พม่า, ทัวร์พม่า, เที่ยวพม่า, เจดีย์ชเวดากอง, พระธาตุอินทร์แขวน, article

ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศพม่า
มหาบูชาสถาน : ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปสักการะ นมัสการให้ครบ : ดูรูปใหญ่ คลิ๊กที่รูปนะครับ


มหาเจดีย์ชเวดากอง


มหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ชเวดากอง
มหาเจดีย์ชเวดากอง

มหาเจดีย์ชเวดากอง

พระมหามัยมุนี

พระมหามัยมุนี

พระมหามัยมุนี

พระมหามัยมุนี
• 5 มหาบูชาสถาน : สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของประเทศพม่า
• ชาวพม่าได้ชื่อว่า เป็นชนชาติที่ยังยึดมั่นคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่ที่สุดชาติหนึ่งในโลก มีการสร้างเจดีย์ พระธาตุ ศาสนสถาน ทั่วทั้งประเทศ ดังนั้นจึงมีปูชนียสถานอันเป็นที่สักการบูชาของชาวพม่า และชาวมอญอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ที่นับถือเป็นมหาบูชาสถานสำคัญสูงสุดมีเพียง 5 แห่ง ที่เป็นความใฝ่ฝันของชาวพุทธพม่าว่าครั้งหนึ่งในชีวิตควรได้เดินทางไป สักการบูชาให้ครบทั้ง 5 แห่ง จึงจะนอนตายตาหลับหรือได้ขึ้นสวรรค์ มหาบูชาสถานทั้ง 5 แห่งนี้ได้แก่
• 1.มหาเจดีย์ชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุ รวม 8 เส้น ของพระพุทธเจ้า มีประวัติตำนานเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ตั้งแต่ครั้งที่ย่างกุ้งยังเป็นดินแดนของมอญมีชื่อเดิมว่า “ดากอง” หรือ “ตะเกิง” ก่อนจะถูกพม่ายึดครองไป แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “ย่างกุ้ง” “ชเวดากอง” แปลว่า “เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง” มหาเจดีย์แห่งนี้มีการบูรณปฏิสังขรณ์มาด้วยกันหลายครั้ง โดยเฉพาะมีโบราณราชประเพณีที่กษัตริย์ของมอญและพม่าที่จะขึ้นครองราชย์บัลลังก์ จะต้องถวายทองคำหนักเท่ากับน้ำหนักของพระองค์เอง เพื่อนำมาห้อหุ้มองค์พระเจดีย์ ซึ่งถือกันว่าเป็นศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณของชาวพุทธ แห่งลุ่มน้ำอิระวดีที่สำคัญที่สุดมาจนถึงปัจจุบัน
• 2.เจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้าอโรรธามหาราชพระองค์แรก ผู้รวบรวมชนชาติพม่าเป็นปึกแผ่นได้เป็นครั้งแรกในอาณาจักรพุกามเมื่อ 900 ปีเศษมาแล้ว ภายหลังทรงยกทัพไปตีมอญที่อาณาจักรสุธรรมวดี ได้แล้วทรงกวาดต้อนชาวมอญ ตลอดจนช่างฝีมือ นักปราชญ์ และ ราชบัณฑิตมาที่เมืองพุกาม ทำให้พม่าได้รับอิทธิพงศิลปวัฒนธรรมจากมอญมาโดยไม่รู้ตัว ดังเช่น รูปร่างของเจดีย์ชเวซิกอง ก็มีรูปทรงระฆังคว่ำแบบมอญ ก่อนที่จะมีพุทธศิลป์ สกุลช่างพุกามเกิดขึ้น “ชเวซิกอง” แปลว่า “เจดีย์ที่ตั้งอยู่บนพื้นทราย”
• 3.เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี หรือที่เราเรียกกันว่า พระธาตุมุเตา เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุรวม 2 เส้น มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เป็นที่เคารพสักการะของทั้งกษัตริย์ มอญ พม่า และไทย เช่น พระเจ้าราชาธิราชของมอญ พระเจ้าบุเรงนองของพม่า และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทย
• 4.พระมหามัยมุนี แห่งมัณฑะเลย์ เป็นพระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องแบบกษัตริย์ ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 เมตร เป็นที่ยอมรับกันว่า มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่ง “มหามุนี” แปลว่า “มหาปราชญ์” หล่อขึ้นในราว พ.ศ. 688 โดยชาวยะไข่ ชนกลุ่มน้อยในรัฐอาระกัน ทางทิศตะวันตกสุดของพม่าติดกับประเทศอินเดีย ต่อมาเมื่อพระเจ้าปดุงกษัตริย์พม่ายกทัพไปตีเมืองยะไข่ได้ จึงโปรดให้ชะลอพระพุทธรูปองค์นี้มาประดิษฐานที่เมืองมัณฑะเลย์ เมื่อ 200 ปีมาแล้ว มีตำนานเล่ากันว่า พระพุทธเจ้าทรงประทานลมหายใจให้พระมหามุนี เป็นตัวแทนสืบทอดพระศาสนา จึงเชื่อกันว่า พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้มีลมหายใจจริง จึงต้องมีพิธีล้างพระพักตร์ให้ทุกเช้า ซึ่งพิธีนึ้ก็ยังคงดำรงอยู่มาตราบจนถึงปัจจุบัน
• 5.พระธาตุอินทร์แขวน “ไจก์ทิโย” เมืองไจก์โถ่ รัฐมอญ เชื่อกันว่าพระอินทร์เสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์ เพื่อนำเอาพระธาตุมาแขวนไว้ให้ผู้มีบุญมากราบไหว้ ใครได้มาสักการะก็เท่ากับได้ไหว้พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ และจะได้สั่งสมอานิสงส์ให้ไปเกิดร่วมยุคกับพระศรีอาริยเมตตรัย และผู้ที่มีบุญก็จะสามารถมองเป็นองค์พระธาตุลอยอยู่อย่างชัดเจน พระธาตุอินทร์แขวนตั้งอยู่บนหน้าผาสูงกว่า 1,200 เมตร สร้างตั้งไว้บนก้อนหิน สูงถึง 5.5 เมตร เส้นรอบวงของก้อนหินราว 17 เมตร มองดูคล้ายก้อนหินตั้งอยู่หมิ่นเหม่ใกล้จะตกลงมาเต็มที
• ด้วยศรัทธาอันมีพุทธธรรมน้อมนำใจ ในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋าสตางค์ของชาวมอญ และพม่าแทบทุกคน จะต้องมีรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างน้อย 3 สิ่ง เคลือบพลาสติกไว้สำหรับ พกพาเป็นสิริมงคลอยู่เสมอ สิ่งแรกคือ พระมหาเจดีย์ชเวกาดองย่างกุ้ง พระมหามัยมุนี มัณฑะเลย์ และสามคือ พระธาติอินทร์แขวน “ไจก์ทิโย”

เจดีย์ชเวมอดอร์

เจดีย์ชเวมอดอร์

เจดีย์ชเวมอดอร์

เจดีย์ชเวมอดอร์
พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศพม่า
ข้อมูลท่องเที่ยว ประเทศเมียนม่าร์  
• รวมรูปท่องเที่ยว ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชะเวดากอง มัณฑะเลย์ อินเล 4 วัน 4 คืน
• พม่า : ข้อมูล 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า • ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า
• ประเทศพม่า : ข้อควรปฎิบัติในการเที่ยวประเทศพม่า • เมืองพุกาม : โบราณสถานทะเลเจดีย์
• ย่างกุ้ง : พระมหาเจดีย์ชเวดากอง • พระเจดีย์ชเวซิกอง
• พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระตาหวาน) • เมืองมัณฑะเลย์ : รอยประวัติศาสตร์ยังจารึก
• ย่างกุ้ง เจดีย์โบดาทาวน์ (วัดเทพทันใจ) • พระราชวังมัณฑะเลย์ : พระราชวังสุดท้ายของพม่า
• พระเจดีย์ซูเล : เจดีย์กะบาเอ • เที่ยวพม่า พระมหามัยมุนี : พระพุทธรูปที่มีลมหายใจ
• วัดพระหินอ่อน : วัดพระเขี้ยวแก้ว • เมืองอมรปุระ : สะพานอูเบ็ง
• แหล่งช้อปปิ้ง : ตลาดสก๊อด • ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ฮิลล์ วัดกุโสดอว์์ วัดชเวนันดอว์
• เมืองสิเรียม : พระเจดีย์เยเลพญา • เมืองตองจี : เมืองแห่งประวัติศาสตร์พระนเรศวร
• หงสาวดี : อดีตราชธานีมอญ • ทะเลสาปอินเล : มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ
• ทัวร์พม่า พระธาตุมุเตา : พระราชวังบุเรงนอง • ถ้ำพินดะยา
• พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว : พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น • ลำดับเหตุการณ์สำคัญในเมียนม่าร์
• เที่ยวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน • สัญญาที่สูญเปล่า?... "เวียงปางหลวง"
• เส้นทางเดินเท้าสู่พระธาตุอินทร์แขวน • เรียนรู้ภาษาพม่า
• สายการบินแอร์บากัน  

ขอบคุณข้อมูลท่องเที่ยว

http://www.oceansmile.com

โปรโมชั่น ! โปรแกรม ทัวร์ต่างประเทศ วันเดินทาง ราคา
ทัวร์เขมร นครวัด นครธม 11,18,25 ม.ค./1,8,15,22,29 ก.พ./ 7,14,21,28 มี.ค./ 4,11,12,13,14,18,25 เม.ย. / 3,9 พ.ค.  6,900
ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน 7-10 ก.พ./ 4-7 เม.ย./ 12-15 เม.ย. 13,900
ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง 8-10 ก.พ./ 5-7 เม.ย./ 12-14 เม.ย. 11,900

กรุณาสอบถามโปรแกรมกับเจ้าหน้าที่ 085-199-8999

รหัส โปรแกรมทัวร์ 8 ท่านเดินทางได้ วันเดินทาง ราคา
HP M01 ทัวร์พม่า กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี 3 วัน 2 คืน ทุกวันศุกร์ 11,900
HP M02 ทัวร์พม่า กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน ทุกวันศุกร์ 13,900
HP M03 ทัวร์พม่า กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินแขวน 4 วัน 3 คืน ทุกวันพฤหัสบดี 14,900
HP M04 ทัวร์พม่า กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - พุกาม - มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน ทุกวันพฤหัสบดี 20,900
HP M05 ทัวร์พม่า กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - พุกาม - มัณฑะเลย์ - ทะเลสาบอินเล 5 วัน 4 คืน ทุกวันพุธ 24,900
HP M06 ทัวร์พม่า กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - ทะเลสาบอินเล 4 วัน 3 คืน ทุกวันพฤหัสบดี 19,500
HP M08 ทัวร์พม่า กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - อินแขวน - พุกาม - มัณฑะเลย์ 6 วัน 5 คืน ทุกวันอังคาร 26,900
HP M10 ทัวร์พม่า กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - อินแขวน - พุกาม - มัณฑะเลย์ 7 วัน 6 คืน ทุกวันจันทร์ 29,900

PROGRAM

A/L

PERIOD

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม

ทัวร์พม่า W9001  พม่า - ย่างกุ้ง - สิเรียม

 

W9

8 - 10 / 22 - 24 ก.พ. 51

13,900.-

 

3,000.-

3 วัน 2 คืน พักโรงแรม 5 ดาว

18-20 / 25-27 ม.ค. / 15-17 ก.พ.

12,900.-

กรุงเทพ - ย่างกุ้ง  W9604  09.40 - 10.10

29 ก.พ.-2 มี.ค. 51

ย่างกุ้ง - กรุงเทพ  W9603  07.00 - 08.40

7 - 9 / 14 - 16 มี.ค. 51

ทัวร์พม่า W9002 พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดี

 

W9

7 - 10 / 21 - 24 ก.พ. 51

15,900.-

 

4,000.-

พระธาตุอินทร์แขวน

17 - 20 / 24 - 27 ม.ค. 51

14,900.-

4 วัน 3 คืน พักโรงแรม 5 ดาว

14 - 17 ก.พ. / 28 ก.พ. - 2 มี.ค.

กรุงเทพ - ย่างกุ้ง  W9604  09.00 - 10.10

6 - 9 / 13 - 16 มี.ค. 51

ย่างกุ้ง - กรุงเทพ  W9603  07.00 - 08.40

20 - 23 / 27 - 30 มี.ค. 51

 

ทัวร์พม่า W9003 สักการะมหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์

W9

16 - 20 / 23 - 27 ม.ค. 51

25,500.-

5,000.-

พม่า - ย่างกุ้ง - พุกาม - มัณฑะเลย์

6 - 10 / 13 - 17 ก.พ. 51

5 วัน 4 คืน พักโรงแรม 5 ดาว

20 - 24 ก.พ. 51

  1.  ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง          8 ท่านเดินทางได้               ราคา  11,900
  2.  ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน     29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 51           ราคา 13,900


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูลท่องเที่ยว ต่างประเทศ

สถานที่ทำหนังสือเดินทางทัวร์ประเทศไทย
มัลดีฟส์,ทัวร์มัลดีฟส์,ท่องเที่ยวมัลดีฟ, article
เกาหลี ทัวร์เกาหลี ประเทศเกาหลี article
หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ทัวร์หลวงพระบาง เมืองหลวงพระบาง article
นิวซีแลนด์ ทัวร์นิวซีแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ article
ออสเตรเลีย ทัวร์ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย article
อียิปต์ ทัวร์อียิปต์ ประเทศอียิปต์ article
แอฟริกาใต้ ทัวร์แอฟริกาใต้ ประเทศแอฟริกาใต้ article
เดนมาร์ก ทัวร์เดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก article
สวีเดน ทัวร์สวีเดน ประเทศสวีเดน article
สเปน ทัวร์สเปน ประเทศสเปน article
รัสเซีย ทัวร์รัสเซีย ประเทศรัสเซีย article
ออสเตรีย ทัวร์ออสเตรีย ประเทศออสเตรีย article
สก็อตแลนด์ ทัวร์สก็อตแลนด์ ประเทศสก็อตแลนด์ article
อังกฤษ ทัวร์อังกฤษ ประเทศอังกฤษ article
เยอรมัน ทัวร์เยอรมัน ประเทศเยอรมัน article
ฝรั่งเศส ทัวร์ฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศส article
สวิสเซอร์แลนด์ ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย article
อิตาลี ประเทศอิตาลี ทัวร์อิตาลี article