ทัวร์เขมร นครวัด นครธม 12-14 เม.ย.51 article

 

เขมร - นครวัด นครธม ปราสาทตาพรหม บันทายสรี ล่องโตนเลสาป

(พัก Angkorland Hotel  ระดับ 4 ดาว 2 คืน)

     บริษัททัวร์ แฮปปี้ ทริปส์ ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยว ชมสิ่งมหัศจรรยของโลกที่ นครวัด นครธม ชมโบราณสถานของขอมโบราณและความเชื่อในการสร้างปราสาทอันมหึมา ชมวิถีชิวิตของชาวเขมร โดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน ที่พักระดับมาตรฐาน ส่วนเรื่องอาหารการกิน รับประกันว่าไม่ผิดหวังครับ

• โปรแกรมการเดินทาง    วันที่  12 - 14 เม.ย. 51  ราคาเพียง  5,900  บาท

วันแรก : กรุงเทพฯ ปอยเปต เสียมเรียบ โตนเลสาป
05.00 น.
คณะพร้อมกัน หน้าตึกอื้อจือเหลียง ตรงข้ามลานพระรูป ร.6 (สวนลุมฯ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน)
05.30 น.
ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น สู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (มีอาหารเช้าแจกบนรถ)
09.30 น.
ถึง ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านปอยเปต จากนั้นเปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศฝั่งเขมร นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองศรีโสภณ ผ่านปอยเปต เมืองชายแดนกัมพูชา สู่ จ.เสียมเรียบ ตามถนนหมายเลข 6 ซึ่งสภาพถนนลาดยางและเป็นลูกรังบางช่วง ระยะทาง 152 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง แวะบริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหารเมืองศรีโสภณ อ.ศรีโสภณ จ.บันเตียเมียนเจย (มื้อที่ 1) หลังอาหารออกเดินทางกันต่อ
15.30 น.
เดินทางถึง จ.เสียมเรียบ นำท่านเดินทางเข้าที่พัก ทำภาระกิจ จากนั้นนำท่านชมทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรใน โตนเลสาป ชมบรรยากาศยามเย็นและพระอาทิตย์ลับฟ้า
19.00 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเมืองเสียมเรียบยามค่ำคืนกันตามสบาย...ราตรีสวัสดิ์
(พักที่ Angkorland Hotel ระดับ 4 ดาว 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น แบบมาตรฐานครับ)
วันที่สอง : ปราสาทบันทายสรี ปราสาทบันทายสำเหร่ ปราสาทตาพรม นครธม ปราสาทบายน นครวัด เขาพนมบาเค็ง
06.30 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารเดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ซึ่งสร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) แต่มาเสร็จเอาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส ตัวปราสาทสร้างในแนวราบ เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนสูงอย่างสวยงามมาก ชมรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" หรือ "ป้อมที่สวยงาม" จากนั้นพาท่านชม ปราสาทบันทายสำเหร่ (BANTEAY SAMREI) เทวสถานไวษณนิกาย สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 องค์ปราสาทคล้ายกับปราสาทหินพิมาย ชมเสาประดับผนังที่มีการแกะสลักลายเทพพนม ต่อจากนั้นเดินทางชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา ซึ่งปราสาทตาพรหม เป็นปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลังมาก
12.00 น.
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม สะพานนาคราช เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร จากนั้นนำท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์อัสดงที่ เขาพนมบาแค็ง ซึ่งท่านสามารถมารถมองเห็นวิวของบารายขนาดใหญ่และปราสาทนครวัดได้อย่างชัดเจน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก Angkorland Hotel พักผ่อนกันตามสบาย
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา)
วันที่สาม : วัดใหม่ ช้อปปิ้ง ศรีโสภณ ปอยเปต กรุงเทพฯ
07.00 น.
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านชมหัวกะโหลกมากมายในสมัยเขมรแดงปกครองและการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุที่ วัดใหม่ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดปซาจ๊ะ (PSA JA MARKET) กันตามอัธยาศัย และชม หมู่บ้านแกะสลักหิน สมควรแก่เวลา นำท่านออกเดินทางกลับตามเส้นทางเดิมสู่ด่านปอยเปต แวะบริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเมืองศรีโสภณ (มื้อที่ 7)
15.00 น.
เดินทางถึงด่านปอยเปต แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี และเที่ยวชม ตลาดโรงเกลือ จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
20.00น.
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

