dot

dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ทัวร์ไต้หวัน HTW-XW53-C04 HAPPY TAIWAN ไต้หวัน LOVE LOVE 5D3N

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

อัตราค่าบริการ

เดินทาง

 
ราคาทัวร์ หมายเหตุ
ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง จอยแลนด์ พักเดี่ยว  
วันที่ 25-29 สิงหาคม 2560
14,999
14,999
14,999
9,999
4,900
 
วันที่ 15-19 กันยายน 2560
15,999
15,999
15,999
10,999
4,900
 
วันที่ 22-26 กันยายน 2560
15,999
15,999
15,999
10,999
4,900
 
วันที่ 6-10 ตุลาคม 2560
17,999
17,999
17,999
12,999
4,900
 
วันที่ 13-17 ตุลาคม 2560
17,999
17,999
17,999
12,999
4,900
 
วันที่ 20-24 ตุลาคม 2560
19,999
19,999
19,999
14,999
4,900
 
วันที่ 24-28 ตุลาคม 2560
14,999
14,999
14,999
9,999
4,900
 
วันที่ 31-4 พฤศจิกายน 2560
14,999
14,999
14,999
9,999
4,900
 

***ไม่มีราคาเด็ก INFANT 5,000 บาท***

***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน้ำมันของสายการบิน***

***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ้นตามสายการบิน***

 
 
==============================================================

ตารางการเดินทาง

Day 1

วันแรกกรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
 
21.00 น. (กรณีไฟล์ทบินเวลา 00.20 น.) พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออกประตู 5-6 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน Nok Scoot เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
-------------------------------------------------------------หรือ--------------------------------------------------------------
23.00 น. (กรณีไฟล์ทบินเวลา 02.15 น.) พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออกประตู 5-6 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน Nok Scoot เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
 
 
 

 

Day 2 

วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา– วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ –  ไท่จง ฟ่งเจี่ย ไนท์มาเก็ต
               คณะเดินทางโดยสายการบิน Nok Scoot (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง

*ตารางเวลาเดินทางด้านล่างนี้ เฉพาะกรุ๊ปเดินทางตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.-28 ต.ค.60 เท่านั้น*

 

00.20 น.    นำท่านเหินฟ้าสู่ไทเป เที่ยวบินที่ XW182            Qสำหรับกรุ๊ปเดินทาง วันอังคาร, ศุกร์ และเสาร์

05.10น.     เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน                              Qสำหรับกรุ๊ปเดินทาง วันอังคาร, ศุกร์ และเสาร์

----------------------------------------------------------หรือ--------------------------------------------------------------

 

02.15 น.     นำท่านเหินฟ้าสู่ไทเป เที่ยวบินที่ XW182  Qสำหรับกรุ๊ปเดินทาง วันอาทิตย์, จันทร์, พุธ และพฤหัสบดี

07.05น.      เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน                    Qสำหรับกรุ๊ปเดินทาง วันอาทิตย์, จันทร์, พุธ และพฤหัสบดี

          หลังจาก คณะเดินทางถึง ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) แบบกล่อง : แซนวิช+น้ำผลไม้ บนรถ นำท่าน เที่ยวชม วัดจงไถซาน ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท  มีความสูง150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกันกับตึก 101 มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งมาก เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่เมืองหนานโถว พสุธาแยก และเกิดธรณีสูบกลืนหมู่บ้านหายไป แต่วัดจงไถถานนี้กลับไม่เป็นอะไรเลย สร้างความศรัทธาให้กับชาวไต้หวันมาก  มีห้องเรียนกว่า  1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์ สิทธ์ภายในวัด

เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) เมนู ชาบูไต้หวัน   
บ่าย             นำท่านลงเรือสำหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุริยัน - จันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก นำ คณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป จากนั้นนำคณะเดินทางสู่วัดเหวินหวู่ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองไท่จง

 
ค่ำ                อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
                  นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดฟ่งเจี่ย ไนท์มาเก็ต ที่มีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกสรร ซึ่งถือว่าเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน เลือกซื้อกระเป๋า รองเท้าที่แสนถูก รวมถึงสินค้าแบรนด์ต่างๆ

 
 
 
 
 
 

 

Day 3

 
วันที่ 3 : GYEONGIN  ARA WATERWAY & SKY WALK – ล่องเรือ HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท – LOTTE WORLD – ศูนย์เครื่องสำอาง ตลาดทงแดมุน 
 
เช้า 
     บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นนำท่านเดินทางสู่คลองอาร่า (ARA CANAL) ซึ่งเชื่อมระหว่างแม่น้ำฮันกับทะเลตะวันตก (ทะเลเหลือง) ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองอินชอนและกรุงโซล วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันน้ำท่วมและใช้เป็นพื้นที่ในการพักผ่อนหย่อนใจ โดยเกาหลีมีการริเริ่มสร้างทางระบายน้ำขึ้นครั้งแรกในสมัยกษัตริย์แห่งราชวงศ์โซซอน แต่ก็ถูกยกเลิกไปเนื่องจากอุปสรรคทางเทคนิคและความยากลำบากของประเทศ และสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมืองอินชอน เมื่อปี ค.ศ. 1987 ส่งผลให้ประชากรกว่า 6,000 คนประสบภัยพิบัติอย่างมาก นำมาสู่โครงการ ARA CANAL PROJECT ใช้เวลาสำรวจทั้งสิ้นรวม 5 ปี  เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2009 และแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2012 นำท่านชม GYEONGIN ARA WATERWAY & ARA MARU SKY WALK ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้าง ด้วยความสูง 45 เมตร เป็นเสมือนหอดูดาวทรงกลม ชมทิวทัศน์ของคลองและสัมผัสความหวาดเสียดขณะเดินผ่านทางเดินกระจก ชมน้ำตกเทียมที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี จากนั้นนำท่านล่องเรือสุดหรู HYUNDAI CRUISE เพลิดเพลินกับบรรยากาศสุดโรแมนติก (ประมาณ 45 นาที)
 
เที่ยง
    บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) เมนู บุฟเฟ่ต์บนเรือ 
 
บ่าย
     นำท่านเดินทางสู่ HYUNDAI PREMIUM OUTLET GIMPO เลือกซื้อสินค้าแบนด์พรีเมียมชั้นนำมากมาย  จากนั้นเดินทางสู่ล็อตเต้ เวิลด์ (LOTTE WORLD)  สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี ตั้งอยู่ที่เขตชัมซิล (JAMSIL) ในกรุงโซลที่นี่มีทั้งโซนสวนสนุกในร่ม และมีโซนสวนสนุกกลางแจ้ง ที่สร้างเป็นเก าะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน (SEOKCHON LAKE) รายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า ช้อปปิ้งมอลล์ ซุปเปอร์มาเก็ต โรงแรมหรู รวมไปถึงด้านในยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี หรือ KOREAN FOLK MUSEUM อีกด้วย สัญลักษณ์ของสวนสนุกแห่งนี้ ก็คือแรคคูนที่ชื่อ LOTTY และ LORRY ทั้งคู่เป็นแฟนกัน ซึ่งเราจะพบเห็นทั้งคู่ทั่วทุกแห่งในสวนสนุกล็อตเต้ จากนั้นนำท่านสู่ COSMETIC OUTLET เป็นศูนย์รวมของเครื่องสำอางของเกาหลี อาทิ ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่นำเข้ามาจากทั่วโลก อิสระท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย  
 
 
 
 
 
 
 
 

Day 4

 
วันที่ 4 : พระราชวังถ็อกซู ผ่านชมบลูเฮ้าส์ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง สมุนไพรฮอกเกนามู – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) ดิวตี้ ฟรี เมียงดง                                                                  
 
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
     ชม พระราชวังถ็อกซูกุง หรือ ถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG) เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังที่สำคัญที่สุดของราชวงศ์-โชซอนและเกาหลี เดิมพระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับขององค์ชายวอลซาน พระเชษฐาในพระเจ้าซองจงหรือองค์ชายชาซาน ระหว่างสงครามเจ็ดปี ที่นี่ได้กลายเป็นพระราชวังหลวง โดยพระเจ้าซอนโจเป็นกษัตริย์องค์แรกที่เสด็จมาประทับที่พระราชวังแห่งนี้ และองค์ชายควางแฮกุนได้ทรงสวมมงกุฎที่นี่เมื่อ ค.ศ. 1608 (พ.ศ. 2151) และทรงเปลี่ยนชื่อพระราชวังแห่งนี้เป็น คย็อนกุนกุง ในปี ค.ศ. 1611 (พ.ศ. 2154) หลังจากทางราชสำนักได้กลับไปบูรณะและสร้างพระราชวังชางด็อกขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 1618 (พ.ศ. 2161) พระราชวังแห่งนี้ก็ได้เป็นพระราชวังรองตลอด 270 ปี (ค.ศ. 1618-1888) และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ซอกุง (พระราชวังตะวันตก) ต่อมาในปี ค.ศ. 1897 (พ.ศ. 2440) หลังจากเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมืองแล้ว พระเจ้าโกจงได้ทรงลี้ภัยเข้าไปประ ทับในสถานทูตรัสเซีย หลังจากนั้นพระองค์ได้กลับมาประทับที่พระราชวังแห่งนี้ และได้เปลี่ยนชื่อเป็นคย็อนกุนกุงอีกครั้ง หลังจากทรงย้ายกลับมาประทับที่พระราชวังแห่งนี้แล้วโปรดให้มีการขยายและเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความ
 
 
08.25 น. |
     เดินทางถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านเทพนิยายซองวุลดง (SONGWOL-DONG FAIRY TALE VILLAGE) เป็นถนนเล็กๆ ในเมืองย่าน JUNG GU ของจังหวัดอินชอน (INCHEON) ใกล้ๆกับท่าเรืออินชอน ออกแบบและตกแต่งตามผนังบ้าน กำแพงต่างๆ รวมทั้งทางเดินต่างๆให้เป็นไปตามเทพนิยายหรือการ์ตูนของดิสนีย์ เช่น เรื่อง อลาดิน สโนไวท์ หรือปีเตอร์แพน เนื่องจากว่า หลังจากที่คนหนุ่มคนสาวแยกย้ายออกไปหางานทำในเมืองใหญ่ๆ จนเหลือแต่ชุมชนที่เงียบเหงาแห่งนี้ ชาวชุมชนก็เลยปรึกษากันและได้แนวทางในการที่จะทำเป็นถนนเทพนิยายแบบนี้ เพื่อให้คนที่ยังเหลืออยู่ ได้มีอาชีพ สามารถทำมาหากินที่บ้านของตัวเองได้ ซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างน่าชมเชย จากนั้นชม อินชอน ไชน่าทาวน์ (INCHEON CHINA TOWN) เกิดขึ้นช่วงปีเดียวกับการเปิดท่าเรืออินชอน เมื่อปี ค.ศ. 1883 โดยมอบเป็นพื้นที่พิเศษให้กับชาวจีนในยุคนั้น คือ ราชวงศ์ฉิง (CHING DYNASTY) ในอดีตเคยมีร้านขายของประเภทต่างๆที่มาจากเมืองจีน แต่ในปัจจุบันร้านส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหาร ถึงแม้ว่า คนรุ่นปัจจุบันในไชน่าทาวน์แห่งนี้จะเป็นรุ่นที่ 2 หรือ 3 แล้ว แต่ก็ยังเป็นย่านที่มีร้านอาหารที่มีกลิ่นอายความเป็นจีนอยู่มากที่สุด แล้วย่านนี้ยังเป็นไชน่าทาวน์เพียงแห่งเดียวในเกาหลีด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) เมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) อาหารยอดนิยมในวังหลวงในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวงเชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง และเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่ากักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำและเกลือ
 
 
 
 
 
บ่าย  |
   จากนั้นนำท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู (HEOTGAENAMU) ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกรวมถึงสถาบันต่างๆยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับและดูแลตับของเรา เป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน ท่านจะได้ชมการสาธิตการทดลองตัวยาจากสมุนไพรชนิดนี้มี ฮอกเกนามู เป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-8  00 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง จากนั้นนำท่านสู่หอคอยกรุงโซล หรือ N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์ ท่านละ 400 บาท หรือ 10,000 วอน) ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงโซล บางครั้งถูกเรียกว่า นัมซาน ทาวเวอร์” (NAMSAN TOWER) ตามสถานที่ตั้งคือบนภูเขานัมซาน เป็นหอคอยที่มีความสูงจากฐานประมาณ 236.7 เมตร มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1969 ถือว่าเป็นหอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกติด 1 ใน 18 อันดับของโลก เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้เข้าชมครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้ ภายในแยกเป็น 3 โซน ได้แก่ TOWER , PLAZA และ LOBBY เป็นจุดที่สามารถชมความงดงามของกรุงโซลได้ทั้งยามกลางวันและยามค่ำคืน ชมทัศนียภาพของแม่น้ำ Han ซึ่งไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ภาพตึกรามบ้านช่องที่เรียงราย และล้อมรอบไปด้วยทิวเขา BUKHAN และเทือกเขา INWANGSAN อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยหรือคล้องกุญแจคู่รักตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่าน    ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับฯลฯ
 
ค่ำ  |

   บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 8) เมนู โอซัม บูลโกกิ (OSAM BULGOGI) เป็นอาหารขึ้นชื่อของเกาหลี ส่วนผสมจะมีเนื้อวัวหรือเนื้อหมู น้ำลูกแพร์หรือน้ำตาล ซอสถั่วเหลือง กระเทียมสับ หัวหอมหั่นลูกเต๋า น้ำมันงา ผักต่างๆ เช่น กะหล่ำปลี ฟักทองอ่อน ถั่วงอก แครอท และเห็ด วิธีทำคือ หั่นเนื้อหรือหมูเป็นชิ้นบางๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุงต่างๆ บูลโกกินั้นจะทานได้สองแบบคือแบบย่างและต้ม เครื่องเคียงต่างๆ คือ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่ายและกิมจิ หลังอาหาร นำท่านช้อปปิ้งย่านเมียงดง (MYEONGDONG) หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใด ท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่นมากมาย อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรน เครื่องสำอาง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า แบรนด์ดังของเกาหลี ที่นี่จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวไปรวมตัวกันจำนวนมากในแต่ละวัน เพลิดเพลินกับการ๙อปปิ้งตามอัธยาศัย

 

ที่พัก   PRIME HOTEL / INTERCITY HOTEL / BENIKEA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

 
 

Day 5

วันที่ 5 : ศูนย์โสมเกาหลี พลอยแอมมาทิส โรงงานสาหร่าย + ทำข้าวห่อสาหร่าย (คิมบับ) สวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) ซุปเปอร์มาเก็ต สนามบินอินชอน กรุงเทพฯ                                       
  
เช้า 
       บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมเกาหลี (RED GINGER) ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและนำกลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือทางบ้าน นำท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยแอมมาทิส (AMETHYST) ชาวเกาหลีนิยมพลอยสีม่วงพลอย และถือว่าเป็นอัญมณีนำโชคและสุขภาพของผู้ที่เกิดวันเสาร์ จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงงานสาหร่าย ชมกรรมวิธีขั้นตอนการผลิต จนได้รับความนิยมว่าเป็นของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี ที่นี่ผลิตสาหร่ายใหม่สดทุกวัน มีหลายรสชาติให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝาก นำท่าน เรียนรู้วิธีการทำคิมบับหรือข้าวห่อสาหร่ายสไตล์เกาหลี าหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมทำรับประทาน (คำว่า คิม แปลว่า สาหร่าย คำว่า บับ แปลว่า ข้าว) หั่นเป็นชิ้นพอดีคำ ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติจากฝีมือของท่านเอง จากนั้นทะท่าน สวมชุดประจำชาติเกาหลี (ฮันบก) ความงามและความอ่อนช้อยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถ่ายทอดออกมาผ่านทางวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายประจำชาติม  าเป็นเวลานาน หญิงชาวเกาหลีจะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน ส่วนสุภาพบุรุษจะสวมชอโกรี (เสื้อนอกแบบเกาหลี) และพาจิ (กางเกงขายาว) ซึ่งในปัจจุบันชุดประจำชาติฮันบกจะใช้สวมเฉพาะในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น งานมงคลสมรส วันซอลลัล (วันขึ้นปีใหม่ตามจันทรคติ) หรือวันชูซก (วันขอบคุณพระเจ้า) เท่านั้น อิสระทุกท่านเลือกชุดถูกใจพร้อมถ่ายภาพกับฉากหลังน่ารักๆหลากหลายบรรยากาศ
 
 
เที่ยง
 

     บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) เมนู จิมดัก (JIMDAK) หรือ ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง

 

 
 
บ่าย 
     จากนั้นแวะซื้อของฝากที่ ร้านซุปเปอร์มาเก็ต เลือกซื้อสาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม กิมจิ เป็บเปโร้หรือป๊อกกี้เกาหลี ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลี เป็นต้น สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่สนามบินอินชอน 
 

19.55 น. : ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินจินแอร์ เที่ยวบินที่ LJ001

23.35 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 
 **โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**

 
 
 
 
 * ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน *
การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
แต่จะทำการ Request ให้ได้เท่านั้น งดการคืนบัตรโดยสาร 
และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน
 
 
==============================================================
 
 

หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลี 
จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลี
ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี  
ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ  
ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน  
ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 

==============================================================

  

ราคาทัวร์รวม

1.         ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ                                 

2.         ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

3.         ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ                                  

4.         ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ

5.         ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ                                

6.         ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี

7.         ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.                          

8.         หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดรายการ

9.         ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

10.       น้ำเปล่าวันละ 1 ขวด                 

 

ราคาทัวร์ไม่รวม  

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม

3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด ปกติ 15 กิโลกรัม

4. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ

5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 35,000 วอน หรือ 1,050 บาท (ในวันเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ)

เงื่อนไขการจองทัวร์

*          กรุณาวางเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ช่วงเทศกาลมัดจำท่านละ 10,000 บาท ที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น

*          ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระ 20 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์)

*          หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯจะทำการออกตั๋ว โดยต้องแจ้งล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ก่อนการเดินทางเท่านั้น

เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทาง หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง

          กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้

           กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดิน (ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้

           กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์) ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี

เงื่อนไขการยกเลิก

•           แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์) บริษัททัวร์คืนค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดตามยอดที่ผู้จองชำระ (หากการเดินทางนั้นตรงกับช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศแล้ว ไม่อาจขอคืนเงินได้)

•           แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์) บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท

•           แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์) บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

          แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน (ไม่นับเสาร์-อาทิตย์) บริษัททัวร์เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

หมายเหตุ

1.         บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ตั้งแต่ 25 ท่านขึ้นไป หากมีลูกทัวร์ต่ำกว่านี้อาจจะต้องมีการปรับราคาขึ้น

2.       ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

3.         ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น

4.         ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

5.         กรณีลูกค้าไม่เข้าร้านช็อป ชำระเพิ่มร้านละ 50 USD ต่อท่าน
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน HTW-XW42-C04 HAPPY TAIWAN ไต้หวัน LOVE LOVE 4D2N
ทัวร์ไต้หวัน HTW-XW53-C01 HAPPY TAIWAN CHILL CHECK SHOP 5D3N article
ทัวร์ไต้หวัน HTW-XW42-C01 HAPPY TAIWAN CHILL CHECK SHOP 4D2N article