ทัวร์ออสเตรเลีย AUS_1 ( D ) article

AUS_1  ( D ) 

ซิดนีย์ แคนเบอร่า เมลเบิร์น เกาะฟิลิป 

ซิดนีย์  หุบเขาบลูเมาเท่น นั่งกระเช้า Scenicender ที่ทันสมัยเหนือหุบเขาเจมิสันแวลเล่ย์

แคนเบอร่า เมืองหลวงอันงามสง่า สัมผัสกับสัตว์พื้นเมือง อาทิ อาทิ จิงโจ้,

หมีโคอาล่า ณ พีทเธอร์เดลไวลด์ไลฟ์ปาร์ค  ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ที่งดงามเป็น

อันดับสามของโลก สู่เมลเบิร์น เมืองหลงแห่งวิคตอเรียที่ว่ากันว่ามีความเป็นอังกฤษ

มากที่สุด สู่เกาะพิลลิป  ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวินที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน

**ลิ้มรสกุ้งมังกรรสเด็ด พร้อมไวน์รสเลิศ**

เติมสีสันในการท่องเที่ยวให้คุ้มค่า มีเวลาท่องเที่ยวอย่างเต็มที่

 

วันแรกฯ        (1)                   กรุงเทพฯ - ซิดนีย์

15.00.         คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  หน้าเคาน์เตอร์ D เช็คอินกรุ๊ปสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ Awesome Aussie รอรับคณะพร้อมอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน     

18.15   น.       ออกเดินทางสู่นครซิดนีย์  ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ TG 993

 

วันที่สองฯ     (2)                   ซิดนีย์ - บลูเมาเท่น - แคนเบอร่า                          

06.35.        นครซิดนีย์ นครแห่งสีสันและความคึกคัก หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศที่จอดรอรับคณะเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติบลูเมาเท่น” เจ้าของฉายา “แกรนด์แคนยอน” แห่งออสเตรเลีย หุบเขาสีน้ำเงินที่เกิดทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแห่งนี้มีภูมิทัศน์คล้ายคลึงกับแกรนด์แคนยอนที่อเมริกา เพียงแต่ประกายสีน้ำเงินครอบคลุมหุบเหว เกิดจากน้ำมันจกต้นยูคาลิปตัสปกคลุมพื้นดินและกระทบกับแสงสว่างทำให้เกิดประกายสีน้ำเงินดังกล่าว พาท่านชมเขา  ชมยอดเขา “ทรีซิสเตอร์” ที่จุดชมวิวเอ็คโค่พอยท์ และตื่นเต้นกับการนั่งรถ    แทรมที่ชันที่สุดในโลกลงสู่เบื้องล่างของหุบเขาบลูเมาเท่น แล้วนั่งกระเช้าลอยฟ้า Scenicender เพื่อชมวิวของเจมิสันวัลเลย์

12.00 น.        อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 ออกเดินทางสู่ เมืองแคนเบอร่า เมืองหลวงอันงามสง่าของออสเตรเลีย ตามเส้นทางสายฮูมไฮเวย์ ผ่านเขตทะเลทราย และทุ่งปศุสัตว์ จนเข้าสู่เขตของทะเลสาปจอร์จ ก่อนถึงเมืองแคนเบอร์ร่า

19.00.         อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน 

พักค้างคืน  Rydges Hotel  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่สามฯ    (3)       แคนเบอร่า - เที่ยวชมเมืองหลวง - ฟีทเธอร์เดลไวลด์ไลฟ์ปารค์ - ซิดนีย์    

07.30.         อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.30.        นำท่านชมเมืองแคนเบอร่า เมืองหลวงที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาปเบอรี่กลิฟฟิน ท่ามกลางความร่มรื่น ชมอาคารรัฐสภาเก่าและเมืองใหม่ที่ออกแบบได้อย่างงดงาม รีกัตต้าพอยท์ เส้นทางเดินเรือของกัปตันคุ้ก ที่มีวิวทิวทัศน์ของน้ำพุวอเตอร์เซ็ท เอ็มบาสซี่สตรีท และโรงเรียนนายร้อยดันทรูน

13.00.         อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.        คณะเดินทางกลับสู่นครซิดนีย์ ระหว่างเส้นทางเข้าสู่ “พีทเธอร์เดลไวลด์ไลฟ์ปาร์ค ” สวนสัตว์เปิดขนาดใหญ่ที่มีสัตว์พื้นเมืองนานาชนิดอาทิ จิงโจ้ วอลลาบี้ หมีโคอาล่า วอมแบท นกอีมู และสัตว์พื้นเมืองที่น่าสนใจอีกมากมาย ประทับใจกับการถ่ายรูปโคอาล่าและการป้อนอาหารจิงโจ้ตามอัธยาศัย

19.00 น.         อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

                                                                พักค้างคืน  Citigate  Hotel  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่ฯ    (4)            ซิดนีย์ - โรงละครโอเปร่า - ล่องเรือชมอ่าว - บินสู่เมลเบิร์น  

08.00.         อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

09.00.        เที่ยวชมนครซิดนีย์ เมืองหลวงแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่สวยงาม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอ่าวชมย่านบุกเบิก “เดอะร็อก” ทิ้งร่องรอยเมื่อครั้งกัปตันเจมส์ คุ้ก ยกพลขึ้นบก อาคารที่เก่าแก่ยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้นานกว่า 200 ปี แล้วชมภาพอันงดงามของ “สะพานฮาเบอร์และโรงละครโอเปร่า” ที่สวยงามผ่านชมย่านที่ทำการสำคัญของรัฐนิวเซาท์เวลล์ แล้วบันทึกอันงดงามที่จุดชมวิว “แมคควอรี่แชร์” จากนั้นเลาะเลียบเส้นทางริมอ่าวอาทิ Rose Bay, Double Bay ย่านหรูหราและราคาแพงของนครซิดนีย์  ไปชม “เดอะแก๊ป” ช่องแคบที่กั้นระหว่างอ่าว ซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิก แล้วชม “หาดบอนได” แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเล่นกระดานโต้คลื่นของชาวออสซี่ ออกเดินทางสู่ท่าเรือ Circular Quay นำท่านลงเรือแบบแคทามารัน Captain Cook Cruise ล่องชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์ ท่านจะได้ชื่นชมกับความเป็นธรรมชาติของอ่าวที่สวยเป็นอันดับสองของโลก บันทึกภาพของฉากสวยงามที่มีโรงละครโอเปร่า และสะพานฮาเบอร์ที่สร้างภาพให้โดดเด่น ชมทิวทัศน์ระหว่างการล่องเรืออันแสนโรแมนติก

12.00.         อาหารกลางวัน    ภัตตาคาร

14.00 น.        อิสระให้ได้ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกและผลิตในออสเตรเลียอาทิ ตุ๊กตาหมีโคอาล่า, จิงโจ้, ถั่วแมคคาเดเมีย, ช็อคโกแลต, โอปอล, เป๋าฮื้อกระป๋องที่ร้าน Tax Free แล้วอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าเดวิดโจนส์หรือห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในตึก QVB ตามอัธยาศัย

17.30 น.        อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

19.00 น.         ออกเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

21.15 น.         ออกเดินทางสู่นครเมลเบิร์นโดยสายการบินภายในประเทศ

22.45 น.         ถึงสนามบินเมลเบิร์น นครหลวงแห่งรัฐวิคตอเรีย รถโค้ชนำท่านสู่โรงแรม อิสระให้พักผ่อนตามอัธยาศัย

พักค้างคืน   Duxton Hotel  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่ห้าฯ  (5)                        เมลเบิร์น - เกาะฟิลลิป - ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน                                  