• อัตราค่าบริการ

• ผู้ใหญ่ ท่านละ  6,900.-บาท (รวมค่าบริการทุกอย่างแล้วครับ)
• เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ  5,900.-บาท (เสริมเตียง)
• เด็ก (ต่ำกว่า 12 ปี) ท่านละ  4,900.-บาท (พักกับผู้ปกครอง)
• พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ  2,000 บาท
• กรณีรับ - ส่งที่ด่านตลาดโรงเกลือ ลดค่ารถให้ท่านละ 600.-บาท
• หมายเหตุ : กรณีเป็นชาวต่างชาติ เพิ่มท่านละ 300.-บาท
•
กรณีไปทำวีซ่าหน้าด่านในวันเดินทาง จ่ายเพิ่มท่านละ 300.-บาท

• ค่าบริการนี้รวม

1.ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยว
2.ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น : มีสระว่ายน้ำด้วยครับ)
3.ค่าวีซ่าเข้าเขมร 20 USD, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
4.ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
5.ค่าธรรมเนียมผ่านด่านแบบวีไอพี
6.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท/ท่าน
7.มัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 

• หมายเหตุ : เส้นทางการเดินทาง จุดออกรถจากหน้าตึกอื้อจือเหลียง ตรงข้ามกับสวนลุม รถบัสขึ้นทางด่วน ออกเส้นมอเตอร์เวย์ ดังนั้นท่านที่จะขึ้นรถระหว่างทาง ทางเราไม่สะดวกกับการขึ้นรถระหว่างทางครับ แนะนำให้ไปเจอกันที่ตลาดโรงเกลือได้เลยครับ เราลดให้ท่านละ 600 บาท

• ค่าบริการนี้ไม่รวม    ค่าทิปไกด์เขมรและคนขับรถเขมร (ค่าทิปวันละ 50 บาท 3 วันก็ 150 บาท แบบว่าเป็นน้ำใจให้ครับ)

• ที่พัก โรงแรม 4 ดาวที่เราใช้ครับ.... PRINCESS ANGKOR HOTEL, KHEMARA ANGKOR HOTEL, SOMADEVI ANGKOR HOTEL, ANGKOR HOLIDAY HOTEL, DRAGON ROYAL HOTEL

• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะ 8 - 10 ท่าน (เที่ยวแบบ PRIVATE) ราคาท่านละ 7,500.-บาท เดินทางได้ทุกวัน

• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะ 16 ท่านขึ้นไป (เที่ยวแบบ PRIVATE) ราคาท่านละ 6,500.-บาท เดินทางได้ทุกวัน

• สิ่งที่ควรนำติดตัว    กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย

• หมายเหตุแจกหมวกเดินทางทุกที่นั่งครับ

• การสำรองที่นั่ง

1.แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทรเพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 2,000 .-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์

• หมายเลขบัญชี

ชื่อ นายสุขสันต์  สินธุ์สุวรรณ

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุทธิสาร ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี  069 – 2 – 60120 – 3

 

• เอกสารยื่นวีซ่า

1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับแต่วันเดินทาง
2.รูปถ่ายสีจำนวน 1 รูป ขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว ก็ได้ (รูปสีนะครับ)
(ส่งก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน)

• หมายเหตุ : ท่านจะได้รับพาสปอร์ตคืนในวันเดินทางครับ

• กรุณาส่งหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายมาที่...
นาย สุขสันต์ สินธุ์สุวรรณ
บริษัท แฮปปี้ ทริปส์ 40/51 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถนนเสมาฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

• เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1.โปรแกรมทัวร์เขมร เดี๋ยวนี้ค่อนข้างสบายแล้วครับ เรื่องภาษาก็สื่อกันรู้เรื่อง
2.การท่องเที่ยวในนครวัด ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับครับ
3.การเดินชมปราสาท โปรแกรมนี้ต้องเดินชมปราสาทเยอะหน่อยครับ กรุณาเตรียมยาคลายกล้ามเนื้อหรือยาถูนวดแก้ปวดเมื่อย และต้องเตรียมครีมกันแดดไปด้วยนะครับ
4.ช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบาย ไม่หนาวครับ
5.เส้นทางท่องเที่ยวในเมืองเขมร ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง ยกเว้นทางจากปอยเปต-เสียมเรียบ เส้นทางยังไม่ดีครับ
6.ที่พัก : โรงแรมระดับ 4 ดาว มาตรฐานระดับดีครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี พร้อมสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน
7.สำหรับท่านที่ติดหนัง ติดละครหลังข่าว ที่เขมรดูทีวีไทยชัดแจ๋วทุกช่องครับ
8.อาหารการกิน : ก็เป็นอาหารแบบไทยภาคกลาง โดยจะเน้นจำพวกปลาเยอะหน่อยครับ
9.การใช้จ่ายในประเทศเขมร แนะนำให้แลกดอลล่าร์และเตรียมเงินบาทไทยไปด้วยครับ เพราะตามร้านอาหาร ที่โรงแรม หรือร้านซุปเปอร์ จะใช้ดอลล่าร์ ส่วนตามในตลาดของฝาก ก็ใช้เงินไทยได้ครับ....

 รวมโปรแกรม ทัวร์เขมร

 

เขมร ทัวร์เขมร นครวัด

ทัวร์เขมร 3 วัน 2 คืน เดินทางทุกศุกร์

นครวัด นครธม ปราสาทบันทายสี ปราสาทตาพรหม 15 ท่านออกเดินทางได้ 

 • 7-9, 12-14, 21-23, 28-30 พ.ย./ 12-14, 19-21, 26-28 ธ.ค.51 ราคาเพียง 6,300 บาท
 • 5-7 ธ.ค. 51ราคาเพียง 6,500 บาท
 • 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 52 ราคาเพียง 6,900 บาท
 • เขมร ทัวร์เขมร นครวัด

  ทัวร์เขมร 4 วัน 3 คืน เดินทางทุกวันพฤหัสบดี

  นครวัด นครธม ปราสาทบันทายสี ปราสาทตาพรหม 

  • 7-9, 12-14, 21-23, 28-30 พ.ย./ 12-14, 19-21, 26-28 ธ.ค.51 ราคาเพียง 7,900 บาท
  • 5-7 ธ.ค. 51ราคาเพียง 8,500 บาท
  • 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 52 ราคาเพียง 8,900 บาท

  เขมร ทัวร์เขมร นครวัด

  ทัวร์เขมร โดยเครื่องบิน(บางกอกแอร์เวย์) 3 วัน 2 คืน เดินทางทุกศุกร์ 

  นครวัด นครธม ปราสาทบันทายสี ปราสาทตาพรหม 

  • 7-9, 12-14, 21-23, 28-30 พ.ย./ 12-14, 19-21, 26-28 ธ.ค.51 ราคาเพียง 18,900 บาท
  • 5-7 ธ.ค. 51ราคาเพียง 19,500 บาท
  • 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 52 ราคาเพียง 19,900 บาท

  เขมร ทัวร์เขมร นครวัด

  ทัวร์เขมร พนมเปญ -เสียมเรียบ เดินทางทุกศุกร์

  นครวัด นครธม ปราสาทบันทายสี ปราสาทตาพรหม 

  • 7-9, 12-14, 21-23, 28-30 พ.ย./ 12-14, 19-21, 26-28 ธ.ค.51 ราคาเพียง 9,900 บาท
  • 5-7 ธ.ค. 51ราคาเพียง 10,900 บาท
  • 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 52 ราคาเพียง 11,900 บาท

  บริษัททัวร์ แฮปปี้ ทริปส์ ขออาสาพาท่านเที่ยว ทั้งทัวร์ในประเทศ และ ทัวร์ต่างประเทศ TEL 02-987-3417 , 02-987-7426, 02-9873415 FAX 02-987-6708

   

  รวมโปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศ

  ทัวร์เอเชีย

  ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊า
  ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เขมร ทัวร์พม่า ทัวร์สิงคโปร์ ทัวร์มาเลย์เซีย
  ทัวร์ลาว ทัวร์บาหลี ทัวร์เนปาล ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์อินเดีย
  ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์หลวงพระบาง ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์ปักกิ่ง
  ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์เฉินตู ทัวร์กวางเจา
  ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์เซิ่นเจิ้น ทัวร์โตเกียว ทัวร์โอซาก้า

  ทัวร์ยุโรป

  ทัวร์อิตาลี ทัวร์ฝรั่งเศส ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ทัวร์อังกฤษ ทัวร์เยอรมัน
  ทัวร์เนเธอร์แลนด์ ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์เชค ทัวร์ฮังการี ทัวร์สเปน
  ทัวร์โปรตุเกส ทัวร์เดนมาร์ก ทัวร์สวีเดน ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์ตุรกี
  ทัวร์ออสเตรเลีย ทัวร์นิวซีแลนด์ ทัวร์อียิปต์ ทัวร์อเมริกา ทัวร์แคนาดา

  รวมโปรแกรม ทัวร์ในประเทศ

  ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทัวร์เพชรบูรณ์ ทัวร์ทีลอซู
  ทัวร์กระบี่ ทัวร์ตรัง ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์เกาะตะรุเตา ทัวร์เกาะช้าง
  ทัวร์เกาะกูด ทัวร์เกาะเสม็ด ทัวร์เกาะสมุย ทัวร์เกาะเต่า ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
  ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์ ทัวร์เขาใหญ่ ทัวร์อุบลราชธานี ทัวร์ภูเรือ ทัวร์กาญจนบุรี
  ทัวร์ชะอำ ทัวร์หัวหิน ทัวร์ระยอง ทัวร์นครนายก ทัวร์ปราจีนบุรี

  สนใจลงโฆษณา เพียงเดือนละ 500 บาท/เดือน สนใจติดต่อ 085-199-8999

   Toursooksun .. แฮปปี้ทุกเส้นทาง

  ทัวร์สิบสองปันนา

  • สิบสองปันนา 4-9 ธ.ค. 51 ราคา 12,900 บาท
  • สิบสองปันนา 30-4 ม.ค. 52 ราคา 13,500 บาท

  ทัวร์หลวงพระบาง

  • ทัวร์หลวงพระบาง 4-9 ธ.ค. 51 ราคา 8,900 บาท
  • ทัวร์หลวงพระบาง 30-4 ม.ค. 52 ราคา 9,500 บาท

  ทัวร์ลาวใต้

  • ทัวร์ลาวใต้ 4-8 ธ.ค. 51 ราคา 6,500 บาท
  • ทัวร์ลาวใต้ 30-3 ม.ค. 52 ราคา 6,500 บาท
  ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน, เว้, ดานัง, ฮอยอัน

  ทัวร์เว้ ดานัง ฮอยอัน

  กรุงเทพฯ – มุกดาหาร – สะหวันนะเขต – เว้ – ดานัง – ฮอยอัน พระราชวังเว้ – เจดีย์เทียนมู่ – หมู่บ้านหินอ่อน – เมืองโบราณฮอยอัน – ดานัง

  • 4-9 ธ.ค. 51, 30-4 ม.ค. 52  ราคาเพียง  8,500 บาท

  รวมโปรแกรมทัวร์ยุโรป เดินทางทุกเดือน ตั้งแต่ พ.ค.-ต.ค. 51

  ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์ เยอรมัน เช็ค สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย เยอรมัน ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ทัวร์เช็ค ฮังการี ออสเตรีย สเปน โปรตุเกต รัสเซีย

  เขมร ทัวร์เขมร นครวัด

  รวมโปรแกรมทัวร์เขมร เดินทางทุกศุกร์ ตั้งแต่ พ.ค.-ต.ค. 51

  นครวัด นครธม ปราสาทบันทายสี ปราสาทตาพรหม 

  จีน ทัวร์จีน เที่ยวจีน

  รวมโปรแกรมทัวร์จีน เดินทาง ตั้งแต่ พ.ค.-ก.ย. 51

  ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ คุนหมิง กวางเจา กุ้ยหลิน ซีอาน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว

   

  เกาหลี

  รวมโปรแกรมทัวร์เกาหลี เดินทาง พ.ค.-ก.ย. 51

  สัมผัสสวิสเซอร์แลนด์เกาหลี & เทศกาลดอกไม้บาน เกาะนามิ ชมสถานที่ถ่ายทำ ละครทีวี Winter Love Song วัดวาวูเจินซา..ชมเศียรของพระพุทธเจ้าขนาดใหญ่ ...เอเวอร์แลนด์ ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง :- ทงแดมุน ...อิเทวอน...เมียงดง

  ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

  รวมโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น เดินทาง พ.ค.-ก.ย. 51

  โตเกียว โอซาก้า ฟุคุโอกะ นารา เกียวโต ฮอกไกโด ทาคายาม่า วาคายาม่า โกเบ ฟูจิ

   

  เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

  รวมโปรแกรมทัวร์เวียดนาม เดินทาง พ.ค.-ก.ย.51

  ฮานอย ฮาลอง โฮจิมิน เว้ ดานัง ฮอยอัน ซาบา

  ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

  รวมโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง เดินทาง พ.ค.-ก.ย.51

  ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น จูไห่

  มาเลย์เซีย ทัวร์มาเลย์เซีย เที่ยวมาเลย์เซีย

  รวมโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย เดินทาง พ.ค.-ก.ย.51

  เก็นติ้งไฮแลนด์ คาเมร่อนฯ ปีนัง ยะโฮ กัวลาลัมเปอร์

  พม่า ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

  รวมโปรแกรมทัวร์พม่า เดินทาง พ.ค.-ก.ย.51

  ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน มัณฑเลย์ พุกาม ทะเลสาบอินเล  

  สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์

  รวมโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์ เดินทาง พ.ค.-ก.ย.51

  NIGHT TOUR พิเศษ! BoatQuay Clark Quay สวนนกจูร่ง – เซ็นโตซ่า – Merlion Tower

  Hp 101 ทัวร์เชียงใหม่
  • 22-26 ต.ค. 51 , 4-8 ธ.ค. 51, 30-3 ม.ค. 52 ราคาเพียง 5,500 บาท
  Hp 102 ทัวร์เชียงราย
  • 22-26 ต.ค. 51 , 4-8 ธ.ค. 51, 30-3 ม.ค. 52 ราคาเพียง 5,900 บาท

  Hp 103 ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์เชียงรายเปิดจองแล้วครับ

  • 22-26 ต.ค. 51 , 4-8 ธ.ค. 51, 30-3 ม.ค. 52 ราคาเพียง 5,900 บาท

  Hp 104 ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย  เปิดจองแล้วครับ

   

  ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ภูโคลน กะเหรี่ยงคอยาว ถ้ำน้ำลอดห้วยน้ำดัง เวียงกุมกาม พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุลำปางหลวง

  • 6-10, 11-15, 20-24, 27 พ.ย.-1 ธ.ค./ 11-15, 25-29 ธ.ค. 51 ราคาเพียง 5,900 บาท
  • 4-8 ธ.ค. 51 ราคาเพียง 6,900 บาท
  • 30-3 ม.ค. / 31-4 ม.ค. 52  ราคาเพียง 7,400 บาท

  Hp 104-B ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน

  ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ภูโคลน กะเหรี่ยงคอยาว ถ้ำน้ำลอดห้วยน้ำดัง เวียงกุมกาม พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุลำปางหลวง

  • 6-10, 11-15, 20-24, 27 พ.ย.-1 ธ.ค./ 11-15, 25-29 ธ.ค. 51 ราคาเพียง 5,900 บาท
  • 4-8 ธ.ค. 51 ราคาเพียง 6,900 บาท
  • 30-3 ม.ค. 52 ราคาเพียง 7,400 บาท

  Hp 105 ทัวร์ปาย ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทัวร์เชียงใหม่เปิดจองแล้วครับ

  เดินทางเช้า 4 วัน 3 คืน พร้อมฉลองปีใหม่

  • 31-3 ม.ค. 52 ราคาเพียง 7,400 บาท

  HP 107 ทัวร์ปายเปิดจองแล้วครับ

   

  • 22-26 ต.ค. 51 ,
  • 4-8 ธ.ค. 51, ราคาเพียง 5,900 บาท
  • 30-3 ม.ค. 52 ราคาเพียง 5,900 บาท

  hp108 ทัวร์ทีลอซู เปิดจองแล้วครับ

  อุ้มผาง - ล่องเรือยาง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด – น้ำตกพาเจริญ

  • 19-22 ต.ค. 22-25 พ.ย. 7-10 ,29-1 ม.ค.51 ราคาเพียง 3,900 บาท

  hp111 ทัวร์ภูเก็ต

  ล่องอ่าวพังงา พีพี ซิตี้ทัวร์

  • 4-8 ธ.ค. 51 ราคาเพียง 6,500 บาท
  • 30-3 ม.ค. 52 ราคาเพียง 6,900 บาท

  hp115 ทัวร์กระบี่ ทัวร์ตรังเปิดจองแล้วครับ

  ทะเลแหวก ทะเลตรัง ถ้ำมรกต ถ้ำเลเขากอบ สระมรกต น้ำตกร้อน

  • 4-8 ธ.ค. 51, 30-3 ม.ค. 52  ราคาเพียง 6,500 บาท  

  hp131 ทัวร์เกาะช้าง เปิดจองแล้วครับ

  ทะเลตราด-เกาะช้าง-น้ำตกคลองพู-ดำน้ำเกาะกะ-เกาะรัง

  • 7-9, 12-14, 21-23, 28-30 พ.ย./ 12-14, 19-21, 26-28, ราคาเพียง 5,900 บาท
  • 5-7 ธ.ค. 51ราคาเพียง 6,900 บาท
  • 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 52 ราคาเพียง 7,400 บาท

  hp132 ทัวร์เกาะกูด เปิดจองแล้วครับ

  ตราด - เกาะกูด – น้ำตกคลองเจ้า – พายเรือแคนู เกาะกระ – เกาะรัง

  • 7-9, 12-14, 21-23, 28-30 พ.ย./ 12-14, 19-21, 26-28, 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 52 ราคาเพียง 5,900 บาท
  • 5-7 ธ.ค. 51ราคาเพียง 6,900 บาท
  • 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 52 ราคาเพียง 7,400 บาท

  hp201 ทัวร์เชียงใหม่(เครื่องบิน) เปิดจองแล้วครับ

  กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – พระธาตุศรีจอมทอง – ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง – ไร่ส้ม – ไนท์ซาฟารี ดอยสุเทพ – บ่อสร้างสันกำแพง 

  • 7-9, 12-14, 21-23, 28-30 พ.ย./ 12-14, 19-21, 26-28, ราคาเพียง 9,900 บาท
  • 5-7 ธ.ค. 51ราคาเพียง 10,900 บาท
  • 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 52 ราคาเพียง 11,500 บาท

  hp202 ทัวร์เชียงราย (เครื่องบิน)

  กรุงเทพฯ – เชียงราย – วัดร่องขุ่น – ดอยตุง – ขันโตกดินเนอร์ ภูชี้ฟ้า – สามเหลี่มทองคำ – หอฝิ่น – แม่สาย ดอยแม่สะลอง

  • 7-9, 12-14, 21-23, 28-30 พ.ย./ 12-14, 19-21, 26-28, ราคาเพียง 9,900 บาท
  • 5-7 ธ.ค. 51ราคาเพียง 10,900 บาท
  • 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 52 ราคาเพียง 11,500 บาท

  hp204 ทัวร์แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย (เครื่องบิน)เปิดจองแล้วครับ

  กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว – พระธาตุสี่จอม – ถ้ำแก้วโกมล – พระธาตุดอยกองมู ปางอุ๋ง – ภูโคลน – วัดหัวเวียง – วัดจองคำ – หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว – ถ้ำน้ำลอด อ.ปาย ห้วยน้ำดัง – โป่งเดือดป่าแป๋ – เวียงกุมกาม

  • 7-9, 12-14, 21-23, 28-30 พ.ย./ 12-14, 19-21, 26-28, ราคาเพียง 9,900 บาท
  • 5-7 ธ.ค. 51ราคาเพียง 10,900 บาท
  • 30 ธ.ค.-2 ม.ค. 52 ราคาเพียง 11,900 บาท

  hp211 ทัวร์ภูเก็ต (เครื่องบิน)

  กรุงเทพฯ – พังงา – ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ - ภูเก็ตพีพี – อ่าวมาหยา – ภูเก็ตแฟนตาซี วัดฉลอง

  • 7-9, 12-14, 21-23, 28-30 พ.ย./ 12-14, 19-21, 26-28, ราคาเพียง 9,900 บาท
  • 5-7 ธ.ค. 51ราคาเพียง 10,900 บาท
  • 30 ธ.ค.-2 ม.ค. 52 ราคาเพียง 11,900 บาท

  hp214 ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก พีพี (เครื่องบิน)

  กระบี่ – น้ำตกร้อนและสระมรกต – วัดถ้ำเสือพีพี – อ่าวมาหยา – ถ้ำไวกิ้ง – ดำน้ำดูปะการังเกาะไผ่ ทะเลแหวก – ถ้ำพระนาง

  • 7-9, 12-14, 21-23, 28-30 พ.ย./ 12-14, 19-21, 26-28, ราคาเพียง 9,900 บาท
  • 5-7 ธ.ค. 51ราคาเพียง 10,900 บาท
  • 30 ธ.ค.-2 ม.ค. 52 ราคาเพียง 11,900 บาท
  ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด จ. อยุธยา

  8 ท่านสามารถเดินทางได้

  ราคาเพียง 999 บาท

  ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด 3 จังหวัด อ่างทอง สุพรรณ อยุธยา

  8 ท่านสามารถเดินทางได้

  8,15,22,29 พ.ย. 51

  13,20,27 ธ.ค. 51

  3,10,17,24,31 ม.ค. 51

  ราคาเพียง 999 บาท

  ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพฯ

  8 ท่านสามารถเดินทางได้

  8,15,22,29 พ.ย. 51

  13,20,27 ธ.ค. 51

  3,10,17,24,31 ม.ค. 51

  ราคาเพียง 999 บาท

  ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด นครปฐม

  8 ท่านสามารถเดินทางได้

  8,15,22,29 พ.ย. 51

  13,20,27 ธ.ค. 51

  3,10,17,24,31 ม.ค. 51

  ราคาเพียง 999 บาท

  ทัวร์เขาใหญ่ 2 วัน 1 คืน

  8 ท่านสามารถเดินทางได้

  8,15,22,29 พ.ย. 51

  13,20,27 ธ.ค. 51

  3,10,17,24,31 ม.ค. 51

  ราคา 2,900 บาท

  ทัวร์เกาะเสม็ด 2 วัน 1 คืน

  8 ท่านสามารถเดินทางได้

  8,15,22,29 พ.ย. 51

  13,20,27 ธ.ค. 51

  3,10,17,24,31 ม.ค. 51

  ราคา 3,200 บาท

  สถานที่ท่องเที่ยว ภาคกลาง

  กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นนทบุรี นครปฐม
  นครนายก ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี
  สิงห์บุรี
  สุพรรณบุรี
  สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ
  สระแก้ว
  ล่องแก่งหินเพิง
   ทองผาภูมิ
  ตลาดน้ำอัมพวา ปราณบุรี หัวหิน สังขละบุรี เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ชะอำ
  ทุ่งทานตะวัน เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนศรีนครินทร์ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก บึงฉวาก สามชุก
  ดอนหอยหลอด ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เกาะเกร็ด พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังสนามจันทร์ สวนสามพราน
  ตลาดดอนหวาย ตลาดน้ำลำพญา ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด 3 จังหวัด ดรีมเวิลด์

  สถานที่ท่องเที่ยว ภาคใต้

  กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี
  พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สตูล
  สงขลา สุราษฎร์ธานี หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน ทะเลแหวก เกาะพีพี
  สระมรกต ทะเลตรัง

  สถานที่ท่องเที่ยว ภาคอีสาน

  กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา นครพนม บุรีรัมย์
  มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ
  สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำพู อุบลราชธานี อุดรธานี
  อำนาจเจริญ เขาใหญ่ เขาพระวิหาร ผาแต้ม ภูเรือ ภูหลวง
  วังน้ำเขียว ทุ่งดอกกระเจียว ถ้ำมรกต อ่าวพังงา เกาะไข่

  สถานที่ท่องเที่ยว ภาคเหนือ

  กำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน นครสวรรค์
  พิษณุโลก พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ พิจิตร

  แม่ฮ่องสอน

  ลำปาง ลำพูน สุโขทัย

  อุตรดิตถ์

  อุทัยธานี

  ปาย

  ดอยอางขาง ดอยอินทนนท์

  ห้วยน้ำดัง

  ดอยสุเทพ

  ดอยตุง
  แม่สาย ปางอุ๋ง

  ทุ่งดอกบัวตอง

  ภูหินร่องกล้า ภูทับเบิก น้ำตกทีลอซู
  ภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง วัดร่องขุ่น ล่องแก่งน้ำเข็ก ทุ่งแสลงหลวง เขาค้อ
  ถ้ำแก้วโกมล กระเหรี่ยงคอยาว ภูโคลน โป่งเดือด

  พระธาตุลำปางหลวง

  ออบหลวง
  ถ้ำลอด วัดพระนอน วัดจองกลาง วัดจองคำ

  สถานที่ท่องเที่ยว ภาคตะวันออก

  ชลบุรี

  ระยอง

  จันทบุรี ตราด  เกาะกูด เกาะช้าง
  เกาะเสม็ด เกาะมัน เกาะล้าน เกาะสีชัง

  สถานที่ ท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่น่าสนใจ

  หลวงพระบาง ลาวเหนือ ลาวใต้ เวียงจันทน์ จำปาสัก ปากเซ
  สะหวันนะเขต นครวัด นครธม ปราสาทบันทายสรี ปราสาทแปรรูป ปราสาทตาพรม
  ปราสาทบายน โรงถ่ายภาพยนตร์ หมู่บ้านนัมซาน Seoul Tower สวนดอกไม้โดโก สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  ทงแดมุน อิเทวอน บลูเฮ้าส์ พระราชวังเคียงบ๊อก เมียงดง อาหารเกาหลี
  โอซาก้า โตเกียว ฟุคุโอกะ   นารา เกียวโต ฮอกไกโด
   ทาคายาม่า วาคายาม่า โกเบ ฟูจิ

  ทัวร์ออสเตรเลีย, ออสเตรเลียทัวร์ญี่ปุ่น, ญี่ปุ่นทัวร์เกาหลี, เกาหลีทัวร์สิงคโปร์, สิงคโปร์

  ทัวร์ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส เที่ยวฝรั่งเศส ทัวร์ปักกิ่ง ปักกิ่ง เที่ยวปักกิ่ง ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ทัวร์เวียดนาม เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

  ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พังงา ทัวร์พีพี ทัวร์พัทยา พัทยา เที่ยวพัทยา ทัวร์เชียงใหม่ เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย เชียงราย ทัวร์พัทยา พัทยา เที่ยวพัทยา

  ทัวร์เชียงใหม่ เชียงใหม่ ทัวร์เชียงราย เชียงราย ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์พังงา ทัวร์พีพี

   

   

     ชื่อ
  เบอร์โทรศัพท์
  อีเมล
  หัวข้อ
  รายละเอียด  ทัวร์เขมร

  ทัวร์เขมร นครวัด 3 วัน 2 คืน CAMBODIA ANGKOR AIR
  ทัวร์เขมร นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน article
  ทัวร์เขมร นครวัด นครธม ปราสาทบันทายสรี พนมกุเลน 4 วัน 3 คืน article
  HP144-S สระแก้ว - เขมร - นครวัด นครธม ปราสาทตาพรหม บันทายสรี พนมกุเลน
  HP 145 โปรแกรมต้อนรับ AEC มหัศจรรย์ปราสาทขอม
  โรงแรมและสปาสไมลิ่ง (Smiling Hotel and Spa)
  tour Cambodia - Angkor Wat article
  ทัวร์เขมร บุรีรัมย์ นครวัด นครธม article
  ทัวร์เขมร อุบลราชธานี - นครวัด article
  ทัวร์เขมร นครวัด นครธม พนมกุเลน PG article
  ทัวร์เขมร นครวัด 3 วัน 2 คืน article