ทัวร์ไต้หวัน HTW-XW53-C01 HAPPY TAIWAN CHILL CHECK SHOP 5D3N article

HBW-22:  Highlight Taiwan

4 Days/3 Nights

BY THAI AIRWAYS (TG)

 

เปิดโลกใบใหญ่สู่ประเทศไต้หวันกับเส้นทางใหม่ยอดฮิต

เกาะอยู่ระหว่างทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ ห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ประมาณ 160 ก.ม.

ปกครองโดยจีนแผ่นดินใหญ่

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ !!! เชื่อกันว่าหากได้แช่น้ำแร่แล้วจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม สุขภาพดี

 

รายละเอียดการเดินทาง :       2 – 5 //9 – 12 //23 – 26 มิถุนายน 55

7 – 10 //14 – 17 //21 – 24 กรกฎาคม 55

11 – 14 //18 – 21 //25 – 28 สิงหาคม 55

 

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน –  เมืองไท่จง - ช้อปปิ้งถนนฟ๋งเจี่ย - ไนท์มาร์เก็ต

05.00 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D   สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ   ดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

07.25 น.

นำท่านเหินฟ้าสู่ไทเป โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG634 

11.50 น.

ถึงสนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (สเต็ก+สลัดบาร์บุฟเฟ่ต์)

 

นำท่านเดินทางศสู่ เมืองไท่จง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านช้อปปิ้ง “ถนนฟ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต” เริ่มเปิดตำนานสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งมาตั้งแต่ปี 1963 โดยตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฟงเจี๋ยปัจจุบันได้ขยายอาณาเขตไปบนถนนหลายสาย ทั้ง Wenhua-Fengjia-Fushin และย่าน Xian street ตลอดเส้นทางของถนนเต็มไปด้วยร้านรวงที่แข่งกันเรียก ลูกค้าตลอดสองฝั่งถนน มีร้านขายสินค้ามากมาย แถมราคาถูกสุดๆตั้งแต่เสื้อผ้า เครื่องประดับกระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้านจนกระทั่งของเล่น ในขณะที่ฝั่งขวามือจะเต็มไปด้วยร้านอาหารและของรับประทานเล่น นับเป็นเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้เพราะหากช้อปปิ้งจนหิวก็สามารถเติมพลังได้ทันที ไม่ต้องเดินไปหารับประทานที่ไหนไกล จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอู่เจี้ยวสองร้อยร้าน

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก  FRESH FIELDS HOTEL หรือเทียบเท่า (5*)

www.freshfields.com.tw

ค่ำคืนนี้อิสระให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายกับการ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ซึ่งเชื่อกันว่าหากได้แช่น้ำแร่แล้วจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

วันที่สอง

วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – แวะชิมชาอูหลง วัดจงไถชาน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

นำท่านเดิน ชมความงดงามของ วัดเหวินหวู่ (Wen Wu Temple) ตั้งอยู่ริมเชิงเขาแลเห็นทิวทัศน์ของทะเลสาบสุริยันจันทราได้ถนัดตา วัดเหวินหู่ยังมีความน่าสนใจตรงที่ สถาปัตยกรรมแบบจีน มีเทพเจ้ากวนอูคู่กับขงเบ้ง สัญลักษณ์แห่ง ความบู๊และบุ๋นให้กราบไหว้บูชาด้วยเมื่อย่างเท้าเข้าไปภายในเขตวัด สิ่งแรกที่สะดุดตาก็คือสิงโตคู่ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ซึ่งได้รับบริจาคมาจากเถ้าแก่คนหนึ่ง หลังจากที่เถ้าแก่บริจาคสิงโตคู่นี้กิจการของเขาก็รุ่งเรืองจนกลายเป็นเจ้าของห้างซินกวงที่มีสาขาทั่วประเทศ ทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียง สร้างความศรัทธาจากชาวไต้หวันได้  จากนั้นนำท่าน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก  พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง (Holy Monk Shrine) ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทราโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา 

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)

 

หลังจากนั้นนำท่านแวะชิมชา “อู่หลง” ชาชื่อดังของไต้หวัน พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อชาหลากหลายประเภท กลับไปเป็นของฝาก  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถ ซาน(Chung Tai Chan monastery) สถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญของชาวไต้หวัน ในช่วงข้างขึ้นเดือนสาม ของทุกปี ตั้งอยู่ที่ต้าเจี่ย สร้างขึ้น ในสมัยราชวงศ์ชิง กว่า 280 ปี ที่ผ่านมา นับเป็นสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยม ด้วยพระพุทธรูปจำนวนมาก อีกทั้งมีรูปวาดของเหล่าผู้อุทิศตน นอกจากนี้ที่แห่งนี้ยังเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญทางด้านสถาปัตยกรรมและ ศาสนา อิสระให้ท่านเดินชมทัศนียภาพ และถ่านรูปเป็นที่ระลึก  

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูสุกี้ ชาบู ชาบู บุฟเฟ่ต์)

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก  SHINKANSEN GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า (5*)

www.zk-shinkansen.com.tw/

วันที่สาม

ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานวีรชน หรือ จงเรี่ยฉือ – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ศูนย์ปะการังแดง – ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

นำท่านเดินทางสู่เมืองไทเป นำท่านไปชิมขนมขึ้นชื่อของไต้หวันที่ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งทำจากแป้งเค้กโดยที่ภายในสอดไส้สับปะรดกวน ที่มีเนื้อละเอียดนุ่มนวลมีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะที่จะเป็นของฝากอย่างดี  ต่อจากนนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานวีรชน หรือเรียกว่า อนุสรณ์จงเรี่ยฉื่อ   สร้างขึ้น เพื่อระลึกถึงวีรบุรุษที่สละชีพเพื่อ ชาติ ในสมัยปฏิวัติล้มราชวงศ์แมนจู และรวมประเทศต่อต้านญี่ปุ่นจนถึงยุคปราบคอมมิวนิสต์ ที่แห่งนี้ เป็นที่สักการะดวงวิญาณ ของทหารจำนวน 330,000 คน ที่สังเวยชีวิตในช่วงสงครามจีน-ญี่ปุ่น ผนังทั้งสี่ด้านของตัวอาคารกลางจะประดับด้วยรูปภาพ และเกียรติประวัติของวีรชนเหล่านี้ จุดเด่น ของอนุสรณ์แห่งนี้คือ นักท่องเที่ยวสามารถ ชมการผลัดเปลี่ยนเวรยามของทหาร ที่ได้รับการฝึกอย่าง เคร่งครัด แม้แต่ตายังไม่กระพริบ เป็นภาพที่ดึงดูด นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ให้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก โดยทหารจะเดินสับเปลี่ยนเวรยามทุกชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา)

 

ต่อจากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กู้กง ตั้งอยู่ชานเมืองไทเป บริเวณเชิงเขา หยางหมิง ซาน เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1962 เป็นการก่อสร้างที่มีต้นแบบจากพระราชวังโบราณในกรุงปักกิ่ง เริ่มเปิดใช้ในปี ค.ศ. 1966 เดิมตั้งชื่อเป็น พิพิธภัณฑ์จง ซาน ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น พิพิธภัณฑ์ กู้กงแห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปทาง

วัฒนธรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งของจีน เป็นที่เก็บ วัตถุและ ผลงานทางศิลปะของจีนโบราณที่มีประวัติยาวนานกว่า 5000 ปี เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ ที่สุดในโลก ซึ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่จำนวนมากกว่า 620,000 ชิ้น จากทุกราชวงศ์ของจีน ประกอบด้วยภาพเขียน หนังสือ แผ่นป้าย เครื่องทองแดง เครื่องหยกเครื่องเซรามิก เครื่องเขียนโบราณ เครื่องแกะสลัก งานปัก งานทอมือ หนังสือ และสิ่งของอื่นๆ อีกรวม 14 ประเภท เหมาะมากกับท่านที่ชอบโบราณวัตถุ และงานศิลปะ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ที่นี่ได้รับการยอมรับ ในการจัดการที่ยอดเยี่ยม จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ 1ใน 3 ของโลกที่ มีการจัดการที่ดีที่สุด เป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดในการเดินทางมาชม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ปะการังแดง เป็นศูนย์ปะการังแดงที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งปะการังแดงถือเป็นอัญมณีชั้นสูงและเป็นที่แพร่หลายของชาวไต้หวัน มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ซึ่งชาวไต้หวันนิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับชนิดต่างๆ เมื่อสวมใส่ก็จะมีพลังอัศจรรย์ช่วยให้ร่างกายปรับสมดุลรวมถึงปรับสภาพจิตใจ ได้ด้วย ซึ่งปะการังแดงนี้จะถูกค้นพบในไม่กี่ที่ของโลก คือ ชายฝั่งภาคตะวันออกของไต้หวัน ซึ่งมีอยู่มากที่สุด เกาะโอกินาว่าของญี่ปุ่น และชายฝั่งแถบประเทศอิตาลีและโครเอเชียเท่านั้น ซึ่งปะการังแดงนี้จะอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกถึง 1,800 เมตร มีการค้นพบว่าเริ่มมีการนำมาทำเครื่องประดับในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดีตเป็นเครื่องประดับสำหรับราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนางชั้นสูง ได้เวลาอันสมควร นำท่านขึ้น ตึกไทเป 101 เพื่อชมวิวชั้นที่ 89 ตึกไทเปเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก และเป็นนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและแสดงถึงศักยภาพทางเทคโนโลยีของประเทศ ตึกแห่งนี้มีความสูงถึง 508 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเขตซินยี่ ซึ่งเป็นศุนย์กลางทางการเงินที่กำลังเจริญเติบโตของกรุงไทเป

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ ขาปูอลาสก้า)

 

จากนั้นอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดินอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหูเหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวันและยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยมีรองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ จะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30%

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก  GRAND HYATT TAIPEI HOTEL หรือเทียบเท่า (5*)

www.grandhyatttaipei.com.tw/

วันที่สี่

อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ควัดหลงซานซื่อ - ช้อปปิ้ง Duty Free -ช้อปปิ้งซีเหมินติง -  นั่งรถไฟหัวจรวด - เถาหยวน – กลับกรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 

นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ค(CKS Memorial Hall) เป็นอาคารงดงาม ก่อสร้างขึ้นเป็นการรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดี เจียง ไค เช็ค ทำด้วย หินอ่อนสีขาว ส่วนของหลังคาประดับด้วยกระเบื้องกระจกสีน้ำเงินเข้ม พื้นที่ของสวนรอบอนุสรณ์สถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้ที่พำนักอาศัยใน บริเวณรอบๆการจัดกิจกรรมกลางแจ้งหลายอย่างเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่แห่งนี้        นำท่านเดินทางสู่วัดหลงซันซื่อ เป็นวัดที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสความงดงามของสถาปัตยกรรมไต้หวัน แบบดั้งเดิม สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2281 แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัว เต็มไปด้วยรูปแบบของปติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีต งดงาม ภายในแบ่งออกเป็น สาม ส่วน ได้แก่ ส่วนหน้า ส่วนหลังห้องโถง และส่วนกลางของห้องโถง ประติมากรรมมังกรหินที่งดงามตั้งอยู่ด้านข้าง ทั้งยังเป็นสถานที่เก็บอัฐิของผู้ล่วงลับกว่า 100 คน จึงทำให้ผู้คนจำนวนมากเข้ามาสักการะ บูชาดวงวิญญาณในช่วงงานพิธีกรรมหรือเทศกาลต่างๆ จากนั้นให้ท่านได้อิสระ ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ร้านค้าปลอดภาษี ได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนินจา

บ่าย

หลังอาหารอิสระช้อปปิ้งกันต่อที่ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นที่ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝากมากมาย

ค่ำ

*** อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาท่าน

 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางโดย รถไฟหัวจรวดความเร็วสูง ซึ่งเป็นรถไฟความเร็วสูงแห่งที่สองของเอเซียซึ่งมีความเร็วยาวถึง 300 กม. /ชม. และมีความ ทันสมัย สะดวกสบายที่สุด  เพื่อเดินทางสู่เมืองเถาหยวน

******น.

นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

20.05  น.

ออกเดินทางจากเมืองเถาหยวนโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 635

23.10  น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับ

 

หมายเหตุ             :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

อัตราค่าบริการ

 

Highlight Taiwan 5 Days 4 Nights (TG634/635)

ราคารวมตัว

 

ราคาไม่รวมตั๋ว

 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ

37,500

23,500

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

34,500

23,500

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (มีเตียง)

33,500

22,500

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (ไม่มีเตียง)

31,500

21,500

พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ

4,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตรานี้รวม: ภาษีน้ำมันของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทย ณ วันที่ 8 พ.ค.55

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

 

หมายเหตุ

Ø เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือ ท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

Ø โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป กรณีที่ลูกค้า 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง

อัตรานี้รวม

Øค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-ไต้หวัน(ตั๋วกรุ๊ป)-กรุงเทพฯ สายการบินไทย ชั้นทัศนาจร

Øค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)          Øค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ

Øค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ                              Øค่ารถรับส่งระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ

Øค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี                                             Øค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน

Øค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

Øค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

Øค่าทำหนังสือเดินทาง                                                                 Øค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

Øค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว     Øค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี  3%

Øสำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

Øค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ

 

การชำระเงิน 

            ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 20  วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

 

โอนเงินสดเข้าบัญชีตามที่ระบุด้านล่างนี้  พร้อมแฟ๊กซ์ใบโอนเงินมาที่ Fax 02-987 6708

ธนาคาร : ธนาคารกสิกร                     สาขา :สุทธิสาร
ชื่อบัญชี : นายสุขสันต์ สินธุ์สุวรรณ         เลขที่บัญชี : 069-2-60120-3 ออมทรัพย์

ธนาคาร :ธนาคารไทยพาณิชย์                สาขา :  เซ็นทรัลลาดพร้าว
ชื่อบัญชี : นางปิยรัตน์ สินธุ์สุวรรณ        เลขที่บัญชี : 157-201-7173 ออมทรัพย์

การยกเลิก

   แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 31 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด

(ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

   แจ้งล่วงหน้า 14 – 30 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆท่านละ 5,000 บาท

   แจ้งล่วงหน้า 7 – 13 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ ท่านละ 10,000 บาท

   แจ้งล่วงหน้า 3 – 6 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

   ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน

หมายเหตุ

  บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

  เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

  บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ

  หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางสายการ บิน  จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น

  เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ไม่ว่ากรณีใด

  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม สถานการณ์ ดังกล่าว

  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิน ให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

  มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย ผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

  บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทาง ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ อาทิ เช่น นโยบายการควบคุมไข้หวัดใหญ่ 2009 ของประเทศนั้นๆ

เอกสารในการขอวีซ่า

³  หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้นำมาแสดงด้วย)

³  แบบฟอร์ม วีซ่าไต้หวัน กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

³  รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป  

³  สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ชุด (สำเนา+ตัวจริง), เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

³  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

³  หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ สำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ

³  หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดเงินฝาก Copy ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากเดินปัจจุบัน หรือ statement ที่ออกจากธนาคารเท่านั้น

³  เด็กขอหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน หรือบัตรนักเรียน

³  กรณีเป็นเด็ก ที่เดินทางกับผู้ใหญ่จะต้องแนบทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของบิดา, มารดาด้วย

³  กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี แต่ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดา

 

 
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน,เดือนเมษา,ช่วงสงกรานต์ LOVE LOVE 5D3N article
ทัวร์ไต้หวัน HTW-XW42-C04 HAPPY TAIWAN ไต้หวัน LOVE LOVE 4D2N
ทัวร์ไต้หวัน HTW-XW42-C01 HAPPY TAIWAN CHILL CHECK SHOP 4D2N article