ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง article

กรุงปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

วัดพระเขี้ยวแก้ว-หอฟ้าเทียนถาน

อาหารดี รับประกันคุณภาพ แน่นอน มัคคุเทศก์ท้องถิ่นชำนาญ

5 วัน 4 คืน (MS)

 

โปรโมชั่น ปักกิ่ง ครบสูตร พิเศษสุดๆ สำหรับวันพักผ่อนของท่าน

เป็ดปักกิ่งต้นตำหรับ ชิมไวน์แดง สุกี้มองโกเลีย โชว์กายกรรมหรรษา โชว์สาวยูนนาน พัก 4 ดาว

เดินทางทุกวันเสาร์     26 พ.ค./ 2,9,16,23,30 มิ.ย.  ราคา  15,900.-

(***ราคาโปโมรชั่นนี้ไม่รวม  YQ, YR, TAX CHINA       ท่านละ  3,800  บาท***)

 

วันแรก             กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง

10.30 .                พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เคาน์เตอร์ Q

 สายการบิน EGYPTAIR พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน

13.00 .                เดินทางบินตรงสู่เมืองปักกิ่ง โดยเที่ยวบิน MS960 (บริการอาหารบนเครื่อง)

18.30 .                เดินทางถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร แล้วนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

                                พักที่ TIM BO HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง               จัสตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – พระราชวังฤดูร้อน – กายกรรมปักกิ่ง  

เช้า               รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

นำท่านสู่จัตุรัสเทียนอันเหมิน จตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับ อนุเสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา

กลางวัน                 รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

นำท่านชมพระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนสร้าง ขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน นำท่านชมทะเลสาปคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมระเบียงกตัญญู เรื่อหินอ่อน แล้วนำท่านชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิ์กวางสู

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร***จากนั้นนำท่านชมกายกรรมปักกิ่งอันลือชื่อ

                                พักที่ TIM BO HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม               กำแพงเมืองจีน – วัดพระเขี้ยวแก้ว-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ศูนย์การค้าหวังฟูจิ่ง – สุกี้มองโกเลีย

เช้า                          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง ที่สร้างขึ้นด้วย แรงงานของคนนับหมื่นคน  มีความยาว 6,350 กิโลเมตร ก่อสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2000 ปีก่อน โดยจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงสูงราว 7 เมตร กว้าง 6 เมตร  ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา 1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลก

กลางวัน                 รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่ วัดหลิงกวง พุทธศาสนิกชนทั่วไปมีความเชื่อและรับรู้กันสืบมาว่า มีพระทาฐธาตุ คือ พระเขี้ยวแก้วประดิษฐานอยู่ในพระวิหารเมืองอนุราธปุระ ปัจจุบันตั้งอยู่ในเมืองแคนดี ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา พระทาฐธาตุ หรือ พระเขี้ยวแก้วที่ลังกานี้ ตามตำราว่า พระเจ้าสิริเมฆวัณณะอัญเชิญมาจากกลิงครัฐรักษาไว้ที่อภัยคีรีวิหาร โปรดให้นำพระธาตุแห่ด้วยขบวนแห่อันมโหฬารในวันอาสาฬบูชาให้ประชาชนได้นมัสการเป็นประจำทุกปีเป็นประเพณีสืบมาจนทุกวันนี้ หากพิจารณาตามความที่กล่าวถึงพระเขี้ยวแก้ว 4 องค์ ในมหาปรินิพพานสูตรพระเขี้ยวแก้วที่ลังกาน่าจะตรงกับที่ประดิษฐาน ณ แคว้นกาลิงคะ ส่วนพระเขี้ยวแก้วที่วัดหลิงกวงสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามประวัติว่าพระภิกษุฟาเหียนอัญเชิญมาจากแค่นโคถาน หรือโขตานมาประดิษฐานไว้ที่เมืองฉางอันเมื่อคราวจาริกไปสืบพระศาสนายังอินเดียและไปถึงเมืองลังกาด้วย โดยออกเดินทางจากเมืองฉางอัน หรือ ซีอาน เมื่อ พ.ศ. 942 และกลับถึงประเทศจีนใน พ.ศ. 957 ปรากฏความต่อว่า หลังจากพระเขี้ยวแก้วประดิษฐาน ณ เมืองฉางอันแล้วภายหลังได้รับการอัญเชิญไปไว้ในนครต่าง ๆ จนถึง พ.ศ. 1614 จึงนำมาไว้ ณ พระเจดีย์ฉาวเสี้ยน ภายหลังพุทธศาสนิกชนได้สร้างวัดหลิงกวงขึ้น พร้อมกับสร้างพระเจดีย์ 8 เหลี่ยมขนาดใหญ่รายล้อมด้วยพระพุทธรูปและเจดีย์รายชาวบ้านทั่วไปจึงเรียกว่า เจดีย์พระพุทธองค์ 100 รูป ใน พ.ศ. 2443 วัดหลิงกวง ชำรุดทำลายลงเมื่อกองทัพชาติตะวันตกยกกำลังเข้าบุกรุกกรุงปักกิ่ง ท่ามกลางซากปรักหักพังพบพระเขี้ยวแก้วบรรจุในกล่องศิลามีจารึกวัน เดือน ปีที่สร้างเจดีย์อยู่ภายในกล่องไม้กฤษณาอีกชั้นหนึ่งได้เก็บรักษาไว้จนถึง พ.ศ. 2498 จึงนำไปไว้ ณ วัดกวงจี่ชั่วคราว เมื่อทางการได้สถาปนาพระเจดีย์องค์ใหม่ ณ วัดหลิงกวงแล้วเสร็จ จึงมีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วในพระมหาเจดีย์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2507 ซึ่งในครั้งนี้มีผู้แทนจากบรรดาประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนามาร่วมงานด้วย พระมหาเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ณ วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมผสมผสานของศิลปะสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ้องไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนสวยงาม คือ สร้างเป็นพระเจดีย์ทรง 8 เหลี่ยม 13 ชั้น สูง 51 เมตร สมาคมพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนได้อำนวยการสร้างมาแต่ พ.ศ. 2501 แล้วเสร็จในฤดูใบไม้ผลิของปี 2507 ใช้เวลาสร้างนานกว่า 6 ปี

และนำท่านเดินทางไปชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง  ซึ่งรวบรวมผู้ที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงของเมืองจีน

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ***ลองลิ้มชิมรสสุกี้มองโกเลียรสเด็ด 

                                จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์การค้าหวังฟูจิ่ง เป็นย่านถนนคนเดินอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งศูนย์รวมผู้คน

                                พักที่ TIM BO HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่                   สัตว์โลกใต้น้ำ - วัดลามะ-  ตลาดรัสเซีย – โชว์ยูนนาน

เช้า                          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

นำท่านชมวัดลามะ วัดใหญ่ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงในกรุงปักกิ่ง แต่เดิมวัดนี้เคยเป็นวังที่ประทับขององค์ชายสี่  นำท่านชมพระแกะสลักจากไม้จันทร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊ค

หลังจากนั้นนำท่านเข้าชมชีวิตโลกใต้น้ำ ที่ Under Water World ชมสัตว์น้ำนานาชนิดที่หาดูยาก

กลางวัน                 รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ***ลองลิ้มชิมรสเป็ดปักกิ่งต้นตำรับ และชิมไวน์แดงของปักกิ่ง 

จากนั้นนำท่านไปช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก เช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา เป็นต้น

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  ***พร้อมชมโชว์วัฒธรรมชนกลุ่มน้อย

                                พักที่ TIM BO HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้า                  ปักกิ่ง –-หอฟ้าเทียนถาน (หอบวงสรวงเทวดา)-ตลาดซีตานลู่- กรุงเทพฯ  

เช้า               รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาแบบป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำท่านชมกำแพงสะท้อนเสียง

กลางวัน                 รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

หลังจากนั้นพาท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดซีตานลู่  เป็นถนนคนเดิน มีห้างสรรพสินค้า สินค้าแบรนด์เนมของเมืองจีนชื่อดัง ราคาไม่แพง ไม่ต้องต่อราคา จะมีลดราคาอยู่เรื่อยๆ อาทิเช่น เสื้อผ้าแฟชั่นตามฤดูกาล ของฝากของที่ระลึก มีให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อกันตามอัธยาศัย

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  จนได้เวลาอันควรเดินทางสู่สนามบิน

20.05 .                อำลานครหลวงปักกิ่ง เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS961 (บริการอาหารบนเครื่อง)

23.45 .                เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาเข้าชั้น 2 โดยสวัสดิภาพฯ…

*********************************************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ             

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดจากราคาผู้ใหญ่ 1,000 บาท  (พักกับผู้ใหญ่มีเตียงเสริม)

                                                เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ลดจากราคาผู้ใหญ่ 2,000 บาท  (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)

                                                พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                   4,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม      

                                                1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ

2. ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน

                                                3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน

                                                4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.-/ 1,000,000 บาท

                                                5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ

                                                6. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ

                                                7. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ

                                                8. ฟรีกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ

                                      9. แจกน้ำดื่มบนรถท่านละ 1 ขวด ต่อวัน

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

                                                1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม

                                                2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ

                                                3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

                                              4. ค่าภาษีสนามบินจีน, ค่าประกันภัยและภาษีน้ำมัน รวม 3,800 บาท

                                       5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 10 หยวน และคนขับรถ 10 หยวน ต่อวัน ต่อคน

 

เอกสารในการยื่นวีซ่า  

                                              1.  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน(กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุ)  

                                                                  2.  รูปถ่าย  2 นิ้ว ท่านละ 1 รูป (รูปสีอย่างเดียว รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

                                                                  3.  ระยะเวลาในการทำวีซ่า 4 วันทำการ

             

เงื่อนไขการจอง               1. วางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี    คุณสุขสันต์   สินธุ์สุวรรณ          สาขา    สุทธิสาร

ธนาคาร กสิกรไทย          069 – 2 – 60120 - 3      (ออมทรัพย์)

2. แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-6154597

3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย          

4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาโอนก่อนการเดินทาง 10-12 วัน

 

เงื่อนไขการยกเลิก          1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

                                                2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี

                                                                3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

                                                                4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

                                                               

กรณีคณะออกเดินทางได้   1.  คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

                                                2.  คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)                                                             3.  คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทางชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดลงหนังสือพิพม์ เดลินิวส์

แกรนด์ อิตาลี article
แกรนด์ สวิสเซอร์แลนด์ article
แกรนด์ ฝรั่งเศส article
เยอรมัน-ออสเตรีย-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี 9 วัน article
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี 8 วัน article
อิตาลี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน article
ออสเตรเลีย ตะวันตก เพิร์ธ - พินนาเคิล 4 วัน article
ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า เมลเบิร์น article
ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า article
นิวซีแลนด์ เกาะใต้ ชมวาฬไคคูร่า 7 วัน (NZ! 01) article
เกาะเหนือ - เกาะใต้ “ล่องเรือชมวาฬ ที่ไคคูร่า”8 วัน article
WAKAYAMA BREEZE article
TOKYO EXCITING 5 DAYS 4 NTS article
PKG JAPAN PANORAMA SPECIAL article
MORNING KYUSHU 6 DAYS 4 NTS BY PG 815 / 816 article
มหานครเซี่ยงไฮ้ article
เวียงจันทน์ – วังเวียง – หลวงพระบาง article
พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี article
ปักกิ่ง นั่งกระเช้า ขึ้นกำแพงเมืองจีน (ด่านป่าตาหลิง) article
ฮานอย ฮาลอง 4 วัน article
ลาวใต้ 5 วัน article
ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน article
ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ AI article
กุ้ยหลิน 4 วัน article
อิตาลี ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน(TG) article
อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 8 วัน(MS) article
อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน(TG) article
อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 8 วัน article
อิตาลี – ฝรั่งเศส 8 วัน article
อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ article
สเปน โปรตุเกส แกรนด์ทัวร์ 10 วัน article
ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า 5 วัน 4 คืน article
ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ article