อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ article

อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ

กรุงโรม  วาติกัน  เข้าชมภายในโคลอสเซียม น้ำพุเทรวี  บันไดสเปน  หอเอนปิซ่า  ฟลอเรนซ์

เวนิส  เกาะอันแสนโรแมนติก อินเทอลาเก้น  ยอดเขายูงเฟรา  11,333 ฟุต  Top  of  Europe  นั่งรถไฟ  TGV สู่นครปารีส  ล่องแม่น้ำแซนน์  ชมพระราชวังแวร์ซายส์  ขึ้นชมหอหอไอเฟิล

Eurostar  สู่มหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทูสโซ่ว์

เติมสีสันในการท่องเที่ยวให้คุ้มค่า  มีเวลาท่องเที่ยวอย่างเต็มที่

 

วันแรกฯ        (1) เสาร์         กรุงเทพ  -  กรุงโรม

2200.       พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคาน์เตอร์ H-J สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

 

วันที่สองฯ     (2) อาทิตย์     กรุงโรม - โคลอสเซียม - วาติกัน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - พราโต้

0001.       เดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 944

0555 น.       ถึงสนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี ที่กรุงโรม หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศนำคณะเดินทางสู่กรุงโรม  นำท่านชมกรุงโรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิ์โรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี  ผ่านชมอนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์  เอ็มมานูเอ็ล หรือพระบิดาของชาวอิตาเลียน ชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ์โรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่โรมันฟอรั่ม  เข้าชมด้านในของสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งเป็นสนามกีฬายักษ์ที่จุคนได้กว่า 50,000 คน ภายในจัดแสดงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการใช้สนามแห่งหนึ่งเพื่อเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิ์แห่งโรมัน แล้วพาท่านไปบันทึกภาพกับ ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ รถโค้ชนำสู่ นครวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระ และศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์  ที่ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลักเฟียต้า  ผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก ซึ่งปัจจุบันล้วนแต่เป็นสิ่งที่สำคัญล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี

1200.       อาหารกลางวัน    ภัตตาคารจีน  High Standard – Menu design by European Holiday Only

1300.       นำคณะไปชม น้ำพุเทรวี่ ผลงานมาสเตอร์พีซของเบอร์นินี ที่มาของเพลง “ทรีคอยน์ออฟเดอะฟาวด์เท่น” ที่          โด่งดังในอดีต ซึ่งนักท่องเที่ยวมีความเชื่อว่าหากโยนเหรียญอธิฐานไว้จะได้กลับมากรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง แล้วนำ

                     ท่านช้อปปิ้งย่านบันไดสเปน สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่ภาคกลางของประเทศ สู่เขตแคว้นทอสคาน่า ที่มีเมืองฟลอเร้นซ์เป็นเมืองหลวง ระหว่างเส้นทางท่านจะได้เห็นร่องรอยของอารยธรรมของชาวอีทรัสกัน ที่อยู่มาตั้งแต่ครั้งก่อนคริสต์กาล จนกระทั่งโรมันเข้ามาครอบครอง บ้านเรือนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นชัยภูมิที่เหมาะสมผ่านท้องทุ่งเกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชั้นดีของแคว้นนี้

1900 .       อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เลิศรสกับอาหารอิตาเลี่ยนแท้ เสิร์ฟพร้อมไวน์พื้นเมือง พร้อมขับกล่อมท่านด้วยเสียงเพลงในบรรยากาศสไตล์อิตาเลี่ยน กับบรรยากาศของร้านที่น่าประทับใจ

พักค้างคืน ณ  Datini  Hotel****  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สามฯ     (3) จันทร์       หอเอนปิซ่า  -  ฟลอเรนซ์  -   เวนิส เมสเตร้  (ฝั่งแผ่นดินใหญ่)

0700.       อาหารเช้าแบบอเมริกัน    ห้องอาหารของโรงแรม

0800 น.       ออกเดินทางสู่เมืองปิซ่า ที่ตั้งของหอเอนปีซ่า ที่สร้างขึ้นในปี  .. 1174  ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ชาวโลกรู้จักกันดีจากการทดลองเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงโดยนักวิทยาศาสตร์เอก กาลิเลโอ ใกล้ ๆ กันมีหอสวดมนต์ที่สร้างในสไตล์โรมันเนสก์ อันเป็นงานศิลปะที่งดงามในยุคนั้น อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

1200 น.       อาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารจีน High Standard – Menu design by European Holiday Only

1300 น.       นำคณะเข้าสู่ย่านเมืองเก่าของนครฟลอเรนซ์ โดยรถไฟ (เพื่อที่ท่านจะไม่เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไกลๆ) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรเนซองส์ และเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง จากสถานีรถไฟใจกลางเมือง เพียง 15 นาที ท่านจะได้พบกับ มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร  หรือ Duomo แห่งฟลอเรนซ์ ใกล้กันเป็น จตุรัสซินญอเรีย เดิมเป็นที่ตั้งรูปปั้นเดวิดของแท้มานานกว่า 3 ศตวรรษ ในปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะอะคาเดมี พิพิธภัณฑ์อุฟฟิชี ที่เก็บงานศิลปะล้ำค่าในยุคกลางใกล้กันเป็นสะพานเวคคิโอ สะพานเก่าแก่แห่งแรกที่ข้ามแม่น้ำอาร์โน จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเวนิส เมสเตร้ โดยผ่านเมืองบูโลญญ่า เมืองมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของอิตาลี

1900.       อาหารค่ำ    ภัตตาคารจีน High Standard – Menu design by European Holiday Only

พักค้างคืน   Novotel Venezia Mestre Castellana Hotel **** หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่ฯ          (4) อังคาร      เที่ยวเกาะเวนิส  -  ลูเซิรน์   (สวิตเซอร์แลนด์)

0700.       อาหารเช้าแบบอเมริกัน    ห้องอาหารของโรงแรม

0800 น.       คณะข้ามสู่นครเวนิส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์วิ่งผ่าน) ชมเกาะเวนิสที่มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง พาท่านเดินทางโดยเรือสู่จตุรัสซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส ผ่านชม Doge Palace อันเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิส ในอดีตและมีความรุ่งเรือง เมื่อครั้งทำการค้ากับตะวันออกไกล แล้วไปชมความสวยงามของจตุรัสเซนต์มาร์ค ที่กว้างขวางรายล้อมไปด้วยศิลปะ และสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไท เข้าชมการเป่าแก้วมูราโน่ที่มีชื่อเสียง ทั้งยังเป็นเครื่องแก้วชั้นดีที่ขายให้กับนักท่องเที่ยวเก็บไว้ชื่นชมหรือเป็นเครื่องประดับบ้าน อิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งหรือจิบกาแฟท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก

พิเศษสุดท่านที่มีความประสงค์จะล่องเรือกอนโดล่า (ใช้เวลา 30 นาที) กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส สู่แกรนด์คาแนล คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่สะพานเรียลอัลโต้ (ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล)

1200 น.       อาหารกลางวัน   ภัตตาคารพื้นเมือง เลิศรสกับเมนูเด็ดสปาเก็ตตี้หมึกดำ เสิร์ฟพร้อมซีฟู้ดชุบแป้งเกล็ดขนมปัง (กุ้ง/ปลา/ปลาหมึก) ปิดท้ายด้วยไอศกรีมนมสดสไตล์อิตาเลี่ยน

1330.       คณะนั่งเรือกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ที่ท่าเรือตรอนเคตโต้ออกเดินทางโดยรถโค้ชข้ามพรมแดนที่เมืองคีอัสโซ่  สู่

                ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แล้วเข้าสู่เมืองลูเซิรน์ เมืองตากอากาศที่โด่งดังริมทะเลสาปสี่พันธรัฐ

1900 น.     อาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารจีน  High Standard – Menu design by European Holiday Only

พักค้างคืน ณ  Seeburg  Hotel ****  หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้าฯ       (5) พุธ            ลูเซิรน์  -  พิชิตยอดเขายูงเฟรา  -  อินเทอลาเก้น

0700.       อาหารเช้าแบบอเมริกัน    ห้องอาหารของโรงแรม

0800 น.       เดินทางสู่เมืองอินเทอลาเก้นอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และมี

                     ความสำคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอลันด์ ตั้งอยู่

                     ทะเลสาปสองแห่ง ที่มีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง 

ปี  2001  UNESCO  ประกาศให้  “ยอดเขายูงเฟรา”

เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป

0940 น.       นำคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสูงชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของสวิสแล้วเปลี่ยนเป็น รถไฟสายภูเขาที่เมืองไคลน์ชีเด็ก ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe ระหว่างเส้นทางนำท่านสู่ยอดเขา และชมถ้ำน้ำแข็งที่มีอายุกว่าพันปี ชมกลาเซียหรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร  ชมถ้ำน้ำแข็งทีแกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22.. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา อาทิ สนามสกี, สโนบอร์ด, สุนัขลากเลื่อน (ไม่รวมในค่าทัวร์) หรือเพิ่มประสบการณ์กับจานหิมะ สำหรับท่านที่ชอบความมันส์ สนุกกันแบบสุดๆบนลานหิมะ และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป

1200 น.       อาหารกลางวัน   ภัตตาคารบนยอดเขา

บ่าย              นำคณะเดินทางลงจากยอดเขาเข้าสู่เมืองอินเทอลาเก้นเมืองแห่งการพักผ่อน นำคณะชมเมืองในหุบเขาสัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ในสไตล์แบบสวิส เพลิดเพลินกับการชมเมืองและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย

1900 น.       อาหารค่ำ   ภัตตาคารพื้นเมือง Spycher Casino  Restaurant  เลิศรสกับอาหารพื้นเมืองพร้อมชมการแสดงพื้นเมืองวัฒนธรรมสวิส FOLKLORE  ที่ทำให้ท่านเข้าถึงบรรยากาศสวิสแท้ ๆ

พักค้างคืน ณ  Metropole  Hotel****  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่หกฯ       (6) พฤหัส     อินเทอลาเก้น - ดิจอง - นั่งรถไฟฟ้า TGV - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ล่องเรือ

0700.         อาหารเช้าแบบอเมริกัน    ห้องอาหารของโรงแรม

0800 น.          ออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองบาเซิล พรมแดนของสวิสเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส ผ่านข้ามแดนแล้วเดินทางผ่านทุ่งราบอันกว้างใหญ่สู่เขตแคว้นเบอร์กันดี ที่มีการปลูกต้นมาสต้า เพื่อนำมาผลิตมาเป็นมัสตาร์ด อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นดี และยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญในด้านการคมนาคมขนส่งสู่เมืองดิจอง

1230.         อาหารกลางวัน    ภัตตาคารอาหารไทย High Standard – Menu design by European Holiday Only

1524 น.          ออกเดินทางสู่นครปารีส โดยรถไฟ TGV  2nd Class วิ่งด้วยความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้เวลาเดินทาง      ประมาณ  1 ชั่วโมง 30 นาที

1701 น.         ถึงสถานีรถไฟ Gare Du Lyon  ในนครปารีส รถโค้ชท้องถิ่นรอรับคณะแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ “อิลเดอลาซิเต้” ศูนย์กลางของกรุงปารีส แหล่งกำเนิดเมืองที่มีความสำคัญมากว่า 1,000 ปี นำท่านเข้าชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม เป็นศิลปะแบบกอธิคที่มีความงดงามด้วยยอดปลายแหลมของโบสถ์ และรูปปั้นด้านหน้าของพระแม่มารี อันเป็นที่ศรัทธาของคริสต์ศาสนิกชน โบสถ์แห่งนี้ยังตกแต่งด้วยศิลปะแบบกระจกสี หรือ สเตนแกลส ที่งดงามยิ่ง อีกทั้งยังเคยใช้เป็นสถานที่ราชาภิเษกนโปเลียนขึ้นครองราชย์อีกด้วย

1830.         นำท่านล่องเรือ  “บาตามูซ”   เพื่อชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์  โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก

1930.         อาหารค่ำ    ภัตตาคารแบบพื้นเมืองสไตล์ฝรั่งเศส  เลิศรสกับ เมนูเอสคาโก้ และ สเต็กพื้นเมือง ที่เสิร์ฟพร้อมไวน์ขึ้นชื่อของฝรั่งเศส

พักค้างคืน    Mercure Porte De Versailles Expo Hotel****  หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ดฯ      (7) ศุกร์          พระราชวังแวร์ซายส์  -  เที่ยวชมกรุงปารีส - ขึ้นหอไอเฟิล - ช้อปปิ้ง

0700.         อาหารเช้าแบบอเมริกัน    ห้องอาหารของโรงแรม

0800.         นำคณะเดินทางสู่พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพี ซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 20  กิโลเมตร เพื่อชมความงามของห้องต่าง ๆ อาทิ  ห้องอพอลโล,ห้องฮอลล์ออฟมิลเลอร์, ห้องนโปเลียน, แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นไปชมสวนแบบฝรั่งเศส ที่หลายประเทศนิยมในการนำรูปแบบการจัดสวนแพร่หลายไปทั่วโลก อิสระให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากการได้มาเยือน ณ สถานที่แห่งนี้

1200.         อาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารจีน High Standard – Menu design by European Holiday Only

1300.          นำท่านเที่ยวชม มหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ ถ่ายภาพหอไอเฟิลเป็นที่ระลึก จากมุมกว้างที่เป็นจุดที่สวยที่สุด และชมหอไอเฟิล ได้อย่างชัดเจนที่ จตุรัสทรอคาเดโร จากนั้นให้ท่านได้มีประสบการณ์ที่น่าจดจำโดย นำท่านขึ้นลิฟท์ สู่ชั้น 2 ของ หอไอเฟิล ชมมหานครปารีสจากมุมสูง พร้อมถ่ายภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำคณะผ่านชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ จากด้านนอก ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแซนน์  สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12  เดิมเป็นที่ตั้งป้อมปราการ  และเป็นพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์ ด้านหน้าเป็นปิระมิดแก้ว ภายในเป็นที่สะสมงานศิลปะ ตั้งแต่พระเจ้าฟรังซัวร์ที่ 1 เข้าสู่ถนนชองป์เอลิเซ่ ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียง ชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย  หรือ Arc De Triumph  สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดิ์นโปเลียน,จัตุรัสคองคอร์ทซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต  อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดัง อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องสำอาง  ณ ร้าน Duty Free หรือ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังอาทิ แพรงตองส์ หรือ แกลลารี-ลาฟาแยตต์ ตามอัธยาศัย

1900.         อาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารไทย เลิศรสกับอาหารไทย รสชาดไทยแท้ ๆ การันตีโดยคอลัมนิสต์ชื่อดัง

พักค้างคืน    Mercure Porte De Versailles Expo Hotel****  หรือเทียบเท่า

 

วันที่แปดฯ    (8) เสาร์         ยูโรสตาร์ – มหานครลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์

0730.         อาหารเช้าแบบอเมริกัน    ห้องอาหารของโรงแรม

0830 น.         ออกเดินทางโดยรถโค้ชพร้อมสัมภาระสู่สถานีรถไฟ Gare Du Nord เพื่อเตรียมขึ้นรถไฟยูโรสตาร์สู่ลอนดอน

1019 น.         รถไฟยูโรสตาร์ 2nd Class นำท่านพร้อมสัมภาระออกเดินทาง ด้วยความเร็วกว่า 300 ก.ม./ช.ม. และลอดอุโมงค์ช่องแคบระหว่างเมืองคาเล่ส์และโดเวอร์ จนเข้าสู่เขตมหานครลอนดอน

1219 น.         ถึงสถานีรถไฟวอเตอร์ลู ใจกลางมหานครลอนดอน รถโค้ชรอรับคณะออกเดินทางสู่ย่านโซโห ชุมชนชาวจีน

1230.         อาหารกลางวัน    ภัตตาคารอาหารจีน High Standard – Menu design by European Holiday Only

บ่าย                 รถโค้ชรับสู่เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury)  นำชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge)

                        กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ ถือเป็น

                        1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก จากนั้นเดินทางกลับสู่มหานครลอนดอนอีกครั้ง

1900.         อาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารจีน High Standard – Menu design by European Holiday Only

พักค้างคืน    “Thistle Hotel****” หรือเทียบเท่า

 

วันที่เก้าฯ       (9) อาทิตย์     เที่ยวชมมหานครลอนดอน - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซว์

0800.         อาหารเช้าแบบอเมริกัน    ห้องอาหารของโรงแรม

0900 น.          นำท่านเดินทางชมนครลอนดอน ชมจตุรัสทราฟัลก้าร์ ที่รายลอบไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ / เนชั่นแนล แกลเลอรี่ โบสถ์เซนต์มาร์ติน อินเดอะฟิลด์ / แล้วเข้าสู่ถนนไวท์ฮอลล์, ผ่านชมที่ทำการรัฐในปัจจุบัน, บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ, อนุสาวรีย์ที่ระลึกทหารหาญ, และเข้าสู่จตุรัสรัฐสภาชมพระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16, ชมอาคารหอนาฬิกาบิ๊กเบนที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกชั่วโมง และมีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก, วิหารเวสต์มินส์เตอร์ สถานที่ประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกกษัตริย์แห่งอังกฤษมากกว่า 900 ปี, และเดินทางไปชม พระราชวังบั้คกิ้งแฮมที่ประทับของพระเจ้าอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามี จากนั้นเดินทางผ่าน พิคคาดิลลี่เซอร์คัส เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ำพุ และรูปปั้นอีรอสตรงกลาง เป็นที่นิยมของหนุ่มสาวมานั่งพลอดรักกัน นำท่านสู่ มหาวิหารเซนต์ปอลที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใช้จัดงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายชาร์ล และเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร์  ผ่านชมธนาคารแห่งอังกฤษศูนย์กลางการเงินการธนาคารที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก, ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน, เสาอนุสรณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ ซึ่งอยู่ใกล้กับลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์แห่งแรก, หอคอยลอนดอน สถานที่เกิดเหตุแห่งประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ นองเลือด ซับซ้อนซ่อนเงื่อน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก แดนประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง ชมมหามงกุฎอิมพีเรียลซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ชื่อ ดาราแห่งอาฟริกา 2 หรือ คัลลินัน 2 และมงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ ประดับด้วยเพชรโคอนูร์ ที่เคยเป็นเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลก และคทา ประดับด้วยเพชรเม็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ดาราแห่งอาฟริกา 1 หรือคัลลินัน 1