08.00.         อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00.        พาท่านเที่ยวชมเมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย เมืองที่มีรถรางและสวนสาธารณะเจ้าของฉายา      “Garden City” เข้าชม “สวนสาธารณะฟริตซอย” อันเก่าแก่ ภายในร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด อาคารเรือนกระจกที่เพาะพันธุ์พืชต่างๆ ผ่านชมกระท่อมกัปตันคุกที่นำมาจากอังกฤษและการจำลองลักษณะบ้านที่มีสถาปัตยกรรมแบบทิวเดอร์และส่วนต่างๆที่มีภูมิทัศน์ที่มี ชีวิตชีวา จากนั้นนำท่านชมตลาดอันเก่าแก่  “วิคตอเรียมาร์เก็ต” ที่จำหน่ายสินค้าราคาถูก แล้วไปชมอาคารรัฐสภาที่เก่าแก่ และอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามโลก โบสถ์แพ็ททริคที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐนี้

12.00.         อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านสู่ย่านใจกลางเมืองที่มีการออกแบบและวางผังเมืองเป็นอย่างดี เขตย่านถนนสวอนตัน แหล่งช้อปปิ้งสินค้าที่มากมายไปด้วยร้านสรรพสินค้าเรียงรายตลอดสองข้างทาง รวมทั้งห้างเดวิดโจนส์และห้าง Mayer / Daimaru อิสระตามอัธยาศัยกับการช้อปปิ้ง

15.00 น.        ออกเดินทางสู่ “เกาะฟิลลิป” ระหว่างเส้นทางผ่านไวน์เนอรี่ที่มีชื่อเสียงของรัฐวิคตอเรียแวะเยี่ยมชม เกอร์ดี้ไวน์เนอรี่ แหล่งผลิตไวน์ที่ท่านจะได้ชมอุตสาหกรรมการผลิตไวน์ขนาดย่อม พร้อมกับให้ท่านได้เทสติ้งไวน์ที่นี่โดยเฉพาะ จากนั้นเดินทางต่อข้ามสู่เกาะฟิลลิป ชมน็อบบี้ถิ่นอาศัยของแมวน้ำตามธรรมชาติ และเข้าสู่เขตอนุรักษ์นกเพนกวินแห่งทะเลใต้เฝ้ารอ “พาเหรดนกเพนกวิน” ที่กลับจากหาอาหารเพื่อกลับสู่รัง ชมความเป็นธรรมชาติของนกเพนกวินที่ดูคล้ายใส่ชุดทักซิโด้เดินกลับรัง สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน

19.00.         อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  ***ลิ้มรสกุ้งมังกรรสเด็ด พร้อมไวน์รสเลิศ***
20.00.        หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเมลเบิร์น เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

23.30 น.         ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG980

 

วันที่หกฯ (6)                         เมลเบิร์น - กรุงเทพฯ                                 

05.50 น.         คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ด้วยความประทับใจมิรู้ลืม

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

กำหนดวันเดินทาง

ราคาค่าทัวร์

21 - 26 มิถุนายน 2550

60,900

12 - 17 กรกฎาคม 2550

60,900

28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2550

60,900

9 - 14 สิงหาคม 2550

60,900

23 - 28 สิงหาคม 2550

60,900

6 - 11 กันยายน 2550

60,900

20 - 25 กันยายน 2550

60,900

4 - 9 ตุลาคม 2550

60,900

18 - 23 ตุลาคม 2550

60,900

1 - 6 พฤศจิกายน 2550

60,900

15 - 20 พฤศจิกายน 2550

60,900

1 - 6 ธันวาคม 2550

60,900

5 - 10 ธันวาคม 2550

60,900

29 ธันวาคม 2550 - 3 มกราคม 2551

**to be advise**

 

 

เงื่อนไขราคา

1.          ตั๋วกรุ๊ปชั้น Economy Class ต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ท่านสามารถสะสมไมล์กับเครือของ Star Allianceในกรณีที่เลื่อนตั๋วกลับได้ไม่เกิน 7 วัน (Extend Ticket) คิดอัตราค่าตั๋วเพิ่ม 3,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ป

2.          เด็กอายุ 2-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง คิดอัตราค่าทัวร์ 85 % จากราคาค่าทัวร์ของผู้ใหญ่

3.          เด็กอายุ 2-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง คิดอัตราค่าทัวร์ 75 % จากราคาค่าทัวร์ของผู้ใหญ่

4.          ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ท่านต้องจ่ายค่าห้องพักเดี่ยว (Single Supplement) 6,100 ต่อท่าน

5.          Tax – Insurance – Fuel Charge ที่เรียกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน ทางบริษัทฯคิดอัตรา ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2550 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

 

อัตรานี้รวม

1.         ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยวสายการบินไทย กรุงเทพฯ-ซิดนีย์ // เมลเบิร์น-กรุงเทพฯ

2.         ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นท่องเที่ยวสายการบินภายในประเทศ เส้นทางซิดนีย์-เมลเบิร์น

3.         ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนค่าให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่าน การพิจารณาหรือไม่ก็ตาม

4.         ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง  (ไม่รวมทิปคนขับรถ)

5.         ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุดังนี้ ค่าเข้าศูนย์อนุรักษ์ฟีทเธอร์เดลไวลด์ไลฟ์ปารค์, ค่าเช่ากระเช้าบลูเมาเท่น,

         เรือ Captain Cook Cruise ล่องชมอ่าวซิดนีย์, ค่าเข้าศูนย์อนุรักษ์นกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป

6.         ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์

7.         โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า ***ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก

8.         ค่าอาหารที่ระบุในรายการ และอาหารมื้อพิเศษที่ได้แจ้งไว้แล้ว

9.         หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์เที่ยวให้ความรู้ ความสนุกสนาน และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

          1 ท่าน

10.      ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท ของ บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์

11.      ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20.. ส่วนกระเป๋าใบเล็ก อยู่ในความดูแลของท่านเอง

         และน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.

12.    สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าล้อลาก 1 ใบ

 

อัตรานี้ไม่รวม

1.          ค่าทำหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)

2.          ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

3.          ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

4.          ค่าทิปพนักงานขับรถ

5.          ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

Ø    กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท

Ø    ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

การยกเลิก

Ø    30 - 15 วันก่อนการเดินทาง หักมัดจำ 10,000 บาท/ท่าน

Ø    14 - 07 วันก่อนการเดินทาง หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน

Ø    ก่อนออกเดินทาง 7 วัน        เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนส่วนที่เหลือให้กับท่าน ซึ่งอาจจะได้เฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น

 

หมายเหตุ

                        บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง  ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 7-10 วัน และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการกรณีที่ท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯยินดีคืนเงินให้ โดยจะหักเพียงค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้รับชำระให้กับทางสถานทูตไปแล้ว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อจราจล,อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ

 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศออสเตรเลียใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 10 วันทำการ

1.       พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียหรือไม่ก็ตามควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า

2.       รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ หน้าตรงพื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทั้ง 2 รูป

3.       ท่านที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ต้องมีหนังสือรับรองแพทย์จากทางโรงพยาบาล และประกันสุขภาพระหว่างการเดินทางด้วย

4.       สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / หรือบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

5.       สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบหย่า (ถ้ามี)

6.       ใบรับรองการทำงานจากบริษัท ที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา

7.       กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6เดือน

8.       สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำหรือบัญชีออมทรัพย์จากทางธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดทการเงินเดือนปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย

9.       สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง หรือ ขอ STATEMENT จากทางธนาคาร // สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน

10.    กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-9 แล้วทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย

11.    กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาด้วย

12.    กรณีที่เด็กอายต่ำกว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดาและบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง

13.    การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

14.    หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

15.    กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่านเนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯเมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูลท่องเที่ยว ออสเตรเลีย

ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ซิดนีย์ CATCH A CRAB 7 DAYS 5 NTS 17 - 23 ต.ค. 51 article
ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์ซิดนีย์ SYDNEY – MELBOURNE 6 DAYS 4 NTSปี 51 article
ทัวร์ออสเตรเลีย AUS_2 ( D ) article
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ article
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบิร์น article
ออสเตรเลีย ซิดนีย์ แคนเบอร่า ล่องอ่าวซิดนีย์ 5 วัน article
ออสเตรเลีย ซิดนีย์ แคนเบอร์ร่า เมลเบิร์น 6 วัน 3 คืน article