีอย่างเดียว รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

                                                                  3.  ระยะเวลาในการทำวีซ่า 4 วันทำการ

             

เงื่อนไขการจอง               1. วางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี    คุณสุขสันต์   สินธุ์สุวรรณ          สาขา    สุทธิสาร

ธนาคาร กสิกรไทย          069 – 2 – 60120 - 3      (ออมทรัพย์)

2. แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-6154597

3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย          

4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 10-12 วัน

 

เงื่อนไขการยกเลิก          1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

                                                2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี

                                                                3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

                                                                4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

                                                               

กรณีคณะออกเดินทางได้   1.  คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

                                                2.  คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)                                                             3.  คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทางชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสป้องกันสแปม CAPTCHA Image *


ลงหนังสือพิพม์ เดลินิวส์

แกรนด์ อิตาลี article
แกรนด์ สวิสเซอร์แลนด์ article
แกรนด์ ฝรั่งเศส article
เยอรมัน-ออสเตรีย-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี 9 วัน article
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี 8 วัน article
อิตาลี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน article
ออสเตรเลีย ตะวันตก เพิร์ธ - พินนาเคิล 4 วัน article
ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า เมลเบิร์น article
ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า article
นิวซีแลนด์ เกาะใต้ ชมวาฬไคคูร่า 7 วัน (NZ! 01) article
เกาะเหนือ - เกาะใต้ “ล่องเรือชมวาฬ ที่ไคคูร่า”8 วัน article
WAKAYAMA BREEZE article
TOKYO EXCITING 5 DAYS 4 NTS article
PKG JAPAN PANORAMA SPECIAL article
MORNING KYUSHU 6 DAYS 4 NTS BY PG 815 / 816 article
มหานครเซี่ยงไฮ้ article
เวียงจันทน์ – วังเวียง – หลวงพระบาง article
พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี article
ปักกิ่ง นั่งกระเช้า ขึ้นกำแพงเมืองจีน (ด่านป่าตาหลิง) article
ฮานอย ฮาลอง 4 วัน article
ลาวใต้ 5 วัน article
ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน article
ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ AI article
กุ้ยหลิน 4 วัน article
อิตาลี ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน(TG) article
อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 8 วัน(MS) article
อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน(TG) article
อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 8 วัน article
อิตาลี – ฝรั่งเศส 8 วัน article
อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ article
สเปน โปรตุเกส แกรนด์ทัวร์ 10 วัน article
ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า 5 วัน 4 คืน article
ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.ทัวร์เกาหลี ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กระบี่ ทัวร์เขมร ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์ตะรุเตา ทัวร์เกาะกูด ทัวร์ตรัง