1300.         อาหารกลางวัน    ภัตตาคารอาหารจีน High Standard – Menu design by European Holiday Only

บ่าย                  นำท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง มาดามทุสโซ่ว์ แต่ละห้องล้วนจัดไว้อย่างน่าชม อาทิ ห้องบุคคลสำคัญๆ จากทั่วโลกและมีชื่อเสียงนักกีฬา, ศิลปินเอก, นักการเมือง ตลอดจนผู้นำประเทศต่างๆ รวมทั้งราชวงศ์แห่งอังกฤษ แล้วให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับลอนดอนแท็กซี่ ผ่านห้องต่างๆ ที่ล้วนแต่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

1300.         อาหารกลางค่ำ    ภัตตาคารอาหารไทย High Standard – Menu design by European Holiday Only

พักค้างคืน    “Thistle Hotel****” หรือเทียบเท่า

 

วันที่สิบฯ       (10) จันทร์     อิสระช้อปปิ้ง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ

0800.         อาหารเช้าแบบอเมริกัน    ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ย่านไนท์บริดจ์ หรือ ย่านเคนซิงตันไฮสตรีท หรือ ถนนอ็อกฟอร์ดซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าของเมืองผู้ดี หรือ ท่านสามารถแยกคณะ     เพื่อไปขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของมหานครลอนดอนที่มีแม่น้ำเทมส์ไหลผ่านเมืองบน London Eye ที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้

เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอันมีค่าของท่าน  จึงไม่มีรถและอาหารกลางวันบริการ

1730.         นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชสู่สนามบินฮีทโธรว์  เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

2135.         เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 917

 

วันที่สิบเอ็ดฯ  (12) อังคาร  กลับถึงกรุงเทพฯ

1555 น.         คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี

 

 

 

โค๊ด

กำหนดวันเดินทาง

ราคาค่าทัวร์

 

 

EUR215

19 - 29 พฤษภาคม 2550

109,900

 

EUR216

26 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2550

109,900

 

EUR217

2 - 12 มิถุนายน 2550

109,900

 

EUR218

16 - 26 มิถุนายน 2550

109,900

 

เงื่อนไขราคา

1.          ตั๋วกรุ๊ปชั้น Economy Class ต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ท่านสามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance

2.          เด็กอายุ 2-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง คิดอัตราค่าทัวร์ 85 % จากราคาค่าทัวร์ของผู้ใหญ่

3.          เด็กอายุ 2-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง คิดอัตราค่าทัวร์ 75 % จากราคาค่าทัวร์ของผู้ใหญ่

4.          ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ท่านต้องจ่ายค่าห้องพักเดี่ยว (Single Supplement) ราคา 11,900 บาท

5.         ในกรณีผู้ใหญ่สามท่านพักในห้องเดียวกัน ท่านที่สามมีส่วนลด 1,500 บาท

6.          Tax-Insurance-Fuel Charge ที่เรียกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

 

อัตรานี้รวม

1.       ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) สายการบินไทย  กรุงเทพฯ-โรม / ลอนดอน-กรุงเทพฯ

2.       ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์

3.       ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ) กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน

4.       ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังนี้  ค่าเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม / ค่ารถไฟเข้าเมืองฟลอเร้นซ์ / ค่าเรือท่องเที่ยวเกาะเวนิส / ค่ารถไฟสายภูเขาเพื่อขึ้นยอดเขายูงเฟรา / ค่ารถไฟ 2nd Class TGV สู่มหานครปารีส / ค่าล่องเรือแม่น้ำแซนน์ / ค่าเข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์  / ค่าขึ้นชมหอไอเฟิล / ค่ารถไฟยูโรสตาร์สู่ลอนดอน / ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซว์

5.       โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก

6.       ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ

7.       ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าประเทศอิตาลี (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ

        ค่าธรรมเนียมวีซ่า 7,500 บาท  ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม

8.       ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

9.       ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ สนุกสนาน และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน

10.    ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท ของ บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์

11.    ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.

12.    สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าเป้ล้อลาก European Holiday สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ

 

อัตรานี้ไม่รวม

1.       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

2.       ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

3.       ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

4.       ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ

5.       ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ย 2 ยูโร / ท่าน / วัน

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

Ø    กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 20,000 บาท

Ø    ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

การยกเลิก

Ø    30 - 15 วันก่อนการเดินทาง หักมัดจำ 10,000 บาท/ท่าน

Ø    14 - 07 วันก่อนการเดินทาง หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน

Ø    ก่อนออกเดินทาง 7 วัน        เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ไปแล้วจำนวนมาก ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนส่วนที่เหลือให้กับท่าน ซึ่งอาจจะได้เฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

                        บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อจราจล,อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ

 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอิตาลีและอังกฤษ  ใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า 20 วันทำการ

กรุณาเตรียมเอกสาร 2 ชุด

1.      พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่ก็ตามควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า

2.      รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ หน้าตรงพื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป

3.      สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล /สำเนาทะเบียนสมรส-ใบหย่า

4.      ใบรับรองการทำงานจากบริษัท ที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา

5.      กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์

6.      สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมประทับตรารับรองจากทางธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดทการเงินเดือนปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย

7.      สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี

8.      กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-8 แล้วทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย

9.      กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาด้วย

10.  กรณีที่เด็กอายต่ำกว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดาและบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง และสถานทูตไม่รับพิจารณาการขอวีซ่าในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี มิได้มีบิดาหรือมารดา ฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายใดร่วมเดินทางด้วย

11.  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

12.  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

13.  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯเมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจาทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นห

 

อิตาลี, สวิสเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, อังกฤษ ,อิตาลี, สวิสเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, อังกฤษ,อิตาลี, สวิสเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, อังกฤษ,

อิตาลี, สวิสเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, อังกฤษ ,อิตาลี, สวิสเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, อังกฤษ,อิตาลี, สวิสเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, อังกฤษ,

อิตาลี, สวิสเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, อังกฤษ ,อิตาลี, สวิสเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, อังกฤษ,อิตาลี, สวิสเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, อังกฤษ,

อิตาลี, สวิสเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, อังกฤษ ,อิตาลี, สวิสเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, อังกฤษ,อิตาลี, สวิสเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, อังกฤษ,ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดลงหนังสือพิพม์ เดลินิวส์

แกรนด์ อิตาลี article
แกรนด์ สวิสเซอร์แลนด์ article
แกรนด์ ฝรั่งเศส article
เยอรมัน-ออสเตรีย-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี 9 วัน article
ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี 8 วัน article
อิตาลี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน article
ออสเตรเลีย ตะวันตก เพิร์ธ - พินนาเคิล 4 วัน article
ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า เมลเบิร์น article
ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า article
นิวซีแลนด์ เกาะใต้ ชมวาฬไคคูร่า 7 วัน (NZ! 01) article
เกาะเหนือ - เกาะใต้ “ล่องเรือชมวาฬ ที่ไคคูร่า”8 วัน article
WAKAYAMA BREEZE article
TOKYO EXCITING 5 DAYS 4 NTS article
PKG JAPAN PANORAMA SPECIAL article
MORNING KYUSHU 6 DAYS 4 NTS BY PG 815 / 816 article
มหานครเซี่ยงไฮ้ article
ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง article
เวียงจันทน์ – วังเวียง – หลวงพระบาง article
พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี article
ปักกิ่ง นั่งกระเช้า ขึ้นกำแพงเมืองจีน (ด่านป่าตาหลิง) article
ฮานอย ฮาลอง 4 วัน article
ลาวใต้ 5 วัน article
ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน article
ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ AI article
กุ้ยหลิน 4 วัน article
อิตาลี ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน(TG) article
อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 8 วัน(MS) article
อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน(TG) article
อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 8 วัน article
อิตาลี – ฝรั่งเศส 8 วัน article
สเปน โปรตุเกส แกรนด์ทัวร์ 10 วัน article
ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า 5 วัน 4 คืน article
ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ article