ทัวร์พม่า – ย่างกุ้ง – หงสา วัดบารมี พระเกศาธาตุ ตลอดเดือน มิถุนายน - ตุลาคม 2556 ราคา 9,999 บาท article

 

Promotion  Myanmar

With Golden Myanmar Airways

ย่างกุ้ง หงสา วัดบารมี พระเกศาธาตุ 3 วัน 2 คืน

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมีย ณ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

ไหว้พระธาตุมุเตา - พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของหงสา..สูงที่สุดของพม่า

พระเกศาธาตุมีชีวิต ณ วัดบารมี และ เทพทันใจ เทพกระซิบ

พร้อมอาหารพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำจัมโบ้ และ ภัตตาคารเรือกาละเวก

วันแรก

สุวรรณภูมิ ย่างกุ้ง

18.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ผู้โดยสายขาออก ชั้น 4  (ประตู 8)  เคาน์เตอร์ Q สายการบินโกลเด้นท์

เมียนม่าร์แอร์ไลน์  GOLDEN  MYANMAR AIRLINES (Y5) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

21.10 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบิน  GOLDEND Myanmar Airlines เที่ยวบินที่  Y5 238

(เวลาที่พม่าช้ากว่าเมืองไทย 30 นาที)

21.55 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เม็งกะลาดง เมืองย่างกุ้ง  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

 

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม GREEN LEAF  HOTEL, ORCHID HOTEL เทียบเท่า 3 ดาว

วันสอง  

หงสาวดี วัดไจ๊คะวาย พระธาตุมุเตา - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง  - พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง เจดีย์ชเวดากอง เรือการะเวก ชมโชว์พื้นเมือง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

นำท่านนำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ซึ่งในอดีตเป็นเมือง หลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุ้ง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) 

นำท่าน ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดไจ้คะวาย  ซึ่งเป็นวัดสำคัญมีพระสงฆ์จำพรรษากว่า 1,000 รูป  อีกทั้งวัดนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาธรรมของพระและสามเณรอีกด้วย (หมายเหตุ: สำหรับของที่ใช้ทำบุญตักบาตร  ต้องเตรียมเป็นอาหารแห้ง จากเมืองไทย อาทิเช่น  มาม่า, ปลากรอบ หรือขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็นปัจจัยได้เช่นกัน)  

 

สมควรแก่เวลานำท่านชม เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุมุเตา  เราเรียกกันว่า พระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดีย์องค์นี้ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสูงสุดของชาวพม่า นอกจากนี้มหาเจดีย์ชเวมอดอ ยังเคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแล้วถึง 4 ครั้ง โดยแผ่นดินไหวครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 5 ก.ค. พ.ศ. 2473 ได้ทำให้ปลียอดของเจดีย์องค์นี้หักพังลงมา แต่ว่าด้วยความศรัทธาที่ชาวเมืองมีต่อเจดีย์องค์นี้ พวกเขาได้ทำการสร้างเจดีย์ชเวมอดอขึ้นมาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ด้วยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สร้างสูง 70 ฟุต) นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่พังลงมาก็ได้ตั้งไหว้ที่มุมหนึ่งขององค์เจดีย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดีย์องค์ปัจจุบัน    

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ..เมนูพิเศษ! กุ้งแม่น้ำจากลุ่มน้ำอิระวดี  

 

นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง  กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  เป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าเมงกะติปะ พ.ศ.1537 ในสมัยมอญเรืองอำนาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม เครื่องไม้แกะสลัก ที่มีให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทางชมสถานที่ซึ่งมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของไทย คือ บริเวณที่เคยเป็นพระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง  สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109  แต่ได้ถูกทำลายด้วยฝีมือของพวกยะไข่กับตองอูในสมัยพระเจ้านันทบุเรง  ในปี พ.ศ. 2142  อีกทั้งยังเชื่อว่า พระราชวังบุเรงนองนี้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัวประกันอีกด้วย  ภายในท่านจะได้ชมพระราชวังบุเรงนองที่สร้างตามแบบผังเดิม โดยตัวท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าการก็ดูโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมพม่าสีทองเหลืองอร่ามทั้งภายนอกและภายใน ชมราชรถจำลองที่สร้างตามแบบมอญโบราณ  และตำหนักบรรทม  ฝั่งตรงข้ามท่านจะให้เห็นเสาและกำแพงเดิมที่ขุดค้นพบ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ย่างกุ้ง 

 

นำท่านนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง  เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือตะเกิง   (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง) แห่งลุ่มน้ำอิระวดี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดีย์ ชเวดากองมีทองคำโอบหุ้มอยู่เป็นน้ำหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชร พลอยอัญมณีล้ำค่ากว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิมขนาดเท่าไข่ไก่รอบๆ องค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนได้จำนวนมาก บริเวณทางขึ้นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถง สร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสำหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้บูชาเจดีย์ชเวดากองเป็นนิตย์จะนำมาซึ่งบุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนั่งทำสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคำ และ บ้างเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย์ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไปเช่น  สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีส้ม, สีแดง  เป็นต้น

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  แบบบุฟเฟ่ต์ นานาชนิดให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองแบบพม่า พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า อันงดงามอ่อนช้อย ณ ภัตตาคารการะเวก

 

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม   GREEN LEAF  HOTEL, ORCHID  HOTEL เทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สาม

เจดีย์โปดาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต วัดบารมี พระเกศาธาตุมีชีวิต -ย่างกุ้ง - พระหยก ช้างเผือก  - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

นำท่านชม เจดีย์โปตาทาวน์ ตามตำนานเล่าขานว่า เมื่อราว 2000 ปีก่อน พระเจ้าโอกะลาปะ กษัตริย์มอญทรงบัญชาให้นายทหารระดับแม่ทัพตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศธาตุ ที่นายวาณิชสองพี่น้องอัญเชิญมาทางเรือและมาขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือดากอง ณ บริเวณนี้ จึงสร้างเจดีย์โบตะทาวน์ไว้เป็นที่ระลึก พร้อมทั้งแบ่งพระพุทธเกศา 1 เส้น มาบรรจุไว้ ก่อนนำไปบรรจุในมหาเจดีย์เวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ เจดีย์โบดาทาวน์จึงเป็นหนึ่งในมหาบูชาสถานของชาวมอญและพม่าเรื่อยมา จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่2 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดถล่มย่างกุ้ง ทำให้เจดีย์โบดาทาวน์องค์เดิมถูกทำลายพินาศ แต่ในระหว่างการบูรณะได้ค้นพบผอบทรงสถูปบรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุครั้นเมื่อเจดีย์โบดาทาวน์องค์ใหม่ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2496 จึงนำพระเกศธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใส ประดิษฐาน ณ ใจกลางเจดีย์ และทำช่องทางให้พุทธศาสนิกชนเดินเข้าไปดูและสักการบูชาได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่นาชมในอาณาบริเวณเจดีย์โบดาทาวน์คือ พระพุทธรูปทองคำ ประดิษฐานในวิหารด้านขวา ซึ่งเป็นพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้นเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลกัตตาในอินเดีย ทำให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถล่มวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต นอกจากพระพุทธรูปทองคำแล้ว  จากนั้นนำท่านขอพร พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย ที่นิยมมากราบไหว้ขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคล  จากนั้นนำท่านข้ามฝั่งไปอีกฝากหนึ่งของถนนเพื่อ...สักการะเทพกระซิบ  ซึ่งองค์เทพกระซิบ นี้ชาวพม่าเชื่อว่าเป็นธิดาของพญานาค  คนพม่าจะนับถือเทพองค์มากรองจากเทพทันใจ  ท่านจะเห็นได้จากของไหว้ที่คนพม่านำมาไหว้เมื่อประสบความสำเร็จตามพรที่ขอโดยการขอพรเทพกระซิบนี้  ต้องไปขอเบา ๆ ข้าง ๆ หู ซึ่งเป็นที่มาของเทพกระซิบ  จากนั้นนำท่านแวะซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาด  สก๊อตมาร์เก็ต เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองราคาถูก เช่น ไม้และงาช้างแกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมืองและเครื่องเงิน

เที่ยง    

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดบารมี ให้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนำมาวางบนจานแก้ว จะสามารถเคลื่อนไหวได้อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่าง ๆ นำท่านชม วัดพระหินอ่อน (พระมหาลาภ) ซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปทำจากหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและนำท่านชมความน่ารักแสนรู้ของ ช้างเผือก ที่มีลักษณะทั้ง 9 ประการตรงตามตำราโบราณซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบันสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง

18.05 น.

ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน GOLDEND Myanmar Airlines  เที่ยวบินที่  Y5 237

19.50 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจและความเป็นสิริมงคล

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3ท่าน

เด็ก มีเตียงเสริมพักผู้ใหญ่ 2ท่าน

เด็กไม่มีเตียงเสริมพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

31 พ.ค. – 2 มิ.ย.,

1-3, 7-9, 8-10, 14-16, 15-17, 21-23, 22-24 มิ.ย.

9,999

9,999

9,999

2,900

19-21, 20-22, 21-23 ก.ค23-25 ก.ค.

11,999

11,999

11,999

3,200

10-12 ส.ค.

11,999

11,999

11,999

3,200

30 สค.-1กย.

31ส.ค.-2 ก.ย.  56

6-8,7-9,13-15,14-16,20-22,21-23 ก.ย.  56

27-29,28-30 ก.ย. 56

4-6, 5-7 ต.ค.56

 

9,999

 

9,999

 

 

9,999

 

2,900

***หากมีการเปลี่ยนแปลงภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบินบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน

กรณีคณะออกเดินทางได้

1.            คณะจองจำนวนผู้ใหญ่  10 ท่านขึ้น  ออกเดินทาง  (** ไม่มีหัวหน้าทัวร์ **)

2.            คณะจองจำนวนผู้ใหญ่  15 ท่านขึ้น  ออกเดินทาง  (** มีหัวหน้าทัวร์ **)

3.            คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ ไม่ถึง  10 ท่าน  **ไม่ออกเดินทาง**

 

อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) และค่าภาษีสนามบินไทย และพม่า  และค่าน้ำหนักกระเป๋า ท่านละ 20 กก./ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พัก 2 คืน / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง   ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / žค่าวีซ่าพม่า  810  บาท (วีซ่าปกติ  ใช้เวลายื่น 7วันทำการ

อัตรานี้ไม่รวม

ยื่นวีซ่าเร่งด่วน (1วันทำการ) เพิ่มจากค่าทัวร์ 500 บาท/ท่าน (ยื่นโชว์ตัว 1 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่ของเราคอยบริการ)

ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ /ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบารฯลฯ  /ค่าภาษีน้ำมันที่มีการปรับเพิ่มจากสายการบิน / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  / ค่าทิปไกด์, คนขับ, หัวหน้าทัวร์ วันละ 50 บาท/คน/วัน  (จ่ายทั้งหมดท่านละ 300.- บาท ตลอดการเดินทาง)

 

การสำรองที่นั่ง

ชำระเงินสด กรุณาชำระค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท  ก่อนเดินทาง 10 วัน ชำระค่าทัวร์ทั้งหมด โดยชำระผ่าน ธนาคารเข้าบัญชี

นายสุขสันต์ สินธุ์สุวรรณ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุทธิสาร เลขที่ 069-2601-203 ออมทรัพย์

นางปิยรัตน์ สินธุ์สุวรรณ  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว เลขที่ 157-2017-173 ออมทรัพย์

เงื่อนไขการให้บริการ (ยกเลิก)
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้

1.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน               คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

1.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 13-7 วัน            เก็บค่ามัดจำท่านละ   5,000 บาท

1.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6-3 วัน             เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ  50 %

1.4 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  3 วัน                เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้นจึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

3.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

4.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทฯ ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนบริการไม่ว่ากรณีใด

 

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าประเทศพม่า

žหนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง

žรูปถ่ายสี  พื้นหลังขาวเท่านั้น ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ž สำเนาทะเบียนบ้าน , กรุณาเขียนที่อยูที่ทำงาน ตำแหน่ง พร้อมเบอร์โทรศัพท์  ที่สำเนาทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า

็HPV ย่างกุ้ง - หงสา - อินทร์แขวน - พุกาม - มัณฑะเลย์ 6 วัน 5 คืน.. 57
ทัวร์พม่า็HPV ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด
โปรแกรมพม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3วัน2คืน บินแอร์เอเชีย เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 56 ราคาเริ่มต้น 16,900 article
พม่า - ย่างกุ้ง - สิเรียม 3 วัน 2 คืน เดือน มิถุนายน-ตุลาคม 2556 ราคาเริ่มต้น 8,900 บาท