ทัวร์เกาหลี HKS-LJ53-C01 HAPPY KOREA WINTER SEORAKSAN & SKI 5D3N article

 

 

         

      [ เล่นสกี  -  ชิมสตอเบอรรี่  -  เอเวอร์แลนด์ ]

 

 

 

เดินทาง

 
ราคาทัวร์ หมายเหตุ
ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง จอยแลนด์ พักเดี่ยว  
วันที่ 1-5 ธ.ค. 60
17,999
17,999
17,999
9,999
5,000
 
วันที่ 2-6 ธ.ค. 60
17,999
17,999
17,999
9,999
5,000
 
วันที่ 3-7 ธ.ค. 60
16,999
16,999
16,999
8,999
5,000
 
วันที่ 4-8 ธ.ค. 60
16,999
16,999
16,999
8,999
5,000
 
วันที่ 5-9 ธ.ค. 60
17,999
17,999
17,999
9,999
5,000
 
วันที่ 6-10 ธ.ค. 60
18,999
18,999
18,999
10,999
5,000
 
วันที่ 7-11 ธ.ค. 60
19,999
19,999
19,999
11,999
5,000
 
วันที่ 8-12 ธ.ค. 60
17,999
17,999
17,999
9,999
5,000
 
วันที่ 9-13 ธ.ค. 60
17,999
17,999
17,999
9,999
5,000
 
วันที่ 10-14 ธ.ค. 60
16,999
16,999
16,999
8,999
5,000
 
วันที่ 11-15 ธ.ค. 60
16,999
16,999
16,999
8,999
5,000
 
วันที่ 12-16 ธ.ค. 60
17,999
17,999
17,999
9,999
5,000
 
วันที่ 13-17 ธ.ค. 60
17,999
17,999
17,999
9,999
5,000
 
วันที่ 14-18 ธ.ค. 60
17,999
17,999
17,999
9,999
5,000
 
วันที่ 15-19 ธ.ค. 60
17,999
17,999
17,999
9,999
5,000
 
วันที่ 16-20 ธ.ค. 60
17,999
17,999
17,999
9,999
5,000
 
วันที่ 17-21 ธ.ค. 60
16,999
16,999
16,999
8,999
5,000
 
วันที่ 18-22 ธ.ค. 60
16,999
16,999
16,999
8,999
5,000
 
วันที่ 19-23 ธ.ค. 60
17,999
17,999
17,999
9,999
5,000
 
วันที่ 20-24 ธ.ค. 60
17,999
17,999
17,999
9,999
5,000
 
วันที่ 21-25 ธ.ค. 60
17,999
17,999
17,999
9,999
5,000
 
วันที่ 22-26 ธ.ค. 60
18,999
18,999
18,999
10,999
5,000
 
วันที่ 23-27 ธ.ค. 60
18,999
18,999
18,999
10,999
5,000
 
วันที่ 24-28 ธ.ค. 60
18,999
18,999
18,999
10,999
5,000
 
วันที่ 25-29 ธ.ค. 60
18,999
18,999
18,999
10,999
5,000
 
วันที่ 26-30 ธ.ค. 60
19,999
19,999
19,999
11,999
5,000
 
วันที่ 27-31 ธ.ค. 60
20,999
20,999
20,999
12,999
5,000
 
วันที่ 28-1 ม.ค. 60
26,999
26,999
26,999
18,999
5,000
 
วันที่ 29-2 ม.ค. 60
27,999
27,999
27,999
19,999
5,000
 
วันที่ 30-3 ม.ค. 60
26,999
26,999
26,999
18,999
5,000
 
วันที่ 31-4 ม.ค. 60
19,999
19,999
19,999
11,999
5,000
 

***ไม่มีราคาเด็ก INFANT 6,000 บาท***

 
 
 
 
==============================================================
 
 

 

ตารางการเดินทาง

 

Day 1

วันแรก : สนาบินสุวรรณภูมิ
 
21.30 น. | คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินจินแอร์ (LJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
 

 

Day 2 

 
วันที่ 2 : สนามบินอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยายซองวุลดง – ไชน่าทาวน์ – พิพิธภัณฑ์เมืองอินชอน – CENTRAL PARK – G TOWER (รวมขึ้นลิฟท์ ชั้น 33) - หมู่บ้านเกาหลีโบราณจำลอง (ฮันอ๊ก) – อินชอน
 
 
01.05 น. |
เหินฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบินจินแอร์ เที่ยวบินที่ LJ002 (ใช้เวลาบินประมาณ 5.30 – 06.00 ชั่วโมง)
 
 
08.25 น. |
          เดินทางถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านเทพนิยายซองวุลดง (SONGWOL-DONG FAIRY TALE VILLAGE) เป็นถนนเล็กๆ ในเมืองย่าน JUNG GU ของจังหวัดอินชอน (INCHEON) ใกล้ๆกับท่าเรืออินชอน ออกแบบและตกแต่งตามผนังบ้าน กำแพงต่างๆ รวมทั้งทางเดินต่างๆให้เป็นไปตามเทพนิยายหรือการ์ตูนของดิสนีย์ เช่น เรื่อง อลาดิน สโนไวท์ หรือปีเตอร์แพน เนื่องจากว่า หลังจากที่คนหนุ่มคนสาวแยกย้ายออกไปหางานทำในเมืองใหญ่ๆ จนเหลือแต่ชุมชนที่เงียบเหงาแห่งนี้ ชาวชุมชนก็เลยปรึกษากันและได้แนวทางในการที่จะทำเป็นถนนเทพนิยายแบบนี้ เพื่อให้คนที่ยังเหลืออยู่ ได้มีอาชีพ สามารถทำมาหากินที่บ้านของตัวเองได้ ซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างน่าชมเชย จากนั้นชม อินชอน ไชน่าทาวน์ (INCHEON CHINA TOWN) เกิดขึ้นช่วงปีเดียวกับการเปิดท่าเรืออินชอน เมื่อปี ค.ศ. 1883 โดยมอบเป็นพื้นที่พิเศษให้กับชาวจีนในยุคนั้น คือ ราชวงศ์ฉิง (CHING DYNASTY) ในอดีตเคยมีร้านขายของประเภทต่างๆที่มาจากเมืองจีน แต่ในปัจจุบันร้านส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหาร ถึงแม้ว่า คนรุ่นปัจจุบันในไชน่าทาวน์แห่งนี้จะเป็นรุ่นที่ 2 หรือ 3 แล้ว แต่ก็ยังเป็นย่านที่มีร้านอาหารที่มีกลิ่นอายความเป็นจีนอยู่มากที่สุด แล้วย่านนี้ยังเป็นไชน่าทาวน์เพียงแห่งเดียวในเกาหลีด้วย
 

เที่ยง
     บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) เมนู จาจังมยอน (BLACK BEAN SAUCE NOODLE) เป็นอาหารจีน-เกาหลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นบะหมี่ ราดและคลุกซอสข้นที่ทำจากชุนจัง (เต้าเจี้ยวถั่วดำหมัก) ผัดกับผัก เนื้อหมูหั่น ชื่อซอส จาจัง เป็นอาหารระดับท็อปฮิตที่คนเกาหลีนิยมสั่ง มีต้นกำเนิดมาจากจ๋าเจี้ยงเมี่ยน ในมณฑลชานตงของประเทศจีน จุดเริ่มต้นของจาจังมยอน สามารถสืบย้อนกลับไปถึงสมัยราชวงศ์โชซอน เมื่อโชซอนเปิดอินชอนเป็นเมืองท่า ชาวจีนจำนวนมากจากชานตงจึงอพยพมาอาศัยในย่านหนึ่งของเมืองซึ่งทุกวันนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่ออินช็อนไชนาทาวน์ ชาวจีนกลุ่มนี้เป็นผู้ตั้งร้านอาหารจีนและดัดแปลงสูตรจ๋าเจี้ยงเมี่ยนแบบดั้งเดิมให้เข้ากับความชอบของชาวเกาหลี 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย 
     จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซองโด (SONG DO) เป็นเมืองใหม่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่ส่วนใหญ่ถมจากทะเลใกล้อินชอน ห่างจากกรุงโซลเพียง 40กิโลเมตร ซึ่งจัดตั้งให้เป็นเขตธุรกิจสากล ศูนย์กลางการค้าเสรีและธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่ไฮเทคที่สุดในโลก เอื้อต่อการทำงานมากที่สุด เมืองนี้ได้มาจากการถมทะเล จนได้พื้นที่มา 3,795 ไร่ นับเป็นการลงทุนสร้างอสังหาริมทรัพย์ของเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ด้วยมูลค่าการก่อสร้าง 35,000 ดอลลาร์สหรัฐ วัตถุประสงค์คือ การวางตำแหน่งประเทศเกาหลีให้เป็นศูนย์กลางการค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ประชากร 1 ใน 3 ของโลก เช่น จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น สามารถเดินทางมาถึงสนามบินอินชอนภายในระยะเวลาแค่ 3 ชม.ครึ่งเท่านั้น นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เมืองอินชอน (INCHEON COMPACT SMART CITY) เป็นอาคารที่เคยใช้จัดงานอีเว้นท์ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของเมือง อยู่ในโซนที่เรียกว่า SONGDO IBD หรือ SONGDO INTERNATIONAL BUSINESS DISTRICT (IBD) เป็นอาคารรูปร่างทันสมัย สูง 4 ชั้น มีการจัดแสดง เรื่องราวการพัฒนาในด้านต่างๆของเมือง โดยชั้นที่ 1 จะมีการจัดแสดง ยุคโบราณและยุคใหม่ ชั้น 2 จะมีเมืองอินชอนแบบจำลองขนาดเล็กให้ชม ชั้นที่ 3 จะเป็นเมืองจำลองย่าน IFEZ หรือ INCHEON FREE ECONOMIC ZONE ของเมือง และชั้นที่ 4 จะเป็นห้องประชุมและออฟฟิศ นอกจากนี้ยังมีห้องจัดแสดงพิเศษที่เป็นโรงภาพยนตร์แบบ 4D และ 5D ให้ผู้มาเยี่ยมชมได้สัมผัสกัน จากนั้นเดินทางสู่ สวนซองโด (SONGDO CENTRAL PARK)เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่สุดไฮเทคใจกลางโซนธุรกิจเกิดใหม่ ที่สร้างขึ้นโดยมีแรงบันดาลใจจากเมืองชื่อดังต่างๆของโลก เช่น  แมนฮัตตัน  เวนิช  ซิดนีย์  ปารีส  นิวยอร์ค และดูไบ   ภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบครัน รวมทั้งกิจกรรมการพักผ่อนต่างๆที่น่าสนใจ บนเนื้อที่มากกว่า100 ไร่ เป็นเสมือนดินแดนแห่งสรวงสวรรค์สีเขียวขจีท่ามกลางตึกสูงระฟ้าแออัด จากนั้นนำท่านชมความทันสมัยของ G-TOWER BY HAEAHN ได้รับการออกแบบมาเพื่อมีรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นอาคารสำนักงานแห่งใหม่ในเขตเศรษฐกิจเสรี ประกอบไปด้วย ทั้ง 6 ชั้นประกอบไปด้วย 4 ห้องโถงใหญ่ และสวนลอยฟ้าความลึก 25 เมตร โดยมีแนวความคิดสร้างสรรค์มาจากเส้นทแยงมุมต่อเนื่อง (รูปแบบไดนามิก) ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของตึกแห่งนี้ จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านเกาหลีโบราณจำลอง (ฮันอ๊ก) เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณมีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่
 
ค่ำ
       บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) เมนู Shabu Shabu สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ คล้ายกับสุกี้ยากี้ มีส่วนผสมต่าง ๆ เช่น ผัก เนื้อหั่นบาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรุงจะนำวัตถุต่าง ๆ เหล่านี้จุ่มแช่ลงในน้ำเดือด หรือน้ำซุป และปล่อยทิ้งไว้สักพัก จากนั้นนำส่วนผสมอย่างอื่น เช่น เต้าหู้ บะหมี่ ลงตุ๋นให้เข้ากัน แล้วรับประทานโดยจุ่มลงในซอส 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Day 3

 
วันที่ 3 : GYEONGIN  ARA WATERWAY & SKY WALK – ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท – LOTTE WORLD – ศูนย์เครื่องสำอาง ตลาดทงแดมุน 
 
เช้า 
     บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นนำท่านเดินทางสู่คลองอาร่า (ARA CANAL) ซึ่งเชื่อมระหว่างแม่น้ำฮันกับทะเลตะวันตก (ทะเลเหลือง) ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองอินชอนและกรุงโซล วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันน้ำท่วมและใช้เป็นพื้นที่ในการพักผ่อนหย่อนใจ โดยเกาหลีมีการริเริ่มสร้างทางระบายน้ำขึ้นครั้งแรกในสมัยกษัตริย์แห่งราชวงศ์โซซอน แต่ก็ถูกยกเลิกไปเนื่องจากอุปสรรคทางเทคนิคและความยากลำบากของประเทศ และสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมืองอินชอน เมื่อปี ค.ศ. 1987 ส่งผลให้ประชากรกว่า 6,000 คนประสบภัยพิบัติอย่างมาก นำมาสู่โครงการ ARA CANAL PROJECT ใช้เวลาสำรวจทั้งสิ้นรวม 5 ปี  เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2009 และแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2012 นำท่านชม GYEONGIN ARA WATERWAY & ARA MARU SKY WALK ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้าง ด้วยความสูง 45 เมตร เป็นเสมือนหอดูดาวทรงกลม ชมทิวทัศน์ของคลองและสัมผัสความหวาดเสียดขณะเดินผ่านทางเดินกระจก ชมน้ำตกเทียมที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี จากนั้นนำท่านล่องเรือสุดหรู HYUNDAI CRUISE เพลิดเพลินกับบรรยากาศสุดโรแมนติก (ประมาณ 45 นาที)
 
เที่ยง
    บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) เมนู บุฟเฟ่ต์บนเรือ 
 
บ่าย
     นำท่านเดินทางสู่ HYUNDAI PREMIUM OUTLET GIMPO เลือกซื้อสินค้าแบนด์พรีเมียมชั้นนำมากมาย  จากนั้นเดินทางสู่ล็อตเต้ เวิลด์ (LOTTE WORLD)  สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี ตั้งอยู่ที่เขตชัมซิล (JAMSIL) ในกรุงโซลที่นี่มีทั้งโซนสวนสนุกในร่ม และมีโซนสวนสนุกกลางแจ้ง ที่สร้างเป็นเก าะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน (SEOKCHON LAKE) รายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า ช้อปปิ้งมอลล์ ซุปเปอร์มาเก็ต โรงแรมหรู รวมไปถึงด้านในยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี หรือ KOREAN FOLK MUSEUM อีกด้วย สัญลักษณ์ของสวนสนุกแห่งนี้ ก็คือแรคคูนที่ชื่อ LOTTY และ LORRY ทั้งคู่เป็นแฟนกัน ซึ่งเราจะพบเห็นทั้งคู่ทั่วทุกแห่งในสวนสนุกล็อตเต้ จากนั้นนำท่านสู่ COSMETIC OUTLET เป็นศูนย์รวมของเครื่องสำอางของเกาหลี อาทิ ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่นำเข้ามาจากทั่วโลก อิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย  
 
 
 
 
 
 
 
 

Day 4

 
วันที่ 4 : พระราชวังถ็อกซู ผ่านชมบลูเฮ้าส์ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง สมุนไพรฮอกเกนามู – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) ดิวตี้ ฟรี เมียงดง                                                                  
 
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
     ชม พระราชวังถ็อกซูกุง หรือ ถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG) เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังที่สำคัญที่สุดของราชวงศ์-โชซอนและเกาหลี เดิมพระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับขององค์ชายวอลซาน พระเชษฐาในพระเจ้าซองจงหรือองค์ชายชาซาน ระหว่างสงครามเจ็ดปี ที่นี่ได้กลายเป็นพระราชวังหลวง โดยพระเจ้าซอนโจเป็นกษัตริย์องค์แรกที่เสด็จมาประทับที่พระราชวังแห่งนี้ และองค์ชายควางแฮกุนได้ทรงสวมมงกุฎที่นี่เมื่อ ค.ศ. 1608 (พ.ศ. 2151) และทรงเปลี่ยนชื่อพระราชวังแห่งนี้เป็น คย็อนกุนกุง ในปี ค.ศ. 1611 (พ.ศ. 2154) หลังจากทางราชสำนักได้กลับไปบูรณะและสร้างพระราชวังชางด็อกขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 1618 (พ.ศ. 2161) พระราชวังแห่งนี้ก็ได้เป็นพระราชวังรองตลอด 270 ปี (ค.ศ. 1618-1888) และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ซอกุง (พระราชวังตะวันตก) ต่อมาในปี ค.ศ. 1897 (พ.ศ. 2440) หลังจากเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมืองแล้ว พระเจ้าโกจงได้ทรงลี้ภัยเข้าไปประ ทับในสถานทูตรัสเซีย หลังจากนั้นพระองค์ได้กลับมาประทับที่พระราชวังแห่งนี้ และได้เปลี่ยนชื่อเป็นคย็อนกุนกุงอีกครั้ง หลังจากทรงย้ายกลับมาประทับที่พระราชวังแห่งนี้แล้วโปรดให้มีการขยายและเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความ
 
 
08.25 น. |
     เดินทางถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านเทพนิยายซองวุลดง (SONGWOL-DONG FAIRY TALE VILLAGE) เป็นถนนเล็กๆ ในเมืองย่าน JUNG GU ของจังหวัดอินชอน (INCHEON) ใกล้ๆกับท่าเรืออินชอน ออกแบบและตกแต่งตามผนังบ้าน กำแพงต่างๆ รวมทั้งทางเดินต่างๆให้เป็นไปตามเทพนิยายหรือการ์ตูนของดิสนีย์ เช่น เรื่อง อลาดิน สโนไวท์ หรือปีเตอร์แพน เนื่องจากว่า หลังจากที่คนหนุ่มคนสาวแยกย้ายออกไปหางานทำในเมืองใหญ่ๆ จนเหลือแต่ชุมชนที่เงียบเหงาแห่งนี้ ชาวชุมชนก็เลยปรึกษากันและได้แนวทางในการที่จะทำเป็นถนนเทพนิยายแบบนี้ เพื่อให้คนที่ยังเหลืออยู่ ได้มีอาชีพ สามารถทำมาหากินที่บ้านของตัวเองได้ ซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างน่าชมเชย จากนั้นชม อินชอน ไชน่าทาวน์ (INCHEON CHINA TOWN) เกิดขึ้นช่วงปีเดียวกับการเปิดท่าเรืออินชอน เมื่อปี ค.ศ. 1883 โดยมอบเป็นพื้นที่พิเศษให้กับชาวจีนในยุคนั้น คือ ราชวงศ์ฉิง (CHING DYNASTY) ในอดีตเคยมีร้านขายของประเภทต่างๆที่มาจากเมืองจีน แต่ในปัจจุบันร้านส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหาร ถึงแม้ว่า คนรุ่นปัจจุบันในไชน่าทาวน์แห่งนี้จะเป็นรุ่นที่ 2 หรือ 3 แล้ว แต่ก็ยังเป็นย่านที่มีร้านอาหารที่มีกลิ่นอายความเป็นจีนอยู่มากที่สุด แล้วย่านนี้ยังเป็นไชน่าทาวน์เพียงแห่งเดียวในเกาหลีด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) เมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) อาหารยอดนิยมในวังหลวงในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวงเชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง และเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่ากักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำและเกลือ
 
 
 
 
 
บ่าย  |
   จากนั้นนำท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู (HEOTGAENAMU) ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกรวมถึงสถาบันต่างๆยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับและดูแลตับของเรา เป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน ท่านจะได้ชมการสาธิตการทดลองตัวยาจากสมุนไพรชนิดนี้มี ฮอกเกนามู เป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-8  00 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง จากนั้นนำท่านสู่หอคอยกรุงโซล หรือ N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์ ท่านละ 400 บาท หรือ 10,000 วอน) ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงโซล บางครั้งถูกเรียกว่า นัมซาน ทาวเวอร์” (NAMSAN TOWER) ตามสถานที่ตั้งคือบนภูเขานัมซาน เป็นหอคอยที่มีความสูงจากฐานประมาณ 236.7 เมตร มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1969 ถือว่าเป็นหอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกติด 1 ใน 18 อันดับของโลก เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้เข้าชมครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้ ภายในแยกเป็น 3 โซน ได้แก่ TOWER , PLAZA และ LOBBY เป็นจุดที่สามารถชมความงดงามของกรุงโซลได้ทั้งยามกลางวันและยามค่ำคืน ชมทัศนียภาพของแม่น้ำ Han ซึ่งไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ภาพตึกรามบ้านช่องที่เรียงราย และล้อมรอบไปด้วยทิวเขา BUKHAN และเทือกเขา INWANGSAN อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยหรือคล้องกุญแจคู่รักตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่าน    ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับฯลฯ
 
ค่ำ  |

   บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 8) เมนู โอซัม บูลโกกิ (OSAM BULGOGI) เป็นอาหารขึ้นชื่อของเกาหลี ส่วนผสมจะมีเนื้อวัวหรือเนื้อหมู น้ำลูกแพร์หรือน้ำตาล ซอสถั่วเหลือง กระเทียมสับ หัวหอมหั่นลูกเต๋า น้ำมันงา ผักต่างๆ เช่น กะหล่ำปลี ฟักทองอ่อน ถั่วงอก แครอท และเห็ด วิธีทำคือ หั่นเนื้อหรือหมูเป็นชิ้นบางๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุงต่างๆ บูลโกกินั้นจะทานได้สองแบบคือแบบย่างและต้ม เครื่องเคียงต่างๆ คือ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่ายและกิมจิ หลังอาหาร นำท่านช้อปปิ้งย่านเมียงดง (MYEONGDONG) หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใด ท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่นมากมาย อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรน เครื่องสำอาง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า แบรนด์ดังของเกาหลี ที่นี่จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวไปรวมตัวกันจำนวนมากในแต่ละวัน เพลิดเพลินกับการ๙อปปิ้งตามอัธยาศัย

 

ที่พัก   PRIME HOTEL / INTERCITY HOTEL / BENIKEA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

 
 

Day 5

วันที่ 5 : ศูนย์โสมเกาหลี พลอยแอมมาทิส โรงงานสาหร่าย + ทำข้าวห่อสาหร่าย (คิมบับ) สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) ซุปเปอร์มาเก็ต สนามบินอินชอน กรุงเทพฯ                                       
  
เช้า 
       บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมเกาหลี (RED GINGER) ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและนำกลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือทางบ้าน นำท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยแอมมาทิส (AMETHYST) ชาวเกาหลีนิยมพลอยสีม่วงพลอย และถือว่าเป็นอัญมณีนำโชคและสุขภาพของผู้ที่เกิดวันเสาร์ จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงงานสาหร่าย ชมกรรมวิธีขั้นตอนการผลิต จนได้รับความนิยมว่าเป็นของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี ที่นี่ผลิตสาหร่ายใหม่สดทุกวัน มีหลายรสชาติให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝาก นำท่าน เรียนรู้วิธีการทำคิมบับหรือข้าวห่อสาหร่ายสไตล์เกาหลี าหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมทำรับประทาน (คำว่า คิม แปลว่า สาหร่าย คำว่า บับ แปลว่า ข้าว) หั่นเป็นชิ้นพอดีคำ ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติจากฝีมือของท่านเอง จากนั้นทะท่าน สวมชุดประจำชาติเกาหลี (ฮันบก) ความงามและความอ่อนช้อยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถ่ายทอดออกมาผ่านทางวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายประจำชาติม  าเป็นเวลานาน หญิงชาวเกาหลีจะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน ส่วนสุภาพบุรุษจะสวมชอโกรี (เสื้อนอกแบบเกาหลี) และพาจิ (กางเกงขายาว) ซึ่งในปัจจุบันชุดประจำชาติฮันบกจะใช้สวมเฉพาะในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น งานมงคลสมรส วันซอลลัล (วันขึ้นปีใหม่ตามจันทรคติ) หรือวันชูซก (วันขอบคุณพระเจ้า) เท่านั้น อิสระทุกท่านเลือกชุดถูกใจพร้อมถ่ายภาพกับฉากหลังน่ารักๆหลากหลายบรรยากาศ
 
 
เที่ยง
 

     บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) เมนู จิมดัก (JIMDAK) หรือ ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง

 

 
 
บ่าย 
     จากนั้นแวะซื้อของฝากที่ ร้านซุปเปอร์มาเก็ต เลือกซื้อสาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม กิมจิ เป็บเปโร้หรือป๊อกกี้เกาหลี ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลี เป็นต้น สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่สนามบินอินชอน 
 

19.55 น. : ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินจินแอร์ เที่ยวบินที่ LJ001

23.35 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 
 **โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**

 
 
 
 
 * ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน *
การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
แต่จะทำการ Request ให้ได้เท่านั้น งดการคืนบัตรโดยสาร 
และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน
 
 
==============================================================
 
 

หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลี 
จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลี
ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี  
ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ  
ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน  
ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 

==============================================================

  

ราคาทัวร์รวม

1.         ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ                                 

2.         ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

3.         ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ                                  

4.         ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ

5.         ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ                                

6.         ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี

7.         ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.                          

8.         หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดรายการ

9.         ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

10.       น้ำเปล่าวันละ 1 ขวด                 

 

ราคาทัวร์ไม่รวม  

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม

3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด ปกติ 15 กิโลกรัม

4. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ

5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 35,000 วอน หรือ 1,050 บาท (ในวันเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ)

เงื่อนไขการจองทัวร์

*          กรุณาวางเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ช่วงเทศกาลมัดจำท่านละ 10,000 บาท ที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น

*          ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระ 20 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์)

*          หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯจะทำการออกตั๋ว โดยต้องแจ้งล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ก่อนการเดินทางเท่านั้น

เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทาง หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง

          กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้

           กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดิน (ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้

           กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์) ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี

เงื่อนไขการยกเลิก

•           แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์) บริษัททัวร์คืนค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดตามยอดที่ผู้จองชำระ (หากการเดินทางนั้นตรงกับช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศแล้ว ไม่อาจขอคืนเงินได้)

•           แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์) บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

•           แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์) บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

          แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์) บริษัททัวร์เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

หมายเหตุ

1.         บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป หากมีลูกทัวร์ต่ำกว่านี้อาจจะต้องมีการปรับราคาขึ้น

2.       ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

3.         ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น

4.         ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

5.         กรณีลูกค้าไม่เข้าร้านช็อป ชำระเพิ่มร้านละ 50 USD ต่อท่าน
ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี HKS-XX53-C01 HAPPY KOREA WINTER SEORAKSAN & SKI 5D3N article
ทัวร์เกาหลี HKS-LJ53-S03 HAPPY KOREA SUPER SURPRISE 5D3N article
ทัวร์เกาหลี HKS-XX53-S03 HAPPY KOREA SUMMER LOVE 5D3N article
ทัวร์เกาหลี HKS-LJ53-S04 HAPPY KOREA SUPER SURPRISE AUTUMN 5D3N
ทัวร์เกาหลี HKS-XX53-S04 HAPPY KOREA SUPER SURPRISE AUTUMN 5D3N
การแพทย์แบบตะวันตก
คิมจาง
ชุดฮันบก (ชุดประจำชาติเกาหลี)
ขนบธรรมเนียมประเพณี เกาหลี
การท่องเที่ยวเกาหลี
จุ๊บหลอกๆ อยากบอกว่ารัก 장난스런 키스 / Mischievous Kiss / Playful Kiss article
ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์ article
ประเทศเกาหลี